Čo/kto je Rada mládeže slovenska?

Sme nezisková organizácia zastrešujúca 27 detských a mládežníckych organizácií na celom Slovensku. Náš príbeh sa začal písať v roku 1990, kedy sa vedenie niektorých našich dnešných členských organizácií rozhodlo, že by potrebovali partnera vo forme zastrešujúcej organizácie. Jej úlohou by bola reprezentácia členských organizácií voči politikom, štátnej správe a verejnosti, ale aj vytváranie komunity mládežníckych organizácii. Tak oficiálne vznikla RmS, vtedy ešte ako občianske združenie. Okrem toho robíme vlastné výskumy medzi deťmi a mladými, ktorými získavame zaujímavé dáta a pohľad do života a očakávaní mladých, čo nám pomáha zlepšovať naše aktivity…

Náš Manifest!

● Sme inkluzívni

Od úplných začiatkov fungujeme na celoštátnej úrovni a detské a mládežnícke organizácie zastrešujeme bez ohľadu na ich politické presvedčenie, náboženské vyznanie, národnostnú či etnickú príslušnosť. Dnes tak prostredníctvom našich členských organizácií máme dosah na viac ako 60-tisíc detí a mladých.

● Podporujeme pluralitu a rôznorodosť

Naše členské organizácie sú rôznorodé, každá z nich má odlišné ciele a témy, ktorým sa venuje. Môže to byť veda, líderstvo, osobnostný rozvoj, duchovný život či iné, no jedno majú spoločné – ich cieľom je ponúknuť iný spôsob vzdelávania a odlišný set zručností, ktoré detí a mladých pomôžu pripraviť na plnohodnotný dospelácky život. Mnohé z našich členských organizácií funguje na viacerých miestach, niektoré sú v odľahlejších lokalitách dokonca jedinou možnosťou voľnočasových aktivít. Každá členská či pozorovateľská organizácia je oficiálne zaregistrovaná ako nezisková organizácia alebo občianske združenie. Viac o našich členských organizáciách nájdete tu.

● Snažíme sa mladým porozumieť

Popri zastupovaní členských organizácií sa snažíme deťom a mladým v modernom svete porozumieť. Práve preto sa každoročne zúčastňujeme niekoľkých projektov (národných aj medzinárodných), v rámci ktorých pracujeme na vlastných celoštátnych reprezentatívnych prieskumoch, ktoré následne naše sociologičky analyzujú a interpretujú. Vďaka tomu získavame lepší pohľad na život mladých, ich potreby a očakávania, ktoré sa následne môžeme snažiť napĺňať. O projektoch, na ktorých momentálne pracujeme si môžete prečítať tu.

● Sme komunita

V RmS sa snažíme zastupovať naše členské a pozorovateľské organizácie, pomáhame im vytvárať čo najlepšie podmienky na ich prácu, no zároveň je našou úlohou zastupovať ich záujmy. Jednoducho sme komunita, ktorej poslaním je pracovať na čo najlepšej možnej budúcnosti pre nasledujúce generácie.

Ciele & Aktivity

● KVALITNÁ PRÁCA S MLÁDEŽOU

Mládežnícke organizácie robia dôležitú činnosť, pomáhajú vychovávať mladých v smeroch, kde škola zaostáva. Rozvíjajú ich osobnosť a zručnosti, pričom pracujú aj s deťmi a mladými zo znevýhodneného prostredia. Preto bojujeme za to, aby sa rôznorodé a kvalitné aktivity mládežníckych organizácií dostali do čo najviac kútov Slovenska. Na to je však potrebná podpora zo strany štátnych inštitúcií.

● ZASTUPUJEME MLÁDEŽNÍCKE ORGANIZÁCIE

Od roku 1990, kedy nás založili naši dnešní členovia, plníme funkciu zastrešujúcej organizácie. Vyjednávame, analyzujeme, skúmame. Všetko pre mládežnícke organizácie, ktoré odvádzajú nedocenenú prácu, pomáhajú vychovávať novú uvedomelú, aktívnu a spokojnú generáciu.

● POROZUMENIE MLADÝM

Chceme mladým rozumieť a zároveň im chceme dať priestor na to, aby dokázali vyjadriť, čo chcú a potrebujú. V rámci našich projektov pracujeme na to, aby bol hlas mladých vypočutý, aby mal váhu a predstavoval hodnotný názor aj medzi dospelými. Pri výskumoch sa zase sústreďujeme na zber cenných dát, ktoré nám pomáhajú neustále zlepšovať podmienky na prácu s mládežou a zároveň nás učia o ich problémoch či potrebách.

Zoznámte sa s našim tímom

Tím RmS tvoria dve sekcie.
№1 je kancelária, ktorej úlohou je exekúcia stratégie a cieľov. Tvoria ju naši koordinátori a výskumné pracovníčky. Predsedníctvo je №2 zložkou, ktorú tvoria zvolení zástupcovia z našich členských organizácii. Spoločne sa podieľajú na nastavovaní cieľov a stratégie, ktoré následne napĺňa kancelária. Kontrolná komisia je tvorená zástupcami členských organizácií, ktorej úlohou je zase dohliadať na plnenie aktivít a cieľov predsedníctva a kancelárie.

Juraj Lizák

riaditeľ, preseda RmS / lizak@mladez.sk

Všetci ho poznajú pod menom Kocúr. Svet mládežníckych organizácií začal spoznávať v jedenástich rokoch ako člen skautského oddielu na bratislavskom predmestí. V Slovenskom skautingu neskôr viedol skupiny detí, realizoval letné tábory, zahraničné expedície, lektoroval na vzdelávacích podujatiach a bol regionálnym koordinátorom pre Bratislavský kraj. Práca s mládežou ho životne nasmerovala na štúdium na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Po vyštudovaní učiteľstva v kombinácii história a biológia začal pracovať v mimovládnom sektore a neskôr sa stal výkonným riaditeľom Ústredia Slovenského skautingu. Posledných pár rokov sa venuje politickému zastupovaniu mládeže z pozície predsedu Rady mládeže Slovenska a od roku 2020 zastáva pozíciu riaditeľa Rady mládeže Slovenska

Veronika Fishbone Vlčková

výskumná pracovníčka / vlckova@mladez.sk

Veronika mala už od strednej školy k mládežníckym organizáciám blízko, kedy bola aktívnou súčasťou Slovenskej debatnej asociácie. V mládežníckom sektore sa pohybuje už 14 rokov a stihla si vyskúšať rozvoj mladých ľudí v oblasti komunikácie, efektívneho presviedčania a rozvoja kapacít organizácií vo viacerých krajinách. Svoje zručnosti ďalej rozvíjala na Viedenskej univerzite, kde vyštudovala sociológiu. Okrem toho je tiež akreditovanou školiteľkou debatných, prezentačných a argumentačných zručností a na konte má aj bohaté zručností zo spoločenskovedného, marketingového prieskumu v oblasti médií, telekomunikácií, zdravotného sektora a výskumov pre mimovládne organizácie. U nás v RmS sa venuje problematike merania dopadov práce s mládežou. Práve ona vytvára zaujímavé výskumy, ktoré následne analyzuje. Vďaka jej práci tak môžeme lepšie pochopiť a následne interpretovať potreby detí a mladých na Slovensku.

Katarína Čavojská

výskumná pracovníčka / cavojska@mladez.sk

Sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave vyštudovala aj naša výskumná pracovníčka Katka. Po ukončení štúdia nadobudla skúsenosti v rôznych organizáciách v mimovládnom sektore, v rámci štátnej správy aj v súkromnom sektore, kde pôsobila ako výskumníčka. Okrem toho mala možnosť nahliadnuť aj do oblasti PR. Neskôr sa rozhodla pre pokračovanie štúdia na doktorandskom stupni, po ktorom sa opäť vrátila do výskumnej oblasti, tentokrát vo sfére sociálnej práce, kde sa zameriavala najmä na mládež. Dlhodobo pôsobí ako externá spolupracovníčka a konzultantka v oblasti výskumu pre mimovládne organizácie. V kancelárii RmS sa podobne ako Veronika, venuje príprave a analýze výskumov, pričom sa zameriava na dopad práce s mládežou. Katka je momentálne na materskej dovolenke, avšak čiastočne spolupracuje na niektorých aktuálnych projektoch.

Peter Topoľský

koordinátor pre tvorbu verejných politík / topolsky@mladez.sk

Náš koordinátor Peter mal k mládežníckym organizáciám vždy blízko. Bol aktívnym členom našej členskej organizácie AMAVET, ktorá združuje mladých vedcov. Jeho nasledujúce kroky však smerovali do iného odvetvia, konkrétne ku podnikovému manažmentu na Vysokej škole manažmentu | City university of Seattle. Po ukončení štúdia pôsobil v našej členskej organizácii AMAVET, kde mal na starosti koordináciu nižších organizačných zložiek. V kancelárii RmS má na starosti koordináciu interných aktivít aj organizáciu niektorých aktivít, dohliada na kancelárie, a vedie vybrané projekty RmS. Keď nie je práve v kancelárii či na stretnutí s členskými organizáciami, rád vybehne do hôr, ku svojim včelám alebo si zahrá nejakú spoločenskú hru.

Michaela Šedovič

projektová koordinátorka / sedovic@mladez.sk

Aktuálne doktorandka na London School of Economics, Michaela Šedovič, je našou freelance výskumníčkou a konzultantkou, ktorá sa k nám pridala v rámci projektu Európsky dialóg s mládežou. Podieľa sa na ňom z výskumného hľadiska a jej úlohou je analyzovať a vyhodnocovať uplatnenie mladých na trhu práce s dôrazom na prekážky, ktoré prekonávajú mladí zo znevýhodneného prostredia. Témou jej výskumného záujmu je inkluzívna spoločnosť a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Najčastejšie sa venuje výskumu v rámci integrácie, postojov a wellbeingu, inkluzívnych sociálnych politík a trhu práce. Keďže vyštudovala sociológiu, demografiu a metódy sociálneho výskumu, perfektne dopĺňa náš tím výskumníčok, s ktorými pracuje na vytváraní výskumov a ich analýz.

Predseda

Juraj Lizák

riaditeľ Slovenského skautingu

Predsedníctvo

František Bartek

nominovaný za DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže

Dalibor Perašín

nominovaný z organizácie YMCA Slovensko

Kristína Zelná

nominovaná za LAURA, združenie mladých

Monika Mudroňová

nominovaná za INEX Slovakia

Marek Džalaj

nominovaný za DO Fénix

Andrej Gejdoš

nominovaný za eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Kontrolná komisia

Martin Trúchlik

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska

Dávid Richter

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Patrik Chynoranský

IAESTE

Členské organizácie

AIESEC

#osobnostnýrozvoj #medzinárodnákomunita #líderstvo

medzinárodné stáže × dobrovoľnícke programy × prepájanie mladých lídrov s podnikmi a organizáciami

Je najväčšia organizácia riadená mladými ľuďmi na svete. Jej cieľom je vytvárať pozitívny dopad na spoločnosť prostredníctvom osobnostného rozvoja a poskytovania medzinárodných skúseností. „Veríme, že udržateľné, informované a globálne zamerané líderstvo môže pomôcť vyriešiť mnohé súčasné výzvy.“

Amavet

#veda #technika #neformálnevzdelávanie

neformálne vzdelávanie × vedecké a technické súťaže & × festivaly

Vzdelávacia organizácia s viac ako 30 ročnou históriou združuje žiakov základných a  stredných škôl, ako aj mladých ľudí, dobrovoľníkov a pedagógov, ktorých baví veda a technika. Funguje na klubovom princípe a plní úlohu neformálneho vzdelávania. „AMAVET mladým ľuďom umožňuje rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a vďaka tomu viesť plnohodnotný život v dospelosti.“

Detská organizácia Fénix

#neformálnevzdelávanie #voľnočasovéaktivity #záujmovéskupiny

záujmové skupiny a krúžky × voľnočasové aktivity × kurzy × turnaje × olympiády

Združuje viac ako 6500 členov po celom Slovensku. Jej cieľom je vytvárať podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času. Snaží sa svojich členov pripraviť na život a zároveň v nich prebudiť záujem na podieľaní sa na tvorbe priestoru, v akom by chceli žiť. „Naša organizácia energicky kráča s dobou a snaží sa tu byť pre všetkých mladých vekom i duchom, pretože práve oni by mali byť pôvodcami zmien, ktoré naša spoločnosť potrebuje.“

Detská organizácia Záhoracký Fénix

#neformálnevzdelávanie #voľnočasovéaktivity #záujmovéskupiny

záujmové skupiny a krúžky × voľnočasové aktivity × zážitková pedagogika

Pôsobí v regióne Záhorie a jeho okolí, pričom sa sústreďuje aj na prácu s deťmi zo znevýhodneného prostredia, s mentálnym či zdravotným hendikepom. Pracuje so všetkými etnickými a sociálnymi skupinami a jej cieľom je obohacovať voľnočasové aktivity a poskytovať neformálne vzdelávacie programy. „Snažíme sa pomôcť našim mladým členom pripraviť sa na budúcnosť, ale i osobne sa podieľať  na ich budovaní v akom svete by chceli žiť, ale i pomôcť im získať schopnosti a vedomosti, ktoré budú v živote potrebovať.”

Diákhálozát – Študentská sieť

#maďarskákomunita #vzdelávacieprogramy #budovaniekultúry

vzdelávacie programy × sprostredkovanie stáží či výmenných programov

Nezávislá organizácia zastupujúca záujmy žiakov a študentov maďarskej národnosti v sociálnej, odbornej a spoločenskej oblasti života. Zaoberá sa vysokoškolským poradenstvom, sprostredkúvaním štipendií a výmenných pobytov, usporadúva tábory. Snaží sa o pestovanie a zachovanie maďarskej kultúry a zároveň poskytuje vlastné vzdelávacie programy. „Diákhálozát – Študentská sieť pomáha s ochranou a prezentovaním záujmov v oblasti odbornej, vzdelávania a kultúry, zároveň pomáha pestovať maďarskú národnú kultúru. Snaží sa o zapojenie mladej maďarskej inteligencie do vedeckého a odborného života, ako aj o znižovanie emigrácie mladej maďarskej inteligencie.”

Domka – Združenie saleziánskej mládeže

#softskills #osobnostnýrozvoj #kresťanskávýchova

vzdelávacie programy × výchova vo viere × dobrovoľníctvo doma aj v zahraničí

Organizácia združuje mladých v 29 strediskách pi Slovensku. Jej poslaním je venovať sa sprevádzaniu mladých, vytvárať priestor na osobnostný rozvoj, pričom sa snaží podporiť ich vyzrievanie v dobrých kresťanov a občanov. Je súčasťou európskej siete saleziánskych mládežníckych organizácií Don Bosco Youth-Net. „Po celom Slovensku ponúkame deťom a mladým ľuďom nielen zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské vzťahy, rodinnú atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho.”

eRKO – HKSD

#softskills #osobnostnýrozvoj #kresťanskávýchova

voľnočasové aktivity × neformálne vzdelávacie programy

Organizácia s celoslovenským pôsobením pomáha s výchovou a neformálnym vzdelávaním detí a mladých s dôrazom na kresťanské hodnoty. Prostredníctvom mimoškolských aktivít združuje viac ako 7-tisíc členov, ktorí rozvíjajú svoje zručnosti tak, aby posilňovali svoju vieru, mali úctu k životu a boli zodpovednými občanmi. „Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Východiskovými hodnotami je živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.”

Federácia skautov Európy

#rovesníckevzdelávanie #osobnostnýrozvoj #voľnočasovéaktivity

záujmové skupiny × neformálne vzdelávacie programy

Organizácia FSE pomáha s výchovou a neformálnym vzdelávaním detí a mladých. Vedie ich k občianskej participácii, cieľavedomosti a demokratickým hodnotám, ako aj ochrane životného prostredia. Klubové oddiely spoločne navštevujú pravidelné stretnutia, tábory či sväté omše. „Federácia Európskeho Skautingu rozvíja silu, fyzickú odolnosť a rovnováhu, ale rozvíja aj osobnosť a odvahe robiť v živote slobodné rozhodnutia. Ponúka priestor aktívne zasahovať do okolitého sveta a rozvíjať schopnosti a zručnosti, no zároveň viaže k pomáhaniu blížnemu a upevňuje vzťah s vierou.“

IAESTE Slovakia

#medzinárodnákomunita #pracovnýrozvoj #spoznávaniekultúr

výmenné pobyty × odborné stáže v zahraničí

Medzinárodné združenie zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Ponúka možnosť vycestovať do 85 krajín sveta, kde je možné absolvovať stáž na akademickej pôde alebo vo firme. Týmto poskytuje priestor na získanie cenných skúseností, ale aj na objavovanie nových kultúr a rozširovanie obzorov. „Federácia Európskeho Skautingu rozvíja silu, fyzickú odolnosť a rovnováhu, ale rozvíja aj osobnosť a odvahe robiť v živote slobodné rozhodnutia. Ponúka priestor aktívne zasahovať do okolitého sveta a rozvíjať schopnosti a zručnosti, no zároveň viaže k pomáhaniu blížnemu a upevňuje vzťah s vierou.“

INEX Slovakia

#dobrovoľníctvo #spoznávaniekultúr #výmennépobyty

výmenné pobyty × dobrovoľnícke projekty doma aj v zahraničí

OZ INEX Slovakia funguje od roku 1993, odkedy ponúka mladým ľuďom zmysluplné prežívanie voľného času prostredníctvom skvelých zážitkov, dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávania. Jej členovia sa podieľajú na projektoch doma aj v zahraničí, čo podporuje objavovanie nových kultúr a nadväzovanie cenných priateľstiev. Dobrovoľníkov vysiela do 80 krajín, kde majú možnosť byť súčasťou viac ako 2000 projektov. „Našou víziou sú aktívni ľudia so zdravým sebavedomím, toleranciou, kritickým myslením, všeobecným prehľadom a ochotou pomôcť svojmu okoliu. Naším poslaním je pomôcť mladým ľuďom v ich osobnostnom rozvoji prostredníctvom medzinárodného dobrovoľníctva, neformálneho vzdelávania a zmysluplného prežívania voľného času.“

Kresťansko-demokratická mládež Slovenska

#neformálnevzdelávanie #osobnostnýrozvoj #kresťanskávýchova

záujmové skupiny × neformálne vzdelávacie programy × voľnočasové aktivity

Najstaršia mládežnícka politická organizácia KDMS združuje mladých ľudí so záujmami v politike, v občianskych princípoch aj kresťanskej viere. Jej cieľom je na jednej strane politické vzdelávanie, ale zároveň aj rozvíjanie záujmu o politiku. V rámci svojich aktivít sa orientuje na aktuálne spoločensko-politické témy. „Cieľom KDMS je rozvíjať vzdelanie, záujem o politiku a schopnosť meniť veci, ktoré sa dejú okolo. Vždy sa orientujeme na zaujímavé a aktuálne témy a diskusiami s kvalifikovanými hosťami sa snažíme vytvoriť priestor pre mladých. Snažíme sa poskytnúť využiteľné informácie, ktoré len ťažko nájsť v učebniciach alebo na webe.“

Laura – Združenie mladých

#neformálnevzdelávanie #osobnostnýrozvoj #kresťanskávýchova

záujmové skupiny × voľnočasové aktivity × turnaje × tábory

Združenie Laura pomáha rozvíjať rozvoj detí a mladých v saleziánskom duchu. Jeho cieľom je pomôcť s rastom potenciálu a rôznych schopností, pričom vedie k radostnému prežívaniu života a kresťanským hodnotám. Prostredníctvom osobných stretnutí a voľnočasových aktivít pomáha s rozvojom osobnosti aj tímového ducha so špeciálnym dôrazom na rozvoj dievčat a mladých žien. „Poslaním Laury je rozvoj osobnosti mladých ľudí a tiež plnohodnotné využitie voľného času. Práve preto v strediskách uskutočňujeme stretnutia rovesníckych skupín, rôzne krúžky, streetworkové aktivity, duchovné obnovy, karnevaly, športové turnaje a mnoho ďalších aktivít, ktoré aktivizujú mladých ľudí k duchaplnej činnosti.“

Mladiinfo

#neformálnevzdelávanie #spoznávaniekultúr #výmennépobyty

výmenné pobyty dobrovoľníkov × neformálne vzdelávacie programy

Organizácia Mladiinfo Slovensko vykonáva vzdelávacie, koordinačné a vzdelávacie aktivity na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Informuje o vzdelávacích príležitostiach, koordinuje zahraničných dobrovoľníkov na Slovensku a slovenských dobrovoľníkov v zahraničí. V rámci svojich vzdelávacích aktivít pôsobí v regiónoch a snaží sa o osobnostný rozvoj mladých, budovanie cieľavedomosti a spoznávanie nových kultúr vďaka výmenným programom dobrovoľníkov. „Organizujeme lokálne, národné a medzinárodných projekty pre mladých. Informujeme o vzdelávacích príležitostiach pre mladých ľudí, koordinujeme zahraničných dobrovoľníkov pre slovenské školy a neziskové organizácie. Vysielame slovenských dobrovoľníkov do zahraničia. Vzdelávame študentov v programe Learn and Share.“

NODAM – Združenie detí a mládeže

#neformálnevzdelávanie #osobnostnýrozvoj #softskills

voľnočasové aktivity × krúžky × neformálne vzdelávacie programy

Ponúka udržateľný program rozvoja osobností detí a mladých s dôrazom na podporu sebarealizácie so špeciálnou pozornosťou na opustene a sociálne slabšie deti. Chce poskytovať zmysluplné voľnočasové aktivity, ktoré nielen hodnotne vyplnia čas po škole, ale aj pomôžu s rozvojom kultúrnych, intelektuálnych, duchovných a sociálnych hodnôt. Združenie formuje mládež pomocou výchovného systému Sv. Petra Fouriera, pričom cieľom je vychovávať čestných občanov a kresťanov. „Organizujeme lokálne, národné a medzinárodných projekty pre mladých. Informujeme o vzdelávacích príležitostiach pre mladých ľudí, koordinujeme zahraničných dobrovoľníkov pre slovenské školy a neziskové organizácie. Vysielame slovenských dobrovoľníkov do zahraničia. Vzdelávame študentov v programe Learn and Share.“

SAKMN – Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich

#nepočujúci #osobnostnýrozvoj #neformálnevzdelávanie

výmenné pobyty dobrovoľníkov × neformálne vzdelávacie programy

Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich zastrešuje členov od 0 do 30 rokov a jej cieľom je priniesť zmysluplné aktivity pre sluchovo postihnutých. Zaoberá sa rozvíjaním, vzdelávaním a podporou komunity nepočujúcich, pričom sa snaží o odstránenie bariér v ich každodennom živote. Chce udržať kultúru nepočujúcich a pozdvihnúť vzdelania na bežnej úrovni. „Organizujeme lokálne, národné a medzinárodných projekty pre mladých. Informujeme o vzdelávacích príležitostiach pre mladých ľudí, koordinujeme zahraničných dobrovoľníkov pre slovenské školy a neziskové organizácie. Vysielame slovenských dobrovoľníkov do zahraničia. Vzdelávame študentov v programe Learn and Share.“

SDA – Slovenská debatná asociácia

#kritickémyslenie #debata #osobnostnýrozvoj

tréningy × turnaje × voľnočasové aktivity

Slovenská debatná asociácia pomáha u mladých rozvíjať kritické myslenie, no zároveň ich učí pracovať s informáciami a následne o nich plnohodnotne diskutovať. Učí ľudí kriticky myslieť a vedieť rozlišovať fakty od názorov a identifikovať dôveryhodnosť zdrojov. Mladých tak učí veľmi dôležité zručnosti do každodenného života. „Debata rozvíja aj ďalšie zručnosti, ktoré mladí ľudia potrebujú v škole aj na meniacom sa pracovnom trhu. Patria medzi nich práca v tíme, zvládanie stresových situácií, vystupovanie na verejnosti, schopnosti učiť sa, hľadať riešenia a výskumné zručnosti.“

Slovenský skauting

#rovesníckevzdelávanie #osobnostnýrozvoj #voľnočasovéaktivity

voľnočasové aktivity × neformálne vzdelávacie programy

Slovenský skauting sa zameriava na osobný rozvoj detí a mládeže, pričom cieľom je formovanie osobnosti jednotlivcov prostredníctvom zážitkových aktivít a rovesníckeho, neformálneho vzdelávania. „Slovenský skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.“

Spoločenstvo evanjelickej mládeže

#neformálnevzdelávanie #osobnostnýrozvoj #evanjelickávýchova

voľnočasové aktivity × neformálne vzdelávanie × tábory × workshopy

Základnou misiou SEM je plnohodnotný rozvoj mladej generácie v súlade s evanjelickou výchovou. Cieľom je poskytnúť mladým ľuďom príležitosť na osobnostný, morálny rozvoj a zároveň pomôcť s vývojom potenciálu, zodpovednosti a plnohodnotného využívania voľného času. „SEM je kresťanská mládežnícka organizácia, ktorej misiou je plnohodnotný rozvoj a výchova mladej generácie na ceste k poznávaniu Boha. Chceme previesť mladých ľudí v dôležitom období dospievania, výchovou k zdravým, duchovným a morálnym hodnotám, k rozvoju ich potenciálu, k zodpovednosti a aktívnemu využívaniu voľného času.“

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

#detskédomovy #podporarodín #náhradnástarostlivosť

vzdelávacie aktivity × centrá pomoci

Táto organizácia je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám. Jej poslaním je podpora detí v detských domovoch, pracuje s ohrozenými rodinami, ale aj vzdelávaním a pomocou náhradným rodinám, či pomoci mladým po odchode z detského domova. „Aby rodina ostala spolu. Robíme všetko pre to, aby sme ohrozeným rodinám pomohli a aby mohli deti zostať so svojimi rodičmi. Podporujeme deti a mladých v centrách pre deti a rodiny, pomáhame mladým po odchode z CDR. Vzdelávame záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádzame náhradné rodiny. Pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách. Sieťujeme a vzdelávame odborníkov, profesionálov i dobrovoľníkov.“

Szlovákiai Magyar Cserkészszovetség – Zväz skautov maďarskej národnosti

#rovesníckevzdelávanie # maďarskákomunita #voľnočasovéaktivity

voľnočasové aktivity × neformálne vzdelávacie programy

Organizácia podporuje výchovu a rozvoj detí a mladých maďarskej národnosti na Slovensku v duchu skautingu a na princípe náboženských hodnôt. Snaží sa o rozvoj mladých po mravnej, fyzickej aj psychickej stránke, čo vykonáva prostredníctvom voľnočasových aktivít a neformálnych výchovných metód. „Cieľom maďarského skautského hnutia je, aby spoločnosť tvorili životaschopní, zodpovední, zdraví občania, zaviazaní k vlasti a národu, ktorí považujú za dôležité nepretržité rozvíjanie sa a rast k Bohu.“

The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z.

#osobnostnýrozvoj #medzinárodnákomunita #líderstvo

voľnočasové aktivity × neformálne vzdelávacie programy

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program pre mladých ľudí. Jeho cieľom je rozvíjanie schopností, charakterových vlastností a potenciálu, čo zároveň ich tým pripravuje na reálny život. Mladým dáva priestor na rozvíjanie schopností a aktivít, ktoré ich bavia a zaujímajú. „V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity.“

YMCA na Slovensku

#osobnostnýrozvoj #medzinárodnákomunita #softskills

záujmové kluby × voľnočasové aktivity × neformálne vzdelávacie programy

YMCA na Slovensku je súčasťou celosvetového hnutia YMCA, ktoré si zakladá na rozvíjaní osobností mladých ľudí po duchovnej, duševnej a fyzickej stránke. V rámci tejto organizácie fungujú nízkoprahové centrá, komunitné centrá aj športové kluby. Jej práca je unikátna v tom, že prepája rôzne komunity, náboženstvá aj generácie. „YMCA je dobrovoľné, nepolitické a nekonfesijné združenie mladých ľudí. Spôsob práce YMCA dáva veľkú slobodu mladým ľuďom, pomáha im byť aktívnymi a meniť tak seba i svoje okolie. Členovia YMCA sa snažia o otvorený dialóg kresťanských princípov a hodnôt vo svojom každodennom živote, aktivitách a programoch.“

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

#softskills #osobnostnýrozvoj #kresťanskávýchova

voľnočasové aktivity × neformálne vzdelávacie programy

ZKSM sa venuje osobnostnému a duchovnému rozvoju mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt. Cieľom je obohatenie po duševnej aj vedomostnej stránke, čo prebieha v rámci neformálneho vzdelávania. Cieľom je vychovať ľudí, ktorí sú pre spoločnosť prínosom, no zároveň sú osobne naplnení. „ZKSM sa zameriava na všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie. Prostredníctvom neformálneho vzdelania chceme ľudí rozvíjať, a tak im pomôcť dozrieť v osobnosť, ktorá prispieva k rozvoju spoločnosti a cirkvi.“

Združenie mariánskej mládeže

#softskills #osobnostnýrozvoj #kresťanskávýchova

voľnočasové aktivity × neformálne vzdelávacie programy

ZMM združuje deti a mladých za cieľom formovania osobnosti a rozvíjania kresťanského ducha s dôrazom na osobnostný rozvoj, socializáciu a podporu zdravého životného štýlu. ZKSM sa venuje osobnostnému a duchovnému rozvoju mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt. Cieľom je obohatenie po duševnej aj vedomostnej stránke, čo prebieha v rámci neformálneho vzdelávania. Cieľom je vychovať ľudí, ktorí sú pre spoločnosť prínosom, no zároveň sú osobne naplnení. „Sme združením mladých ľudí, ktorí sa rozhodli kráčať za Kristom pod ochranou Panny Márie. Na tej ceste sa snažíme pomáhať druhým, rásť vo viere a, samozrejme, dobre sa zabaviť.“

Pozorovateľské organizácie

SKEJ – Slovenská esperantská mládež

#medzinárodnákomunita #osobnostnýrozvoj #cudzíjazyk

voľnočasové aktivity × neformálne vzdelávacie programy

SKEJ združuje mladých ľudí podporujúcich a hovoriacich esperanto. Ide o umelo vytvorený jazyk, ktorí sa učia ľudia na celom svete, no pritom nepatrí žiadnej krajine ani národu. Naučiť sa dá do 3 mesiacov a jeho filozofiou je eliminácia jazykovej diskriminácie a podpora demokracie. Organizácia SKEJ sa zaoberá podporou tohto jazyka a jeho filozofie v rôznych smeroch. „Esperanto je najznámejší, najjednoduchší a najpoužívanejší umelo vytvorený jazyk. Práve cez jeho jednoduchosť a fakt, že nepatrí žiadnemu národu na svete, sa vzniknuté hnutie stojace za týmto jazykom snaží poukazovať na hrozby jazykovej diskriminácie a jej dopady, na dôležitosť rozmanitej kultúry a jej vzájomného pochopenia. Je akýmsi symbolom rovnosti a demokracie.“

OpenLab

#softskills #osobnostnýrozvoj #neformálnevzdelávanie

voľnočasové aktivity × neformálne vzdelávacie programy

OpenLab vytvára v spolupráci s odborníkmi z najlepších slovenských firiem vzdelávacie programy na princípe open source a partnerského prístupu. Členovia- študenti sa pod vedením „LabMastra“ získavajú praktické zručnosti a môžu si zároveň vyskúšať prácu v tímoch a na reálnych projektoch. Cieľom OpenLabu je poskytnúť mladým priestor na získavanie mäkkých a digitálnych zručností v technológiách 21. storočia. „V OpenLabe sme pripravení naučiť Ťa najnovšie technológie priamo z praxe, dostaneš od nás každodenný support a spojíme Ťa s inovatívnymi a jedinečnými firmami, ktoré Ti ukážu svoj kultúru a podelia sa o svoj know-how.“

Zmudri

#softskills #osobnostnýrozvoj #neformálnevzdelávanie

online kurzy × neformálne vzdelávacie programy

Organizácia Zmudri vytvára vzdelávací obsah pre mladých, ktorý nie je dostupný v rámci bežného školského vyučovania. Okrem toho, že prináša cenný obsah a rozoberá témy, ktoré mladých zaujímajú a si pre nich dôležité, robí to modernou formou prostredníctvom videí a online kurzov. Venuje sa témam finančnej gramotnosti, občianskym témam, ale aj praktickým zručnostiam ako písanie životopisu. „Zmudri je nezisková online platforma pre mladých ľudí – ako si aj ty. Prinášame všetko to, čo v škole nedostaneš. Overené informácie na témy, ktoré sa ti v bežnom živote zídu, praktické tipy a rady, ako bez problémov plávať v dospeláckom svete. Pripravujeme kurzy na dôležité témy, ako kritické myslenie, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a mnoho ďalších.“

Staň sa členom!

Podmienky získania štatútu člena alebo pozorovateľa Rady mládeže Slovenska určujú Stanovy RmS . Každá organizácia, ktorá sa uchádza o členstvo v RmS musí najskôr získať štatút pozorovateľa (na jeden rok). O získaní štatútu rozhoduje Valné zhromaždenie RmS. Všetky podmienky na získanie štatútu nájdete na tomto odkaze  v bode 3. V prípade Vášho záujmu a splnenia podmienok nám neváhajte napísať, veľmi radi s Vami nadviažeme kontakt!