Novembrové večery s INEX-om

Novembrové večery s INEX-om

Zaži tri večery v spoločnosti veselých ľudí z INEX Slovakia, ktorých baví sharovať svoje vedomosti a skúsenosti. Okrem workshopov na rôzne témy nás čakajú aj vtipné teambuildingové aktivity, hry, diskusie. A to všetko z tepla a pohodlia tvojho domova.

 

Kedy?

23.11.– 25.11.2020

 

Kde?

Zoom

 

Čo ťa to bude stáť:

– tri hodiny, tri večery 23.11.– 25.11.2020

– vyplniť prihlášku do 15.11. ➡️ https://inex.sk/sk/events/49671/show_public

 

Čo ti zabezpečí INEX:

– workshopy na rozvoj soft skills

– teambuildingový zážitok aj v online priestore

– možnosť spoznať nových ľudí

– info o možnostiach a profesijných prínosoch medzinárodného dobrovoľníctva

 

Aj právo na protest podlieha základom slušnosti a etiky

Aj právo na protest podlieha základom slušnosti a etiky

Rada mládeže Slovenska odsudzuje nabádanie detí na používanie vulgarizmov na verejných zhromaždeniach ako súčasť prejavu občianskej nespokojnosti. Právo zhromažďovania sa a prejav nesúhlasu patrí medzi základné ľudské práva, ale aj tie by mali byť naplnené v medziach spoločenskej etiky a základov slušnosti. Je neakceptovateľné, aby boli maloleté deti vyzývané na verejnom proteste na použitie vulgarizmov tak, ako sa to stalo na proteste v sobotu 17. októbra pred Úradom vlády Slovenskej republiky.

Rozumieme, že veľká časť spoločnosti sa vďaka prebiehajúcej pandémii vírusového ochorenia COVID-19 ocitla v ťažkej životnej situácii. Preventívne opatrenia majú dopad rovnako tak na dospelých, ako aj na život detí a mládeže. Strach, úzkosť a neistota z budúcnosti sú spoločnými menovateľmi prežívania aktuálnej situácie naprieč všetkými generáciami. Aj zlé psychické prežívanie môže viesť u mnohých k neracionálnemu odporu voči opatreniam odporúčaným odborníkmi a zavedenými štátnymi úradmi.

Právo zhromažďovania sa a prejav nesúhlasu patria podľa nás medzi základné práva občanov, sú súčasťou aktívneho občianstva a participácie občanov na správe štátu. Ale nemôžeme si dovoliť zamieňať právo na odpor stanovený 32. článkom Ústavy Slovenskej republiky za vandalizmus a násilie na uliciach.

Rada mládeže Slovenska je organizáciou združujúcou detské a mládežnícke organizácie. Počas našich aktivít vytvárame priestor na komplexný rozvoj kompetencií mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi občanmi pozitívne ovplyvňujúcimi chod svojich komunít. Neformálnym vzdelávaním získavajú vedomosti, zručnosti a postoje vedúce k úcte k demokracii a slobode ako základnej hodnote naprieč názorovým politickým spektrom. To, čo sme mohli vidieť na videách zo sobotného pochodu, je v príkrom rozpore k tomu, ako sa snažíme pracovať s deťmi a k čomu ich formujeme. Rada mládeže Slovenska ostro odsudzuje nabádanie detí na používanie vulgarizmov na verejných zhromaždeniach.

 

Naši mladí delegáti idú do Európy diskutovať s pocitom, že dospelí ich nepočúvajú

Naši mladí delegáti idú do Európy diskutovať s pocitom, že dospelí ich nepočúvajú

Lepšie životné príležitosti pre mládež v odľahlých alebo menších sídlach, väčší podiel mladých ľudí na rozhodovaní v spoločnosti či podpora neformálneho vzdelávania naprieč všetkými, aj menej rozvinutými regiónmi. S takouto víziou vstupujú do projektu Európsky dialóg s mládežou (EDM) gymnazisti Aneta Migátová a Matúš Sukeľ a študentka medzinárodných vzťahov Zuzana Hozlárová. V súčasnom ôsmom cykle sa budú mladí slovenskí delegáti zúčastňovať diskusných panelov na európskej úrovni, ktorých výsledkom bude formulovanie potrieb a postojov mladých ľudí priamo Európskej komisii. Cyklus má názov Priestor a participácia pre všetkých s podtitulom Európa pre mládež – Mládež pre Európu: Priestor na demokraciu a participáciu.

Delegátov reprezentujúcich hlas mladých ľudí zo Slovenska vybrala Národná pracovná skupina pre EDM zložená zo zástupcov Ministerstva školstva SR, Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA, agentúry ERASMUS, Asociácie krajských rád mládeže, Združenia informačných centier mládeže, Študentskej rady vysokých škôl a Rady mládeže Slovenska.  

 

Aneta Migátová je maturantkou na Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine a momentálne sa pripravuje na vysokoškolské štúdium zamerané na medzinárodné vzťahy a politológiu. Ako dobrovoľníčka je členkou Červeného kríža, Slovenského skautingu a Slovenskej debatnej asociácie. Intenzívne sa zaoberá problematikou kritického myslenia a dezinformácií, čomu venovala aj svoju stredoškolskú odbornú činnosť. Výsledkom bola krátka príručka kritického myslenia pre stredoškolákov. „Chcem pracovať na zlepšovaní integrácie, postavenia a príležitostí pre slovenskú mládež vo všetkých kútoch krajiny. Zároveň vnímam nedostatočnú participáciu mladých ľudí na rozhodovacích procesoch ako kritický element, ktorý by sa mal bezodkladne riešiť.“

 

Zuzana Hozlárová študuje medzinárodné vzťahy na Academii Rerum Civilium v Kutnej Hore a európske štúdiá na Univerzite Komenského, ktorú zastupuje v Študentskej rade vysokých škôl ako delegátka. Je členkou mládežníckych organizácií, aktivistkou proti extrémizmu a v rámci protestov Za slušné Slovensko. Ako delegátka EDM sa chce venovať agende, ktorá sa týka segregovaných menšín vrátane zahraničných študentov, zdravotne či sociálne znevýhodnených študentov alebo mladých ľudí, ktorí sú z rôznych dôvodov vyčleňovaní zo spoločnosti. „Mojím cieľom je tiež pracovať na prepájaní mladých ľudí, najmä tých z menších miest či odľahlejších oblastí, kde nie je ich participácia až taká zaužívaná.“

 

Matúš Sukeľ študuje na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom, kde pôsobí aj ako podpredseda žiackej školskej rady. Venuje sa dobrovoľníctvu, mládežníckemu aktivizmu a je členom Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja. „Na projekte Európskeho dialógu s mládežou ma zaujala myšlienka neformálneho vzdelávania, ktorej sa počas svojho mandátu plánujem aktívne venovať. Zameriam sa na rôzne formy neformálneho vzdelávania a pomoc mladým ľuďom v regiónoch, ktoré nie sú až také rozvinuté a prístupné.“

 

Postoje, s ktorými traja spoločensky aktívni mladí ľudia zo Slovenska vstupujú do európskeho dialógu, majú základ najmä v pocite, že dospelí mladých neberú ako serióznych partnerov pri spoluutváraní spoločnosti a že ich nepočúvajú. „Počas rozhovorov sa väčšina mladých ľudí sťažovala na malý záujem o vypočutie ich názorov zo strany dospelých. Prípadne že si dospelí mladých vypočujú, ale nič sa reálne nezmení. Preto oceňujem snahu v rámci Európskeho dialógu s mládežou o zapojenie mladých ľudí a je im týmto spôsobom umožnené vyjadriť svoj názor, ktorý by bez toho rezonoval o niečo menej,“ povedal Peter Topoľský, projektový koordinátor z Rady mládeže Slovenska.

 

Naši europoslanci o nich vedia

S otázkou, ako vnímajú úroveň spoluúčasti mladých na politikách tvorených Európskou úniou, oslovila Rada mládeže Slovenska niektorých demokratických poslancov Európskeho parlamentu.

 

Michal Šimečka, Progresívne Slovensko (Renew Europe Group)

„Európska komisia – a vôbec celá EÚ – neustále bojuje s povesťou byrokratického molocha, a aj preto sa snaží čím viac zapájať mladých do vytvárania politík. Minimálne v jednom ohľade je možné povedať, že názory mladých majú v Bruseli veľkú váhu: práve verejný tlak a angažovanie mladých Európanov v boji proti klimatickým zmenám pomohli posunúť túto tému medzi absolútne priority Európskej komisie, Európskeho parlamentu, a celej Európy. Podobnú mieru zapojenia mladých by som rád videl aj v iných oblastiach, ktoré smerujú do budúcnosti a ovplyvnia ich život, ako zmena charakteru práce či regulácia umelej inteligencie.“

 

Miriam Lexmann, Kresťanskodemokratické hnutie (Európska ľudová strana – Kresťanskí demokrati)

„Dnešná aktívna účasť mladých ľudí na veciach verejných je veľmi vzácna, keďže sme svedkom jej poklesu. Ich vyššia volebná účasť či početnejší a premyslenejší názor v spoločenských diskusiách by boli určite prínosom. O to viac sa teším, že rastie aj skupina mladých ľudí, vedomých si zodpovednosti za budúcnosť svojej a ďalších generácií, ktorí sú aktívni a záleží im na ich hodnotovom a spravodlivom napredovaní. Veľmi rada s mnohými aj spolupracujem.

Program a priority EK sú postavené na udržateľnej budúcnosti pre ďalšie generácie, teda aj pre dnešných mladých Európanov: klimaticky neutrálny kontinent, zelená ekonomika a pracovné miesta pre mladých, ochrana právneho štátu a spravodlivosti, obrana demokracie, slobôd a hodnôt. Napriek Európskemu dialógu s mládežou a ďalším funkčným projektom si však viem predstaviť, že názory mladých ľudí by mali byť v procese tvorby európskych politík citeľnejšie.“

 

Eugen Jurzyca, Sloboda a Solidarita (Európski konzervatívci a reformisti)

„Existujú rôzne iniciatívy, ktorými sa Komisia snaží viac vťahovať mladých ľudí do diania v EÚ. Príkladom je Európsky dialóg s mládežou, prostredníctvom ktorého Komisia zapája mládežnícke organizácie do tvorby politík. Záujem mladých o európske veci verejné by však určite zvýšilo, ak by Komisia, ale aj Parlament komunikovali svoje postoje, plány a ciele konkrétnejšie a zrozumiteľnejšie pre občanov. Teda tak, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, aký konkrétny dosah na ich životy majú rozhodovacie procesy v EÚ.“.

 

Ivan Štefanec, Kresťanskodemokratické hnutie (Európska ľudová strana – Kresťanskí demokrati)

„Som veľmi rád, že čoraz viac mladých ľudí sa zapája do riešenia spoločenských problémov, a to ako na lokálnej, tak aj celoslovenskej a celoeurópskej úrovni. Do tvorby európskych politík sa môžu mladí ľudia zapojiť napríklad prostredníctvom formátu EU Youth Dialogue, alebo cez novozriadený Európsky zbor solidarity.“ 

 

Viac informácií o projekte sa dozviete na stránke www.eudialogsmladezou.sk.

 

Literárna súťaž: Akú cenu má mier?

Literárna súťaž: Akú cenu má mier?

Si študentom vysokej alebo strednej školy a máš sa chuť vyjadriť na tému “Čo znamená mier”? Môžeš tak urobiť prostredncítvom literárnej súťaže Ministerstva obrany SR, v ktorej máš zároveň možnosť získať z svoje myšlienky aj finančnú odmenu.

„Mladá generácia je našou budúcnosťou. Preto nás úprimne zaujíma pohľad žiakov a študentov na témy spojené s naším rezortom, obranou a bezpečnosťou našej krajiny. V záujme o túto oblasť sa ich snažíme motivovať rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj  literárna súťaž, v ktorej 16. ročníku sme sa zamerali na hodnotu mieru. Na diela k tejto téme  som sám naozaj veľmi zvedavý,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.

 

Čo a ako?

Súťažné práce v žánri poviedka alebo úvaha v rozsahu od 1 000 do 5 000 znakov vrátane  medzier, môžu študenti posielať vo formátoch DOC, DOCX, ODT alebo PDF. Súťažiaci sú  zároveň povinní uviesť základné údaje o autorovi diela (meno a priezvisko, adresa, škola, vek,  kontakt) a spolu s prácou zaslať aj vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR).  Podrobnosti a formuláre GDPR sú dostupné na webe súťaže www.mosr.sk/sutaz-2020/.

 

Termíny

Z prihlásených prác, ktoré splnia požadované kritériá, vyberie odborná porota rezortu v každej kategórii do finále päť najlepších prác. Tie budú od 1. do 6. decembra 2020  uverejnené na facebookovom profile Ministerstva obrany SR, kde o víťazovi rozhodne  verejnosť počtom získaných „lajkov“. Výsledky súťaže budú zverejnené 8. decembra 2020.  Prvé tri najlepšie hodnotené práce v každej kategórii získajú okrem iných ocenení aj finančnú  odmenu vo výške 500, 400 a 300 eur. Ceny víťazom odovzdá minister obrany SR Jaroslav  Naď. Víťazné práce budú uverejnené v rezortnom mesačníku OBRANA.

 

Prihláška

So svojim dielom sa môžeš do súťaže zapojiť do 22.novembra, stačí ho vo finálnej podobe zaslať na sutaz@mil.sk

 

 

 

eRko spúšťa projekt Detský čin pomoci

eRko spúšťa projekt Detský čin pomoci

Naša členská organizácia eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí každoročne v októbri spúšťa projekt s názvom Detský čin pomoci. tento rok je témou kampane „Stvorené pre nás“. Téma bola inšpirovaná výzvou pápeža Františka, ktorý ľudí vyzýva, aby sa postavili zodpovedne k nášmu spoločnému domovu – k stvorenstvu.

„Cieľom Detského činu pomoci je, aby si deti i animátori pripomenuli spoluzodpovednosť za prírodu, ktorá nás obklopuje. Kampaň tiež každoročne motivuje k nezištným skutkom pomoci. Deti sú zapojené do plánovania a rozhodovania, kde so svojím stretkom pomôžu, čo rozvíja detskú participáciu. Výsledkom kampane sú DOBROčiny, ktoré odrážajú spoločné úsilie detí a animátorov vo svojom okolí“, približuje cieľ koordinátorka kampane Monika Vojtašáková.

V minulosti deti spolu s animátormi napr. zorganizovali narodeninovú oslavu pre deti z detského domova, vyrábali ekologické tašky, či vo svojej škole zavádzali nádoby na triedenie odpadu. DOBROčiny z minulých rokov je možné nájsť na www.erko.sk/dobrociny.

Do kampane sa v tomto roku zatiaľ zaregistrovalo viac ako 24 detských spoločenstiev čo v súčasnosti predstavuje približne 770 detí a 121 animátorov a niekoľko školských zariadení. Zapojiť sa môžu aj nečlenovia eRka, prípadne záujemcovia zo strany škôl i farností v ktorých eRko nepôsobí. Zaregistrovať sa je možné aj v priebehu kampane na webe Detského činu pomoci www.erko.sk/dcp. Na stránke sú k dispozícii aj metodické materiály či grafický balík.

Detský čin pomoci je celoslovenská kampaň motivujúca deti v mesiaci október k skutkom nezištnej pomoci. Kampaň organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V tomto roku sa koná už jeho 20. ročník.

 

Viac informáci o Detskom čine pomoci nájdete tu ➡️ http://erko.sk/dcp/

 

Towards Inclusive Youth Work: Náš nový projekt venovaný inkluzivite

Towards Inclusive Youth Work: Náš nový projekt venovaný inkluzivite

Od septembra začíname pracovať na novom projekte z grantovej výzvy Stronger Ties for Civil Society Networks. Jej cieľom bolo podporiť siete, ktoré hľadajú partnerov alebo členov z neziskového sektora, biznisu aj politiky a zároveň dokážu preklenúť názorové, ideologické či geografické rozdiely s cieľom spolupracovať na riešení rôznych problémov.

Náš projekt s názvom Towards Inclusive Youth Work sa bude venovať vytváraniu metodológie na inkluzívnu prácu s mládežou, pričom zameriavať sa bude na vylúčenú rómsku mládež. Tento projekt je unikátny v tom, že svoju metodológiu bude zakladať na zozbieraných dátach, existujúcich dokumentoch a podkladoch, no najmä na expertíze výskumníkov a ľudí z terénu.

Veľmi sa tešíme, že v rámci tohto projektu môžeme využiť poznatky z našich vlastných výskumov, ale aj z dát partnerských organizácií. Veríme, že aj vďaka nim prispejeme k zlepšeniu podmienok života vyčlenenej rómskej mládeže, nájdeme spôsoby, akým v tomto smere neustále napredovať a v neposlednom rade odštartujeme inkluzívnejší prístup k tejto skupine po celej krajine.

 

 

Projekt Towards Inclusive Youth Work je podporený z programu Stronger Roots, ktorý realizuje konzorcium Nadace OSF, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, NIOK Foundation a thinktank Glopolis. Cieľom programu je podporiť odolnosť a stabilitu organizácií občianskej spoločnosti v Česku, Maďarsku a v Slovenskej republike a pomôcť im k väčšiemu zakoreneniu v spoločnosti.

 

eRko oslavuje 30 rokov

eRko oslavuje 30 rokov

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho založenia. 22. septembra 1990 boli prijaté stanovy hnutia a 3. októbra 1990 boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Tento dátum sa považuje za oficiálny vznik eRka. Začiatky práce s deťmi však siahajú až do roku 1973.

Pri príležitosti jubilea eRko spustilo aj samostatný web www.erko.sk/30rokov na ktorom môžu eRkári, sympatizanti eRka, ale i rôzni záujemcovia viac spoznať históriu hnutia. Na webe je možné nájsť nulté výtlačky metodicko-formačného časopisu LUSK i detského časopisu Rebrík, rôzne výzvy ako (o)sláviť 30 rokov eRka na regionálnej úrovni aj vyjadrenia eRkárov ako im eRko zmenilo život.

„30 rokov eRka sme začali sláviť online udalosťou 7. septembra na Facebooku, kde sme v premiére sprístupnili aj video-medailón k 30 rokom eRka s názvom Ako odovzdávať vieru deťom. Videom sprevádza jedna zo zakladateliek eRka Terka Žitňanská. Pozývame vás pozrieť si tento 20 minútový dokument na youtube kanály eRka“, približuje predseda eRka Juraj Králik.

Oslava 30. narodeninán eRka bude prebiehať po celý školský rok. „Pribudnú aj ďalšie video-medailóny so zakladateľmi hnutia. Sme hnutím spoločenstiev a v jubilejnom roku chceme, aby všetci ľudia znovu uverili v silu spoločenstva. Uvedomujeme si, že je naliehavou úlohou učiť dnešné deti vytvárať komunity zdravé a chutné ako med. Preto žijeme v tomto školskom roku ročnú tému Stvorení pre MY“, dodáva koordinátor aktivít k 30 rokom eRka Andrej Gejdoš.

Okrem základného programu eRka, čo je stretávanie sa v malých spoločenstvách eRko tiež spolupracuje na tvorbe časopisu Rebrík a organizuje Dobrú novinu. Viac o činnosti hnutia sa môžete dozvedieť na webe www.erko.sk.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 6 500 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.

 

AZU: Nájdi si ideálnu prax, stáž či prácu

AZU: Nájdi si ideálnu prax, stáž či prácu

Nový projekt AZU – Aktivita zvyšuje úspech, ktorý je zastrešený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, poskytuje možnosť pre mladých ľudí nájsť si ideálnu prax, stáž či brigádu. Slúži na prepájanie študentov s praxou priamo vo firmách. Ponuky sú určené pre študentov vysokých škôl, ktorí hľadajú priestor na zlepšenie svojich zručností a ešte hlbšie prepojenie svojich teoretických vedomostí s praxou.

 

Cieľ:

AZU chce pomôcť maldým ľuďom objaviť svoje silné stránky, na ktorých následne môže začať pracovať a zlepšovať ich v skutočnom svete. Vysokoškolské štúdium považuje za skvelý základ, ktorý môžu študenti zveľadiť praktickými zručnostťami priamo vo svojom zvolenom odbore. Momentálne projekt spolupracuje s viac ako 300 spoločnosťami, v ktorých ponukách si každý nájde to svoje.

 

Kde:

Projekt pôsobí v každom kraji prostredníctvom koordinátorov, takže každý študent bez ohľadu na svoju lokalitu či odbor si môže vybrať stáž či prax podľa seba.

 

Aktuálne ponuky:

Medzi ponukami momentálne nájdeš otvorené pozície vo firmách ako Slovenské elektrárne, a.s., Lidl, ŽSR, Porsche, Dedoles a mnoho ďalších.

 

Viac informácií o projekte a aktuálnych ponukách nájdeš tu ➡️ https://azu.sk/ 

 

Nauč sa manažovať odpad s projektom #TrashHack

Nauč sa manažovať odpad s projektom #TrashHack

Vedeli ste, že každý rok vypradukujeme 2 miliardy ton odpadu? Odpad nám znečisťuje krásne oceány, zaplavuje naše ulice a celkovo ničí naše životné prostredie. Buď na začiatku zmeny a staň sa Trash Hackerom, pomôž ľuďom urobiť prvý krok k udržateľnejšiemu životu a nauč sa lepšie manažovať odpad a inšpiruj ostatných k pozitívnej zmene.

UNESCO spustilo kampaň #TrashHack, ktorá je zameraná na šírenie povedomia ao manažmente odpadu medzi mladých ľudí. Prostredníctvom nej chce dosiahnuť zlepšeniu prístupu nielen v rámci triedenie a recyklácie, ale aj redukcie vytvárania odpadu. Táto kampaň vznikla v spolupráci s Education for Sustainable Development.

 

 

 

Aj malá zmena je skvelým krokom na odštartovanie lepšieho prístupu v manažovaní odpadu. Prvý krok však môže byť náročenjší ako by sme čakali. #TrashHack práve preto pomáha a inšpiruje aj po tejto stránke, snaží sa ukázať, akými nenáročnými zmenami sa dá dosiahnuť skvelý výsledok a v konečnom dôsledku aj veľká zmena.

Viac informácií o projekte nájdeš tu ➡️ https://www.trashhack.org

 

 

Podcast Krajina mladých: Ep. 6 – Ťažká práca – hľadať si prácu

Podcast Krajina mladých: Ep. 6 – Ťažká práca – hľadať si prácu

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: “Aký je dnešný svet mladých ľudí?” a ponúka odborný aj autentický vhľad do ich sveta. Mladí vedia o svete svoje a my vieme o nich.

 

6.epizóda: Ťažká práca – hľadať si prácu

Prečo končí mladosť prvým „serióznym“ zamestnaním? V 6.epizóde podcastu Krajina mladých sa budeme rozprávať o zamestnaní mladých ľudí. Trápia sa budúcnosťou a tým, či si nájdu prácu? Prečo je prvé zamestnanie také dôležité, čo všetko „navyše“ musia mladí robiť, aby sa mohli zamestnať a čo prináša Covid -19 na trh práce najmä pre mladých? Odborne a s humorom diskutujú riaditeľka Rady mládeže Slovenska (RmS) Katarína Batková, výskumníčka RmS Katarína Čavojská, Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti a za mladých debatu spolu-moderuje Karin Popovičová – mládežnícka delegátka v rámci Európskeho dialógu s mládežou.

 

Podcast je iniciatívou Rady mládeže Slovenska.

Dramaturgia, strih, sound-design, produkcia – Katarína Urban Richterová

 

 

Podcast si môžete vypočiť tu:

➡️ Soundcloud

➡️ Anchor

➡️ Spotify

➡️ Apple Podcasts

➡️ Stitcher

➡️ Google Podcasts

 

Celú epizódu si môžete vypočuť aj tu ⬇️

 

Tento projekt je financovaný z dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Aktuálne mládežnícke pozície

Aktuálne mládežnícke pozície

Mladí ľudia do 30 rokov tvoria približne polovicu svetovej populácie. Napriek tejto skutočnosti, sú len vo veľmi nepatrnej miere zastúpení v rozhodovacích procesoch, ktoré určujú a ovplyvnia živote práve tejto generácie mladých ľudí. Aj z tohto dôvodu sa viaceré organizácie rozhodli umožniť a podporovať participáciu mladých ľudí a zapájať ich do rozhodovacích procesov, aby mohli zastúpiť hlas generácie mladeže, ktorá bola po mnohé roky prehliadaná.

Ponúkame Vám prehľad niekoľkých mládežníckych pozícií, na ktoré sa môžete hlásiť na Slovensku alebo vo svete. Tento zoznam nie je konečný, má slúžiť ako prehľad najznámejších pozícií v našom regióne.

 

Aktuálne sú otvorené pozície:

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri OSN

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri Rade Európy

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka pri G8/Y8, G20/Y20

 

Viac informácií ohľadom každej pozície, podmienky pre uchádzačov, úlohy aj benefity, ktoré získaš, nájdeš tu ➡️ pracasmladezou.sk

 

 

Linka na pomoc pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a špecifickými potrebami

Linka na pomoc pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a špecifickými potrebami

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spustili v pondelok 7. septembra telefonickú linku  na podporu rodičov detí so zdravotným znevýhodnením alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. K dispozícii im bude trikrát v týždni, v utorok, vo štvrtok a v piatok laická poradkyňa z Platformy rodín Zuzana Suchová. V najbližších mesiacoch vznikne sieť laických poradcov z kruhu rodičov, ktorí podobné situácie, aké zažívajú rodičia v núdzi už prekonali. Absolvujú vzdelávací kurz Platformy rodín a budú pripravení podporovať iných.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením prijala od marca tohto roka už 200 podnetov, od rodičov. Možnosť individuálnej podpory prostredníctvom emailu info@inklulinka.sk alebo kontaktného formulára využilo 27 z nich. V štyroch prípadoch spolupracovala s rodičmi aj právnička.

 

 

 

Rodičia rodičom

Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením, rizikovým vývinom alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú v komunikácii s úradmi, inštitúciami, školami a odborníkmi často nedostatočne informovaní o právach, možnostiach v rámci vzdelávania svojich detí, o dostupných finančných príspevkoch alebo nárokovateľných pomôckach pre svoje deti. Pri zabezpečovaní dostatočnej starostlivosti, podpory, opatery a vhodných podmienok na vzdelávanie, sa často dostanú do finančných problémov, nežiaducich konfliktov či správnych konaní, v najhorších prípadoch až k izolácii z komunity a spoločnosti. Práve týmto rodičom chce projekt s názvom Inklulinka poskytnúť potrebnú pomoc a podporu prostredníctvom peer to peer poradenstva – rodičia rodičom.

Pomoc, či už telefonická alebo tá online, sa zameriava na tri hlavné oblasti, ktoré rodičov najčastejšie trápia, a to kompenzácie (príspevkov a pomôcok), vzdelávanie detí a ako postupovať v úradnom styku s inštitúciami. Linka, ktorá dostala názov Inklulinka, funguje na báze už spomínaného peer to peer poradenstva. To znamená, že rodičia sa môžu obrátiť na laickú poradkyňu, ktorá ich vypočuje a spoločne sa potom pustia do hľadania riešenia zložitej životnej situácie. V prípade potreby rodič v poradni dokonca odkonzultuje podnet s právničkou špecializujúcou sa práve na oblasť sociálneho práva.

Na stránke projektu Inklulinka sú k dispozícii aj vzorové dokumenty odvolaní a žiadostí na úrady alebo do škôl, ktoré sú pre rodičov pripravené na stiahnutie. Rodičia môžu využiť vzory dokumentov v plnom znení alebo ich môžu po konzultácií s poradcom na linke, prípadne v poradni aktualizovať, obmieňať a dopĺňať.

 

#zvladnemetodoma

V rámci projektu Inklulinka vznikla ešte počas prvej vlny pandémie koronavírusu aj podstránka s názvom #zvladnemetodoma. Rodičia z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením  s podporou Nadácie pre deti Slovenska, ale aj psychológovia, pedagógovia a ďalší odborníci na nej ponúkli návody na zvládanie situácie a vzdelávanie na diaľku v čase koronakrízy, ale aj  nápady ako rozvíjať potenciál dieťaťa počas bežných činností rodiny. Spolu s odborníkmi z praxe sa zaoberali napríklad aj tým, ako s deťmi komunikovať o pandémii, ako nastaviť priority sebe aj deťom, či ako si efektívne rozdeliť čas na prácu aj na rodinu.

Od marca 2020 navštívilo stránku Inklulinky už viac ako dvadsať tisíc užívateľov, najviac ich zaujímali práve rady ako zvládnuť s deťmi koronakrízu (18,73 %), ale vyhľadávali aj vzorové dokumenty na úrady a do škôl (5,54 %).

Na podstránke #zvladnemetodoma dodnes nechýbajú ani nápady a aktivity zamerané na zvládanie dňa s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, od ranného prebúdzania až po večerné zaspávanie. Súčasťou informácií na webe je aj súhrn užitočných zdrojov zameraných na aktuality v oblasti zdravia, vzdelávania a financií. Odkazujú nielen na štátne inštitúcie, ale aj organizácie a nadačné fondy na podporu rodín v neistej životnej situácii.

Spolupráca v treťom sektore

Mnohé podnety rodičov sa týkali predovšetkým nárokovateľných kompenzácií či, už na pomôcky alebo príspevky pre ich rodiny. Častým problémom je zložitosť nariadení slovenských úradov a inštitúcií, ale aj vyhľadávanie informácií na ich webových stránkach. Veľká časť podnetov sa týka problémov, ktorým rodiny detí so zdravotným znevýhodnením čelia v oblasti vzdelávania. Práve tejto téme sa Nadácia pre deti Slovenska intenzívne venuje v programe na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? už tretí rok.