Interná smernica Rady mládeže Slovenska

Ochrana detí a mládeže pred ublížením

 

I. Účel vydania internej smernice

 1. Rada mládeže Slovenska (ďalej aj „RmS“) má záujem chrániť životy a zdravie zverených detí a mladých ľudí, podporovať ich zdravú telesnú, duševnú i citovú výchovu. Takisto sa snaží pôsobiť tak, aby chránil svoju politickú nezávislosť, dodržiavanie vnútorných pravidiel, predpisov a efektívne fungovanie ako aj dobré meno organizácie i jej činovníkov v očiach verejnosti.
 2. RmS sa snaží zabezpečiť, aby prostredie, v ktorom sa deti a mladí ľudia rozvíjajú, bolo bezpečné a aby dospelí zamestnanci a dobrovoľníci  pracovali s nimi spôsobom, ktorý predchádza ublíženiu deťom. Najlepšou prevenciou pred ublížením a narušením integrity detí je konanie zamerané na dobro dieťaťa. V prípade RmS je takýto prístup zhrnutý v Etickom kódexe správania sa k deťom a ostatným dospelým.

 

II. Základné ustanovenia

 1. Všetci zamestnanci a dobrovoľníci na akciách RmS sa zaväzujú dodržiavať Etický kódex správania sa k deťom a ostatným dospelým. Znenie Etického kódexu je prílohou tejto internej smernice).  

 

III. Predchádzanie rizikám

 1. Každý zamestnanec alebo dobrovoľník pracujúci s deťmi a mládežou sa preukáže svoju bezúhonnosť organizátorovi akcie prinesením výpisu z registra trestov k nahliadnutiu.
 2. V prípade, že budú na podujatiach vyhotovované fotografie / videozáznamy, je potrebné získať od zákonných zástupcov súhlas s ich vyhotovovaním.
 3. V rámci práce s deťmi a mládežou sa nepripúšťa žiadna šikana, psychické ponižovanie, telesné tresty, ani tresty spôsobujúce fyzickú a psychickú bolesť či vyčerpanie smerujúce k ohrozeniu zdravia. Takisto nie je prípustná izolácia či zosmiešňovanie.
 4. Je odporúčané, aby na každom podujatí RmS boli prítomní minimálne 2 dospelé osoby poverené RmS na realizáciou aktivít a priamej práci s deťmi a mládežou.  
 5. Je odporúčané, aby sa dospelý na podujatí RmS stretával s dieťaťom len v prítomnosti ďalšej osoby alebo iného dieťaťa. 

 

IV. Nocovanie

 1. Počas podujatia, na ktorom sa prespávajú maloletí a mladiství účastníci zabezpečí organizátor podujatia zóny na spanie tak, aby dievčatá a chlapci boli oddelení. Organizátor zabezpečí, aby mali dospelí organizátori oddelené ubytovanie alebo spacie zóny od maloletých alebo mladistvých. Pokiaľ to nie je možné zabezpečiť, tak nikdy nespí dospelý organizátor s maloletými alebo mladistvými osobami sám v jednej miestnosti, ale vždy s ďalšou dospelou osobou. Výnimku z tohto pravidla majú zákonný zástupcovia na akcii kde sú ich deti. Pokiaľ mladiství a mladí dospelí tvoria jednu nerozdeliteľnú skupinu účastníkov a nie je ich možné oddeliť podľa pohlavia a ani podľa veku, tak organizátor zabezpečí na začiatku akcie poučenie danej skupiny osôb o vhodnosti správania sa na podujatia organizovaných Radou mládeže Slovenska so zameraním na vzťahy, intímne spolužitie, možné následky a vyplývajúcu zodpovednosť dotknutých osôb.  
 2. Vždy, keď je to možné, snaží sa organizátor podujatia, aby bolo vždy pokiaľ o to požiadajú dospelým mužom a ženám, ako aj mladým mužom a ženám zabezpečené oddelené ubytovanie/spacie zóny. Ak  oddelenie osôb rôzneho pohlavia spôsobuje väčšie riziko toto pravidlo sa neuplatňuje. Rodiny, manželia a partneri žijúci v jednej domácnosti môžu spať v spoločnej spacej zóne.
 3. Na podujatiach Rady mládeže Slovenska, ktoré trvajú dlhšie ako 3 dni, organizátor zabezpečí oddelené sociálne zariadenia/latríny ako aj umyvárne/sprchy. Oddelenie zabezpečí riadnym označením sociálnych zariadení a informovaním účastníkov. Ak to priestory nedovoľujú sociálne zariadenia/umyvárne sú aspoň časovo oddelené a účastníci o tom riadne informovaní.

 

V. Hlásenie porušení/whistleblowing policy

 1. Ak sa prípad stal na podujatí RmS a ak ste aspoň na jednu z nasledujúcich otázok odpovedali „ÁNO“ je vašou povinnosťou prípad nahlásiť a chrániť práva dieťaťa.
  • Boli ste svedkom týrania/zneužívania?
  • Podozrievate niekoho z týrania/zneužívania dieťaťa?
  • Máte podozrenie že, že je dieťa zanedbávané?
  • Máte podozrenie , že dieťa je fyzicky týrané?
  • Máte podozrenie, že dieťa je psychicky týrané?
  • Máte podozrenie, že dieťa je sexuálne zneužívané?
 2. Ak je dieťa ohrozené alebo vystavené priamemu riziku, je potrebné IHNEĎ kontaktovať políciu na tel.č. 158 a následne postupovať podľa nasledovných pokynov:

 

VI. Ako sa zachovať keď vám dieťa nahlási násilie, týranie alebo zneužívanie

 • Zostaňte pokojný.
 • Citlivo vypočujte dieťa tak, aby sa cítilo vypočuté a malo pocit, že ho beriete vážne.
 • Dajte možnosť dieťaťu vyrozprávať príbeh v preň priaznivom čase.
 • Pýtajte sa iba otázky nevyhnutné na objasnenie skutočnosti, ako napríklad „Môžeš mi povedať, čo tým myslíš?“
 • Uistite dieťa o správnosti odhalenia týrania/zneužívania.
 • Povedzte dieťaťu, že nenesie žiadnu zodpovednosť za týranie/zneužívanie.
 • Nesľubujte dieťaťu, že skutočnosť udržíte v tajnosti. Môžete však dieťa uistiť, že budete informovať iba osoby, ktoré majú právo to počuť.
 • Nesúďte osobu voči ktorej dieťa vznieslo obvinenie.
 • Urobte si hneď podrobný záznam toho, čo už bolo povedané. Ak je to možné, používajte skutočné slová dieťaťa.
 • Kontaktujte kanceláriu RmS

 

ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

 1. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov na akciách Rady mládeže Slovenska.

 

Etický kódex správania

Rada mládeže Slovenska je nezisková organizácia zastrešujúca 29 detských a mládežníckych organizácií na celom Slovensku. Našou úlohou je reprezentácia členských organizácií voči politikom, štátnej správe a verejnosti, vytváranie komunity mládežníckych organizácii, Okrem toho robíme vlastné výskumy medzi deťmi a mladými, ktorými získavame zaujímavé dáta a pohľad do života a očakávaní mladých, čo nám pomáha zlepšovať naše aktivity

 

Preambula

Etický kódex je v súlade s poslaním, víziou a stratégiou organizácie. Predstavuje princípy, ktoré v Rade mládeže Slovenska zdieľame a ktoré dodržiavame. Jeho účelom je chrániť všetky deti a mladých ľudí účastniacich sa podujatí Rady mládeže Slovenska. Riadenie sa ním je záväzné pre všetkých bez ohľadu na ich miesto a úlohu, pri akejkoľvek komunikácii s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými. Vnímame ho ako osobný záväzok a garanciu kvality smerom k verejnosti i k sebe navzájom.

 

Zaväzujeme sa

I. DETI NA PRVOM MIESTE

 • Správať sa k deťom a ostatným dospelým členom s rešpektom
 • Dbať na bezpečnosť a zdravie detí a dobrovoľníkov. Zodpovedne pristupovať k rizikám.
 • Zapájať deti do rozhodovania so zohľadnením ich veku a vývojových špecifík
 • Podporovať blaho detí a vytvárať pozitívne a bezpečné prostredie založené na dôvere
 • Usilovať sa o pozitívnu zmenu v životoch detí a dbať na to, aby sme im neuškodili.
 • Rešpektovať individuálne hranice a potreby každého dieťaťa a dospelého. Rešpektovať jedinečnosť osobnosti a osobného príbehu každého.
 • Nastavovať zodpovedne pravidlá na podujatiach a sledovať ich dodržiavanie.
 • Zasiahnuť v prípade ohrozenia dieťaťa alebo iného dospelého člena inými osobami.
 • Spolupracovať so zákonnými zástupcami detí a informovať ich.
 • Preukazovať pri svojom konaní individuálnu zodpovednosť.
 • Konať vždy v súlade so Stanovami RmS, internými smernicami a týmto Etickým kódexom správania a byť tak vhodným príkladom pre všetkých
 • Neprehliadať správanie dieťaťa alebo iného dospelého, ktorým šikanuje alebo ohrozuje seba a druhých.
 • Zabezpečovať aby deti v Rade mládeže Slovenska boli chránené pred zanedbávaním a fyzickým, sexuálnym a emocionálnym poškodením, zneužívaním a násilím, ako aj pred manipuláciou a nátlakom, či zo strany jednotlivca alebo kolektívu.
 • Postupovať podľa daných štandardov a postupov pri podozrení, odhalení alebo obvinení zo zneužívania.

 

Zaväzujeme sa

II. VZÁJOMNÝ REŠPEKT

 • Uznať prínos tímovej práce, ktorá je základom neformálneho vzdelávania, vyžaduje si aktívnu spoluprácu s ostatnými a rešpektovanie ich názorov a hodnôt.
 • Nezneužívať role pracovníka s mládežou a potenciálne nerovného vzťahu s účastníkmi k napĺňaniu vlastného prospechu. Tento princíp sa organizátori,  lektori pracovníci s mládežou zaväzujú dodržiavať aj jeden mesiac po skončení podujatia a nebudú nadväzovať osobné vzťahy/kontakty s účastníkmi podujatia.
 • Vzájomne sa podporovať v odbornom rozvoji a raste. Využívať vedomosti a zručnosti skúsenejších a vlastné znalosti a zručnosti odovzdávať menej skúseným.
 • V rámci organizácie otvorene zdieľať svoje pochybenia s cieľom, aby sa v budúcnosti neopakovali. Chybu vnímame ako príležitosť k učeniu a rastu.
 • Svojim správaním šíriť dobré meno Rady mládeže Slovenska.

Celé znenie Etického kódexu Rady mládeže si môžete aj stiahnuť