Kto sme

Adresa našej webo­vej strán­ky je: https://​mla​dez​.sk.

 

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

 

Komentáre

Keď náv­štev­ní­ci webu zane­cha­va­jú na strán­ke komen­tá­re, zbie­ra­me úda­je, kto­ré sú zobra­ze­né vo for­mu­lá­ri komen­tá­ra a tak­tiež IP adre­su pou­ží­va­te­ľov a user-​agent pre­hlia­da­ča z dôvo­du ochra­ny pro­ti spamu.

Anonymizovaný reťa­zec vytvo­re­ný z vašej e‑mailovej adre­sy (nazý­va­ný aj hash) môže byť poskyt­nu­tý služ­be Gravatar pre ove­re­nie, či ju pou­ží­va­te. Zásady ochra­ny osob­ných úda­jov služ­by Gravatar náj­de­te na: https://​auto​mat​tic​.com/​p​r​i​v​a​cy/. Po schvá­le­ní váš­ho komen­tá­ra bude vaša pro­fi­lo­vá foto­gra­fia verej­ne zobra­ze­ná spo­lu s obsa­hom váš­ho komentára.

 

 

Kontaktné formuláre

 

Súbory cookies

Ak pri­dá­te komen­tár na našej strán­ke, môže­te súhla­siť s ulo­že­ním váš­ho mena, e‑mailovej adre­sy a webo­vej strán­ky do súbo­rov cookies. Je to pre vaše pohod­lie, aby ste nemu­se­li opä­tov­ne vypĺňať vaše úda­je zno­vu pri pri­dá­va­ní ďal­šie­ho komen­tá­ra. Tieto súbo­ry cookies sú plat­né jeden rok.

Ak nav­ští­vi­te našu strán­ku pri­hlá­se­nia, ulo­ží­me dočas­né súbo­ry cookies na urče­nie toho, či váš pre­hlia­dač akcep­tu­je súbo­ry cookies. Tieto súbo­ry cookies neob­sa­hu­jú žiad­ne osob­né úda­je a sú odstrá­ne­né pri zatvo­re­ní prehliadača.

Pri pri­hlá­se­ní nasta­ví­me nie­koľ­ko súbo­rov cookies, aby sme ulo­ži­li vaše pri­hla­so­va­cie úda­je a nasta­ve­nia zobra­ze­nia. Prihlasovacie cookies sú plat­né dva dni a nasta­ve­nia zobra­ze­nia jeden rok. Ak zvo­lí­te mož­nosť “zapa­mä­tať”, vaše pri­hlá­se­nie bude plat­né dva týžd­ne. Pri odhlá­se­ní sa z váš­ho účtu sú súbo­ry cookies odstránené.

Pri úpra­ve ale­bo pub­li­ko­va­ní člán­ku budú vo vašom pre­hlia­da­či ulo­že­né doda­toč­né súbo­ry cookies. Tieto súbo­ry cookies neob­sa­hu­jú žiad­ne osob­né úda­je a odka­zu­jú iba na ID člán­ku, kto­rý ste upra­vo­va­li. Súbory sú plat­né 1 deň.

 

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tej­to webo­vej strán­ke môžu obsa­ho­vať vlo­že­ný obsah (napr. videá, obráz­ky, člán­ky a podob­ne). Vložený obsah z iných strá­nok sa cho­vá rov­na­ko, ako­by náv­štev­ník nav­ští­vil inú webo­vú stránku.

Tieto webo­vé strán­ky môžu o vás zbie­rať osob­né úda­je, pou­ží­vať súbo­ry cookies, vkla­dať treťo-​stranné sle­do­va­nie a moni­to­ro­vať vašu inte­rak­ciu s vlo­že­ným obsa­hom, včet­ne sle­do­va­nia vašej inte­rak­cie s vlo­že­ným obsa­hom, ak na danej webo­vej strán­ke máte účet a ste prihlásený.

 

Analytika

 

S kým zdieľame vaše údaje

Ak poža­du­je­te obno­ve­nie hes­la, vaša adre­sa IP bude uve­de­ná v e‑maile na obno­ve­nie hesla.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pri­dá­va­ní komen­tá­ra, komen­tár a jeho meta­ú­da­je sú ucho­vá­va­né odde­le­ne. Vďaka tomu vie­me auto­ma­tic­ky roz­poz­nať a schvá­liť aké­koľ­vek súvi­sia­ce komen­tá­re bez toho, aby muse­li byť podrža­né na moderáciu.

Pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa zare­gis­tru­jú na našich webo­vých strán­kach (ak takí exis­tu­jú), ukla­dá­me aj osob­né úda­je, kto­ré posky­tu­jú, do ich uží­va­teľ­ské­ho pro­fi­lu. Všetci pou­ží­va­te­lia môžu kedy­koľ­vek zobra­ziť, upra­viť ale­bo odstrá­niť svo­je osob­né úda­je (okrem zme­ny pou­ží­va­teľ­ské­ho). Správcovia webo­vých strá­nok tiež môžu zobra­ziť a upra­viť tie­to informácie.

 

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tej­to webo­vej strán­ke máte účet, ale­bo ste tu pri­da­li komen­tár, môže­te požia­dať o export vašich osob­ných úda­jov, kto­ré o vás ukla­dá­me, včet­ne úda­jov, kto­ré ste nám poskyt­li. Môžete tak isto požia­dať o vyma­za­nie osob­ných úda­jov. To sa ale netý­ka úda­jov, kto­ré o vás musí­me ucho­vá­vať z admi­ni­stra­tív­nych, práv­nych ale­bo bez­peč­nost­ných dôvodov.

 

Kam posielame vaše údaje

Komentáre náv­štev­ní­kov môžu byť kon­tro­lo­va­né pro­stred­níc­tvom auto­ma­ti­zo­va­nej služ­by na detek­ciu spamu.