Rozvojová pomoc v číslach

Pri príležitosti Dňa informovanosti o rozvojovej spolupráci, sme sa pozreli na čísla z výskumu v rámci projektu Porozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety rozvojovej spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku.

 

Ako vnímajú rozvojovú spoluprácu mladí ľudia na Slovensku?

Hodnotenie dôležitosti rozvojovej pomoci

Vysoko prevažujúci názor (80%) medzi mladými je ten, že pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách je dôležité. Za veľmi dôležitú považuje takúto pomoc 25% respondentov, ako skôr dôležitú ju označilo 55% respondentov. Nedôležitosť pomoci ľuďom v rozvojových krajinách deklarovalo celkovo 12% respondentov, z toho 10% si myslí, že je to skôr nedôležité a len 2% respondentov si myslia, že to vôbec nie je dôležité.

Necelá desatina respondentov (8%) v tomto prípade nevedela odpovedať.

 

Z hľadiska sledovaných socio-demografických znakov sa ukazuje, že štatisticky významne častejšie uvádzali odpoveď veľmi + skôr dôležité respondenti slovenskej národnosti, respondenti z Banskobystrického kraja, respondenti so skúsenosťou s členstvom v mládežníckej organizácii, s dobrovoľníctvom, respondenti, ktorí občiansky a politicky participujú, používajú internet v podstate denne či hodnotia pozitívne svoje občianskej kompetencie. Politicky sú to častejšie voliči PS. Naopak ako skôr nedôležité + vôbec nie je dôležité, odpovedali častejšie respondenti maďarskej národnosti, respondenti, ktorí nemajú skúsenosť s dobrovoľníctvom, respondenti, ktorí hodnotia negatívne svoje občianske kompetencie. Politicky sú to častejšie voliči Aliancie, SNS a nevoliči. Nevedia častejšie respondenti z Prešovského kraja, respondenti, ktorí nemajú skúsenosť s členstvom v mládežníckej organizácii, občiansky a politicky neparticipujú, respondenti, ktorí žijú v malých mestách, hodnotia negatívne svoje občianske kompetencie a politicky sú to častejšie nevoliči.

 

Názory na rozvojovú pomoc

Čo sa týka názorov na rozvojovú pomoc, až 71%respondentov rozhodne alebo skôr súhlasí s názorom, že boj proti chudobe v rozvojových krajinách by mal byť jednou z hlavných priorít Európskej únie. S týmto názorom nesúhlasí 24% respondentov. S názorom, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám prispieva k väčšiemu mieru a rovnosti vo svete súhlasili takmer dve tretiny respondentov (65%). Takmer dve tretiny respondentov (63%) tiež súhlasili s názorom, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám je účinný spôsob boja proti migrácii. Podobne vysoká je miera súhlasu aj s výrokom, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám je účinný spôsob ako znížiť nerovnosti v týchto krajinách. Súhlasilo s tým 62% respondentov.

Relatívne najnižšiu mieru súhlasu sme zaznamenali v prípade názoru, že boj proti chudobe v rozvojových krajinách by mal byť jednou z hlavných priorít slovenskej vlády. V tomto prípade súhlasilo 40% respondentov, výrazne viac je však tých, ktorí s týmto výrokom nesúhlasili, a to až 54% respondentov.

Čo sa týka celkového posúdenia podpory rozvojovej pomoci medzi mladými Slovákmi, vytvorili sme za týmto účelom jednoduchý index v ktorom sme sčítali odpovede pri jednotlivých výrokoch v otázke 8 a 9, s vynechaním odpovedí „neviem“, a následne sme ho upravili na hodnotu začínajúcu 0. Na základe výsledných hodnôt sme následne sme vytvorili 3 kategórie, a to:

  • nepodporujúci (skóre 0 -6, odpovede rozhodne a skôr nesúhlasím), celkovo 13%;
  • čiastočne podporujú (skóre 7 – 12, odpovede skôr nesúhlasím až skôr súhlasím), celkovo 56%;
  • podporujúci (skóre 13 – 18, odpovede skôr súhlasím až rozhodne súhlasím), celkovo 31%.

 

Ďalšia analýza socio-demografických rozdielov ukázala, že respondenti v kategórii nepodporujúcich rozvojovú pomoc sú štatisticky významne častejšie ľudia, ktorí nemajú skúsenosť s členstvom v mládežníckej organizácii ani s dobrovoľníctvom, neparticipujúci občiansky ani politicky, sú zo zle zabezpečenej domácnosti alebo v podstate chudobnej domácnosti, používajú internet menej ako niekoľkokrát za týždeň alebo vôbec. Svoje vzdelane v oblasti občianskej výchovy hodnotia ako slabé. Respondenti, ktorí podporujú rozvojovú pomoc sú častejšie vo veku 15 – 19 rokov, strávili viac ako 3 mesiace v zahraničí, majú skúsenosť s členstvom v mládežníckej organizácii aj s dobrovoľníctvom, participujú občiansky aj politiky, sú zo slušne zabezpečenej domácnosti, hodnotia pozitívne svoje vzdelanie v oblasti občianskej výchovy. Pozorujeme u nich tiež častejšie vysokú mieru informovanosti o globálnych problémoch. Politicky sú to častejšie voliči PS a KDH.

Tento projekt „Porozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety rozvojovej spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku“ v trvaní 08/2021 – 01/2023 bol realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.