Čo/​kto je Rada mládeže slovenska?

Sme nezisková organizácia zastrešujúca 29 detských a mládežníckych organizácií na celom Slovensku. Náš príbeh sa začal písať v roku 1990, kedy sa vedenie niektorých našich dnešných členských organizácií rozhodlo, že by potrebovali partnera vo forme zastrešujúcej organizácie. Jej úlohou by bola reprezentácia členských organizácií voči politikom, štátnej správe a verejnosti, ale aj vytváranie komunity mládežníckych organizácii. Tak oficiálne vznikla RmS, vtedy ešte ako občianske združenie. Okrem toho robíme vlastné výskumy medzi deťmi a mladými, ktorými získavame zaujímavé dáta a pohľad do života a očakávaní mladých, čo nám pomáha zlepšovať naše aktivity…

Naše hodnoty

Sme inkluzívni

Od úpl­ných začiat­kov fun­gu­je­me na celo­štát­nej úrov­ni a det­ské a mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie zastre­šu­je­me bez ohľa­du na ich poli­tic­ké pre­sved­če­nie, nábo­žen­ské vyzna­nie, národ­nost­nú či etnic­kú prí­sluš­nosť. Dnes tak pro­stred­níc­tvom našich člen­ských orga­ni­zá­cií máme dosah na viac ako 60-​tisíc detí a mla­dých.

Podporujeme pluralitu a rôznorodosť

Naše člen­ské orga­ni­zá­cie sú rôz­no­ro­dé, kaž­dá z nich má odliš­né cie­le a témy, kto­rým sa venu­je. Môže to byť veda, líder­stvo, osob­nost­ný roz­voj, duchov­ný život či iné, no jed­no majú spo­loč­né – ich cie­ľom je ponúk­nuť iný spô­sob vzde­lá­va­nia a odliš­ný set zruč­nos­tí, kto­ré detí a mla­dých pomô­žu pri­pra­viť na plno­hod­not­ný dospe­lác­ky život. Mnohé z našich člen­ských orga­ni­zá­cií fun­gu­je na via­ce­rých mies­tach, nie­kto­ré sú v odľah­lej­ších loka­li­tách dokon­ca jedi­nou mož­nos­ťou voľ­no­ča­so­vých akti­vít. Každá člen­ská či pozo­ro­va­teľ­ská orga­ni­zá­cia je ofi­ciál­ne zare­gis­tro­va­ná ako nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia ale­bo občian­ske zdru­že­nie. Viac o našich člen­ských orga­ni­zá­ciách náj­de­te tu.

Snažíme sa mladým porozumieť

Popri zastu­po­va­ní člen­ských orga­ni­zá­cií sa sna­ží­me deťom a mla­dým v moder­nom sve­te poro­zu­mieť. Práve pre­to sa kaž­do­roč­ne zúčast­ňu­je­me nie­koľ­kých pro­jek­tov (národ­ných aj medzi­ná­rod­ných), v rám­ci kto­rých pra­cu­je­me na vlast­ných celo­štát­nych repre­zen­ta­tív­nych pries­ku­moch, kto­ré násled­ne naše soci­olo­gič­ky ana­ly­zu­jú a inter­pre­tu­jú. Vďaka tomu zís­ka­va­me lep­ší pohľad na život mla­dých, ich potre­by a oča­ká­va­nia, kto­ré sa násled­ne môže­me sna­žiť napĺňať. O pro­jek­toch, na kto­rých momen­tál­ne pra­cu­je­me si môže­te pre­čí­tať tu.

Sme komunita

V RmS sa sna­ží­me zastu­po­vať naše člen­ské a pozo­ro­va­teľ­ské orga­ni­zá­cie, pomá­ha­me im vytvá­rať čo naj­lep­šie pod­mien­ky na ich prá­cu, no záro­veň je našou úlo­hou zastu­po­vať ich záuj­my. Jednoducho sme komu­ni­ta, kto­rej posla­ním je pra­co­vať na čo naj­lep­šej mož­nej budúc­nos­ti pre nasle­du­jú­ce generácie.

Ciele & Aktivity

KVALITNÁ PRÁCA S MLÁDEŽOU

Mládežnícke orga­ni­zá­cie robia dôle­ži­tú čin­nosť, pomá­ha­jú vycho­vá­vať mla­dých v sme­roch, kde ško­la zaos­tá­va. Rozvíjajú ich osob­nosť a zruč­nos­ti, pri­čom pra­cu­jú aj s deť­mi a mla­dý­mi zo zne­vý­hod­ne­né­ho pro­stre­dia. Preto boju­je­me za to, aby sa rôz­no­ro­dé a kva­lit­né akti­vi­ty mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií dosta­li do čo naj­viac kútov Slovenska. Na to je však potreb­ná pod­po­ra zo stra­ny štát­nych inštitúcií. 

ZASTUPUJEME MLÁDEŽNÍCKE ORGANIZÁCIE

Od roku 1990, kedy nás zalo­ži­li naši dneš­ní čle­no­via, plní­me fun­kciu zastre­šu­jú­cej orga­ni­zá­cie. Vyjednávame, ana­ly­zu­je­me, skú­ma­me. Všetko pre mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie, kto­ré odvá­dza­jú nedo­ce­ne­nú prá­cu, pomá­ha­jú vycho­vá­vať novú uve­do­me­lú, aktív­nu a spo­koj­nú generáciu.

POROZUMENIE MLADÝM

Chceme mla­dým roz­umieť a záro­veň im chce­me dať pries­tor na to, aby doká­za­li vyjad­riť, čo chcú a potre­bu­jú. V rám­ci našich pro­jek­tov pra­cu­je­me na to, aby bol hlas mla­dých vypo­ču­tý, aby mal váhu a pred­sta­vo­val hod­not­ný názor aj medzi dospe­lý­mi. Pri výsku­moch sa zase sústre­ďu­je­me na zber cen­ných dát, kto­ré nám pomá­ha­jú neus­tá­le zlep­šo­vať pod­mien­ky na prá­cu s mlá­de­žou a záro­veň nás učia o ich prob­lé­moch či potrebách. 

Zoznámte sa s našim tímom

Tím RmS tvoria dve sekcie.
1. je kancelária, ktorej úlohou je exekúcia stratégie a cieľov. Tvoria ju naši koordinátori a výskumné pracovníčky. Predsedníctvo je 2. zložkou, ktorú tvoria zvolení zástupcovia z našich členských organizácii. Spoločne sa podieľajú na nastavovaní cieľov a stratégie, ktoré následne napĺňa kancelária. Kontrolná komisia je tvorená zástupcami členských organizácií, ktorej úlohou je zase dohliadať na plnenie aktivít a cieľov predsedníctva a kancelárie.

Juraj Lizák

riaditeľ, preseda RmS /​ lizak@​mladez.​sk

Všetci ho pozna­jú pod menom Kocúr. Svet mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií začal spoz­ná­vať v jede­nás­tich rokoch ako člen skaut­ské­ho oddie­lu na bra­ti­slav­skom pred­mes­tí. V Slovenskom skau­tin­gu neskôr vie­dol sku­pi­ny detí, rea­li­zo­val let­né tábo­ry, zahra­nič­né expe­dí­cie, lek­to­ro­val na vzde­lá­va­cích podu­ja­tiach a bol regi­onál­nym koor­di­ná­to­rom pre Bratislavský kraj. Práca s mlá­de­žou ho život­ne nasme­ro­va­la na štú­dium na peda­go­gic­kej fakul­te Univerzity Komenského. Po vyštu­do­va­ní uči­teľ­stva v kom­bi­ná­cii his­tó­ria a bio­ló­gia začal pra­co­vať v mimo­vlád­nom sek­to­re a neskôr sa stal výkon­ným ria­di­te­ľom Ústredia Slovenského skau­tin­gu. Posledných pár rokov sa venu­je poli­tic­ké­mu zastu­po­va­niu mlá­de­že z pozí­cie pred­se­du Rady mlá­de­že Slovenska a od roku 2020 zastá­va pozí­ciu ria­di­te­ľa Rady mlá­de­že Slovenska

Veronika Fishbone Vlčková

výskumníčka /​ vlckova@​mladez.​sk

Veronika mala už od stred­nej ško­ly k mlá­dež­níc­kym orga­ni­zá­ciám blíz­ko, kedy bola aktív­nou súčas­ťou Slovenskej debat­nej aso­ciá­cie. V mlá­dež­níc­kom sek­to­re sa pohy­bu­je už 14 rokov a stih­la si vyskú­šať roz­voj mla­dých ľudí v oblas­ti komu­ni­ká­cie, efek­tív­ne­ho pre­svied­ča­nia a roz­vo­ja kapa­cít orga­ni­zá­cií vo via­ce­rých kra­ji­nách. Svoje zruč­nos­ti ďalej roz­ví­ja­la na Viedenskej uni­ver­zi­te, kde vyštu­do­va­la soci­oló­giu. Okrem toho je tiež akre­di­to­va­nou ško­li­teľ­kou debat­ných, pre­zen­tač­ných a argu­men­tač­ných zruč­nos­tí a na kon­te má aj boha­té zruč­nos­tí zo spo­lo­čen­sko­ved­né­ho, mar­ke­tin­go­vé­ho pries­ku­mu v oblas­ti médií, tele­ko­mu­ni­ká­cií, zdra­vot­né­ho sek­to­ra a výsku­mov pre mimo­vlád­ne orga­ni­zá­cie. U nás v RmS sa venu­je prob­le­ma­ti­ke mera­nia dopa­dov prá­ce s mlá­de­žou. Práve ona vytvá­ra zau­jí­ma­vé výsku­my, kto­ré násled­ne ana­ly­zu­je. Vďaka jej prá­ci tak môže­me lep­šie pocho­piť a násled­ne inter­pre­to­vať potre­by detí a mla­dých na Slovensku.

Katarína Čavojská

výskumníčka /​ cavojska@​mladez.​sk

Sociológiu na Filozofickej fakul­te UK v Bratislave vyštu­do­va­la aj naša výskum­ná pra­cov­níč­ka Katka. Po ukon­če­ní štú­dia nado­bud­la skú­se­nos­ti v rôz­nych orga­ni­zá­ciách v mimo­vlád­nom sek­to­re, v rám­ci štát­nej sprá­vy aj v súkrom­nom sek­to­re, kde pôso­bi­la ako výskum­níč­ka. Okrem toho mala mož­nosť nahliad­nuť aj do oblas­ti PR. Neskôr sa roz­hod­la pre pokra­čo­va­nie štú­dia na dokto­rand­skom stup­ni, po kto­rom sa opäť vrá­ti­la do výskum­nej oblas­ti, ten­to­krát vo sfé­re sociál­nej prá­ce, kde sa zame­ria­va­la naj­mä na mlá­dež. Dlhodobo pôso­bí ako exter­ná spo­lu­pra­cov­níč­ka a kon­zul­tant­ka v oblas­ti výsku­mu pre mimo­vlád­ne orga­ni­zá­cie. V kan­ce­lá­rii RmS sa podob­ne ako Veronika, venu­je príp­ra­ve a ana­lý­ze výsku­mov, pri­čom sa zame­ria­va na dopad prá­ce s mlá­de­žou. Katka je momen­tál­ne na mater­skej dovo­len­ke, avšak čias­toč­ne spo­lu­pra­cu­je na nie­kto­rých aktu­ál­nych projektoch. 

Peter Topoľský

projektový koordinátor /​ topolsky@​mladez.​sk

Náš koor­di­ná­tor Peter mal k mlá­dež­níc­kym orga­ni­zá­ciám vždy blíz­ko. Bol aktív­nym čle­nom našej člen­skej orga­ni­zá­cie Slovenský skau­ting. Jeho nasle­du­jú­ce kro­ky sme­ro­va­li ku pod­ni­ko­vé­mu manaž­men­tu na Vysokej ško­le manaž­men­tu | City uni­ver­si­ty of Seattle. Po ukon­če­ní štú­dia pôso­bil okrem iné­ho aj v našej člen­skej orga­ni­zá­cii AMAVET, kde mal na sta­ros­ti koor­di­ná­ciu niž­ších orga­ni­zač­ných zlo­žiek. V kan­ce­lá­rii RmS má na sta­ros­ti koor­di­ná­ciu a orga­ni­zá­ciu inter­ných akti­vít, dohlia­da na chod kan­ce­lá­rie, a vedie vybra­né pro­jek­ty RmS. Keď nie je prá­ve v kan­ce­lá­rii či na stret­nu­tí s člen­ský­mi orga­ni­zá­cia­mi, rád vybeh­ne do hôr, ku svo­jim vče­lám ale­bo si zahrá neja­kú spo­lo­čen­skú hru.

Daniela Ficová

projektová koordinátorka /​ ficova@​mladez.​sk

Danielinu kari­é­ru odštar­to­va­lo štú­dium psy­cho­ló­gie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Neskôr pokra­čo­va­la štú­di­om indo­néz­ske­ho ume­nia, jazy­ka a kul­tú­ry na University of Semarang na ostro­ve Jáva v Indonézii. Okrem toho si počas štú­dia vyskú­ša­la aj nie­koľ­ko zahra­nič­ných poby­tov, či už v rám­ci let­nej ško­ly psy­cho­ló­gie na University od Maribor ale­bo pri štú­diu mie­rot­vor­nej antro­po­ló­gie v Zambii. Absolvovala aj nie­koľ­ko ško­le­ní zame­ra­ných na prá­cu s mlá­de­žou na Slovensku a v zahra­ni­čí. Jej pôso­be­nie v cen­tre pre deti so špe­ci­fic­ký­mi potre­ba­mi v keňs­kom slu­me Mukuru aj na ostro­ve Sulawesi hovo­rí o jej váš­ni k dob­ro­voľ­níc­tvu. Aj to ju pro­fes­ne pri­vied­lo k prá­ci v sociál­nej integ­rá­cii, s ľuď­mi bez domo­va či k sociál­nej prá­ci vo vylú­če­ných oblas­tiach. Zaujíma sa o glo­bál­ne vzde­lá­va­nie, medzi­kul­túr­nu psy­cho­ló­giu, mimo­európ­ske štú­die, výskum pro­so­ciál­ne­ho sprá­va­nia a komu­nit­ný rozvoj.

Tatiana Petríkovičová

projektová koordinátorka /​ petrikovicova@​mladez.​sk

Po štú­diu prá­va a prá­ci v pro­jek­to­vom manaž­men­te v Anglicku sa vďa­ka svoj­mu záuj­mu v ozb­ro­je­ných kon­flik­toch zača­la veno­vať roz­vo­jo­vej a huma­ni­tár­nej pomo­ci. Pomáhala ute­čen­com na východ­nej Ukrajine, mlá­de­ži na Kaukaze aj ohro­ze­ným ženám v Palestíne. Jej lás­ka k Tatrám aj k prá­ci s mlá­de­žou ju však pri­nú­ti­li vrá­tiť sa na Slovensku, kde je jej cie­ľom pomá­hať rea­li­zo­vať kva­lit­né mlá­dež­níc­ke pro­jek­tu, ale aj zabe­hnúť Cestu hrdi­nov SNP. Ak ju nenáj­de­te v našich horách, prav­de­po­dob­ne bude v RmS písať pro­jek­ty. Venuje sa totiž tvor­be pro­jek­tov, ale aj gran­to­vé­mu fun­drai­sin­gu. Okrem toho je aj akre­di­to­va­nou eva­lu­átor­kou a v tej­to oblas­ti sa neus­tá­le vzdeláva.

 

Michaela Šedovič

výskumníčka /​ sedovic@​mladez.​sk

Aktuálne dokto­rand­ka na London School of Economics, Michaela Šedovič, je našou fre­e­lan­ce výskum­níč­kou a kon­zul­tant­kou, kto­rá sa k nám pri­da­la v rám­ci pro­jek­tu Európsky dia­lóg s mlá­de­žou. Podieľa sa na ňom z výskum­né­ho hľa­dis­ka a jej úlo­hou je ana­ly­zo­vať a vyhod­no­co­vať uplat­ne­nie mla­dých na trhu prá­ce s dôra­zom na pre­káž­ky, kto­ré pre­ko­ná­va­jú mla­dí zo zne­vý­hod­ne­né­ho pro­stre­dia. Témou jej výskum­né­ho záuj­mu je ink­lu­zív­na spo­loč­nosť a fak­to­ry, kto­ré ju ovplyv­ňu­jú. Najčastejšie sa venu­je výsku­mu v rám­ci integ­rá­cie, posto­jov a well­be­in­gu, ink­lu­zív­nych sociál­nych poli­tík a trhu prá­ce. Keďže vyštu­do­va­la soci­oló­giu, demo­gra­fiu a metó­dy sociál­ne­ho výsku­mu, per­fekt­ne dopĺňa náš tím výskum­ní­čok, s kto­rý­mi pra­cu­je na vytvá­ra­ní výsku­mov a ich analýz.

 

Predseda

Juraj Lizák

riaditeľ Slovenského skautingu

Predsedníctvo

František Bartek

nominovaný za DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže

Dalibor Perašín

nominovaný z organizácie YMCA Slovensko

Kristína Zelná

nominovaná za LAURA, združenie mladých

Monika Mudroňová

nominovaná za INEX Slovakia

Marek Džalaj

nominovaný za DO Fénix

Andrej Gejdoš

nominovaný za eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Kontrolná komisia

Martin Trúchlik

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska

Dávid Richter

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Patrik Chynoranský

IAESTE

Členské organizácie

01

AIESEC

#osobnostnýrozvoj
#medzinárodnákomunita
#líderstvo

Je naj­väč­šia orga­ni­zá­cia ria­de­ná mla­dý­mi ľuď­mi na sve­te. Jej cie­ľom je vytvá­rať pozi­tív­ny dopad na spo­loč­nosť pro­stred­níc­tvom osob­nost­né­ho roz­vo­ja a posky­to­va­nia medzi­ná­rod­ných skú­se­nos­tí. „Veríme, že udr­ža­teľ­né, infor­mo­va­né a glo­bál­ne zame­ra­né líder­stvo môže pomôcť vyrie­šiť mno­hé súčas­né výzvy.“

02

Amavet – Asociácia pre mládež, vedu a techniku

#veda
#technika
#neformálnevzdelávanie

Vzdelávacia orga­ni­zá­cia s viac ako 30 roč­nou his­tó­ri­ou zdru­žu­je žia­kov základ­ných a  stred­ných škôl, ako aj mla­dých ľudí, dob­ro­voľ­ní­kov a peda­gó­gov, kto­rých baví veda a tech­ni­ka. Funguje na klu­bo­vom prin­cí­pe a plní úlo­hu nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia. „AMAVET mla­dým ľuďom umož­ňu­je roz­ví­jať pri­ro­dze­ným spô­so­bom ich schop­nos­ti, talent a vďa­ka tomu viesť plno­hod­not­ný život v dospelosti.“

03

Detská organizácia Fénix

#neformálnevzdelávanie
#voľnočasovéaktivity
#záujmovéskupiny

Združuje viac ako 6500 čle­nov po celom Slovensku. Jej cie­ľom je vytvá­rať pod­mien­ky na aktív­ne, obo­ha­cu­jú­ce a pros­peš­né trá­ve­nie voľ­né­ho času. Snaží sa svo­jich čle­nov pri­pra­viť na život a záro­veň v nich pre­bu­diť záu­jem na podie­ľa­ní sa na tvor­be pries­to­ru, v akom by chce­li žiť. „Naša orga­ni­zá­cia ener­gic­ky krá­ča s dobou a sna­ží sa tu byť pre všet­kých mla­dých vekom i duchom, pre­to­že prá­ve oni by mali byť pôvod­ca­mi zmien, kto­ré naša spo­loč­nosť potrebuje.“

04

Detská organizácia Záhoracký Fénix

#neformálnevzdelávanie
#voľnočasovéaktivity
#záujmovéskupiny

Pôsobí v regi­ó­ne Záhorie a jeho oko­lí, pri­čom sa sústre­ďu­je aj na prá­cu s deť­mi zo zne­vý­hod­ne­né­ho pro­stre­dia, s men­tál­nym či zdra­vot­ným hen­di­ke­pom. Pracuje so všet­ký­mi etnic­ký­mi a sociál­ny­mi sku­pi­na­mi a jej cie­ľom je obo­ha­co­vať voľ­no­ča­so­vé akti­vi­ty a posky­to­vať nefor­mál­ne vzde­lá­va­cie prog­ra­my. „Snažíme sa pomôcť našim mla­dým čle­nom pri­pra­viť sa na budúc­nosť, ale i osob­ne sa podie­ľať  na ich budo­va­ní v akom sve­te by chce­li žiť, ale i pomôcť im zís­kať schop­nos­ti a vedo­mos­ti, kto­ré budú v živo­te potrebovať.”

05

Diákhálozát – Študentská sieť

#maďarskákomunita
#vzdelávacieprogramy
#budovaniekultúry

Nezávislá orga­ni­zá­cia zastu­pu­jú­ca záuj­my žia­kov a štu­den­tov maďar­skej národ­nos­ti v sociál­nej, odbor­nej a spo­lo­čen­skej oblas­ti živo­ta. Zaoberá sa vyso­koš­kol­ským pora­den­stvom, spro­stred­kú­va­ním šti­pen­dií a výmen­ných poby­tov, uspo­ra­dú­va tábo­ry. Snaží sa o pes­to­va­nie a zacho­va­nie maďar­skej kul­tú­ry a záro­veň posky­tu­je vlast­né vzde­lá­va­cie prog­ra­my. „Diákhálozát – Študentská sieť pomá­ha s ochra­nou a pre­zen­to­va­ním záuj­mov v oblas­ti odbor­nej, vzde­lá­va­nia a kul­tú­ry, záro­veň pomá­ha pes­to­vať maďar­skú národ­nú kul­tú­ru. Snaží sa o zapo­je­nie mla­dej maďar­skej inte­li­gen­cie do vedec­ké­ho a odbor­né­ho živo­ta, ako aj o zni­žo­va­nie emig­rá­cie mla­dej maďar­skej inteligencie.”

06

Domka – Združenie saleziánskej mládeže

#softskills
#osobnostnýrozvoj
#kresťanskávýchova

Organizácia zdru­žu­je mla­dých v 29 stre­dis­kách pi Slovensku. Jej posla­ním je veno­vať sa spre­vá­dza­niu mla­dých, vytvá­rať pries­tor na osob­nost­ný roz­voj, pri­čom sa sna­ží pod­po­riť ich vyzrie­va­nie v dob­rých kres­ťa­nov a obča­nov. Je súčas­ťou európ­skej sie­te sale­zián­skych mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií Don Bosco Youth-​Net. „Po celom Slovensku ponú­ka­me deťom a mla­dým ľuďom nie­len zmys­lu­pl­né využi­tie voľ­né­ho času, ale naj­mä pria­teľ­ské vzťa­hy, rodin­nú atmo­sfé­ru, mož­nosť osob­né­ho ras­tu a mno­ho ďalšieho.”

07

eRKO – HKSD

#softskills
#osobnostnýrozvoj
#kresťanskávýchova

Organizácia s celo­slo­ven­ským pôso­be­ním pomá­ha s výcho­vou a nefor­mál­nym vzde­lá­va­ním detí a mla­dých s dôra­zom na kres­ťan­ské hod­no­ty. Prostredníctvom mimo­škol­ských akti­vít zdru­žu­je viac ako 7‑tisíc čle­nov, kto­rí roz­ví­ja­jú svo­je zruč­nos­ti tak, aby posil­ňo­va­li svo­ju vie­ru, mali úctu k živo­tu a boli zod­po­ved­ný­mi občan­mi. „Pomáhať pri výcho­ve a nefor­mál­nom vzde­lá­va­ní detí a mla­dých ľudí na zre­lé kres­ťan­ské osob­nos­ti podie­ľa­jú­ce sa na roz­vo­ji spo­loč­nos­ti, v kto­rej žijú. Východiskovými hod­no­ta­mi je živá vie­ra, radost­ná služ­ba, otvo­re­né spo­lo­čen­stvo, úcta k živo­tu, zod­po­ved­nosť a dôvera.”

08

Federácia skautov Európy

#rovesníckevzdelávanie
#osobnostnýrozvoj
#voľnočasovéaktivity

Organizácia FSE pomá­ha s výcho­vou a nefor­mál­nym vzde­lá­va­ním detí a mla­dých. Vedie ich k občian­skej par­ti­ci­pá­cii, cie­ľa­ve­do­mos­ti a demok­ra­tic­kým hod­no­tám, ako aj ochra­ne život­né­ho pro­stre­dia. Klubové oddie­ly spo­loč­ne nav­šte­vu­jú pra­vi­del­né stret­nu­tia, tábo­ry či svä­té omše. „Federácia Európskeho Skautingu roz­ví­ja silu, fyzic­kú odol­nosť a rov­no­vá­hu, ale roz­ví­ja aj osob­nosť a odva­he robiť v živo­te slo­bod­né roz­hod­nu­tia. Ponúka pries­tor aktív­ne zasa­ho­vať do oko­li­té­ho sve­ta a roz­ví­jať schop­nos­ti a zruč­nos­ti, no záro­veň via­že k pomá­ha­niu blíž­ne­mu a upev­ňu­je vzťah s vierou.“

09

IAESTE Slovakia

#medzinárodnákomunita
#výmenné pobyty
#spoznávaniekultúr

Medzinárodné zdru­že­nie zabez­pe­ču­je výmen­ný prog­ram odbor­ných stá­ží pre štu­den­tov tech­nic­kých vyso­kých škôl. Ponúka mož­nosť vyces­to­vať do 85 kra­jín sve­ta, kde je mož­né absol­vo­vať stáž na aka­de­mic­kej pôde ale­bo vo fir­me. Týmto posky­tu­je pries­tor na zís­ka­nie cen­ných skú­se­nos­tí, ale aj na obja­vo­va­nie nových kul­túr a roz­ši­ro­va­nie obzo­rov. IAESTE Slovakia sa sna­ží odbor­ne roz­ví­jať vlast­ných čle­nov, čím z nich vyras­ta­jú mla­dí, moti­vo­va­ní a hlav­ne pre kto­rú­koľ­vek spo­loč­nosť schop­ní ľudia.”

10

INEX Slovakia

#dobrovoľníctvo
#spoznávaniekultúr
#výmennépobyty

OZ INEX Slovakia fun­gu­je od roku 1993, odke­dy ponú­ka mla­dým ľuďom zmys­lu­pl­né pre­ží­va­nie voľ­né­ho času pro­stred­níc­tvom skve­lých zážit­kov, dob­ro­voľ­níc­kych akti­vít a nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia. Jej čle­no­via sa podie­ľa­jú na pro­jek­toch doma aj v zahra­ni­čí, čo pod­po­ru­je obja­vo­va­nie nových kul­túr a nad­vä­zo­va­nie cen­ných pria­teľs­tiev. Dobrovoľníkov vysie­la do 80 kra­jín, kde majú mož­nosť byť súčas­ťou viac ako 2000 pro­jek­tov. „Našou vízi­ou sú aktív­ni ľudia so zdra­vým seba­ve­do­mím, tole­ran­ci­ou, kri­tic­kým mys­le­ním, vše­obec­ným pre­hľa­dom a ocho­tou pomôcť svoj­mu oko­liu. Naším posla­ním je pomôcť mla­dým ľuďom v ich osob­nost­nom roz­vo­ji pro­stred­níc­tvom medzi­ná­rod­né­ho dob­ro­voľ­níc­tva, nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia a zmys­lu­pl­né­ho pre­ží­va­nia voľ­né­ho času.“

11

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska

#neformálnevzdelávanie
#osobnostnýrozvoj
#kresťanskávýchova

Najstaršia mlá­dež­níc­ka poli­tic­ká orga­ni­zá­cia KDMS zdru­žu­je mla­dých ľudí so záuj­ma­mi v poli­ti­ke, v občian­skych prin­cí­poch aj kres­ťan­skej vie­re. Jej cie­ľom je na jed­nej stra­ne poli­tic­ké vzde­lá­va­nie, ale záro­veň aj roz­ví­ja­nie záuj­mu o poli­ti­ku. V rám­ci svo­jich akti­vít sa orien­tu­je na aktu­ál­ne spoločensko-​politické témy. „Cieľom KDMS je roz­ví­jať vzde­la­nie, záu­jem o poli­ti­ku a schop­nosť meniť veci, kto­ré sa dejú oko­lo. Vždy sa orien­tu­je­me na zau­jí­ma­vé a aktu­ál­ne témy a dis­ku­sia­mi s kva­li­fi­ko­va­ný­mi hos­ťa­mi sa sna­ží­me vytvo­riť pries­tor pre mla­dých. Snažíme sa poskyt­núť využi­teľ­né infor­má­cie, kto­ré len ťaž­ko nájsť v učeb­ni­ciach ale­bo na webe.“

12

Laura – Združenie mladých

#neformálnevzdelávanie
#osobnostnýrozvoj
#kresťanskávýchova

Združenie Laura pomá­ha roz­ví­jať roz­voj detí a mla­dých v sale­zián­skom duchu. Jeho cie­ľom je pomôcť s ras­tom poten­ciá­lu a rôz­nych schop­nos­tí, pri­čom vedie k radost­né­mu pre­ží­va­niu živo­ta a kres­ťan­ským hod­no­tám. Prostredníctvom osob­ných stret­nu­tí a voľ­no­ča­so­vých akti­vít pomá­ha s roz­vo­jom osob­nos­ti aj tímo­vé­ho ducha so špe­ciál­nym dôra­zom na roz­voj diev­čat a mla­dých žien. „Poslaním Laury je roz­voj osob­nos­ti mla­dých ľudí a tiež plno­hod­not­né využi­tie voľ­né­ho času. Práve pre­to v stre­dis­kách usku­toč­ňu­je­me stret­nu­tia roves­níc­kych sku­pín, rôz­ne krúž­ky, stre­et­wor­ko­vé akti­vi­ty, duchov­né obno­vy, kar­ne­va­ly, špor­to­vé tur­na­je a mno­ho ďal­ších akti­vít, kto­ré akti­vi­zu­jú mla­dých ľudí k ducha­pl­nej činnosti.“

13

Mladiinfo

#neformálnevzdelávanie
#spoznávaniekultúr
#výmennépobyty

Organizácia Mladiinfo Slovensko vyko­ná­va vzde­lá­va­cie, koor­di­nač­né a vzde­lá­va­cie akti­vi­ty na lokál­nej, národ­nej aj medzi­ná­rod­nej úrov­ni. Informuje o vzde­lá­va­cích prí­le­ži­tos­tiach, koor­di­nu­je zahra­nič­ných dob­ro­voľ­ní­kov na Slovensku a slo­ven­ských dob­ro­voľ­ní­kov v zahra­ni­čí. V rám­ci svo­jich vzde­lá­va­cích akti­vít pôso­bí v regi­ó­noch a sna­ží sa o osob­nost­ný roz­voj mla­dých, budo­va­nie cie­ľa­ve­do­mos­ti a spoz­ná­va­nie nových kul­túr vďa­ka výmen­ným prog­ra­mom dob­ro­voľ­ní­kov. „Organizujeme lokál­ne, národ­né a medzi­ná­rod­ných pro­jek­ty pre mla­dých. Informujeme o vzde­lá­va­cích prí­le­ži­tos­tiach pre mla­dých ľudí, koor­di­nu­je­me zahra­nič­ných dob­ro­voľ­ní­kov pre slo­ven­ské ško­ly a nezis­ko­vé orga­ni­zá­cie. Vysielame slo­ven­ských dob­ro­voľ­ní­kov do zahra­ni­čia. Vzdelávame štu­den­tov v prog­ra­me Learn and Share.“

14

NODAM – Združenie detí a mládeže

#neformálnevzdelávanie
#osobnostnýrozvoj
#softskills

Ponúka udr­ža­teľ­ný prog­ram roz­vo­ja osob­nos­tí detí a mla­dých s dôra­zom na pod­po­ru seba­re­a­li­zá­cie so špe­ciál­nou pozor­nos­ťou na opus­te­ne a sociál­ne slab­šie deti. Chce posky­to­vať zmys­lu­pl­né voľ­no­ča­so­vé akti­vi­ty, kto­ré nie­len hod­not­ne vypl­nia čas po ško­le, ale aj pomô­žu s roz­vo­jom kul­túr­nych, inte­lek­tu­ál­nych, duchov­ných a sociál­nych hod­nôt. Združenie for­mu­je mlá­dež pomo­cou výchov­né­ho sys­té­mu Sv. Petra Fouriera, pri­čom cie­ľom je vycho­vá­vať čest­ných obča­nov a kres­ťa­nov. „Hravou a zau­jí­ma­vou for­mou budu­je­me v deťoch základ­né morál­ne hod­no­ty, dôle­ži­té prv­ky cha­rak­te­ru, cit pre spo­lu­prá­cu a vzá­jom­nú pomoc, pria­teľ­stvo, úctu k star­ším, etic­ké a este­tic­ké cíte­nie, a mrav­ný rozmer.“

15

SAKMN – Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich

#nepočujúci
#osobnostnýrozvoj
#neformálnevzdelávanie

Slovenská aso­ciá­cia klu­bov mla­dých nepo­ču­jú­cich zastre­šu­je čle­nov od 0 do 30 rokov a jej cie­ľom je pri­niesť zmys­lu­pl­né akti­vi­ty pre slu­cho­vo pos­ti­hnu­tých. Zaoberá sa roz­ví­ja­ním, vzde­lá­va­ním a pod­po­rou komu­ni­ty nepo­ču­jú­cich, pri­čom sa sna­ží o odstrá­ne­nie bari­ér v ich kaž­do­den­nom živo­te. Chce udr­žať kul­tú­ru nepo­ču­jú­cich a poz­dvi­hnúť vzde­la­nia na bež­nej úrov­ni. “Hlavným cie­ľom našej orga­ni­zá­cie je udr­žia­va­nie kul­tú­ry nepo­ču­jú­cich a poz­dvi­hnu­tie vzde­la­nia na úro­veň bež­ných ľudí. Zastupujeme, chrá­ni­me prá­va a záuj­my nepo­ču­jú­cej mlá­de­že na celom Slovensku.”

16

SDA – Slovenská debatná asociácia

#kritickémyslenie
#debata
#osobnostnýrozvoj

Slovenská debat­ná aso­ciá­cia pomá­ha u mla­dých roz­ví­jať kri­tic­ké mys­le­nie, no záro­veň ich učí pra­co­vať s infor­má­cia­mi a násled­ne o nich plno­hod­not­ne dis­ku­to­vať. Učí ľudí kri­tic­ky mys­lieť a vedieť roz­li­šo­vať fak­ty od názo­rov a iden­ti­fi­ko­vať dôve­ry­hod­nosť zdro­jov. Mladých tak učí veľ­mi dôle­ži­té zruč­nos­ti do kaž­do­den­né­ho živo­ta. „Debata roz­ví­ja aj ďal­šie zruč­nos­ti, kto­ré mla­dí ľudia potre­bu­jú v ško­le aj na menia­com sa pra­cov­nom trhu. Patria medzi nich prá­ca v tíme, zvlá­da­nie stre­so­vých situ­ácií, vystu­po­va­nie na verej­nos­ti, schop­nos­ti učiť sa, hľa­dať rie­še­nia a výskum­né zručnosti.“

17

Slovenský skauting

#rovesníckevzdelávanie
#osobnostnýrozvoj
#voľnočasovéaktivity

Slovenský skau­ting sa zame­ria­va na osob­ný roz­voj detí a mlá­de­že, pri­čom cie­ľom je for­mo­va­nie osob­nos­ti jed­not­liv­cov pro­stred­níc­tvom zážit­ko­vých akti­vít a roves­níc­ke­ho, nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia. „Slovenský skau­ting pat­rí medzi naj­väč­šie výchov­né orga­ni­zá­cie pre deti a mlá­dež na Slovensku. Jeho mož­nos­ti a ras­tú­ci počet čle­nov sú potvr­de­ním hod­no­to­vých zákla­dov s moder­ný­mi a prí­ťaž­li­vý­mi for­ma­mi kva­lit­né­ho prog­ra­mu skau­tin­gu pre deti a mlá­dež, dospe­lých nevynímajúc.“

18

Spoločenstvo evanjelickej mládeže

#neformálnevzdelávanie
#osobnostnýrozvoj
#evanjelickávýchova

Základnou misi­ou SEM je plno­hod­not­ný roz­voj mla­dej gene­rá­cie v súla­de s evan­je­lic­kou výcho­vou. Cieľom je poskyt­núť mla­dým ľuďom prí­le­ži­tosť na osob­nost­ný, morál­ny roz­voj a záro­veň pomôcť s vývo­jom poten­ciá­lu, zod­po­ved­nos­ti a plno­hod­not­né­ho využí­va­nia voľ­né­ho času. „SEM je kres­ťan­ská mlá­dež­níc­ka orga­ni­zá­cia, kto­rej misi­ou je plno­hod­not­ný roz­voj a výcho­va mla­dej gene­rá­cie na ces­te k pozná­va­niu Boha. Chceme pre­viesť mla­dých ľudí v dôle­ži­tom obdo­bí dospie­va­nia, výcho­vou k zdra­vým, duchov­ným a morál­nym hod­no­tám, k roz­vo­ju ich poten­ciá­lu, k zod­po­ved­nos­ti a aktív­ne­mu využí­va­niu voľ­né­ho času.“

19

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

#detskédomovy
#podporarodín
#náhradnástarostlivosť

Táto orga­ni­zá­cia je naj­star­šou a naj­väč­šou mimo­vlád­nou orga­ni­zá­ci­ou pôso­bia­cou v oblas­ti náh­rad­nej sta­rost­li­vos­ti a pomo­ci krí­zo­vým rodi­nám. Jej posla­ním je pod­po­ra detí v det­ských domo­voch, pra­cu­je s ohro­ze­ný­mi rodi­na­mi, ale aj vzde­lá­va­ním a pomo­cou náh­rad­ným rodi­nám, či pomo­ci mla­dým po odcho­de z det­ské­ho domo­va. „Aby rodi­na osta­la spo­lu. Robíme všet­ko pre to, aby sme ohro­ze­ným rodi­nám pomoh­li a aby moh­li deti zostať so svo­ji­mi rodič­mi. Podporujeme deti a mla­dých v cen­trách pre deti a rodi­ny, pomá­ha­me mla­dým po odcho­de z CDR. Vzdelávame záu­jem­cov o náh­rad­né rodi­čov­stvo a spre­vá­dza­me náh­rad­né rodi­ny. Pomáha rodi­nám v ťaž­kých život­ných situ­áciách. Sieťujeme a vzde­lá­va­me odbor­ní­kov, pro­fe­si­oná­lov i dobrovoľníkov.“

20

Szlovákiai Magyar Cserkészszovetség – Zväz skautov maďarskej národnosti

#rovesníckevzdelávanie
#maďarskákomunita
#voľnočasovéaktivity

Organizácia pod­po­ru­je výcho­vu a roz­voj detí a mla­dých maďar­skej národ­nos­ti na Slovensku v duchu skau­tin­gu a na prin­cí­pe nábo­žen­ských hod­nôt. Snaží sa o roz­voj mla­dých po mrav­nej, fyzic­kej aj psy­chic­kej strán­ke, čo vyko­ná­va pro­stred­níc­tvom voľ­no­ča­so­vých akti­vít a nefor­mál­nych výchov­ných metód. „Cieľom maďar­ské­ho skaut­ské­ho hnu­tia je, aby spo­loč­nosť tvo­ri­li živo­ta­schop­ní, zod­po­ved­ní, zdra­ví obča­nia, zavia­za­ní k vlas­ti a náro­du, kto­rí pova­žu­jú za dôle­ži­té nepretr­ži­té roz­ví­ja­nie sa a rast k Bohu.“

21

The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z.

#osobnostnýrozvoj
#medzinárodnákomunita
#líderstvo

Medzinárodná cena voj­vo­du z Edinburghu je kom­plex­ný roz­vo­jo­vý prog­ram pre mla­dých ľudí. Jeho cie­ľom je roz­ví­ja­nie schop­nos­tí, cha­rak­te­ro­vých vlast­nos­tí a poten­ciá­lu, čo záro­veň ich tým pri­pra­vu­je na reál­ny život. Mladým dáva pries­tor na roz­ví­ja­nie schop­nos­tí a akti­vít, kto­ré ich bavia a zau­jí­ma­jú. „V prog­ra­me DofE si mla­dí ľudia sta­no­vu­jú indi­vi­du­ál­ne cie­le a výzvy v nie­koľ­kých akti­vi­tách a na ces­te k ich spl­ne­niu posil­ňu­jú svo­ju zod­po­ved­nosť a vytrva­losť, pozná­va­jú a pre­ko­ná­va­jú sami seba a zís­ka­va­jú nové zruč­nos­ti, uži­toč­né pre ďal­ší aka­de­mic­ký aj pra­cov­ný život. Zapojením sa do prog­ra­mu sa navy­še stá­va­jú súčas­ťou medzi­ná­rod­nej komunity.“

22

YMCA na Slovensku

#osobnostnýrozvoj
#medzinárodnákomunita
#softskills

YMCA na Slovensku je súčas­ťou celo­sve­to­vé­ho hnu­tia YMCA, kto­ré si zakla­dá na roz­ví­ja­ní osob­nos­tí mla­dých ľudí po duchov­nej, dušev­nej a fyzic­kej strán­ke. V rám­ci tej­to orga­ni­zá­cie fun­gu­jú níz­kop­ra­ho­vé cen­trá, komu­nit­né cen­trá aj špor­to­vé klu­by. Jej prá­ca je uni­kát­na v tom, že pre­pá­ja rôz­ne komu­ni­ty, nábo­žen­stvá aj gene­rá­cie. „YMCA je dob­ro­voľ­né, nepo­li­tic­ké a nekon­fe­sij­né zdru­že­nie mla­dých ľudí. Spôsob prá­ce YMCA dáva veľ­kú slo­bo­du mla­dým ľuďom, pomá­ha im byť aktív­ny­mi a meniť tak seba i svo­je oko­lie. Členovia YMCA sa sna­žia o otvo­re­ný dia­lóg kres­ťan­ských prin­cí­pov a hod­nôt vo svo­jom kaž­do­den­nom živo­te, akti­vi­tách a programoch.“

23

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

#softskills
#osobnostnýrozvoj
#kresťanskávýchova

ZKSM sa venu­je osob­nost­né­mu a duchov­né­mu roz­vo­ju mla­dých ľudí v duchu kres­ťan­ských hod­nôt. Cieľom je obo­ha­te­nie po dušev­nej aj vedo­most­nej strán­ke, čo pre­bie­ha v rám­ci nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia. Cieľom je vycho­vať ľudí, kto­rí sú pre spo­loč­nosť prí­no­som, no záro­veň sú osob­ne napl­ne­ní. „ZKSM sa zame­ria­va na všet­kých mla­dých ľudí bez ohľa­du na pôvod, pohla­vie, rasu, národ­nosť, nábo­žen­ské vyzna­nie, sociálno-​spoločenské posta­ve­nie a poli­tic­ké pre­sved­če­nie. Prostredníctvom nefor­mál­ne­ho vzde­la­nia chce­me ľudí roz­ví­jať, a tak im pomôcť dozrieť v osob­nosť, kto­rá pris­pie­va k roz­vo­ju spo­loč­nos­ti a cirkvi.“

24

Združenie mariánskej mládeže

#softskills
#osobnostnýrozvoj
#kresťanskávýchova

ZMM zdru­žu­je deti a mla­dých za cie­ľom for­mo­va­nia osob­nos­ti a roz­ví­ja­nia kres­ťan­ské­ho ducha s dôra­zom na osob­nost­ný roz­voj, socia­li­zá­ciu a pod­po­ru zdra­vé­ho život­né­ho štý­lu. ZKSM sa venu­je osob­nost­né­mu a duchov­né­mu roz­vo­ju mla­dých ľudí v duchu kres­ťan­ských hod­nôt. Cieľom je obo­ha­te­nie po dušev­nej aj vedo­most­nej strán­ke, čo pre­bie­ha v rám­ci nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia. Cieľom je vycho­vať ľudí, kto­rí sú pre spo­loč­nosť prí­no­som, no záro­veň sú osob­ne napl­ne­ní. „Sme zdru­že­ním mla­dých ľudí, kto­rí sa roz­hod­li krá­čať za Kristom pod ochra­nou Panny Márie. Na tej ces­te sa sna­ží­me pomá­hať dru­hým, rásť vo vie­re a, samoz­rej­me, dob­re sa zabaviť.“

25

OpenLab

#softskills
#osobnostnýrozvoj
#neformálnevzdelávanie

OpenLab vytvá­ra v spo­lu­prá­ci s odbor­ník­mi z naj­lep­ších slo­ven­ských firiem vzde­lá­va­cie prog­ra­my na prin­cí­pe open sour­ce a par­tner­ské­ho prí­stu­pu. Členovia- štu­den­ti sa pod vede­ním „LabMastra“ zís­ka­va­jú prak­tic­ké zruč­nos­ti a môžu si záro­veň vyskú­šať prá­cu v tímoch a na reál­nych pro­jek­toch. Cieľom OpenLabu je poskyt­núť mla­dým pries­tor na zís­ka­va­nie mäk­kých a digi­tál­nych zruč­nos­tí v tech­no­ló­giách 21. sto­ro­čia. „V OpenLabe sme pri­pra­ve­ní naučiť Ťa naj­nov­šie tech­no­ló­gie pria­mo z pra­xe, dosta­neš od nás kaž­do­den­ný sup­port a spo­jí­me Ťa s ino­va­tív­ny­mi a jedi­neč­ný­mi fir­ma­mi, kto­ré Ti uká­žu svoj kul­tú­ru a pode­lia sa o svoj know-how.“

26

Zmudri

#softskills
#osobnostnýrozvoj
#neformálnevzdelávanie

Organizácia Zmudri vytvá­ra vzde­lá­va­cí obsah pre mla­dých, kto­rý nie je dostup­ný v rám­ci bež­né­ho škol­ské­ho vyučo­va­nia. Okrem toho, že pri­ná­ša cen­ný obsah a rozo­be­rá témy, kto­ré mla­dých zau­jí­ma­jú a si pre nich dôle­ži­té, robí to moder­nou for­mou pro­stred­níc­tvom videí a onli­ne kur­zov. Venuje sa témam finanč­nej gra­mot­nos­ti, občian­skym témam, ale aj prak­tic­kým zruč­nos­tiam ako písa­nie živo­to­pi­su. „Zmudri je nezis­ko­vá onli­ne plat­for­ma pre mla­dých ľudí – ako si aj ty. Prinášame všet­ko to, čo v ško­le nedos­ta­neš. Overené infor­má­cie na témy, kto­ré sa ti v bež­nom živo­te zídu, prak­tic­ké tipy a rady, ako bez prob­lé­mov plá­vať v dospe­lác­kom sve­te. Pripravujeme kur­zy na dôle­ži­té témy, ako kri­tic­ké mys­le­nie, finanč­ná gra­mot­nosť, výber vyso­kej ško­ly, zvlá­da­nie stre­su a mno­ho ďalších.“

Pozorovateľské organizácie

01

SKEJ – Slovenská esperantská mládež

#medzinárodnákomunita
#osobnostnýrozvoj
#cudzíjazyk

SKEJ zdru­žu­je mla­dých ľudí pod­po­ru­jú­cich a hovo­ria­cich espe­ran­to. Ide o ume­lo vytvo­re­ný jazyk, kto­rí sa učia ľudia na celom sve­te, no pri­tom nepat­rí žiad­nej kra­ji­ne ani náro­du. Naučiť sa dá do 3 mesia­cov a jeho filo­zo­fi­ou je eli­mi­ná­cia jazy­ko­vej dis­kri­mi­ná­cie a pod­po­ra demok­ra­cie. Organizácia SKEJ sa zaobe­rá pod­po­rou toh­to jazy­ka a jeho filo­zo­fie v rôz­nych sme­roch. „Esperanto je naj­zná­mej­ší, naj­jed­no­duch­ší a naj­pou­ží­va­nej­ší ume­lo vytvo­re­ný jazyk. Práve cez jeho jed­no­du­chosť a fakt, že nepat­rí žiad­ne­mu náro­du na sve­te, sa vznik­nu­té hnu­tie sto­ja­ce za tým­to jazy­kom sna­ží pou­ka­zo­vať na hroz­by jazy­ko­vej dis­kri­mi­ná­cie a jej dopa­dy, na dôle­ži­tosť roz­ma­ni­tej kul­tú­ry a jej vzá­jom­né­ho pocho­pe­nia. Je akým­si sym­bo­lom rov­nos­ti a demokracie.“

02

Rada mládeže Žilinského kraja

#dobrovoľníctvo
#osobnostnýrozvoj
#softskills

Rada mlá­de­že Žilinského kra­ja pôso­bí na úze­mí Žilinského kra­ja od roku 2001. Je demok­ra­tic­ké, dob­ro­voľ­né zdru­že­nie, nezá­vis­lé na poli­tic­kých stra­nách a hnu­tiach, pri­čom jej cie­ľom je zastu­po­vať záuj­my detí a mlá­de­že, pomá­hať pri vytvá­ra­ní pod­mie­nok pre ich vše­stran­ný roz­voj. Zároveň zastre­šu­je regi­onál­ne orga­ni­zá­cie pra­cu­jú­ce s deť­mi a mla­dý­mi ako AMAVET v Martine, Halekýn v Nižnej či OZ Misia mla­dých v Tvrdošíne a mno­ho ďal­ších. Jej člen­mi je aj nie­koľ­ko mlá­dež­níc­kych par­la­men­tov v tej­to oblas­ti a nie­koľ­ko škol­ských rád na základ­ných a stred­ných školách.

03

Institute for Sustainable Democracy

#dobrovoľníctvo
#neformálnevzdelávanie
#softskills

Institute for Sustainable Democracy je občian­ske zdru­že­nie a dob­ro­voľ­níc­ka orga­ni­zá­cia fun­gu­jú­ca od roku 2015, kedy ju zalo­ži­li štu­dent­ky bilin­gvál­ne­ho gym­ná­zia Michaela Knošková a Adriána Repáňová. Cieľom bolo pomôcť nájsť spô­so­by a metó­dy na zlep­še­nie vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu, no záro­veň pomá­hať tým, kto­rí to naj­viac potre­bu­jú. Dnes sa odr­ga­ni­zá­cia venu­je nefor­mál­ne­mu vzde­lá­va­niu štu­den­tov stred­ných škôl na celom Slovensku, kto­rí záro­veň par­ti­ci­pu­jú na mno­hých zau­jí­ma­vých pro­jek­toch z oblas­ti dobrovoľníctva.

Staň sa členom!

Podmienky získania štatútu člena alebo pozorovateľa Rady mládeže Slovenska určujú Stanovy RmS . Každá organizácia, ktorá sa uchádza o členstvo v RmS musí najskôr získať štatút pozorovateľa (na jeden rok). O získaní štatútu rozhoduje Valné zhromaždenie RmS. Všetky podmienky na získanie štatútu nájdete na tomto odkaze  v bode 3. V prípade Vášho záujmu a splnenia podmienok nám neváhajte napísať, veľmi radi s Vami nadviažeme kontakt!