Čo/​kto je Rada mládeže slovenska?

Sme nezisková organizácia zastrešujúca 29 detských a mládežníckych organizácií na celom Slovensku. Náš príbeh sa začal písať v roku 1990, kedy sa vedenie niektorých našich dnešných členských organizácií rozhodlo, že by potrebovali partnera vo forme zastrešujúcej organizácie. Jej úlohou by bola reprezentácia členských organizácií voči politikom, štátnej správe a verejnosti, ale aj vytváranie komunity mládežníckych organizácii. Tak oficiálne vznikla RmS, vtedy ešte ako občianske združenie. Okrem toho robíme vlastné výskumy medzi deťmi a mladými, ktorými získavame zaujímavé dáta a pohľad do života a očakávaní mladých, čo nám pomáha zlepšovať naše aktivity…

Naše hodnoty

Sme inkluzívni

Od úpl­ných začiat­kov fun­gu­je­me na celo­štát­nej úrov­ni a det­ské a mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie zastre­šu­je­me bez ohľa­du na ich poli­tic­ké pre­sved­če­nie, nábo­žen­ské vyzna­nie, národ­nost­nú či etnic­kú prí­sluš­nosť. Dnes tak pro­stred­níc­tvom našich člen­ských orga­ni­zá­cií máme dosah na viac ako 51-​tisíc detí a mla­dých.

Sme inkluzívni

Od úpl­ných začiat­kov fun­gu­je­me na celo­štát­nej úrov­ni a det­ské a mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie zastre­šu­je­me bez ohľa­du na ich poli­tic­ké pre­sved­če­nie, nábo­žen­ské vyzna­nie, národ­nost­nú či etnic­kú prí­sluš­nosť. Dnes tak pro­stred­níc­tvom našich člen­ských orga­ni­zá­cií máme dosah na viac ako 60-​tisíc detí a mla­dých.

Podporujeme pluralitu a rôznorodosť

Naše člen­ské orga­ni­zá­cie sú rôz­no­ro­dé, kaž­dá z nich má odliš­né cie­le a témy, kto­rým sa venu­je. Môže to byť veda, líder­stvo, osob­nost­ný roz­voj, duchov­ný život či iné, no jed­no majú spo­loč­né – ich cie­ľom je ponúk­nuť iný spô­sob vzde­lá­va­nia a odliš­ný set zruč­nos­tí, kto­ré detí a mla­dých pomô­žu pri­pra­viť na plno­hod­not­ný dospe­lác­ky život. Mnohé z našich člen­ských orga­ni­zá­cií fun­gu­je na via­ce­rých mies­tach, nie­kto­ré sú v odľah­lej­ších loka­li­tách dokon­ca jedi­nou mož­nos­ťou voľ­no­ča­so­vých akti­vít. Každá člen­ská či pozo­ro­va­teľ­ská orga­ni­zá­cia je ofi­ciál­ne zare­gis­tro­va­ná ako nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia ale­bo občian­ske zdru­že­nie. Viac o našich člen­ských orga­ni­zá­ciách náj­de­te tu.

Snažíme sa mladým porozumieť

Popri zastu­po­va­ní člen­ských orga­ni­zá­cií sa sna­ží­me deťom a mla­dým v moder­nom sve­te poro­zu­mieť. Práve pre­to sa kaž­do­roč­ne zúčast­ňu­je­me nie­koľ­kých pro­jek­tov (národ­ných aj medzi­ná­rod­ných), v rám­ci kto­rých pra­cu­je­me na vlast­ných celo­štát­nych repre­zen­ta­tív­nych pries­ku­moch, kto­ré násled­ne naše soci­olo­gič­ky ana­ly­zu­jú a inter­pre­tu­jú. Vďaka tomu zís­ka­va­me lep­ší pohľad na život mla­dých, ich potre­by a oča­ká­va­nia, kto­ré sa násled­ne môže­me sna­žiť napĺňať. O pro­jek­toch, na kto­rých momen­tál­ne pra­cu­je­me si môžete
pre­čí­tať tu.

Snažíme sa mladým porozumieť

Popri zastu­po­va­ní člen­ských orga­ni­zá­cií sa sna­ží­me deťom a mla­dým v moder­nom sve­te poro­zu­mieť. Práve pre­to sa kaž­do­roč­ne zúčast­ňu­je­me nie­koľ­kých pro­jek­tov (národ­ných aj medzi­ná­rod­ných), v rám­ci kto­rých pra­cu­je­me na vlast­ných celo­štát­nych repre­zen­ta­tív­nych pries­ku­moch, kto­ré násled­ne naše soci­olo­gič­ky ana­ly­zu­jú a inter­pre­tu­jú. Vďaka tomu zís­ka­va­me lep­ší pohľad na život mla­dých, ich potre­by a oča­ká­va­nia, kto­ré sa násled­ne môže­me sna­žiť napĺňať. O pro­jek­toch, na kto­rých momen­tál­ne pra­cu­je­me si môžete
pre­čí­tať tu.

Sme komunita

V RmS sa sna­ží­me zastu­po­vať naše člen­ské a pozo­ro­va­teľ­ské orga­ni­zá­cie, pomá­ha­me im vytvá­rať čo naj­lep­šie pod­mien­ky na ich prá­cu, no záro­veň je našou úlo­hou zastu­po­vať ich záuj­my. Jednoducho sme komu­ni­ta, kto­rej posla­ním je pra­co­vať na čo naj­lep­šej mož­nej budúc­nos­ti pre nasle­du­jú­ce generácie.

Ciele & Aktivity

KVALITNÁ PRÁCA S MLÁDEŽOU

Mládežnícke orga­ni­zá­cie robia dôle­ži­tú čin­nosť, pomá­ha­jú vycho­vá­vať mla­dých v sme­roch, kde ško­la zaos­tá­va. Rozvíjajú ich osob­nosť a zruč­nos­ti, pri­čom pra­cu­jú aj s deť­mi a mla­dý­mi zo zne­vý­hod­ne­né­ho pro­stre­dia. Preto boju­je­me za to, aby sa rôz­no­ro­dé a kva­lit­né akti­vi­ty mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií dosta­li do čo naj­viac kútov Slovenska. Na to je však potreb­ná pod­po­ra zo stra­ny štát­nych inštitúcií. 

ZASTUPUJEME MLÁDEŽNÍCKE ORGANIZÁCIE

Od roku 1990, kedy nás zalo­ži­li naši dneš­ní čle­no­via, plní­me fun­kciu zastre­šu­jú­cej orga­ni­zá­cie. Vyjednávame, ana­ly­zu­je­me, skú­ma­me. Všetko pre mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie, kto­ré odvá­dza­jú nedo­ce­ne­nú prá­cu, pomá­ha­jú vycho­vá­vať novú uve­do­me­lú, aktív­nu a spo­koj­nú generáciu.

POROZUMENIE MLADÝM

Chceme mla­dým roz­umieť a záro­veň im chce­me dať pries­tor na to, aby doká­za­li vyjad­riť, čo chcú a potre­bu­jú. V rám­ci našich pro­jek­tov pra­cu­je­me na to, aby bol hlas mla­dých vypo­ču­tý, aby mal váhu a pred­sta­vo­val hod­not­ný názor aj medzi dospe­lý­mi. Pri výsku­moch sa zase sústre­ďu­je­me na zber cen­ných dát, kto­ré nám pomá­ha­jú neus­tá­le zlep­šo­vať pod­mien­ky na prá­cu s mlá­de­žou a záro­veň nás učia o ich prob­lé­moch či potrebách. 

Zoznámte sa s našim tímom

Tím RmS tvoria dve sekcie.
1. je kancelária, ktorej úlohou je exekúcia stratégie a cieľov. Tvoria ju naši koordinátori a výskumné pracovníčky. Predsedníctvo je 2. zložkou, ktorú tvoria zvolení zástupcovia z našich členských organizácii. Spoločne sa podieľajú na nastavovaní cieľov a stratégie, ktoré následne napĺňa kancelária. Kontrolná komisia je tvorená zástupcami členských organizácií, ktorej úlohou je zase dohliadať na plnenie aktivít a cieľov predsedníctva a kancelárie.

Juraj Lizák

riaditeľ, preseda RmS /​ lizak@​mladez.​sk

Všetci ho pozna­jú pod menom Kocúr. Svet mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií začal spoz­ná­vať v jede­nás­tich rokoch ako člen skaut­ské­ho oddie­lu na bra­ti­slav­skom pred­mes­tí. V Slovenskom skau­tin­gu neskôr vie­dol sku­pi­ny detí, rea­li­zo­val let­né tábo­ry, zahra­nič­né expe­dí­cie, lek­to­ro­val na vzde­lá­va­cích podu­ja­tiach a bol regi­onál­nym koor­di­ná­to­rom pre Bratislavský kraj. Práca s mlá­de­žou ho život­ne nasme­ro­va­la na štú­dium na peda­go­gic­kej fakul­te Univerzity Komenského. Po vyštu­do­va­ní uči­teľ­stva v kom­bi­ná­cii his­tó­ria a bio­ló­gia začal pra­co­vať v mimo­vlád­nom sek­to­re a neskôr sa stal výkon­ným ria­di­te­ľom Ústredia Slovenského skau­tin­gu. Posledných pár rokov sa venu­je poli­tic­ké­mu zastu­po­va­niu mlá­de­že z pozí­cie pred­se­du Rady mlá­de­že Slovenska a od roku 2020 zastá­va pozí­ciu ria­di­te­ľa Rady mlá­de­že Slovenska

Veronika Fishbone Vlčková

výskumníčka /​ vlckova@​mladez.​sk

Veronika mala už od stred­nej ško­ly k mlá­dež­níc­kym orga­ni­zá­ciám blíz­ko, kedy bola aktív­nou súčas­ťou Slovenskej debat­nej aso­ciá­cie. V mlá­dež­níc­kom sek­to­re sa pohy­bu­je už 14 rokov a stih­la si vyskú­šať roz­voj mla­dých ľudí v oblas­ti komu­ni­ká­cie, efek­tív­ne­ho pre­svied­ča­nia a roz­vo­ja kapa­cít orga­ni­zá­cií vo via­ce­rých kra­ji­nách. Svoje zruč­nos­ti ďalej roz­ví­ja­la na Viedenskej uni­ver­zi­te, kde vyštu­do­va­la soci­oló­giu. Okrem toho je tiež akre­di­to­va­nou ško­li­teľ­kou debat­ných, pre­zen­tač­ných a argu­men­tač­ných zruč­nos­tí a na kon­te má aj boha­té zruč­nos­tí zo spo­lo­čen­sko­ved­né­ho, mar­ke­tin­go­vé­ho pries­ku­mu v oblas­ti médií, tele­ko­mu­ni­ká­cií, zdra­vot­né­ho sek­to­ra a výsku­mov pre mimo­vlád­ne orga­ni­zá­cie. U nás v RmS sa venu­je prob­le­ma­ti­ke mera­nia dopa­dov prá­ce s mlá­de­žou. Práve ona vytvá­ra zau­jí­ma­vé výsku­my, kto­ré násled­ne ana­ly­zu­je. Vďaka jej prá­ci tak môže­me lep­šie pocho­piť a násled­ne inter­pre­to­vať potre­by detí a mla­dých na Slovensku.

Katarína Čavojská

výskumníčka /​ cavojska@​mladez.​sk

Vyštudovala soci­oló­giu na Filozofickej fakul­te UK v Bratislave. Po ukon­če­ní štú­dia nado­bud­la skú­se­nos­ti v rôz­nych orga­ni­zá­ciách v mimo­vlád­nom sek­to­re, v rám­ci štát­nej sprá­vy aj v súkrom­nom sek­to­re, kde pôso­bi­la ako výskum­níč­ka. Okrem toho mala mož­nosť nahliad­nuť aj do oblas­ti PR. Neskôr sa roz­hod­la pre pokra­čo­va­nie štú­dia na dokto­rand­skom stup­ni, po kto­rom sa opäť vrá­ti­la do výskum­nej oblas­ti, kde sa zame­ria­va­la naj­mä na potre­by mlá­de­že. Dlhodobo pôso­bí ako exter­ná spo­lu­pra­cov­níč­ka a kon­zul­tant­ka v oblas­ti výsku­mu pre mimo­vlád­ne orga­ni­zá­cie. V roku 2016 zalo­ži­la vlast­ný výskum­ný prog­ram RmS zame­ra­ný na mlá­dež a jej potre­by, pri­orit­ne sa venu­je témam par­ti­ci­pá­cie mlá­de­že, občian­skym a poli­tic­kým hod­no­tám mla­dých, voľ­no­ča­so­vým tren­dom medzi mla­dý­mi a mera­niu kva­li­ty a dopa­du prá­ce s mládežou. 

Peter Topoľský

projektový koordinátor /​ topolsky@​mladez.​sk

Náš koor­di­ná­tor Peter mal k mlá­dež­níc­kym orga­ni­zá­ciám vždy blíz­ko. Bol aktív­nym čle­nom našej člen­skej orga­ni­zá­cie Slovenský skau­ting. Jeho nasle­du­jú­ce kro­ky sme­ro­va­li ku pod­ni­ko­vé­mu manaž­men­tu na Vysokej ško­le manaž­men­tu | City uni­ver­si­ty of Seattle. Po ukon­če­ní štú­dia pôso­bil okrem iné­ho aj v našej člen­skej orga­ni­zá­cii AMAVET, kde mal na sta­ros­ti koor­di­ná­ciu niž­ších orga­ni­zač­ných zlo­žiek. V kan­ce­lá­rii RmS má na sta­ros­ti koor­di­ná­ciu a orga­ni­zá­ciu inter­ných akti­vít, dohlia­da na chod kan­ce­lá­rie, a vedie vybra­né pro­jek­ty RmS. Keď nie je prá­ve v kan­ce­lá­rii či na stret­nu­tí s člen­ský­mi orga­ni­zá­cia­mi, rád vybeh­ne do hôr, ku svo­jim vče­lám ale­bo si zahrá neja­kú spo­lo­čen­skú hru.

Tatiana Petríkovičová

projektová koordinátorka /​ petrikovicova@​mladez.​sk

Po štú­diu prá­va a prá­ci v pro­jek­to­vom manaž­men­te v Anglicku sa vďa­ka svoj­mu záuj­mu v ozb­ro­je­ných kon­flik­toch zača­la veno­vať roz­vo­jo­vej a huma­ni­tár­nej pomo­ci. Pomáhala ute­čen­com na východ­nej Ukrajine, mlá­de­ži na Kaukaze aj ohro­ze­ným ženám v Palestíne. Jej lás­ka k Tatrám aj k prá­ci s mlá­de­žou ju však pri­nú­ti­li vrá­tiť sa na Slovensku, kde je jej cie­ľom pomá­hať rea­li­zo­vať kva­lit­né mlá­dež­níc­ke pro­jek­tu, ale aj zabe­hnúť Cestu hrdi­nov SNP. Ak ju nenáj­de­te v našich horách, prav­de­po­dob­ne bude v RmS písať pro­jek­ty. Venuje sa totiž tvor­be pro­jek­tov, ale aj gran­to­vé­mu fun­drai­sin­gu. Okrem toho je aj akre­di­to­va­nou eva­lu­átor­kou a v tej­to oblas­ti sa neus­tá­le vzdeláva.

 

Michaela Šedovič

výskumníčka /​ sedovic@​mladez.​sk

Aktuálne dokto­rand­ka na London School of Economics, Michaela Šedovič, je našou fre­e­lan­ce výskum­níč­kou a kon­zul­tant­kou, kto­rá sa k nám pri­da­la v rám­ci pro­jek­tu Európsky dia­lóg s mlá­de­žou. Podieľa sa na ňom z výskum­né­ho hľa­dis­ka a jej úlo­hou je ana­ly­zo­vať a vyhod­no­co­vať uplat­ne­nie mla­dých na trhu prá­ce s dôra­zom na pre­káž­ky, kto­ré pre­ko­ná­va­jú mla­dí zo zne­vý­hod­ne­né­ho pro­stre­dia. Témou jej výskum­né­ho záuj­mu je ink­lu­zív­na spo­loč­nosť a fak­to­ry, kto­ré ju ovplyv­ňu­jú. Najčastejšie sa venu­je výsku­mu v rám­ci integ­rá­cie, posto­jov a well­be­in­gu, ink­lu­zív­nych sociál­nych poli­tík a trhu prá­ce. Keďže vyštu­do­va­la soci­oló­giu, demo­gra­fiu a metó­dy sociál­ne­ho výsku­mu, per­fekt­ne dopĺňa náš tím výskum­ní­čok, s kto­rý­mi pra­cu­je na vytvá­ra­ní výsku­mov a ich analýz.

 

Predseda

Juraj Lizák

riaditeľ Rady mládeže Slovenska

Predsedníctvo

Dalibor Perašín

nominovaný z organizácie YMCA Slovensko

 

Monika Mudroňová

nominovaná za INEX Slovakia

 

Jana Kubíková

nominovaná za The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z.

Eduard Filo

nominovaný za Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Marek Džalaj

nominovaný za DO Fénix

Andrej Gejdoš

nominovaný za eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Kontrolná komisia

Martin Trúchlik

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska

Patrik Chynoranský

 

IAESTE Slovakia

Peter Slobodník

 

Združenie mariánskej mládeže

Členské organizácie

01

AIESEC

#osobnostnýrozvoj
#medzinárodnákomunita
#líderstvo

Je naj­väč­šia orga­ni­zá­cia ria­de­ná mla­dý­mi ľuď­mi na sve­te. Jej cie­ľom je vytvá­rať pozi­tív­ny dopad na spo­loč­nosť pro­stred­níc­tvom osob­nost­né­ho roz­vo­ja a posky­to­va­nia medzi­ná­rod­ných skú­se­nos­tí. „Veríme, že udr­ža­teľ­né, infor­mo­va­né a glo­bál­ne zame­ra­né líder­stvo môže pomôcť vyrie­šiť mno­hé súčas­né výzvy.“

02

Amavet – Asociácia pre mládež, vedu a techniku

#veda
#technika
#neformálnevzdelávanie

Vzdelávacia orga­ni­zá­cia s viac ako 30 roč­nou his­tó­ri­ou zdru­žu­je žia­kov základ­ných a  stred­ných škôl, ako aj mla­dých ľudí, dob­ro­voľ­ní­kov a peda­gó­gov, kto­rých baví veda a tech­ni­ka. Funguje na klu­bo­vom prin­cí­pe a plní úlo­hu nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia. „AMAVET mla­dým ľuďom umož­ňu­je roz­ví­jať pri­ro­dze­ným spô­so­bom ich schop­nos­ti, talent a vďa­ka tomu viesť plno­hod­not­ný život v dospelosti.“

03

Detská organizácia Fénix

#neformálnevzdelávanie
#voľnočasovéaktivity
#záujmovéskupiny

Združuje viac ako 6500 čle­nov po celom Slovensku. Jej cie­ľom je vytvá­rať pod­mien­ky na aktív­ne, obo­ha­cu­jú­ce a pros­peš­né trá­ve­nie voľ­né­ho času. Snaží sa svo­jich čle­nov pri­pra­viť na život a záro­veň v nich pre­bu­diť záu­jem na podie­ľa­ní sa na tvor­be pries­to­ru, v akom by chce­li žiť. „Naša orga­ni­zá­cia ener­gic­ky krá­ča s dobou a sna­ží sa tu byť pre všet­kých mla­dých vekom i duchom, pre­to­že prá­ve oni by mali byť pôvod­ca­mi zmien, kto­ré naša spo­loč­nosť potrebuje.“

04

Detská organizácia Záhoracký Fénix

#neformálnevzdelávanie
#voľnočasovéaktivity
#záujmovéskupiny

Pôsobí v regi­ó­ne Záhorie a jeho oko­lí, pri­čom sa sústre­ďu­je aj na prá­cu s deť­mi zo zne­vý­hod­ne­né­ho pro­stre­dia, s men­tál­nym či zdra­vot­ným hen­di­ke­pom. Pracuje so všet­ký­mi etnic­ký­mi a sociál­ny­mi sku­pi­na­mi a jej cie­ľom je obo­ha­co­vať voľ­no­ča­so­vé akti­vi­ty a posky­to­vať nefor­mál­ne vzde­lá­va­cie prog­ra­my. „Snažíme sa pomôcť našim mla­dým čle­nom pri­pra­viť sa na budúc­nosť, ale i osob­ne sa podie­ľať  na ich budo­va­ní v akom sve­te by chce­li žiť, ale i pomôcť im zís­kať schop­nos­ti a vedo­mos­ti, kto­ré budú v živo­te potrebovať.”

05

Diákhálozát – Študentská sieť

#maďarskákomunita
#vzdelávacieprogramy
#budovaniekultúry

Nezávislá orga­ni­zá­cia zastu­pu­jú­ca záuj­my žia­kov a štu­den­tov maďar­skej národ­nos­ti v sociál­nej, odbor­nej a spo­lo­čen­skej oblas­ti živo­ta. Zaoberá sa vyso­koš­kol­ským pora­den­stvom, spro­stred­kú­va­ním šti­pen­dií a výmen­ných poby­tov, uspo­ra­dú­va tábo­ry. Snaží sa o pes­to­va­nie a zacho­va­nie maďar­skej kul­tú­ry a záro­veň posky­tu­je vlast­né vzde­lá­va­cie prog­ra­my. „Diákhálozát – Študentská sieť pomá­ha s ochra­nou a pre­zen­to­va­ním záuj­mov v oblas­ti odbor­nej, vzde­lá­va­nia a kul­tú­ry, záro­veň pomá­ha pes­to­vať maďar­skú národ­nú kul­tú­ru. Snaží sa o zapo­je­nie mla­dej maďar­skej inte­li­gen­cie do vedec­ké­ho a odbor­né­ho živo­ta, ako aj o zni­žo­va­nie emig­rá­cie mla­dej maďar­skej inteligencie.”

06

Domka – Združenie saleziánskej mládeže

#softskills
#osobnostnýrozvoj
#kresťanskávýchova

Organizácia zdru­žu­je mla­dých v 29 stre­dis­kách pi Slovensku. Jej posla­ním je veno­vať sa spre­vá­dza­niu mla­dých, vytvá­rať pries­tor na osob­nost­ný roz­voj, pri­čom sa sna­ží pod­po­riť ich vyzrie­va­nie v dob­rých kres­ťa­nov a obča­nov. Je súčas­ťou európ­skej sie­te sale­zián­skych mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií Don Bosco Youth-​Net. „Po celom Slovensku ponú­ka­me deťom a mla­dým ľuďom nie­len zmys­lu­pl­né využi­tie voľ­né­ho času, ale naj­mä pria­teľ­ské vzťa­hy, rodin­nú atmo­sfé­ru, mož­nosť osob­né­ho ras­tu a mno­ho ďalšieho.”

07

eRKO – HKSD

#softskills
#osobnostnýrozvoj
#kresťanskávýchova

Organizácia s celo­slo­ven­ským pôso­be­ním pomá­ha s výcho­vou a nefor­mál­nym vzde­lá­va­ním detí a mla­dých s dôra­zom na kres­ťan­ské hod­no­ty. Prostredníctvom mimo­škol­ských akti­vít zdru­žu­je viac ako 7‑tisíc čle­nov, kto­rí roz­ví­ja­jú svo­je zruč­nos­ti tak, aby posil­ňo­va­li svo­ju vie­ru, mali úctu k živo­tu a boli zod­po­ved­ný­mi občan­mi. „Pomáhať pri výcho­ve a nefor­mál­nom vzde­lá­va­ní detí a mla­dých ľudí na zre­lé kres­ťan­ské osob­nos­ti podie­ľa­jú­ce sa na roz­vo­ji spo­loč­nos­ti, v kto­rej žijú. Východiskovými hod­no­ta­mi je živá vie­ra, radost­ná služ­ba, otvo­re­né spo­lo­čen­stvo, úcta k živo­tu, zod­po­ved­nosť a dôvera.”

08

Federácia skautov Európy

#rovesníckevzdelávanie
#osobnostnýrozvoj
#voľnočasovéaktivity

Organizácia FSE pomá­ha s výcho­vou a nefor­mál­nym vzde­lá­va­ním detí a mla­dých. Vedie ich k občian­skej par­ti­ci­pá­cii, cie­ľa­ve­do­mos­ti a demok­ra­tic­kým hod­no­tám, ako aj ochra­ne život­né­ho pro­stre­dia. Klubové oddie­ly spo­loč­ne nav­šte­vu­jú pra­vi­del­né stret­nu­tia, tábo­ry či svä­té omše. „Federácia Európskeho Skautingu roz­ví­ja silu, fyzic­kú odol­nosť a rov­no­vá­hu, ale roz­ví­ja aj osob­nosť a odva­he robiť v živo­te slo­bod­né roz­hod­nu­tia. Ponúka pries­tor aktív­ne zasa­ho­vať do oko­li­té­ho sve­ta a roz­ví­jať schop­nos­ti a zruč­nos­ti, no záro­veň via­že k pomá­ha­niu blíž­ne­mu a upev­ňu­je vzťah s vierou.“

09

IAESTE Slovakia

#medzinárodnákomunita
#výmenné pobyty
#spoznávaniekultúr

Medzinárodné zdru­že­nie zabez­pe­ču­je výmen­ný prog­ram odbor­ných stá­ží pre štu­den­tov tech­nic­kých vyso­kých škôl. Ponúka mož­nosť vyces­to­vať do 85 kra­jín sve­ta, kde je mož­né absol­vo­vať stáž na aka­de­mic­kej pôde ale­bo vo fir­me. Týmto posky­tu­je pries­tor na zís­ka­nie cen­ných skú­se­nos­tí, ale aj na obja­vo­va­nie nových kul­túr a roz­ši­ro­va­nie obzo­rov. IAESTE Slovakia sa sna­ží odbor­ne roz­ví­jať vlast­ných čle­nov, čím z nich vyras­ta­jú mla­dí, moti­vo­va­ní a hlav­ne pre kto­rú­koľ­vek spo­loč­nosť schop­ní ľudia.”

10

INEX Slovakia

#dobrovoľníctvo
#spoznávaniekultúr
#výmennépobyty

OZ INEX Slovakia fun­gu­je od roku 1993, odke­dy ponú­ka mla­dým ľuďom zmys­lu­pl­né pre­ží­va­nie voľ­né­ho času pro­stred­níc­tvom skve­lých zážit­kov, dob­ro­voľ­níc­kych akti­vít a nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia. Jej čle­no­via sa podie­ľa­jú na pro­jek­toch doma aj v zahra­ni­čí, čo pod­po­ru­je obja­vo­va­nie nových kul­túr a nad­vä­zo­va­nie cen­ných pria­teľs­tiev. Dobrovoľníkov vysie­la do 80 kra­jín, kde majú mož­nosť byť súčas­ťou viac ako 2000 pro­jek­tov. „Našou vízi­ou sú aktív­ni ľudia so zdra­vým seba­ve­do­mím, tole­ran­ci­ou, kri­tic­kým mys­le­ním, vše­obec­ným pre­hľa­dom a ocho­tou pomôcť svoj­mu oko­liu. Naším posla­ním je pomôcť mla­dým ľuďom v ich osob­nost­nom roz­vo­ji pro­stred­níc­tvom medzi­ná­rod­né­ho dob­ro­voľ­níc­tva, nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia a zmys­lu­pl­né­ho pre­ží­va­nia voľ­né­ho času.“

11

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska

#neformálnevzdelávanie
#osobnostnýrozvoj
#kresťanskávýchova

Najstaršia mlá­dež­níc­ka poli­tic­ká orga­ni­zá­cia KDMS zdru­žu­je mla­dých ľudí so záuj­ma­mi v poli­ti­ke, v občian­skych prin­cí­poch aj kres­ťan­skej vie­re. Jej cie­ľom je na jed­nej stra­ne poli­tic­ké vzde­lá­va­nie, ale záro­veň aj roz­ví­ja­nie záuj­mu o poli­ti­ku. V rám­ci svo­jich akti­vít sa orien­tu­je na aktu­ál­ne spoločensko-​politické témy. „Cieľom KDMS je roz­ví­jať vzde­la­nie, záu­jem o poli­ti­ku a schop­nosť meniť veci, kto­ré sa dejú oko­lo. Vždy sa orien­tu­je­me na zau­jí­ma­vé a aktu­ál­ne témy a dis­ku­sia­mi s kva­li­fi­ko­va­ný­mi hos­ťa­mi sa sna­ží­me vytvo­riť pries­tor pre mla­dých. Snažíme sa poskyt­núť využi­teľ­né infor­má­cie, kto­ré len ťaž­ko nájsť v učeb­ni­ciach ale­bo na webe.“

12

Laura – Združenie mladých

#neformálnevzdelávanie
#osobnostnýrozvoj
#kresťanskávýchova

Združenie Laura pomá­ha roz­ví­jať roz­voj detí a mla­dých v sale­zián­skom duchu. Jeho cie­ľom je pomôcť s ras­tom poten­ciá­lu a rôz­nych schop­nos­tí, pri­čom vedie k radost­né­mu pre­ží­va­niu živo­ta a kres­ťan­ským hod­no­tám. Prostredníctvom osob­ných stret­nu­tí a voľ­no­ča­so­vých akti­vít pomá­ha s roz­vo­jom osob­nos­ti aj tímo­vé­ho ducha so špe­ciál­nym dôra­zom na roz­voj diev­čat a mla­dých žien. „Poslaním Laury je roz­voj osob­nos­ti mla­dých ľudí a tiež plno­hod­not­né využi­tie voľ­né­ho času. Práve pre­to v stre­dis­kách usku­toč­ňu­je­me stret­nu­tia roves­níc­kych sku­pín, rôz­ne krúž­ky, stre­et­wor­ko­vé akti­vi­ty, duchov­né obno­vy, kar­ne­va­ly, špor­to­vé tur­na­je a mno­ho ďal­ších akti­vít, kto­ré akti­vi­zu­jú mla­dých ľudí k ducha­pl­nej činnosti.“

13

Mladiinfo

#neformálnevzdelávanie
#spoznávaniekultúr
#výmennépobyty

Organizácia Mladiinfo Slovensko vyko­ná­va vzde­lá­va­cie, koor­di­nač­né a vzde­lá­va­cie akti­vi­ty na lokál­nej, národ­nej aj medzi­ná­rod­nej úrov­ni. Informuje o vzde­lá­va­cích prí­le­ži­tos­tiach, koor­di­nu­je zahra­nič­ných dob­ro­voľ­ní­kov na Slovensku a slo­ven­ských dob­ro­voľ­ní­kov v zahra­ni­čí. V rám­ci svo­jich vzde­lá­va­cích akti­vít pôso­bí v regi­ó­noch a sna­ží sa o osob­nost­ný roz­voj mla­dých, budo­va­nie cie­ľa­ve­do­mos­ti a spoz­ná­va­nie nových kul­túr vďa­ka výmen­ným prog­ra­mom dob­ro­voľ­ní­kov. „Organizujeme lokál­ne, národ­né a medzi­ná­rod­ných pro­jek­ty pre mla­dých. Informujeme o vzde­lá­va­cích prí­le­ži­tos­tiach pre mla­dých ľudí, koor­di­nu­je­me zahra­nič­ných dob­ro­voľ­ní­kov pre slo­ven­ské ško­ly a nezis­ko­vé orga­ni­zá­cie. Vysielame slo­ven­ských dob­ro­voľ­ní­kov do zahra­ni­čia. Vzdelávame štu­den­tov v prog­ra­me Learn and Share.“

14

NODAM – Združenie detí a mládeže

#neformálnevzdelávanie
#osobnostnýrozvoj
#softskills

Ponúka udr­ža­teľ­ný prog­ram roz­vo­ja osob­nos­tí detí a mla­dých s dôra­zom na pod­po­ru seba­re­a­li­zá­cie so špe­ciál­nou pozor­nos­ťou na opus­te­ne a sociál­ne slab­šie deti. Chce posky­to­vať zmys­lu­pl­né voľ­no­ča­so­vé akti­vi­ty, kto­ré nie­len hod­not­ne vypl­nia čas po ško­le, ale aj pomô­žu s roz­vo­jom kul­túr­nych, inte­lek­tu­ál­nych, duchov­ných a sociál­nych hod­nôt. Združenie for­mu­je mlá­dež pomo­cou výchov­né­ho sys­té­mu Sv. Petra Fouriera, pri­čom cie­ľom je vycho­vá­vať čest­ných obča­nov a kres­ťa­nov. „Hravou a zau­jí­ma­vou for­mou budu­je­me v deťoch základ­né morál­ne hod­no­ty, dôle­ži­té prv­ky cha­rak­te­ru, cit pre spo­lu­prá­cu a vzá­jom­nú pomoc, pria­teľ­stvo, úctu k star­ším, etic­ké a este­tic­ké cíte­nie, a mrav­ný rozmer.“

15

SAKMN – Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich

#nepočujúci
#osobnostnýrozvoj
#neformálnevzdelávanie

Slovenská aso­ciá­cia klu­bov mla­dých nepo­ču­jú­cich zastre­šu­je čle­nov od 0 do 30 rokov a jej cie­ľom je pri­niesť zmys­lu­pl­né akti­vi­ty pre slu­cho­vo pos­ti­hnu­tých. Zaoberá sa roz­ví­ja­ním, vzde­lá­va­ním a pod­po­rou komu­ni­ty nepo­ču­jú­cich, pri­čom sa sna­ží o odstrá­ne­nie bari­ér v ich kaž­do­den­nom živo­te. Chce udr­žať kul­tú­ru nepo­ču­jú­cich a poz­dvi­hnúť vzde­la­nia na bež­nej úrov­ni. “Hlavným cie­ľom našej orga­ni­zá­cie je udr­žia­va­nie kul­tú­ry nepo­ču­jú­cich a poz­dvi­hnu­tie vzde­la­nia na úro­veň bež­ných ľudí. Zastupujeme, chrá­ni­me prá­va a záuj­my nepo­ču­jú­cej mlá­de­že na celom Slovensku.”

16

SDA – Slovenská debatná asociácia

#kritickémyslenie
#debata
#osobnostnýrozvoj

Slovenská debat­ná aso­ciá­cia pomá­ha u mla­dých roz­ví­jať kri­tic­ké mys­le­nie, no záro­veň ich učí pra­co­vať s infor­má­cia­mi a násled­ne o nich plno­hod­not­ne dis­ku­to­vať. Učí ľudí kri­tic­ky mys­lieť a vedieť roz­li­šo­vať fak­ty od názo­rov a iden­ti­fi­ko­vať dôve­ry­hod­nosť zdro­jov. Mladých tak učí veľ­mi dôle­ži­té zruč­nos­ti do kaž­do­den­né­ho živo­ta. „Debata roz­ví­ja aj ďal­šie zruč­nos­ti, kto­ré mla­dí ľudia potre­bu­jú v ško­le aj na menia­com sa pra­cov­nom trhu. Patria medzi nich prá­ca v tíme, zvlá­da­nie stre­so­vých situ­ácií, vystu­po­va­nie na verej­nos­ti, schop­nos­ti učiť sa, hľa­dať rie­še­nia a výskum­né zručnosti.“

17

Slovenský skauting

#rovesníckevzdelávanie
#osobnostnýrozvoj
#voľnočasovéaktivity

Slovenský skau­ting sa zame­ria­va na osob­ný roz­voj detí a mlá­de­že, pri­čom cie­ľom je for­mo­va­nie osob­nos­ti jed­not­liv­cov pro­stred­níc­tvom zážit­ko­vých akti­vít a roves­níc­ke­ho, nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia. „Slovenský skau­ting pat­rí medzi naj­väč­šie výchov­né orga­ni­zá­cie pre deti a mlá­dež na Slovensku. Jeho mož­nos­ti a ras­tú­ci počet čle­nov sú potvr­de­ním hod­no­to­vých zákla­dov s moder­ný­mi a prí­ťaž­li­vý­mi for­ma­mi kva­lit­né­ho prog­ra­mu skau­tin­gu pre deti a mlá­dež, dospe­lých nevynímajúc.“

18

Spoločenstvo evanjelickej mládeže

#neformálnevzdelávanie
#osobnostnýrozvoj
#evanjelickávýchova

Základnou misi­ou SEM je plno­hod­not­ný roz­voj mla­dej gene­rá­cie v súla­de s evan­je­lic­kou výcho­vou. Cieľom je poskyt­núť mla­dým ľuďom prí­le­ži­tosť na osob­nost­ný, morál­ny roz­voj a záro­veň pomôcť s vývo­jom poten­ciá­lu, zod­po­ved­nos­ti a plno­hod­not­né­ho využí­va­nia voľ­né­ho času. „SEM je kres­ťan­ská mlá­dež­níc­ka orga­ni­zá­cia, kto­rej misi­ou je plno­hod­not­ný roz­voj a výcho­va mla­dej gene­rá­cie na ces­te k pozná­va­niu Boha. Chceme pre­viesť mla­dých ľudí v dôle­ži­tom obdo­bí dospie­va­nia, výcho­vou k zdra­vým, duchov­ným a morál­nym hod­no­tám, k roz­vo­ju ich poten­ciá­lu, k zod­po­ved­nos­ti a aktív­ne­mu využí­va­niu voľ­né­ho času.“

19

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

#detskédomovy
#podporarodín
#náhradnástarostlivosť

Táto orga­ni­zá­cia je naj­star­šou a naj­väč­šou mimo­vlád­nou orga­ni­zá­ci­ou pôso­bia­cou v oblas­ti náh­rad­nej sta­rost­li­vos­ti a pomo­ci krí­zo­vým rodi­nám. Jej posla­ním je pod­po­ra detí v det­ských domo­voch, pra­cu­je s ohro­ze­ný­mi rodi­na­mi, ale aj vzde­lá­va­ním a pomo­cou náh­rad­ným rodi­nám, či pomo­ci mla­dým po odcho­de z det­ské­ho domo­va. „Aby rodi­na osta­la spo­lu. Robíme všet­ko pre to, aby sme ohro­ze­ným rodi­nám pomoh­li a aby moh­li deti zostať so svo­ji­mi rodič­mi. Podporujeme deti a mla­dých v cen­trách pre deti a rodi­ny, pomá­ha­me mla­dým po odcho­de z CDR. Vzdelávame záu­jem­cov o náh­rad­né rodi­čov­stvo a spre­vá­dza­me náh­rad­né rodi­ny. Pomáha rodi­nám v ťaž­kých život­ných situ­áciách. Sieťujeme a vzde­lá­va­me odbor­ní­kov, pro­fe­si­oná­lov i dobrovoľníkov.“

20

Szlovákiai Magyar Cserkészszovetség – Zväz skautov maďarskej národnosti

#rovesníckevzdelávanie
#maďarskákomunita
#voľnočasovéaktivity

Organizácia pod­po­ru­je výcho­vu a roz­voj detí a mla­dých maďar­skej národ­nos­ti na Slovensku v duchu skau­tin­gu a na prin­cí­pe nábo­žen­ských hod­nôt. Snaží sa o roz­voj mla­dých po mrav­nej, fyzic­kej aj psy­chic­kej strán­ke, čo vyko­ná­va pro­stred­níc­tvom voľ­no­ča­so­vých akti­vít a nefor­mál­nych výchov­ných metód. „Cieľom maďar­ské­ho skaut­ské­ho hnu­tia je, aby spo­loč­nosť tvo­ri­li živo­ta­schop­ní, zod­po­ved­ní, zdra­ví obča­nia, zavia­za­ní k vlas­ti a náro­du, kto­rí pova­žu­jú za dôle­ži­té nepretr­ži­té roz­ví­ja­nie sa a rast k Bohu.“

21

The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z.

#osobnostnýrozvoj
#medzinárodnákomunita
#líderstvo

Medzinárodná cena voj­vo­du z Edinburghu je kom­plex­ný roz­vo­jo­vý prog­ram pre mla­dých ľudí. Jeho cie­ľom je roz­ví­ja­nie schop­nos­tí, cha­rak­te­ro­vých vlast­nos­tí a poten­ciá­lu, čo záro­veň ich tým pri­pra­vu­je na reál­ny život. Mladým dáva pries­tor na roz­ví­ja­nie schop­nos­tí a akti­vít, kto­ré ich bavia a zau­jí­ma­jú. „V prog­ra­me DofE si mla­dí ľudia sta­no­vu­jú indi­vi­du­ál­ne cie­le a výzvy v nie­koľ­kých akti­vi­tách a na ces­te k ich spl­ne­niu posil­ňu­jú svo­ju zod­po­ved­nosť a vytrva­losť, pozná­va­jú a pre­ko­ná­va­jú sami seba a zís­ka­va­jú nové zruč­nos­ti, uži­toč­né pre ďal­ší aka­de­mic­ký aj pra­cov­ný život. Zapojením sa do prog­ra­mu sa navy­še stá­va­jú súčas­ťou medzi­ná­rod­nej komunity.“

22

YMCA na Slovensku

#osobnostnýrozvoj
#medzinárodnákomunita
#softskills

YMCA na Slovensku je súčas­ťou celo­sve­to­vé­ho hnu­tia YMCA, kto­ré si zakla­dá na roz­ví­ja­ní osob­nos­tí mla­dých ľudí po duchov­nej, dušev­nej a fyzic­kej strán­ke. V rám­ci tej­to orga­ni­zá­cie fun­gu­jú níz­kop­ra­ho­vé cen­trá, komu­nit­né cen­trá aj špor­to­vé klu­by. Jej prá­ca je uni­kát­na v tom, že pre­pá­ja rôz­ne komu­ni­ty, nábo­žen­stvá aj gene­rá­cie. „YMCA je dob­ro­voľ­né, nepo­li­tic­ké a nekon­fe­sij­né zdru­že­nie mla­dých ľudí. Spôsob prá­ce YMCA dáva veľ­kú slo­bo­du mla­dým ľuďom, pomá­ha im byť aktív­ny­mi a meniť tak seba i svo­je oko­lie. Členovia YMCA sa sna­žia o otvo­re­ný dia­lóg kres­ťan­ských prin­cí­pov a hod­nôt vo svo­jom kaž­do­den­nom živo­te, akti­vi­tách a programoch.“

23

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

#softskills
#osobnostnýrozvoj
#kresťanskávýchova

ZKSM sa venu­je osob­nost­né­mu a duchov­né­mu roz­vo­ju mla­dých ľudí v duchu kres­ťan­ských hod­nôt. Cieľom je obo­ha­te­nie po dušev­nej aj vedo­most­nej strán­ke, čo pre­bie­ha v rám­ci nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia. Cieľom je vycho­vať ľudí, kto­rí sú pre spo­loč­nosť prí­no­som, no záro­veň sú osob­ne napl­ne­ní. „ZKSM sa zame­ria­va na všet­kých mla­dých ľudí bez ohľa­du na pôvod, pohla­vie, rasu, národ­nosť, nábo­žen­ské vyzna­nie, sociálno-​spoločenské posta­ve­nie a poli­tic­ké pre­sved­če­nie. Prostredníctvom nefor­mál­ne­ho vzde­la­nia chce­me ľudí roz­ví­jať, a tak im pomôcť dozrieť v osob­nosť, kto­rá pris­pie­va k roz­vo­ju spo­loč­nos­ti a cirkvi.“

24

Združenie mariánskej mládeže

#softskills
#osobnostnýrozvoj
#kresťanskávýchova

ZMM zdru­žu­je deti a mla­dých za cie­ľom for­mo­va­nia osob­nos­ti a roz­ví­ja­nia kres­ťan­ské­ho ducha s dôra­zom na osob­nost­ný roz­voj, socia­li­zá­ciu a pod­po­ru zdra­vé­ho život­né­ho štý­lu. ZKSM sa venu­je osob­nost­né­mu a duchov­né­mu roz­vo­ju mla­dých ľudí v duchu kres­ťan­ských hod­nôt. Cieľom je obo­ha­te­nie po dušev­nej aj vedo­most­nej strán­ke, čo pre­bie­ha v rám­ci nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia. Cieľom je vycho­vať ľudí, kto­rí sú pre spo­loč­nosť prí­no­som, no záro­veň sú osob­ne napl­ne­ní. „Sme zdru­že­ním mla­dých ľudí, kto­rí sa roz­hod­li krá­čať za Kristom pod ochra­nou Panny Márie. Na tej ces­te sa sna­ží­me pomá­hať dru­hým, rásť vo vie­re a, samoz­rej­me, dob­re sa zabaviť.“

25

OpenLab

#softskills
#osobnostnýrozvoj
#neformálnevzdelávanie

OpenLab vytvá­ra v spo­lu­prá­ci s odbor­ník­mi z naj­lep­ších slo­ven­ských firiem vzde­lá­va­cie prog­ra­my na prin­cí­pe open sour­ce a par­tner­ské­ho prí­stu­pu. Členovia- štu­den­ti sa pod vede­ním „LabMastra“ zís­ka­va­jú prak­tic­ké zruč­nos­ti a môžu si záro­veň vyskú­šať prá­cu v tímoch a na reál­nych pro­jek­toch. Cieľom OpenLabu je poskyt­núť mla­dým pries­tor na zís­ka­va­nie mäk­kých a digi­tál­nych zruč­nos­tí v tech­no­ló­giách 21. sto­ro­čia. „V OpenLabe sme pri­pra­ve­ní naučiť Ťa naj­nov­šie tech­no­ló­gie pria­mo z pra­xe, dosta­neš od nás kaž­do­den­ný sup­port a spo­jí­me Ťa s ino­va­tív­ny­mi a jedi­neč­ný­mi fir­ma­mi, kto­ré Ti uká­žu svoj kul­tú­ru a pode­lia sa o svoj know-how.“

26

Zmudri

#softskills
#osobnostnýrozvoj
#neformálnevzdelávanie

Organizácia Zmudri vytvá­ra vzde­lá­va­cí obsah pre mla­dých, kto­rý nie je dostup­ný v rám­ci bež­né­ho škol­ské­ho vyučo­va­nia. Okrem toho, že pri­ná­ša cen­ný obsah a rozo­be­rá témy, kto­ré mla­dých zau­jí­ma­jú a si pre nich dôle­ži­té, robí to moder­nou for­mou pro­stred­níc­tvom videí a onli­ne kur­zov. Venuje sa témam finanč­nej gra­mot­nos­ti, občian­skym témam, ale aj prak­tic­kým zruč­nos­tiam ako písa­nie živo­to­pi­su. „Zmudri je nezis­ko­vá onli­ne plat­for­ma pre mla­dých ľudí – ako si aj ty. Prinášame všet­ko to, čo v ško­le nedos­ta­neš. Overené infor­má­cie na témy, kto­ré sa ti v bež­nom živo­te zídu, prak­tic­ké tipy a rady, ako bez prob­lé­mov plá­vať v dospe­lác­kom sve­te. Pripravujeme kur­zy na dôle­ži­té témy, ako kri­tic­ké mys­le­nie, finanč­ná gra­mot­nosť, výber vyso­kej ško­ly, zvlá­da­nie stre­su a mno­ho ďalších.“

Pozorovateľské organizácie

01

SKEJ – Slovenská esperantská mládež

#medzinárodnákomunita
#osobnostnýrozvoj
#cudzíjazyk

SKEJ zdru­žu­je mla­dých ľudí pod­po­ru­jú­cich a hovo­ria­cich espe­ran­to. Ide o ume­lo vytvo­re­ný jazyk, kto­rí sa učia ľudia na celom sve­te, no pri­tom nepat­rí žiad­nej kra­ji­ne ani náro­du. Naučiť sa dá do 3 mesia­cov a jeho filo­zo­fi­ou je eli­mi­ná­cia jazy­ko­vej dis­kri­mi­ná­cie a pod­po­ra demok­ra­cie. Organizácia SKEJ sa zaobe­rá pod­po­rou toh­to jazy­ka a jeho filo­zo­fie v rôz­nych sme­roch. „Esperanto je naj­zná­mej­ší, naj­jed­no­duch­ší a naj­pou­ží­va­nej­ší ume­lo vytvo­re­ný jazyk. Práve cez jeho jed­no­du­chosť a fakt, že nepat­rí žiad­ne­mu náro­du na sve­te, sa vznik­nu­té hnu­tie sto­ja­ce za tým­to jazy­kom sna­ží pou­ka­zo­vať na hroz­by jazy­ko­vej dis­kri­mi­ná­cie a jej dopa­dy, na dôle­ži­tosť roz­ma­ni­tej kul­tú­ry a jej vzá­jom­né­ho pocho­pe­nia. Je akým­si sym­bo­lom rov­nos­ti a demokracie.“

02

Rada mládeže Žilinského kraja

#dobrovoľníctvo
#osobnostnýrozvoj
#softskills

Rada mlá­de­že Žilinského kra­ja pôso­bí na úze­mí Žilinského kra­ja od roku 2001. Je demok­ra­tic­ké, dob­ro­voľ­né zdru­že­nie, nezá­vis­lé na poli­tic­kých stra­nách a hnu­tiach, pri­čom jej cie­ľom je zastu­po­vať záuj­my detí a mlá­de­že, pomá­hať pri vytvá­ra­ní pod­mie­nok pre ich vše­stran­ný roz­voj. Zároveň zastre­šu­je regi­onál­ne orga­ni­zá­cie pra­cu­jú­ce s deť­mi a mla­dý­mi ako AMAVET v Martine, Halekýn v Nižnej či OZ Misia mla­dých v Tvrdošíne a mno­ho ďal­ších. Jej člen­mi je aj nie­koľ­ko mlá­dež­níc­kych par­la­men­tov v tej­to oblas­ti a nie­koľ­ko škol­ských rád na základ­ných a stred­ných školách.

Staňte sa našim členom!

Členom RmS sa môže stať každá organizácia, ktorá spĺňa všeobecné podmienky, ktoré nájdete v našich stanovách. O členstve rozhoduje valné zhromaždenie na základe podania prihlášky žiadateľa o členstvo. Dôležitým krokom k prijatiu nového člena je získanie statusu pozorovateľskej organizácie aspoň na jeden rok. Chcete sa stať našim členom? Napíšte nám, radi vám poradíme.