Za udržateľnú a inkluzívnu Európu

Typ výskumu: kvalitatívny výskum
Veľkosť vzorky: 430 respondentov
Zber dát: 15.5. – 15.8.2022
Cieľová skupina: 13 – 30  rokov
Metódy: fokusová alebo diskusná skupina
Miesto: Slovensko

Európsky dialóg s mládežou je dlhoročným projektom Rady mládeže Slovenska podporujúci participáciu mladých na tvorbe politík na národnej, ale aj európskej úrovni. Počas leta 2022 v rámci neho prebehli konzultácie s mladými ľuďmi naprieč Slovenskom, kedy sme diskutovali na tému „Za udržateľnú a inkluzívnu Európu“. Do konzultácií sa celkovo zapojilo 430 mladých ľudí. V diskusiáchsme  sa venovali rôznym témam, ktoré ich trápia v ich každodennom živote a zaslúžili by si väčšiu pozornosť zo strany politikov.

Informovanosť a klimatická zmena

Diskusia bola rozdelená do piatich konzultačných otázok. V otázke týkajúcej sa prístupu k informáciám o klimatickej zmene sa ukázalo, že mladí ľudia najčastejšie získavajú informácie od influencerov. Škola predstavuje taktiež významný informačný zdroj. Problém mladí ani nevnímajú v nedostatku, práve naopak, v pretlaku informácií, čo potom spôsobuje ťažkú orientáciu. Taktiež sa preukázalo úplne absentujúce povedomie o vzdelávacích programoch na tému klimatickej zmeny či dostatočné porozumenie tejto téme.

 

Zapojenie mladých do rozhodovacích procesov

Pri diskutovaní o (ne)dostatočnom postavení mladých ľudí v rozhodovacích procesoch sme diskutovali najmä na tému motivácie k verejnému angažovaniu vo vzťahu ku klimatickej zmene. Najčastejšie mladých ľudí od angažovania sa na verejnom živote odradzuje nezáujem, ľahostajnosť, skúsenosti so zneužívaním témy na politické účely. Naopak riešenia vidia skôr na individuálnej úrovni v zmene životného štýlu, v rôznych formách občianskeho aktivizmu, či v priamych diskusiách s „dôležitými dospelými“.

Purple Modern Statistic Instagram Post
Purple Modern Statistic Instagram Post(1)
Purple Modern Statistic Instagram Post

Zodpovednosť politikov

Tretia konzultačná otázka sa zapodievala relatívne novým pojmom youthwashingu – prizývanie mládeže do verejných diskusií a udržiavanie blízkeho kontaktu s nimi za účelom zlepšenia vlastného PR. Mladí takýto pojem nepoznajú, no po vysvetlení sa vo väčšine prípadov zhodli na tom, že takéto správanie je zo strany politikov a dôležitých dospelých veľmi časté. Pozitívne skúsenosti sa ukázali iba pri malom počte respondentov, a to najmä na lokálnej (komunálnej) úrovni.

 

Mobilita a solidarita

Pri mobilitných programoch sme sa na nich pozerali z hľadiska porovnania ich dostupnosti pre majoritu a minoritu. Napriek tomu, že záujem o účasť na takýchto programoch je vysoká, informovanosť o možnosti účasti je nízka a to ako u majority, tak aj minority. Miera informovanosti rastie priamoúmerne s vyšším vekom, či vyšším dosiahnutým vzdelaním. Pre zvýšenie povedomia by pomohli aktivity v rámci komunity, zdieľanie skúsenosti od alumni účastníkov, propagovanie na školách či propagácia na sociálnych sieťach. Toto by mohlo byť riešené napríklad cez navýšenie počtu koordinátorov mobilít v regiónoch, či inú formu podpory od administratívnej cez organizačnú až po psychologickú podporu.

4
5

Prístup k infraštruktúre

Posledná konzultačná otázka sa venovala prístupu k infraštruktúre, pričom opäť ako vo všetkých výskumoch, je alarmujúcim faktorom doprava a počet spojov nezodpovedajúci potrebám mládeže pri účasti na ich voľnočasových aktivitách. Mládež preukázala vysoký záujem o udržateľné spotrebiteľské produkty či služby, avšak reflektovali ich nedostupnosť a to najmä na vidieku.

 

Záver

Zistenia z konzultácií s mládežou spísané v tejto záverečnej správe budeme tlmočiť záujmovým skupinám a politikom, aby boli potreby dnešnej mládeže nie len vypočuté ale aj premietnuté do tvorby lepších politík.

Celú záverečnú správu nájdete tu ⬇️

Radi by sme touto cestou zároveň vyjadrili obrovské poďakovanie všetkým, ktorí s nami spolupracovali ako facilitátori a facilitátorky diskusií, či už počas komorných stretnutí v klubovniach, centrách, alebo v rozmanitých online rozhraniach. Bez vás a vášho nadšenia pre vec by Európsky dialóg s mládežou nebol možný.

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej komisie – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).