Výsledky VI. cyklu ŠD: Vidiek nie je pre mladých

Výsledky VI. cyklu ŠD: Vidiek nie je pre mladých

Slovensko je vidieckou krajinou s dlhou tradíciou menších obcí a lokálpatriotizmu obyvateľov. V súčasnosti naša krajina čelí mnohým výzvam. 
Jednou z najvážnejších z nich je aj únik mozgov a to nielen do zahraničia, ale aj z vidieka do miest. Mladých ľudí k tomu núti nedostatočná miestna infraštruktúra, nedostatok práce a  nezohľadňovanie ich potrieb ako osobitnej skupiny obyvateľov. Ak toto nezmeníme, podiel mladých ľudí, ktorí budú odchádzať zo Slovenska, bude v dlhodobej perspektíve narastať.
Tieto aj ďalšie informácie sme zozbierali v VI. cykle Štruktúrovaného dialógu. Viac sa o postoji mladých ľudí k vidieku dočítate v tlačovej správe.
Celú správu z online konzultácii si môžte prečítať TU a naratívna správa ku konzultáciám je na stiahnutie TU.
Grant “Nápad pre školy”

Grant “Nápad pre školy”

Nadácia Poštovej banky vyhlasuje grant určený školám, ktoré prídu s najlepšími nápadmi, ako riešiť problém nedostatočnej vzdelanosti žiakov v oblasti finančnej gramotnosti a aktuálne potreby škôl.
Odmenu získa 8 základných škôl, 8 stredných škôl, 6 učiteľov a 6 tried.

Viac informácií TU.

Zdroj: Poštová banka

Spoločne pre región 2019

Spoločne pre región 2019

V programe Spoločne pre región sú podporené projekty, ktoré dokážu nadchnúť a spojiť ľudí v miestnych komunitách pre spoločný cieľ, ktoré zapoja miestnu samosprávu, lokálne neziskové organizácie aj podnikateľské subjekty do realizácie zámeru, ktorý prinesie niečo trvalo prospešné pre ľudí v regióne východného Slovenska.

Ciele

 • Podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
 • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni.
 • Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
 • Podporiť projekty, ktorých sa aktívne a dobrovoľnícky zúčastňujú zamestnanci USSK a/alebo jej dcérskych spoločností.

Program podporí realizáciu projektov v minimálne jednej z nasledujúcich oblastí:

 • Bezpečnosť – aktivity smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu vo všetkých oblastiach života (napr. dopravná výchova a aktivity na zvýšenie bezpečnosti cestnej/železničnej premávky, výchova mladých záchranárov, …).
 • Deti a mládež – voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času (napr. aktivity klubov a centier, mládežníckych organizácií, športové a iné podujatia zapájajúce deti a mládež s handikepom…).
 • Environmentálne programy a vzdelávanie – ochrana prírody a životného prostredia (napr. svojpomocné čistenie a kultivovanie životného prostredia, environmentálna výchova detí, mládeže aj dospelých, programy vedúce k dlhodobej zmene myslenia v tejto oblasti, …).

Program nepodporí

 • projekty, do ktorých nie sú aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností;
 • projekty, ktorých výsledky nie sú prístupné širokej verejnosti;
 • bežné aktivity žiadateľských organizácií a pokrytie ich režijných výdavkov;
 • projekty, ktoré obsahujú len jednu jednodňovú akciu (napr. Deň obce, plesy, majálesy a podobne) a projekty, ktorých cieľom je zorganizovanie jednorazovej aktivity bez následnej udržateľnosti projektu po jeho ukončení;
 • nákup nehnuteľného majetku – pôdy a/alebo budov;
 • ďalšie prerozdeľovanie/darovanie peňazí tretím subjektom;
 • konferencie, študijné cesty, výmenné pobyty (s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou plánovania, monitoringu alebo evaluácie projektu alebo podporujú výmenu skúseností medzi jednotlivými podporenými projektmi a/alebo prinášajú priamy osoh väčšine komunity);
 • veľkorozpočtové investičné projekty, v rámci ktorých by podpora z tohto programu tvorila iba malý podiel;
 • aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity;
 • aktivity na podporu politických strán a stranícke aktivity.

Viac informácií TU.

Zdroj: Karpatská nadácia

Grant: “Vy rozhodujete, my pomáhame” Nadácie Tesco a Pontis

Grant: “Vy rozhodujete, my pomáhame” Nadácie Tesco a Pontis

Tesco vyhlasuje piatu edíciu grantového programu – „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Chcete zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite?

PODPOROVANÉ OBLASTI GRANTOVÉHO PROGRAMU

Projekty musia byť zamerané na nasledujúce oblasti (pre každú oblasť uvádzame niekoľko vhodných príkladov nižšie):

1. Podpora komunít a komunitných aktivít – rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za účasti komunít a rozvoj komunitného života

 • obnova a zlepšenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, verejných škôlok, škôl, atď.
 • obnova turistických chodníkov
 • sadenie zelene
 • rozvoj a budovanie cyklotrás
 • stavanie a skrášľovanie komunitných záhrad
 • vytváranie príležitostí pre jednotlivé skupiny v rámci komunity (mamičky, penzisti, nezamestnaní, postihnutí ľudia, ľudia v núdzi)
 • aktivity podporujúce zamedzovanie plytvania s potravinami (tzv. „foodsharing“ zdieľanie potravín).

2. Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov

 • príprava detských táborov, stretávanie sa s deťmi, iné edukačné aktivity pre deti
 • príprava/zabezpečenie rekvalifikačných kurzov, tréningy zamerané na pracovné návyky, programy realizované ako pracovná terapia
 • získavanie všeobecných zručností pre zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce (písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností,..)
 • aktivity zamerané na zlepšenie sociálnych zručností – kurzy finančnej gramotnosti, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv. mäkkých zručností (soft skills).

3. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí a dospelých

 • organizovanie besiedok, kurzov, krúžkov varenia či iných foriem s praktickými ukážkami ako sa zdravo stravovať
 • zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež ale i dospelých, napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o zdraví a zdravom životom štýle atď.
 • rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež (športové aktivity, detské krúžky, detské kluby a podobne).

Viac informácií TU.

Zdroj: Tesco.sk

Plamienok hľadá PR a marketingovú manažérku alebo manažéra

Plamienok hľadá PR a marketingovú manažérku alebo manažéra

Detský hospic Plamienok hľadá PR a marketingovú manažérku alebo manažéra.

Plamienok n.o. je nezisková organizácia, ktorá zabezpečuje komplexnú paliatívnu starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny v domácom prostredí. Poskytuje psychologickú pomoc deťom po strate blízkeho a rodinám po strate dieťaťa. Vzdeláva odbornú a širokú verejnosť v oblasti paliatívnej starostlivosti a smútenia. 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 • spolupodieľanie sa na tvorbe a implementácii fundraisingovej a komunikačnej stratégie
 • vyhľadávanie a rozvíjanie nových možností a kreatívnych ciest komunikácie témy detskej paliatívnej starostlivosti a smútenia
 • zodpovednosť za efektívne riadenie a koordináciu externých marketingových služieb – grafika, audio-vizuálne služby, tlačiarne, agentúry, mediálne kampane
 • zodpovednosť za koordináciu redakčnej prípravy propagačných materiálov (interné časopisy, newslettre, letáky a pod.).
 • zodpovednosť za organizáciu rôznych eventov
 • spolupráca s tímom klinických pracovníkov organizácie.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť profesionálneho a osobnostného rastu (bezplatná účasť na kontinuálnom vzdelávaní zamestnancov, ktoré je vedené zahraničnými odborníkmi)
 • možnosť podieľať sa na rozvoji detskej domácej hospicovej starostlivosti na Slovensku
 • dynamická, tvorivá a aktívna práca
 • príjemný kolektív.

 

Na prihlásenie na pracovnú pozíciu je potrebné zaslať: 

 •  štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • motivačný list v anglickom jazyku, v ktorom stručne popíšte vaše skúsenosti a predovšetkým motiváciu pre prácu v našej oblasti pôsobenia
 • PR článok na tému Detská paliatívna starostlivosť na Slovensku v rozsahu jednej A4 v slovenčine
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na nižšie uvedenú e-mailovú adresu info@plamienok.sk 

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Profesia

Talent recruiter pre Teach for Slovakia

Talent recruiter pre Teach for Slovakia

Teach for Slovakia je občianske združenie, ktorého cieľom je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť. 

Momentálne hľadá do svojho tímu človeka na pozíciu “talent recruiter”.

Čo robí a získa talent recruiter v Teach for Slovakia?

 • komunikuje s kandidátmi a kandidátkami
 • buduje partnerstvá
 • pohybuje sa v komunite inšpiratívnych ľudí
 • pracuje v medzinárodnom tíme
 • je samostatný a kreatívny

 

Ponúkaná odmena je od 950eur mesačne – v závislosti od preukázaných zručností.

Bližšie informácie na: lenka.svoradova@teachforslovakia.sk

Zdroj: Teach for Slovakia

Stáž v GLOBSECu

Stáž v GLOBSECu

GLOBSEC hľadá stážistku alebo stážistu pre program strategickej komunikácie GLOBSEC Policy Institute. Jej/jeho úlohou bude pomoc s realizáciou úloh v oblasti boja proti šíreniu dezinformácii a propagandy. Na stáži sa dajú získať unikátne znalosti, zručnosti a nadviazať kontakty s poprednými expertmi a inštitúciami pôsobiacimi v danej oblasti na Slovensku i v zahraničí. Je to zároveň príležitosť na zvýšenie kvalifikácie a zručností v oblasti strategickej komunikácie a kritického myslenia.

Pracovná náplň:

 • Pomoc s organizáciou podujatí
 • Komunikácia s externými partnermi – pripraviť podklady, pozvánky, sledovať proces komunikácie
 • Desk research – zozbieranie podkladov, údajov, rešerše na témy
 • Zapojenie sa do výskumných a analytických aktivít – využívanie on-line analytických nástrojov, sledovanie trendov a i.

Dĺžka stáže: 2-3 mesiace

Participácia: 10 – 15 hodín do týždňa, primárne práca z domu

 

Požiadavky na kandidátku alebo kandidáta

 • Anglický jazyk minimálne na úrovni B2
 • Schopnosť pracovať zodpovedne, dôsledne a samostatne
 • Organizačné schopnosti a dobrý time-management
 • Záujem o tému

 

Zdroj: Euractiv

Regionálna koordinátorka alebo regionálny koordinátor aktivizmu a vzdelávania k ľudským právam

Regionálna koordinátorka alebo regionálny koordinátor aktivizmu a vzdelávania k ľudským právam

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO hľadá človeka, ktorý bude v rámci projektu Start the Change! pracovať s mladými ľuďmi na školách. Okrem toho bude jeho/jej úlohou koordinovať Živé knižnice na Slovensku a rozvíjať  ľudkoprávny aktivizmus na Slovensku.
Amnesty International chráni ľudské práva,  oslobodzuje nespravodlivo väznených či chráni prenasledovaných a diskriminovaných ľudí.

Človek na tejto pozícii: 

 • má nadšenie pre ľudské práva a verí, že veci sa dajú meniť
 • rád pracuje s mladými ľuďmi
 • vie a chce pracovať v dynamickom a motivovanom tíme
 • rád objavuje nové metódy, procesy, nástroje či možnosti práce
 • rozmýšľa v horizonte dlhodobých spoluprác
 • vie pracovať rovnako efektívne v slovenskom aj v anglickom jazyku
 • verí, že ľudské práva prináležia všetkým rovnako bez rozdielu

Náplň práce:

 • plánovanie a napĺňanie ľudskoprávnych cieľov Amnesty International Slovensko
 • plánovanie a napĺňanie cieľov projektu Start the Change!
 • hľadanie a školenie “živých knižiek” po celom Slovensku
 • organizovanie Živých knižníc na školách a verejných priestoroch
 • rozvíjanie ľudskoprávneho aktivizmu Slovensku
 • rozvíjanie spolupráce s relevantnými partnermi
 • spolupráca a koordinácia aktivít s celým tímom
 • spoluorganizovanie a účasť na akciách
 • účasť na medzinárodných tréningoch a mítingoch

Ďalšie informácie:

 • miesto výkonu: Žilina alebo Bratislava
 • pracovný úväzok: živnosť
 • odmena: 1100
 • flexibilná pracovná doba

Informácie o finančnom ohodnotení a ďalších benefitoch sa dozviete na osobnom pohovore. Štruktúrovaný životopis spoločne s motivačným listom zasielajte emailom na amnesty@amnesty.sk do 31.októbra 2018 a do predmetu napíšte “PRÁCA S MLÁDEŽOU”. V prípade otázok neváhajte volať na 0908 700 302.

Zdroj: Euractiv

Samospráva pre deti a mládež(?)

Samospráva pre deti a mládež(?)

Podľa prieskumu, ktorý v roku 2017 realizovala agentúra FOCUS pre Radu mládeže Slovenska, až 55% mladých si myslí, že majú malý alebo žiadny vplyv na chod miestnej samosprávy. Napriek tomu stále 57% mladých Slovákov čiastočne alebo úplne dôveruje orgánom miestnej samosprávy. 

Rada mládeže Slovenska pripravila vyhlásenie, ktoré môže každý kandidát a kandidátka v komunálnych voľbách podpísať online na stránke www.premladych.sk. Cieľom je zvýrazniť potreby mladých a dať príležitosť kandidátom a kandidátkam v nadchádzajúcich komunálnych voľbách prihlásiť sa k politikám, ktoré podporia mladých v ich živote, vytvoria v regiónoch atmosféru a motivujú mladých ostať žiť na miestach, kde sa narodili a vyrástli.

 

Vyhlásenie kandidátov a kandidátiek v komunálnych voľbách 2018 o podpore aktivít a príležitostí pre deti a mládež

Komunálni politici rozhodujú o väčšine záležitostí, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život detí a mladých ľudí v školách, pri trávení voľného času, v rodinách. Na tom, kto je zvolený ako starosta alebo obecný poslanec, záleží.

Rada mládeže Slovenska, ako platforma 25 mládežníckych organizácií pracujúcich s približne 300 000 mladými ľuďmi, pripravila vyhlásenie pre kandidátov v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, v ktorom potvrdia svoju podporu a záujem o zvýšenie kvality života detí a mladých ľudí tam, kde žijú: v ich mestách a obciach.

Ako kandidát/kandidátka v nadchádzajúcich komunálnych voľbách vyhlasujem, že kvalita života detí a mladých ľudí patrí medzi moje politické priority, čo sa prakticky prejaví v mojej práci, presadzovaných názoroch a iniciatívach; a preto budem podporovať:

 • kontinuálne mapovanie potrieb a záujmov detí a mladých ľudí;
 • venovanie zvláštnej pozornosti otázkam inklúzie detí a mladých ľudí;
 • primerané informovanie detí a mladých ľudí a ich priame zapojenie do procesov tvorby rozhodnutí o veciach, ktoré sa ich týkajú, následnej realizácie a vyhodnocovania;
 • iniciatívy detí a mladých ľudí ako aj tvorbu príležitostí pre ich realizáciu sa v prospech seba a komunity;
 • účasť mladých ľudí na rozhodovaní o živote obce;
 • dobrovoľnícke aktivity detí a mladých ľudí a ich komunitné iniciatívy;
 • žiacke školské rady na školách, ktorých je obec alebo mesto zriaďovateľom;
 • poskytovanie priestorov deťom a mladým ľuďom na stretávanie sa a ich rovesnícke aktivity;
 • prácu s deťmi a mladými ľuďmi, ich neformálne vzdelávanie;
 • mimovládne organizácie, ktoré u nás pôsobia v oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi.

 

Tlačová správa na stiahnutie TU

Medzinárodná súťaž na tému boja proti korupcii

Medzinárodná súťaž na tému boja proti korupcii

Témou súťaže je boj proti korupcii očami mladých, ktorí žiadajú spoločnosť postavenú na princípoch férovosti a rovnosti. 

Zapojiť sa môžu záujemcovia vo veku 18-35 rokov, a to zaslaním krátkeho videa (max. 60 sekúnd) s inovatívnym a inšpirujúcim posolstvom za transparentnejší svet. Uzávierka bude 30. októbra. Finalisti súťaže *Future against corruption award 2018* pocestujú v decembri do Berlína, kde dostanú priestor na prezentovanie svojho nápadu celosvetovým médiám a protikorupčným expertom.

Viac podrobností o podmienkach súťaže a jej pravidlách TU.

Zdroj: Transparency International Slovensko