Stanovy RmS

 

1 — Úvodné ustanovenia

 

1.1

Rada mlá­de­že Slovenska (ďalej len RmS) je nezá­vis­lým občian­skym zdru­že­ním práv­nic­kých osôb.

1.2

Sídlom RmS je Štúrova 3, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

 

2 — Ciele a činnosti RmS

 

2.1

Cieľom čin­nos­ti RmS je:

A) zastu­po­vať člen­ské organizácie,

B) obha­jo­vať posta­ve­nie mla­dých ľudí a

C) zvy­šo­vať kva­li­tu akti­vít mla­dých ľudí mimo vyučovania.

2.2

Predmetom čin­nos­ti RmS je pod­po­ra vzdelávania.

2.3

RmS vyko­ná­va najmä:

A) ser­vis­né, vzde­lá­va­cie, sie­ťo­va­cie a infor­mač­né čin­nos­ti pre člen­ské orga­ni­zá­cie a mla­dých ľudí,

B) čin­nos­ti s cie­ľom ovplyv­niť verej­nú poli­ti­ku v otáz­kach týka­jú­cich sa mla­dých ľudí a mlá­dež­níc­kych organizácií,

C) čin­nos­ti s cie­ľom zvý­šiť kva­li­tu prá­ce mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií, ich zamest­nan­cov a dobrovoľníkov,

D) vedecko-​výskumnú čin­nosť, pub­li­kač­nú čin­nosť a ďal­šie čin­nos­ti potreb­né pre orga­ni­zač­né, finanč­né, mate­riál­ne a obsa­ho­vé zabez­pe­če­nie, úspeš­né ria­de­nie a pro­pa­gá­ciu vyš­šie uve­de­ných činností.

 

3 — Členovia

 

3.1

Členom RmS sa môže stať kaž­dá orga­ni­zá­cia, kto­rá spĺňa vše­obec­né pod­mien­ky člen­stva, a záro­veň ďal­šie pod­mien­ky člen­stva nie­kto­rej z nasle­du­jú­cich kategórií:

A) člen­ská orga­ni­zá­cia na prin­cí­pe osob­né­ho členstva,

B) člen­ská orga­ni­zá­cia na prin­cí­pe sku­pi­no­vé­ho členstva,

C) člen­ská orga­ni­zá­cia na nečlen­skom princípe.

3.2

Členská orga­ni­zá­cia RmS musí spĺňať nasle­du­jú­ce vše­obec­né podmienky:

A) pre­važ­ne sa veno­vať prá­ci s mla­dý­mi ľuďmi,

B) byť zalo­že­ná pod­ľa plat­ných práv­nych pred­pi­sov Slovenskej republiky,

C) byť ria­de­ná demokraticky,

D) spĺňať pod­mien­ky trans­pa­ren­tnos­ti sta­no­ve­né val­ným zhromaždením,

E) nepo­die­ľať sa na pro­tis­po­lo­čen­skej činnosti.

3.3

Členská orga­ni­zá­cia na prin­cí­pe osob­né­ho člen­stva musí spĺňať nasle­du­jú­ce podmienky:

A) je regis­tro­va­ná pod­ľa záko­na o zdru­žo­va­ní občanov,

B) troj­štvr­ti­no­vú väč­ši­nu jej regis­tro­va­né­ho člen­stva tvo­ria mla­dí ľudia do 30 rokov vrátane,

C) má aspoň 100 členov,

D) pôso­bí aspoň v 3 okresoch,

E) nie je niž­šou zlož­kou inej člen­skej orga­ni­zá­cie na prin­cí­pe osob­né­ho členstva.

3.4

Členská orga­ni­zá­cia na prin­cí­pe sku­pi­no­vé­ho člen­stva musí zdru­žo­vať aspoň 5 zlo­žiek pat­ria­cich do nie­kto­rej z nasle­du­jú­cich kate­gó­rií, z kto­rých kaž­dá musí spĺňať vše­obec­né pod­mien­ky člen­stva v RmS vyme­dze­né v člán­ku 3.2:

A) mimo­vlád­ne orga­ni­zá­cie, kto­ré nie sú člen­mi ale­bo pozo­ro­va­teľ­mi RmS,

B) niž­šie zlož­ky člen­ských orga­ni­zá­cií na prin­cí­pe osob­né­ho členstva,

C) orgá­ny štu­dent­skej samosprávy,

D) mlá­dež­níc­ke parlamenty.

3.5

Členskou orga­ni­zá­ci­ou môže byť aj občian­ske zdru­že­nie, kto­ré nespĺňa všet­ky pod­mien­ky pod­ľa člán­ku 3.3, ale­bo nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia posky­tu­jú­ca vše­obec­ne pros­peš­né služ­by, ak má roč­ný roz­po­čet na prá­cu s mla­dý­mi ľuď­mi nad 10 000 eur.

 

4 — Vznik a zánik členstva

 

4.1

Členstvo vzni­ká uzne­se­ním val­né­ho zhro­maž­de­nia. Na člen­stvo v RmS nevzni­ká práv­ny nárok.

4.2

Členom sa môže stať orga­ni­zá­cia, kto­rá bola aspoň jed­no obdo­bie medzi riad­ny­mi zasad­nu­tia­mi val­né­ho zhro­maž­de­nia pozo­ro­va­te­ľom RmS.

4.3

Ak orga­ni­zá­cia, kto­rá je pozo­ro­va­te­ľom, spĺňa kri­té­riá pre člen­stvo v RmS defi­no­va­né v člán­ku 3 tak musí požia­dať val­né zhro­maž­de­nie o pri­ja­tie za čle­na. Ak oň nepo­žia­da, pre­sta­ne byť pozo­ro­va­te­ľom RmS.

4.4

Žiadosť o člen­stvo podá­va šta­tu­tár­ny orgán žia­da­te­ľa pred­sed­níc­tvu, kto­ré ju pred­lo­ží na najb­liž­šie roko­va­nie val­né­ho zhro­maž­de­nia. Žiadosť o člen­stvo musí byť pred­sed­níc­tvu doru­če­ná naj­ne­skôr 1 týž­deň pred najb­liž­ším roko­va­ním val­né­ho zhro­maž­de­nia. Žiadosť o člen­stvo nemô­že byť star­šia ako 1 rok.

4.5

Členstvom v RmS nado­bú­da orga­ni­zá­cia prá­va a vzni­ka­jú jej povin­nos­ti pod­ľa člán­ku 6.

4.6

Členstvo v RmS trvá jeden kalen­dár­ny rok. Členstvo v RmS sa pra­vi­del­ne obno­vu­je, ak člen­ská organizácia:

A) doru­čí pred­sed­níc­tvu písom­né pre­hlá­se­nie o člen­stve v RmS,

B) nevy­ne­chá dve násled­né zasad­nu­tia val­né­ho zhro­maž­de­nia a

C) zapla­tí člen­ský prís­pe­vok za prí­sluš­ný kalen­dár­ny rok.

4.7

Členstvo v RmS zaniká:

A) záni­kom organizácie,

B) vystú­pe­ním orga­ni­zá­cie z RmS,

C) roz­hod­nu­tím val­né­ho zhro­maž­de­nia o zru­še­ní člen­stva v RmS.

4.8

Členovi RmS, kto­rý v ter­mí­ne urče­nom val­ným zhro­maž­de­ním nespl­ní nie­kto­rú z pod­mie­nok obno­ve­nia člen­stva v RmS, sa poza­sta­vu­je prá­vo hla­so­vať na val­nom zhro­maž­de­ní. Predsedníctvo môže toto prá­vo čle­no­vi zno­va ude­liť po tom, ako člen RmS doda­toč­ne spl­ní pod­mien­ky obno­ve­nia člen­stva v RmS.

4.9

Ak kon­trol­ná komi­sia zis­tí, že člen RmS nespĺňa nie­kto­rú z pod­mie­nok pod­ľa člán­ku 3, infor­mu­je o tom predsedníctvo.

4.10

Predsedníctvo upo­zor­ní čle­na o tom, že pre­stal spĺňať pod­mien­ky člen­stva ale­bo obno­ve­nia členstva.

4.11

Ak člen RmS pre­sta­ne spĺňať nie­kto­rú pod­mien­ku člen­stva, stá­va sa pozo­ro­va­te­ľom. Keď taká­to orga­ni­zá­cia opäť spl­ní pod­mien­ky člen­stva, o jeho obno­ve­ní môže roz­hod­núť pred­sed­níc­tvo RmS.

4.12

Valné zhro­maž­de­nie môže roz­hod­núť o zru­še­ní člen­stva, ak člen:

A) poru­ší sta­no­vy RmS ale­bo vše­obec­ne plat­né práv­ne predpisy,

B) koná pro­ti záuj­mom RmS alebo

C) svo­jím kona­ním poško­dí dob­ré meno RmS ale­bo dob­ré meno iné­ho čle­na ale­bo pozo­ro­va­te­ľa RmS.

4.13

Dňom záni­ku člen­stva v RmS zani­ká man­dát zástup­cov člen­skej orga­ni­zá­cie na zastu­po­va­nie Rady mlá­de­že Slovenska v orgá­noch RmS a v ostat­ných fun­kciách, do kto­rých boli vyme­no­va­ní ale­bo zvo­le­ní Radou mlá­de­že Slovenska.

4.14

V  spo­roch o člen­stvo záväz­né sta­no­vis­ko dáva kon­trol­ná komisia.

 

5 — Pozorovatelia

 

5.1

 

Pozorovateľom RmS sa môže stať kaž­dá mimo­vlád­na orga­ni­zá­cia spĺňa­jú­ca vše­obec­né pod­mien­ky člen­stva vyme­dze­né v člán­ku 3.2. Nemusí sa pre­važ­ne veno­vať prá­ci s mla­dý­mi ľuď­mi, ale prá­ca s mla­dý­mi ľuď­mi musí byť význam­nou súčas­ťou jej činnosti.

5.2

Pozorovateľov pri­jí­ma val­né zhro­maž­de­nie RmS. Na ude­le­nie šta­tú­tu pozo­ro­va­te­ľa v RmS nevzni­ká práv­ny nárok.

5.3

Na poda­nie žia­dos­ti orga­ni­zá­cie o šta­tút pozo­ro­va­te­ľa sa pri­me­ra­ne uplat­nia usta­no­ve­nia na poda­nie žia­dos­ti o členstvo.

5.4

Predsedníctvo môže na čas od svoj­ho zasad­nu­tia do zasad­nu­tia val­né­ho zhro­maž­de­nia ude­liť žia­da­te­ľo­vi dočas­ne šta­tút pozo­ro­va­te­ľa RmS. Predsedníctvo pred­lo­ží žia­dosť orga­ni­zá­cie na najb­liž­šie roko­va­nie val­né­ho zhromaždenia.

5.5

Štatút pozo­ro­va­te­ľa v RmS trvá naj­me­nej jed­no obdo­bie medzi riad­ny­mi zasad­nu­tia­mi val­né­ho zhro­maž­de­nia. Štatút pozo­ro­va­te­ľa v RmS sa pra­vi­del­ne obno­vu­je, ak pozorovateľ:

A) doru­čí pred­sed­níc­tvu písom­né pre­hlá­se­nie o šta­tú­te pozo­ro­va­te­ľa v RmS a

B) zapla­tí člen­ský príspevok.

5.6

Štatút pozo­ro­va­te­ľa v RmS zaniká:

A) záni­kom organizácie,

B) vystú­pe­ním orga­ni­zá­cie z RmS,

C) roz­hod­nu­tím val­né­ho zhro­maž­de­nia o zru­še­ní šta­tú­tu pozorovateľa,

D) nespl­ne­ním pod­mie­nok pre obno­ve­nie šta­tú­tu pozo­ro­va­te­ľa pod­ľa člán­ku 5.5,

E) nepo­žia­da­ním o člen­stvo pod­ľa člán­ku 4.3.,

F) nado­bud­nu­tím člen­stva v RmS.

5.7

Valné zhro­maž­de­nie RmS môže roz­hod­núť o zru­še­ní šta­tú­tu pozo­ro­va­te­ľa v prí­pa­de, ak pozorovateľ:

A) poru­ší sta­no­vy RmS, ale­bo vše­obec­ne práv­ne predpisy

B) koná pro­ti záuj­mom RmS

C) svo­jím kona­ním poško­dí dob­ré meno RmS, ale­bo dob­ré meno iné­ho čle­na ale­bo pozo­ro­va­te­ľa RmS.

5.8

Dňom záni­ku šta­tú­tu pozo­ro­va­te­ľa, kto­rý sa nestal čle­nom RmS, zani­ká man­dát zástup­cov pozo­ro­va­te­ľa na zastu­po­va­nie Rady mlá­de­že Slovenska v  orgá­noch RmS a v ostat­ných fun­kciách, do kto­rých boli vyme­no­va­ní ale­bo zvo­le­ní Radou mlá­de­že Slovenska.

 

6 — Práva a povinnosti členov a pozorovateľov

 

6.1

Právom čle­na a pozo­ro­va­te­ľa RmS je:

A) podie­ľať sa na čin­nos­ti RmS,

B) vyjad­ro­vať svo­je názo­ry a sta­no­vis­ká k čin­nos­ti RmS,

C) byť pra­vi­del­ne infor­mo­va­ný o čin­nos­ti orgá­nov RmS,

D) zúčast­ňo­vať sa na zasad­nu­tiach val­né­ho zhro­maž­de­nia RmS,

E) navrho­vať svo­jich zástup­cov do porad­ných orgánov.

6.2

Právom čle­na RmS je:

A) roz­ho­do­vať na val­nom zhro­maž­de­ní hlasovaním,

B) navrho­vať svo­jich zástup­cov do orgá­nov RmS,spolu s ostat­ný­mi člen­mi RmS podať žia­dosť o zvo­la­nie mimo­riad­ne­ho val­né­ho zhro­maž­de­nia RmS.

6.3

Člen a pozo­ro­va­teľ RmS je povinný:

A) dodr­žia­vať Stanovy a vnú­tor­né pred­pi­sy RmS,

B) zacho­vá­vať dob­ré meno RmS,

C) dodr­žia­vať uzne­se­nia orgá­nov RmS,

D) poskyt­núť svo­jim zástup­com v orgá­noch RmS a porad­ných orgá­noch potreb­nú súčin­nosť pri výko­ne ich funkcie,

E) poskyt­núť súčin­nosť orgá­nom RmS pri výko­ne ich činnosti.

 

7 — Orgány RmS

 

7.1

Ústrednými orgán­mi RmS sú:

A) Valné zhromaždenie

B) Predsedníctvo

C) Predseda

D) Kontrolná komisia

E) Kancelária

7.2

Predsedníctvo môže zria­diť a rušiť ďal­šie orgá­ny RmS.

 

8 — Valné zhromaždenie

 

8.1

Valné zhro­maž­de­nie je naj­vyš­ším orgá­nom RmS. Valné zhro­maž­de­nie tvo­ria zástup­co­via spl­no­moc­ne­ní čle­nom RmS ale­bo pozo­ro­va­te­ľom RmS. Člen ale­bo pozo­ro­va­teľ RmS spl­no­moc­ní naj­viac dvoch svo­jich zástupcov.

8.2

Valné zhro­maž­de­nie roku­je v zbo­re. Zasadnutia val­né­ho zhro­maž­de­nia sa zúčast­ňu­jú aj čle­no­via ostat­ných orgá­nov RmS. Hlasovanie na val­nom zhro­maž­de­ní je nezastupiteľné.

8.3

Valné zhro­maž­de­nie roz­ho­du­je uzne­se­ním, kto­ré je plat­né naj­viac päť rokov. Keď skon­čí plat­nosť uzne­se­nia, val­né zhro­maž­de­nie môže roz­hod­núť o jeho obno­ve­ní naj­viac na päť rokov. Počet obno­ve­ní uzne­se­nia val­né­ho zhro­maž­de­nia nie je obmedzený.

8.4

Počet hla­sov člen­skej orga­ni­zá­cie na prin­cí­pe osob­né­ho člen­stva sa odvo­dzu­je od počtu jej čle­nov nasle­dov­ným spôsobom:

do 250 čle­nov má jeden hlas,

od 251 do 500 čle­nov má dva hlasy,

od 501 do 1000 čle­nov má tri hlasy,

od 1001 do 5000 čle­nov má šty­ri hlasy,

od 5001 do 10000 čle­nov má päť hlasov,

od 10000 čle­nov má šesť hlasov.

8.5

Počet hla­sov člen­skej orga­ni­zá­cie na prin­cí­pe sku­pi­no­vé­ho člen­stva sa odvo­dzu­je od počtu jej zlo­žiek nasle­dov­ným spôsobom:

do 10 zlo­žiek má jeden hlas,

od 11 do 30 zlo­žiek má dva hlasy,

nad 30 zlo­žiek má tri hlasy.

8.6

Počet hla­sov inej člen­skej orga­ni­zá­cie sa odvo­dzu­je od výš­ky jej roz­poč­tu pre prá­cu s mla­dý­mi ľuď­mi nasle­dov­ným spôsobom:

do 200 000 eur má jeden hlas,

nad 200 000 eur má dva hlasy.

8.7

Zasadnutia val­né­ho zhro­maž­de­nia sú riad­ne a mimo­riad­ne. Riadne zasad­nu­tie val­né­ho zhro­maž­de­nia sa usku­toč­ňu­je raz za kalen­dár­ny rok. Mimoriadne val­né zhro­maž­de­nie zvo­lá­va pred­sed­níc­tvo bez­od­klad­ne na zákla­de vlast­né­ho uzne­se­nia, uzne­se­nia kon­trol­nej komi­sie ale­bo žia­dos­ti aspoň jed­nej tre­ti­ny čle­nov RmS.

8.8

Valné zhro­maž­de­nie zvo­lá­va pred­sed­níc­tvo, kto­ré ter­mín kona­nia val­né­ho zhro­maž­de­nia ozná­mi čle­nom a pozo­ro­va­te­ľom RmS spô­so­bom obvyk­lým, naj­ne­skôr však jeden mesiac pred ter­mí­nom kona­nia val­né­ho zhro­maž­de­nia. Táto leho­ta nemu­sí byť dodr­ža­ná, pokiaľ si to vyža­du­jú mimo­riad­ne okolnosti.

8.9

Valné zhro­maž­de­nie je uzná­ša­nia schop­né, ak je prí­tom­ná nad­po­lo­vič­ná väč­ši­na všet­kých hla­sov čle­nov RmS. Pokiaľ val­né zhro­maž­de­nie nebo­lo v riad­nom zvo­la­nom ter­mí­ne uzná­ša­nia schop­né, zvo­lá pred­sed­níc­tvo naj­ne­skôr do 14 dní náh­rad­né val­né zhro­maž­de­nie, kto­ré je uzná­ša­nia­schop­né bez ohľa­du na počet prítomných.

8.10

Valné zhro­maž­de­nie roz­ho­du­je dvoj­tre­ti­no­vou väč­ši­nou prí­tom­ných hlasov:

A) o zme­nách a dopl­n­koch tých­to sta­nov, pri­čom zme­nu síd­la RmS môže schvá­liť aj predsedníctvo,

B) o zme­nách a dopl­n­koch Volebného poriad­ku val­né­ho zhromaždenia,

C) o zme­nách a dopl­n­koch Rokovacieho poriad­ku val­né­ho zhromaždenia,

D) o spô­so­be záni­ku RmS, o jej majet­ko­vom vyspo­ria­da­ní a o meno­va­ní likvidátora.

8.11

Valné zhro­maž­de­nie nad­po­lo­vič­nou väč­ši­nou prí­tom­ných hlasov:

A) roz­ho­du­je o člen­stve a šta­tú­te pozo­ro­va­te­ľa RmS, o zru­še­ní člen­stva ale­bo šta­tú­tu pozo­ro­va­te­ľa RmS,

B) v taj­ných voľ­bách volí pred­se­du, čle­nov pred­sed­níc­tva a čle­nov kon­trol­nej komisie,

C) odvo­lá­va pred­se­du, čle­nov pred­sed­níc­tva a čle­nov kon­trol­nej komisie,

D) roz­ho­du­je o plat­nos­ti uzne­se­nia pred­sed­níc­tva, kto­ré­ho účin­nosť poza­sta­vil predseda,

E) sch­va­ľu­je sprá­vu o čin­nos­ti orgá­nov RmS,

F) sch­va­ľu­je roz­po­čet RmS a sprá­vu o hos­po­dá­re­ní RmS,

G) roz­ho­du­je o výš­ke člen­ských príspevkov,

H) sch­va­ľu­je stra­té­giu RmS.

8.12

Valné zhro­maž­de­nie môže hla­so­vať poštou ale­bo elektronicky.

8.13

Rokovanie val­né­ho zhro­maž­de­nia sa ria­di Rokovacím poriad­kom val­né­ho zhro­maž­de­nia. Podrobnosti o voľ­bách vo val­nom zhro­maž­de­ní upra­vu­je Volebný poria­dok val­né­ho zhromaždenia.

 

9 — Predsedníctvo

 

9.1

Predsedníctvo je výkon­ným orgá­nom RmS, kto­rý ria­di čin­nosť RmS v obdo­bí medzi zasad­nu­tia­mi val­né­ho zhromaždenia.

9.2

Predsedníctvo sa skla­dá z pred­se­du a ďal­ších šies­tich čle­nov, kto­rí sa volia na dobu troch rokov. Ak čle­no­vi pred­sed­níc­tva skon­čí man­dát pred uply­nu­tím funkč­né­ho obdo­bia, volí val­né zhro­maž­de­nie namies­to neho čle­na pred­sed­níc­tva do kon­ca jeho funkč­né­ho obdobia.

9.3

Do pred­sed­níc­tva môžu byť zvo­le­né naj­viac dve oso­by za kaž­dú člen­skú orga­ni­zá­ciu. Člen pred­sed­níc­tva sa zdr­ží hla­so­va­nia vo veciach, kto­ré sa pria­mo týka­jú orga­ni­zá­cie, kto­rá ho nomi­no­va­la, ale­bo kto­rej je členom.

9.4

Do pôsob­nos­ti pred­sed­níc­tva patrí:

A) dávať návrhy stra­te­gic­ké­ho sme­ro­va­nia RmS a rea­li­zo­vať stra­te­gic­ký plán,

B) vyjad­ro­vať sa a zau­jí­mať sta­no­vis­ká v mene RmS k legis­la­tív­nym a poli­tic­kým dokumentom,

C) pred­kla­dať val­né­mu zhro­maž­de­niu sprá­vy o čin­nos­ti za kalen­dár­ny rok,

D) pred­kla­dať val­né­mu zhro­maž­de­niu návrh roz­poč­tu a plán čin­nos­ti na nasle­du­jú­ci kalen­dár­ny rok,

E) roz­ho­do­vať o nakla­da­ní s finanč­ný­mi pros­tried­ka­mi a majet­kom RmS pod­ľa roz­poč­tu schvá­le­né­ho val­ným zhro­maž­de­ním, v zmys­le sta­nov a plat­ných uznesení,

F) voliť a odvo­lá­vať ria­di­te­ľa kan­ce­lá­rie RmS,

G) vyslo­viť pred­se­do­vi nedô­ve­ru nad­po­lo­vič­nou väč­ši­nou hla­sov všet­kých čle­nov pred­sed­níc­tva vrá­ta­ne predsedovho,

H) vyme­dzo­vať prá­va a povin­nos­ti jed­not­li­vých čle­nov predsedníctva,

I) zvo­lá­vať zasad­nu­tie val­né­ho zhromaždenia,

J) pri­pra­vo­vať prog­ram roko­va­nia val­né­ho zhromaždenia,

K) zhro­maž­ďo­vať žia­dos­ti o člen­stvo v RmS ale­bo o šta­tút pozo­ro­va­te­ľa RmS a pred­kla­dať ich val­né­mu zhromaždeniu,

L) sch­va­ľo­vať vnú­tor­né pred­pi­sy RmS,

M) schvá­liť zme­ny v sta­no­vách RmS opro­ti návrhom na zme­nu sta­nov schvá­le­ných val­ným zhro­maž­de­ním, ak ich prí­sluš­ný orgán štát­nej sprá­vy ozna­čí za záva­dy, pri­čom tie­to zme­ny zdô­vod­ní val­né­mu zhromaždeniu.

9.5

Ak pred­sed­níc­tvo uzne­se­ním vyslo­ví pred­se­do­vi nedô­ve­ru, bez­od­klad­ne zvo­lá val­né zhro­maž­de­nie, kto­ré sa usku­toč­ní naj­ne­skôr do 60 dní od zvo­la­nia a na kto­rom sa vyko­na­jú voľ­by pred­se­du a predsedníctva.

9.6

Funkcia čle­na pred­sed­níc­tva končí:

A) uply­nu­tím funkč­né­ho obdobia,

B) smr­ťou,

C) vzda­ním sa fun­kcie odo­vzda­nom predsedovi,

D) odvo­la­ním z funkcie.

 

10 — Predseda

 

10.1

Predseda je šta­tu­tár­nym orgá­nom RmS.

10.2

Predseda je vole­ný val­ným zhro­maž­de­ním na 2 roky.

10.3

Ak pred­se­da nie je schop­ný dlho­do­bo vyko­ná­vať svo­ju fun­kciu, pred­sed­níc­tvo pove­rí výko­nom fun­kcie pred­se­du nie­kto­ré­ho zo svo­jich čle­nov. Člen pred­sed­níc­tva pove­re­ný výko­nom fun­kcie pred­se­du má tie isté prá­va a povin­nos­ti ako pred­se­da, kým sa pred­se­da opäť neuj­me svo­jej funkcie.

10.4

Do pôsob­nos­ti pred­se­du patrí:

A) repre­zen­to­vať a zastu­po­vať RmS navonok,

B) pri­pra­vo­vať, zvo­lá­vať a viesť zasad­nu­tia Ppedsedníctva,

C) ria­diť nakla­da­nie s finanč­ný­mi pros­tried­ka­mi a majet­kom RmS pod­ľa uzne­se­ní predsedníctva,

D) poza­sta­viť účin­nosť uzne­se­nia pred­sed­níc­tva RmS, ak sa dom­nie­va, že uzne­se­nie je pre RmS zjav­ne nevý­hod­né ale­bo je nezákonné,

E) podá­vať žia­dosť o zme­nu sta­nov RmS pod­ľa návrhu na zme­ny sta­nov schvá­le­né­ho val­ným zhromaždením.

10.5

Podrobnosti o pôsob­nos­ti pred­se­du v pred­sed­níc­tve upra­vu­jú vnú­tor­né pred­pi­sy RmS.

 

11 — Kontrolná komisia

 

11.1

Kontrolná komi­sia je naj­vyš­ším a nezá­vis­lým kon­trol­ným orgá­nom RmS.

11.2

Kontrolná komi­sia má naj­me­nej troch, naj­viac pia­tich čle­nov. Členstvo v kon­trol­nej komi­sii je nezlu­či­teľ­né s člen­stvom v pred­sed­níc­tve ale­bo kan­ce­lá­rii RmS.

11.3

Funkčné obdo­bie kon­trol­nej komi­sie je dvoj­roč­né. Funkčné obdo­bie čle­nov kon­trol­nej komi­sie začí­na ply­núť prvým dňom mesia­ca nasle­du­jú­ce­ho po mesia­ci, v kto­rom sú čle­no­via kon­trol­nej komi­sie zvo­le­ní. Dovtedy sú pove­re­ní výko­nom svo­jich fun­kcií pôvod­ní čle­no­via Kontrolnej komi­sie. Do kon­trol­nej komi­sie môže zvo­le­ná naj­viac jed­na oso­ba za člen­skú organizáciu.

11.4

Do pôsob­nos­ti kon­trol­nej komi­sie patrí:

A) kon­tro­la hos­po­dá­re­nia RmS,

B) kon­tro­la dodr­žia­va­nia pod­mie­nok člen­stva v RmS,

C) kon­tro­la dodr­žia­va­nia uzne­se­ní val­né­ho zhro­maž­de­nia a predsedníctva,

D) infor­mo­va­nie o spl­ne­ní pod­mie­nok pod­ľa člán­ku 4.5 a člán­ku 5.6,

E) vnú­tor­ný výklad Stanov RmS, Rokovacieho poriad­ku val­né­ho zhro­maž­de­nia, Volebného poriad­ku val­né­ho zhro­maž­de­nia, iných vnú­tor­ných pred­pi­sov RmS a uzne­se­ní val­né­ho zhro­maž­de­nia v prí­pa­de sporu.

11.5

Kontrolná komi­sia roz­ho­du­je na zákla­de orga­ni­zá­ci­ou pred­lo­že­ných doku­men­tov i o počte hla­sov, kto­ré má člen­ská orga­ni­zá­cia pri roko­va­ní val­né­ho zhro­maž­de­nia. Rozhodnutia kon­trol­nej komi­sie v tej­to veci sú záväzné.

11.6

Činnosť kon­trol­nej komi­sie bliž­šie upra­vu­je Štatút kon­trol­nej komisie.

 

12 — Kancelária

 

12.1

Predsedníctvo zria­ďu­je kan­ce­lá­riu, kto­rej člen­mi sú zamest­nan­ci a dob­ro­voľ­ní­ci RmS. Kancelária tvo­rí apa­rát, kto­rý zabez­pe­ču­je odbor­né, orga­ni­zač­né, admi­ni­stra­tív­ne, hos­po­dár­ske a tech­nic­ké úlo­hy súvi­sia­ce s čin­nos­ťou RmS.

12.2

Kanceláriu ria­di ria­di­teľ RmS, kto­rý je šta­tu­tár­nym orgá­nom RmS.

12.3

Riaditeľ:

A) zod­po­ve­dá pred­sed­níc­tvu za čin­nosť a odbor­nú úro­veň kancelárie,

B) nakla­dá s finanč­ný­mi pros­tried­ka­mi a majet­kom RmS v zmys­le sta­nov a uzne­se­ní predsedníctva.

 

13 — Hospodárenie

 

13.1

RmS vytvá­ra k zabez­pe­če­niu svo­jej čin­nos­ti mate­riál­ne a finanč­né pred­po­kla­dy. S tými­to pros­tried­ka­mi dis­po­nu­je v súla­de s plat­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi, Stanovami a inter­ný­mi pred­pis­mi RmS.

13.2

Príjmy RmS tvo­ria najmä:

A) prís­pev­ky čle­nov, sym­pa­ti­zan­tov a podporovateľov,

B) dary, dotá­cie a iné prís­pev­ky z verej­ných i súkrom­ných zdrojov,

C) iné príj­my vrá­ta­ne príj­mov z vlast­nej činnosti.

13.3

Pravidlá hos­po­dá­re­nia RmS ďalej upra­vu­jú vnú­tor­né pred­pi­sy pri­ja­té predsedníctvom.

 

14 — Zánik organizácie

 

14.1

RmS môže zanik­núť dob­ro­voľ­ným roz­pus­te­ním, zlú­če­ním ale­bo inak v zmys­le plat­ných práv­nych predpisov.

14.2

Ak val­né zhro­maž­de­nie roz­hod­ne o zru­še­ní RmS, zvo­lí lik­vi­dá­to­ra, kto­ré­ho pred­se­da bez­od­klad­ne vyme­nu­je a určí jeho odmenu.

14.3

Likvidátor môže pre­viesť lik­vi­dač­ný zosta­tok len na občian­ske zdru­že­nie, nezis­ko­vú orga­ni­zá­ciu ale­bo nadá­ciu so síd­lom na úze­mí Slovenskej republiky.

 

15 — Záverečné ustanovenia

 

15.1

Zmena sta­nov bola schvá­le­ná val­ným zhro­maž­de­ním 9. 12. 2016. Nadobudnutím účin­nos­ti tých­to sta­nov sa pred­chá­dza­jú­ce sta­no­vy vza­té na vedo­mie Ministerstvom vnút­ra Slovenskej repub­li­ky rušia.

15.2

Prijatím tých­to sta­nov sa ruší plat­nosť uzne­se­ní val­né­ho zhro­maž­de­nia star­ších ako 5 rokov.

 

Dodatok 1

V člán­ku 2.3. (d) sa na začia­tok vkla­da­jú slo­vá „vedecko-​výskumnou činnosťou,“

Tento doda­tok schvá­li­lo val­né zhro­maž­de­nie 8. 12. 2017.

 

Dodatok 2

V člán­ku 1.2. sa slo­vá „Pražská 11, 811 04“ nahrá­dza­jú slo­va­mi „Štúrova 3, 811 02“.

Tento doda­tok schvá­li­lo val­né zhro­maž­de­nie 19. 10. 2018.