Hľadáme mladých lídrov, poďte s nami na seminár!

Hľadáme mladých lídrov, poďte s nami na seminár!

Chceš meniť svoje okolie k lepšiemu? 
Chceš sa naučiť lepšie prezentovať svoje myšlienky? 
Chceš byť lídrom pre svoje okolie? 
Chýba ti skúsenosť s písaním a riadením projektov?  

Ak si aspoň na jednu z otázok odpovedal/a “áno” a máš medzi 16 až 30 rokov, máme pre teba fantastickú ponuku: seminár pre mladých lídrov.
Na víkendovom seminári, ktorý začína v piatok poobede a končí v nedeľu na obed Ťa naučíme s našimi skúsenými lektormi a lektorkami všetko, čo sme spomenuli vyššie.

Seminár je zadarmo, zabezpečené je ubytovanie, strava, prednášky s lektormi a lektorkami a preplatíme Ti aj cestovné.

Stačí, keď si vyberieš jeden z dátumov/miest, ktorý Ti vyhovuje najlepšie:

  • Košice – 15.-17. február
  • Trnava – 1.-3. marec 
  • Banská Bystrica – 8.-10. marec 

Na prihlásenie Ti stačí vyplniť tento krátky formulár.

Ak máš akékoľvek otázky, môžeš napísať mail Miške Besedovej na besedova@mladez.sk alebo jej rovno zavolať na 421 948 783 968.
Deadline na vyplnenie prihlášky je do 3. februára 2019.

 

Seminár sa koná v rámci projektu “Mladí lídri pre tvorbu verejných politík”, ktorý reaguje na potrebu zapojenia mladých ľudí do tvorby verejných politík voči mládeži. Hlavným cieľom projektu je ukázať možnosti a spôsoby ako zapojiť mladých ľudí do rozhodovania o verejných politikách, ktoré sa ich týkajú. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Erasmus+, v rámci programu KĽÚČOVÁ AKCIA 3.

Výskumná správa – “Šikana a kyberšikana na školách”

Výskumná správa – “Šikana a kyberšikana na školách”

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva realizovalo v školskom roku 2017/2018 výskum zameraný na zistenie výskytu a frekvencie šikanovania a kyberšikanovania na slovenských školách. Výskum bol uskutočnený na vzorke 2895 žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl a 145 učiteľov z celého Slovenska.

Výsledky jednoznačne ukázali, že šikanovanie a kyberšikanovanie je rozšírené aj na našich školách a v porovnaní s výsledkami starších výskumov potvrdili, že miera jeho výskytu sa zvýšila. Prítomnosť šikanovania na škole dosvedčila viac ako polovica respondentov, vlastné skúsenosti so šikanovaním uviedol takmer každý tretí – štvrtý žiak. S kyberšikanovaním sa žiaci na našich školách donedávna stretávali zriedkavo, no dnes má s týmto fenoménom skúsenosť viac než tretina respondentov, ktorí uvideli, že sa stali obeťou alebo svedkom kyberšikanovania. Informovanosť žiakov o šikane a kyberšikane a o vhodných spôsoboch obrany nie je dostatočná.

Výskyt  agresívneho správania žiakov voči pedagógom v škole potvrdila viac ako polovica učiteľov,  bez ohľadu na typ školy, vek, pohlavie  a dĺžku praxe. Opakované verbálne násilie, ignorovanie pokynov, odmietanie práce na vyučovaní, hrubé správanie  a každodenný stres vyplývajúci z týchto konfliktov uviedla viac ako tretina pedagógov.

Hoci situácia na Slovensku nie je taká alarmujúca, ako uvádzajú mnohé západné krajiny, ktoré ju prirovnávajú k epidémii, hlavné zistenia výskumu sú znepokojivé a nemožno ich bagatelizovať. Šikanovanie a kyberšikanovanie môžu zanechať na obeti vážne, neraz celoživotné následky. Výskum potvrdil potrebu venovať systematickú pozornosť otázke výskytu a frekvencie rozličných foriem šikanovania a kyberšikanovania žiakov a učiteľov na našich školách a prevencii, riešeniu a eliminácii tohto negatívneho fenoménu.

Výskumnú správu Šikana a kyberšikana na školách si môžeš prečítať TU.

Zdroj: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

VIA IURIS: koordinátorka alebo koordinátor pre program “Občianska spoločnosť”

VIA IURIS: koordinátorka alebo koordinátor pre program “Občianska spoločnosť”

Program “Občianska spoločnosť” sa venuje obrane občianskeho sektora.
Partnermi pre program sme my (Rada mládeže Slovenska) a Centrum pre filantropiu.

Popis práce, zodpovednosti a úlohy
Projektová koordinátorka alebo koordinátor sa bude podieľať na všetkých aktivitách VIA IURIS, ktoré do tohto programu spadajú.
Primárne, ale nie len, sa bude venovať vytvoreniu a fungovaniu novej platformy mimovládnych neziskových organizácií, čo zahŕňa napríklad zabezpečovanie kontaktu s členskými subjektmi, sledovanie a zabezpečovanie plnenia dlhodobého projektového plánu činnosti, vedenie a napĺnanie agendy platformy, organizovanie stretnutí členských organizácií, či odborné a verejné diskusie, a pod.
Projektová koordinátorka alebo koordinátor bude spracovávať analytické materiály týkajúce sa rôznych aspektov fungovania a činnosti občianskeho sektoru. V prípade potreby môže vystupovať pre médiá alebo na verejných podujatiach.

Ponúkaný plat 
od 1 200 EUR/mesiac (plný úväzok, živnosť)

Požiadavky na uchádzačku alebo uchádzača
Vzdelanie
– SŠ (s maturitou), príp. vyššie (VŠ I. stupňa, VŠ II. stupňa)
Profesionálne zručnosti
– Dokonalé ovládanie slovenčiny slovom aj písmom
– Anglický jazyk na pokročilej úrovni
– Organizačné schopnosti / skúsenosti
– MS Office (Word, Excel, Outlook, Access) alebo ekvivalentné
Prax
– Uvedená pozícia je vhodná aj pre absolventa
Osobnostné predpoklady
– Do nášho tímu hľadáme človeka, ktorý chce meniť svet a verí misii VIA IURIS. Hľadáme človeka s organizačnými schopnosťami a záujmom o problematiku občianskej spoločnosti, fungovanie občianskych organizácií a iniciatív. Hľadáme tímového hráča/hráčku, ktorý/á sa nebojí zodpovednosti a má k riešeniu problémov pozitívny prístup. Kandidát/-ka by mal/-a byť pripravený/-á na prácu vo vysokom tempe a zvládať svoje úlohy načas, zodpovedne a spoľahlivo. Hľadá kreatívne riešenia, je iniciatívny/-a a vlastnými zručnosťami prispieva k rozvoju organizácie.

Ostatné profesionálne predpoklady

  • Predchádzajúca skúsenosť s prípravou projektov a reportov výhodou
  • Znalosť slovenského neziskového sektora výhodou
  • Právne vzdelanie výhodou
  • Všeobecný spoločensko-politický rozhľad

Doplňujúce požiadavky
Spolu so životopisom prosíme uchádzačov o zaslanie jednostranového motivačného listu v slovenskom jazyku so svojím osobným a profesným príbehom, v ktorom tiež popíšu, ako chcú prispieť k činnosti VIA IURIS a minimálne jednu referenciu (meno, telefónne číslo). Podklady prosíme zaslať do 20. Januára 2019 elektronicky vo formáte PDF na adresu konkurz@viaiuris.sk, ako predmet e-mailu prosím uveďte „Platforma MNO“.

Stručný popis organizácie 
VIA IURIS robí zo Slovenska krajinu, kde ľudia nie sú voči moci bezmocní. Usilujeme o to, aby sa verejnosť mohla efektívne zúčastňovať na správe vecí verejných. Vyvraciame nepravdivé mýty o občianskej spoločnosti a strážime legislatívne prostredie tak, aby sa aj do budúcnosti mohli občania Slovenska slobodne vyjadrovať a združovať. Presadzujeme systémové opatrenia posilňujúce nezávislú činnosť súdov, prokuratúry a polície bez politických vplyvov.

Adresa sídla
Sídlo: Komenského 21, Banská Bystrica
Regionálna kancelária: Holubyho 37, Pezinok
Kontakt
Tel.: +421 948 158 393
Web: www.viaiuris.sk
E-mail: info@viaiuris.sk
Facebook: www.facebook.com/viaiuris

 

Zdroj: VIA IURIS

 

 

Posledná možnosť zúčastniť sa projektu  „OPEN UP FOR DIALOGUE“

Posledná možnosť zúčastniť sa projektu „OPEN UP FOR DIALOGUE“

Školenie je otvorené pre účastníkov a účastníčky zo Slovenska, Bulharska, Maďarska, Poľska a Rumunska.
Je určené pre odvážnych a motivovaných mladých lídrov, ktorí hľadajú nové výzvy. 

Témami školenia sú: minority, tolerancia, interkultúrne porozumenie a medzináboženský dialóg.

Viac informácií TU.
Príhlášky TU

Zdroj: PDCS

  

Česko-slovenský kurz AKTIV hľadá posledné tímy

Česko-slovenský kurz AKTIV hľadá posledné tímy

Tímy by mali byť v zložení od 2-4 účastníkov alebo účastníčok vo veku od 14-16 rokov, ktorí chcú prispieť k pozitívnej zmene vo svojej komunite. 

Česko-slovenský kurz AKTIV je dvojfázový. Na prvom víkende si naplánujete váš projekt a vyberiete si mentora či mentorku, medzi kurzami budete mať 6 týždňov na jeho realizáciu a na druhom víkende odprezentujete, čo sa vám podarilo. Naučíte sa viac o sebe aj projektovom myslení, zmeníte niečo vo vašom okolí a spoznáte ďalších aktívnych mladých ľudí.

Kurz aj cesta naň vám budú preplatené cez Erasmus+.

Zdroj: Aktiv

Od pondelka vychádzajú do ulíc tisíce koledníkov Dobrej noviny

Od pondelka vychádzajú do ulíc tisíce koledníkov Dobrej noviny

Nadviažu tak už po dvadsiatyštvrtý krát na dávnu ľudovú tradíciu koledovania, polazovania či
vianočných hier.

Koledovanie ako ľudová tradícia bola vždy viazaná na konkrétny región, ktorého špecifiká a
jedinečnosť sa odrazili aj vo forme samotného koledovania. Jednotným motívom zostalo
ohlasovanie radostnej zvesti o narodení Ježiša Krista, ktoré sa v rámci koledníckej akcie
Dobrá novina rozšírilo o rozmer solidarity a spolupatričnosti s núdznymi v chudobnejších
krajinách.

Koledníkov Dobrej noviny spoznáš podľa toho, že budú mať označené pokladničky oficiálnymi nálepkami s označením verejnej zbierky. Za priebeh koledovania v každej farnosti je zodpovedná konkrétna osoba, ktorá sa na vyžiadanie môže preukázať osobitným poverením na vykonanie zbierky, ktoré je adresované na jej osobu a vlastnoručne podpísané riaditeľom Dobrej noviny, Mariánom Čaučíkom.

Koledníci si v súlade s vnútornými zásadami Dobrej noviny nenechávajú žiadne finančné
prostriedky pre seba, všetky finančné dary na záver koledovania zrátajú, zapíšu do oficiálnej
zápisnice za prítomnosti aspoň dvoch dospelých osôb a pošlú na oficiálny účet verejnej
zbierky.

Koledovanie bude prebiehať v dňoch 24. decembra 2018 – 6. januára 2019 po celom Slovensku.
K dnešnému dňu je evidovaných vyše 1 200 prihlásených miest a obcí.

Symbolickým ukončením 24. ročníka bude Trojkráľový sprievod ulicami Bratislavy, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 6. januára 2019 vôbec po prvýkrát. Trasu sprievodu a informácie
o možnostiach zapojenia nájdeš TU.  Ako už býva dobrým zvykom, so začiatkom roka býva spätá aj tradičná návšteva prezidentského paláca. Prezident SR Andrej Kiska prijme 8. januára o 14:00 tri kolednícke skupinky z Brusnice, Kysuckého Nového Mesta a z Podunajských Biskupíc, ktoré mu zaspievajú
a zavinšujú všetko dobré do Nového roka.

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 280 mestách a obciach na celom Slovensku. Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX.

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

PF 2019

PF 2019

Ďakujeme Vám za priazeň v uplynulom roku a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2019!

Ku konferencii Politika mládeže tu a teraz!

Ku konferencii Politika mládeže tu a teraz!

V Galérii Umelka sa 26.11.2018 uskutočnila konferencia Politika mládeže tu a teraz!
V troch paneloch sa diskutovalo o postojoch a potrebách dnešných mladých ľudí, o legislatíve, ktorá môže napomôcť rozvoju detí a mládeže a možnom rozvoji celého mládežníckeho sektora. 

Súčasťou konferencie bolo zverejnenie výsledkov participatívneho procesu, ktorý Rada mládeže Slovenska (RmS) v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti uskutočnila v júni 2018 v Banskej Bystrici, Bratislave, Prešove a Trnave ako aj iných výskumov realizovaných RmS.
Mládežnícky sektor na Slovensku potrebuje výrazné zmeny, aby sa prostredie formujúce deti a mládež, dostalo na úroveň, ktorá dokáže čo najväčšiemu množstvu z nich poskytnúť prostredie prijatia a stimulácie pre ďalší rozvoj.

Tu si môžete prelistovať aj niektoré z prezentácií z konferencie.

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby politík (Diskusie “Z hlavy nohy”)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby politík (Diskusie “Z hlavy nohy”)

Cieľom projektu bolo participatívnym spôsobom s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbor mládeže pripraviť návrh novej legislatívy týkajúcej sa práce s mládežou. Hlavnými cieľmi zmeny mala byť nová úprava týkajúca sa kvality práce s mládežou a financovania práce s mládežou.
V rámci projektu boli vypracované analytické materiály týkajúce sa oboch tém a navrhnutý zákonný rámec, ktorý prešiel konzultačnými stretnutiami v Banskej Bystrici, Bratislave, Prešove a Trnave. 
Tieto stretnutia mali názov “Z hlavy na nohy”.
Počas prvej vlny stretnutí, ktoré sa konali v júni 2018 sme konzultovali návrhy na zmeny so steakholdermi a počas augustových stretnutí sme sa stretávali s pracovníkmi s mládežou a samotnými deťmi a pýtali sa na ich potreby. Navštívili sme napríklad Komunitné centrum v Luníku IX, nízkoprahové centrum v Jelšave, Komunitné centrum Fončorda v Banskej Bystrici a deti a mládež z organizácie Mládež ulice.

Projekt bol podporený v OP Efektívna verejná správa.

Správu zo stretnutí si môžete prelistovať tu alebo stiahnuť TU.

 

 

Analýza efektivity vzdelávacích poukazov

Analýza efektivity vzdelávacích poukazov

Významným nástrojom financovania aktivít mimo vyučovania sú vzdelávacie poukazy. Tento nástroj je využívaný predovšetkým vo formálnom vzdelávaní. Vzhľadom na rezervy v čerpaní finančných prostriedkov určených na vzdelávacie poukazy, rozhodli sme sa s podporou MŠVVaŠ SR na prelome rokov 2017 a 2018 zrealizovať prieskum kvalitatívnych aspektov efektivity systému vzdelávacích poukazov s dôrazom na identifikovanie dopadov a prínosu pre deti a mládež. V projekte sme sa pokúsili spojiť analýzy dát rôzneho charakteru, ktoré sú k dispozícii verejnosti. Tie sme však doplnili aj o viaceré kvalitatívne vhľady do sveta vzdelávacích poukazov a ich fungovania. Prehľad postupu, ako aj zistení nájdu záujemcovia v záverečnej správe.

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Voľnočasové trendy

Voľnočasové trendy

Sledovať trendy v oblasti trávenia voľného času mladých ľudí je nevyhnutné, ak má byť práca s mládežou aktuálna a zároveň atraktívna pre mladých ľudí. Táto potreba je uvedená aj medzi Závermi Rady EÚ a zástupcov vlád členských štátov, o podpore nových prístupov k práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí. Prelom rokov 2017 – 2018 sme venovali projektu, ktorý na tieto potreby reaguje v plnej miere.
V projekte sme sa zamerali na zber a vyhodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov o trendoch v oblasti trávenia voľného času mladých ľudí. Sledovali sme potreby, ale aj riziká a ohrozenia, ktorým čelia mladí ľudia. Výstupy sú hlavne v podobe výskumných zistení, ktoré sú k dispozícii na linke. Zber dát prebiehal od decembra 2018 do februára 2019.

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

K projektu si môžete prečítať infografiku, analýzu rozhovorov, analýzu z fókusových skupín a správu z online prieskumu. 

Analýza rozhovorov 

 

Analýza z fókusových skupín

 

Správa z online prieskumu 

Politická participácia mládeže v krajinách V4

Politická participácia mládeže v krajinách V4

V roku 2017 sme spolu s partnermi Českou radou dětí a mládeže a maďarskou organizáciou Rubeus realizovali projekt zameraný na tému politickej participácie mladých v celom regióne V4. V júli uskutočnila agentúra FOCUS prieskum medzi mladými ľuďmi v celom regióne. Výsledky sme úspešne publikovali v septembri 2017. Mladých ľudí sme sa pýtali, ako sa cítia vo svojej krajine, aké majú predstavy o svojej budúcnosti, či oni sami majú vplyv na fungovanie spoločnosti a ako sa politicky angažujú.

Čo sa týka mladých Slovákov, vládne medzi nimi hlboká nedôvera voči štátnym inštitúciám. Viac než 80% z nich nedôveruje vláde a parlamentu, 67% nedôveruje súdom. Veľké množstvo opýtaných má pocit, že nie je v ich silách ovplyvniť, čo sa v spoločnosti a krajine deje – až 43% z nich si myslí, že nemajú žiaden vplyv na fungovanie štátu a inštitúcií. Táto nedôvera sa tiahne naprieč regiónom krajín V4. Mladí ľudia naopak vidia zmysel v občianskych iniciatívach mimo politického systému – až 69% z opýtaných dôveruje mládežníckym a študentským aktivitám. Všetky výstupy z projektu nájdete na stránke visegrad.mladez.sk

Projekt bol podporený v rámci programu ERASMUS + KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

K prieskumu sme vydali infografiku s názvom Táto krajina nie je pre mladých a záverečnú správu. Obe si môžete prelistovať nižšie.