Stanovy RmS

 

1 — Úvodné ustanovenia

 

1.1

Rada mládeže Slovenska (ďalej len RmS) je nezávislým občianskym združením právnických osôb.

1.2

Sídlom RmS je Štúrova 3, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

 

2 — Ciele a činnosti RmS

 

2.1

Cieľom činnosti RmS je:

A) zastupovať členské organizácie,

B) obhajovať postavenie mladých ľudí a

C) zvyšovať kvalitu aktivít mladých ľudí mimo vyučovania.

2.2

Predmetom činnosti RmS je podpora vzdelávania.

2.3

RmS vykonáva najmä:

A) servisné, vzdelávacie, sieťovacie a informačné činnosti pre členské organizácie a mladých ľudí,

B) činnosti s cieľom ovplyvniť verejnú politiku v otázkach týkajúcich sa mladých ľudí a mládežníckych organizácií,

C) činnosti s cieľom zvýšiť kvalitu práce mládežníckych organizácií, ich zamestnancov a dobrovoľníkov,

D) vedecko-výskumnú činnosť, publikačnú činnosť a ďalšie činnosti potrebné pre organizačné, finančné, materiálne a obsahové zabezpečenie, úspešné riadenie a propagáciu vyššie uvedených činností.

 

3 — Členovia

 

3.1

Členom RmS sa môže stať každá organizácia, ktorá spĺňa všeobecné podmienky členstva, a zároveň ďalšie podmienky členstva niektorej z nasledujúcich kategórií:

A) členská organizácia na princípe osobného členstva,

B) členská organizácia na princípe skupinového členstva,

C) členská organizácia na nečlenskom princípe.

3.2

Členská organizácia RmS musí spĺňať nasledujúce všeobecné podmienky:

A) prevažne sa venovať práci s mladými ľuďmi,

B) byť založená podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky,

C) byť riadená demokraticky,

D) spĺňať podmienky transparentnosti stanovené valným zhromaždením,

E) nepodieľať sa na protispoločenskej činnosti.

3.3

Členská organizácia na princípe osobného členstva musí spĺňať nasledujúce podmienky:

A) je registrovaná podľa zákona o združovaní občanov,

B) trojštvrtinovú väčšinu jej registrovaného členstva tvoria mladí ľudia do 30 rokov vrátane,

C) má aspoň 100 členov,

D) pôsobí aspoň v 3 okresoch,

E) nie je nižšou zložkou inej členskej organizácie na princípe osobného členstva.

3.4

Členská organizácia na princípe skupinového členstva musí združovať aspoň 5 zložiek patriacich do niektorej z nasledujúcich kategórií, z ktorých každá musí spĺňať všeobecné podmienky členstva v RmS vymedzené v článku 3.2:

A) mimovládne organizácie, ktoré nie sú členmi alebo pozorovateľmi RmS,

B) nižšie zložky členských organizácií na princípe osobného členstva,

C) orgány študentskej samosprávy,

D) mládežnícke parlamenty.

3.5

Členskou organizáciou môže byť aj občianske združenie, ktoré nespĺňa všetky podmienky podľa článku 3.3, alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ak má ročný rozpočet na prácu s mladými ľuďmi nad 10 000 eur.

 

4 — Vznik a zánik členstva

 

4.1

Členstvo vzniká uznesením valného zhromaždenia. Na členstvo v RmS nevzniká právny nárok.

4.2

Členom sa môže stať organizácia, ktorá bola aspoň jedno obdobie medzi riadnymi zasadnutiami valného zhromaždenia pozorovateľom RmS.

4.3

Ak organizácia, ktorá je pozorovateľom, spĺňa kritériá pre členstvo v RmS definované v článku 3 tak musí požiadať valné zhromaždenie o prijatie za člena. Ak oň nepožiada, prestane byť pozorovateľom RmS.

4.4

Žiadosť o členstvo podáva štatutárny orgán žiadateľa predsedníctvu, ktoré ju predloží na najbližšie rokovanie valného zhromaždenia. Žiadosť o členstvo musí byť predsedníctvu doručená najneskôr 1 týždeň pred najbližším rokovaním valného zhromaždenia. Žiadosť o členstvo nemôže byť staršia ako 1 rok.

4.5

Členstvom v RmS nadobúda organizácia práva a vznikajú jej povinnosti podľa článku 6.

4.6

Členstvo v RmS trvá jeden kalendárny rok. Členstvo v RmS sa pravidelne obnovuje, ak členská organizácia:

A) doručí predsedníctvu písomné prehlásenie o členstve v RmS,

B) nevynechá dve následné zasadnutia valného zhromaždenia a

C) zaplatí členský príspevok za príslušný kalendárny rok.

4.7

Členstvo v RmS zaniká:

A) zánikom organizácie,

B) vystúpením organizácie z RmS,

C) rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení členstva v RmS.

4.8

Členovi RmS, ktorý v termíne určenom valným zhromaždením nesplní niektorú z podmienok obnovenia členstva v RmS, sa pozastavuje právo hlasovať na valnom zhromaždení. Predsedníctvo môže toto právo členovi znova udeliť po tom, ako člen RmS dodatočne splní podmienky obnovenia členstva v RmS.

4.9

Ak kontrolná komisia zistí, že člen RmS nespĺňa niektorú z podmienok podľa článku 3, informuje o tom predsedníctvo.

4.10

Predsedníctvo upozorní člena o tom, že prestal spĺňať podmienky členstva alebo obnovenia členstva.

4.11

Ak člen RmS prestane spĺňať niektorú podmienku členstva, stáva sa pozorovateľom. Keď takáto organizácia opäť splní podmienky členstva, o jeho obnovení môže rozhodnúť predsedníctvo RmS.

4.12

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zrušení členstva, ak člen:

A) poruší stanovy RmS alebo všeobecne platné právne predpisy,

B) koná proti záujmom RmS alebo

C) svojím konaním poškodí dobré meno RmS alebo dobré meno iného člena alebo pozorovateľa RmS.

4.13

Dňom zániku členstva v RmS zaniká mandát zástupcov členskej organizácie na zastupovanie Rady mládeže Slovenska v orgánoch RmS a v ostatných funkciách, do ktorých boli vymenovaní alebo zvolení Radou mládeže Slovenska.

4.14

V  sporoch o členstvo záväzné stanovisko dáva kontrolná komisia.

 

5 — Pozorovatelia

 

5.1

 

Pozorovateľom RmS sa môže stať každá mimovládna organizácia spĺňajúca všeobecné podmienky členstva vymedzené v článku 3.2. Nemusí sa prevažne venovať práci s mladými ľuďmi, ale práca s mladými ľuďmi musí byť významnou súčasťou jej činnosti.

5.2

Pozorovateľov prijíma valné zhromaždenie RmS. Na udelenie štatútu pozorovateľa v RmS nevzniká právny nárok.

5.3

Na podanie žiadosti organizácie o štatút pozorovateľa sa primerane uplatnia ustanovenia na podanie žiadosti o členstvo.

5.4

Predsedníctvo môže na čas od svojho zasadnutia do zasadnutia valného zhromaždenia udeliť žiadateľovi dočasne štatút pozorovateľa RmS. Predsedníctvo predloží žiadosť organizácie na najbližšie rokovanie valného zhromaždenia.

5.5

Štatút pozorovateľa v RmS trvá najmenej jedno obdobie medzi riadnymi zasadnutiami valného zhromaždenia. Štatút pozorovateľa v RmS sa pravidelne obnovuje, ak pozorovateľ:

A) doručí predsedníctvu písomné prehlásenie o štatúte pozorovateľa v RmS a

B) zaplatí členský príspevok.

5.6

Štatút pozorovateľa v RmS zaniká:

A) zánikom organizácie,

B) vystúpením organizácie z RmS,

C) rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení štatútu pozorovateľa,

D) nesplnením podmienok pre obnovenie štatútu pozorovateľa podľa článku 5.5,

E) nepožiadaním o členstvo podľa článku 4.3.,

F) nadobudnutím členstva v RmS.

5.7

Valné zhromaždenie RmS môže rozhodnúť o zrušení štatútu pozorovateľa v prípade, ak pozorovateľ:

A) poruší stanovy RmS, alebo všeobecne právne predpisy

B) koná proti záujmom RmS

C) svojím konaním poškodí dobré meno RmS, alebo dobré meno iného člena alebo pozorovateľa RmS.

5.8

Dňom zániku štatútu pozorovateľa, ktorý sa nestal členom RmS, zaniká mandát zástupcov pozorovateľa na zastupovanie Rady mládeže Slovenska v  orgánoch RmS a v ostatných funkciách, do ktorých boli vymenovaní alebo zvolení Radou mládeže Slovenska.

 

6 — Práva a povinnosti členov a pozorovateľov

 

6.1

Právom člena a pozorovateľa RmS je:

A) podieľať sa na činnosti RmS,

B) vyjadrovať svoje názory a stanoviská k činnosti RmS,

C) byť pravidelne informovaný o činnosti orgánov RmS,

D) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia RmS,

E) navrhovať svojich zástupcov do poradných orgánov.

6.2

Právom člena RmS je:

A) rozhodovať na valnom zhromaždení hlasovaním,

B) navrhovať svojich zástupcov do orgánov RmS,spolu s ostatnými členmi RmS podať žiadosť o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia RmS.

6.3

Člen a pozorovateľ RmS je povinný:

A) dodržiavať Stanovy a vnútorné predpisy RmS,

B) zachovávať dobré meno RmS,

C) dodržiavať uznesenia orgánov RmS,

D) poskytnúť svojim zástupcom v orgánoch RmS a poradných orgánoch potrebnú súčinnosť pri výkone ich funkcie,

E) poskytnúť súčinnosť orgánom RmS pri výkone ich činnosti.

 

7 — Orgány RmS

 

7.1

Ústrednými orgánmi RmS sú:

A) Valné zhromaždenie

B) Predsedníctvo

C) Predseda

D) Kontrolná komisia

E) Kancelária

7.2

Predsedníctvo môže zriadiť a rušiť ďalšie orgány RmS.

 

8 — Valné zhromaždenie

 

8.1

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom RmS. Valné zhromaždenie tvoria zástupcovia splnomocnení členom RmS alebo pozorovateľom RmS. Člen alebo pozorovateľ RmS splnomocní najviac dvoch svojich zástupcov.

8.2

Valné zhromaždenie rokuje v zbore. Zasadnutia valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia ostatných orgánov RmS. Hlasovanie na valnom zhromaždení je nezastupiteľné.

8.3

Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením, ktoré je platné najviac päť rokov. Keď skončí platnosť uznesenia, valné zhromaždenie môže rozhodnúť o jeho obnovení najviac na päť rokov. Počet obnovení uznesenia valného zhromaždenia nie je obmedzený.

8.4

Počet hlasov členskej organizácie na princípe osobného členstva sa odvodzuje od počtu jej členov nasledovným spôsobom:

do 250 členov má jeden hlas,

od 251 do 500 členov má dva hlasy,

od 501 do 1000 členov má tri hlasy,

od 1001 do 5000 členov má štyri hlasy,

od 5001 do 10000 členov má päť hlasov,

od 10000 členov má šesť hlasov.

8.5

Počet hlasov členskej organizácie na princípe skupinového členstva sa odvodzuje od počtu jej zložiek nasledovným spôsobom:

do 10 zložiek má jeden hlas,

od 11 do 30 zložiek má dva hlasy,

nad 30 zložiek má tri hlasy.

8.6

Počet hlasov inej členskej organizácie sa odvodzuje od výšky jej rozpočtu pre prácu s mladými ľuďmi nasledovným spôsobom:

do 200 000 eur má jeden hlas,

nad 200 000 eur má dva hlasy.

8.7

Zasadnutia valného zhromaždenia sú riadne a mimoriadne. Riadne zasadnutie valného zhromaždenia sa uskutočňuje raz za kalendárny rok. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo bezodkladne na základe vlastného uznesenia, uznesenia kontrolnej komisie alebo žiadosti aspoň jednej tretiny členov RmS.

8.8

Valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo, ktoré termín konania valného zhromaždenia oznámi členom a pozorovateľom RmS spôsobom obvyklým, najneskôr však jeden mesiac pred termínom konania valného zhromaždenia. Táto lehota nemusí byť dodržaná, pokiaľ si to vyžadujú mimoriadne okolnosti.

8.9

Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov členov RmS. Pokiaľ valné zhromaždenie nebolo v riadnom zvolanom termíne uznášania schopné, zvolá predsedníctvo najneskôr do 14 dní náhradné valné zhromaždenie, ktoré je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných.

8.10

Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov:

A) o zmenách a doplnkoch týchto stanov, pričom zmenu sídla RmS môže schváliť aj predsedníctvo,

B) o zmenách a doplnkoch Volebného poriadku valného zhromaždenia,

C) o zmenách a doplnkoch Rokovacieho poriadku valného zhromaždenia,

D) o spôsobe zániku RmS, o jej majetkovom vysporiadaní a o menovaní likvidátora.

8.11

Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov:

A) rozhoduje o členstve a štatúte pozorovateľa RmS, o zrušení členstva alebo štatútu pozorovateľa RmS,

B) v tajných voľbách volí predsedu, členov predsedníctva a členov kontrolnej komisie,

C) odvoláva predsedu, členov predsedníctva a členov kontrolnej komisie,

D) rozhoduje o platnosti uznesenia predsedníctva, ktorého účinnosť pozastavil predseda,

E) schvaľuje správu o činnosti orgánov RmS,

F) schvaľuje rozpočet RmS a správu o hospodárení RmS,

G) rozhoduje o výške členských príspevkov,

H) schvaľuje stratégiu RmS.

8.12

Valné zhromaždenie môže hlasovať poštou alebo elektronicky.

8.13

Rokovanie valného zhromaždenia sa riadi Rokovacím poriadkom valného zhromaždenia. Podrobnosti o voľbách vo valnom zhromaždení upravuje Volebný poriadok valného zhromaždenia.

 

9 — Predsedníctvo

 

9.1

Predsedníctvo je výkonným orgánom RmS, ktorý riadi činnosť RmS v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

9.2

Predsedníctvo sa skladá z predsedu a ďalších šiestich členov, ktorí sa volia na dobu troch rokov. Ak členovi predsedníctva skončí mandát pred uplynutím funkčného obdobia, volí valné zhromaždenie namiesto neho člena predsedníctva do konca jeho funkčného obdobia.

9.3

Do predsedníctva môžu byť zvolené najviac dve osoby za každú členskú organizáciu. Člen predsedníctva sa zdrží hlasovania vo veciach, ktoré sa priamo týkajú organizácie, ktorá ho nominovala, alebo ktorej je členom.

9.4

Do pôsobnosti predsedníctva patrí:

A) dávať návrhy strategického smerovania RmS a realizovať strategický plán,

B) vyjadrovať sa a zaujímať stanoviská v mene RmS k legislatívnym a politickým dokumentom,

C) predkladať valnému zhromaždeniu správy o činnosti za kalendárny rok,

D) predkladať valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu a plán činnosti na nasledujúci kalendárny rok,

E) rozhodovať o nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom RmS podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením, v zmysle stanov a platných uznesení,

F) voliť a odvolávať riaditeľa kancelárie RmS,

G) vysloviť predsedovi nedôveru nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov predsedníctva vrátane predsedovho,

H) vymedzovať práva a povinnosti jednotlivých členov predsedníctva,

I) zvolávať zasadnutie valného zhromaždenia,

J) pripravovať program rokovania valného zhromaždenia,

K) zhromažďovať žiadosti o členstvo v RmS alebo o štatút pozorovateľa RmS a predkladať ich valnému zhromaždeniu,

L) schvaľovať vnútorné predpisy RmS,

M) schváliť zmeny v stanovách RmS oproti návrhom na zmenu stanov schválených valným zhromaždením, ak ich príslušný orgán štátnej správy označí za závady, pričom tieto zmeny zdôvodní valnému zhromaždeniu.

9.5

Ak predsedníctvo uznesením vysloví predsedovi nedôveru, bezodkladne zvolá valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční najneskôr do 60 dní od zvolania a na ktorom sa vykonajú voľby predsedu a predsedníctva.

9.6

Funkcia člena predsedníctva končí:

A) uplynutím funkčného obdobia,

B) smrťou,

C) vzdaním sa funkcie odovzdanom predsedovi,

D) odvolaním z funkcie.

 

10 — Predseda

 

10.1

Predseda je štatutárnym orgánom RmS.

10.2

Predseda je volený valným zhromaždením na 2 roky.

10.3

Ak predseda nie je schopný dlhodobo vykonávať svoju funkciu, predsedníctvo poverí výkonom funkcie predsedu niektorého zo svojich členov. Člen predsedníctva poverený výkonom funkcie predsedu má tie isté práva a povinnosti ako predseda, kým sa predseda opäť neujme svojej funkcie.

10.4

Do pôsobnosti predsedu patrí:

A) reprezentovať a zastupovať RmS navonok,

B) pripravovať, zvolávať a viesť zasadnutia Ppedsedníctva,

C) riadiť nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom RmS podľa uznesení predsedníctva,

D) pozastaviť účinnosť uznesenia predsedníctva RmS, ak sa domnieva, že uznesenie je pre RmS zjavne nevýhodné alebo je nezákonné,

E) podávať žiadosť o zmenu stanov RmS podľa návrhu na zmeny stanov schváleného valným zhromaždením.

10.5

Podrobnosti o pôsobnosti predsedu v predsedníctve upravujú vnútorné predpisy RmS.

 

11 — Kontrolná komisia

 

11.1

Kontrolná komisia je najvyšším a nezávislým kontrolným orgánom RmS.

11.2

Kontrolná komisia má najmenej troch, najviac piatich členov. Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve alebo kancelárii RmS.

11.3

Funkčné obdobie kontrolnej komisie je dvojročné. Funkčné obdobie členov kontrolnej komisie začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sú členovia kontrolnej komisie zvolení. Dovtedy sú poverení výkonom svojich funkcií pôvodní členovia Kontrolnej komisie. Do kontrolnej komisie môže zvolená najviac jedna osoba za členskú organizáciu.

11.4

Do pôsobnosti kontrolnej komisie patrí:

A) kontrola hospodárenia RmS,

B) kontrola dodržiavania podmienok členstva v RmS,

C) kontrola dodržiavania uznesení valného zhromaždenia a predsedníctva,

D) informovanie o splnení podmienok podľa článku 4.5 a článku 5.6,

E) vnútorný výklad Stanov RmS, Rokovacieho poriadku valného zhromaždenia, Volebného poriadku valného zhromaždenia, iných vnútorných predpisov RmS a uznesení valného zhromaždenia v prípade sporu.

11.5

Kontrolná komisia rozhoduje na základe organizáciou predložených dokumentov i o počte hlasov, ktoré má členská organizácia pri rokovaní valného zhromaždenia. Rozhodnutia kontrolnej komisie v tejto veci sú záväzné.

11.6

Činnosť kontrolnej komisie bližšie upravuje Štatút kontrolnej komisie.

 

12 — Kancelária

 

12.1

Predsedníctvo zriaďuje kanceláriu, ktorej členmi sú zamestnanci a dobrovoľníci RmS. Kancelária tvorí aparát, ktorý zabezpečuje odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s činnosťou RmS.

12.2

Kanceláriu riadi riaditeľ RmS, ktorý je štatutárnym orgánom RmS.

12.3

Riaditeľ:

A) zodpovedá predsedníctvu za činnosť a odbornú úroveň kancelárie,

B) nakladá s finančnými prostriedkami a majetkom RmS v zmysle stanov a uznesení predsedníctva.

 

13 — Hospodárenie

 

13.1

RmS vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady. S týmito prostriedkami disponuje v súlade s platnými právnymi predpismi, Stanovami a internými predpismi RmS.

13.2

Príjmy RmS tvoria najmä:

A) príspevky členov, sympatizantov a podporovateľov,

B) dary, dotácie a iné príspevky z verejných i súkromných zdrojov,

C) iné príjmy vrátane príjmov z vlastnej činnosti.

13.3

Pravidlá hospodárenia RmS ďalej upravujú vnútorné predpisy prijaté predsedníctvom.

 

14 — Zánik organizácie

 

14.1

RmS môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením, zlúčením alebo inak v zmysle platných právnych predpisov.

14.2

Ak valné zhromaždenie rozhodne o zrušení RmS, zvolí likvidátora, ktorého predseda bezodkladne vymenuje a určí jeho odmenu.

14.3

Likvidátor môže previesť likvidačný zostatok len na občianske združenie, neziskovú organizáciu alebo nadáciu so sídlom na území Slovenskej republiky.

 

15 — Záverečné ustanovenia

 

15.1

Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením 9. 12. 2016. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa predchádzajúce stanovy vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky rušia.

15.2

Prijatím týchto stanov sa ruší platnosť uznesení valného zhromaždenia starších ako 5 rokov.

 

Dodatok 1

V článku 2.3. (d) sa na začiatok vkladajú slová „vedecko-výskumnou činnosťou,“

Tento dodatok schválilo valné zhromaždenie 8. 12. 2017.

 

Dodatok 2

V článku 1.2. sa slová „Pražská 11, 811 04“ nahrádzajú slovami „Štúrova 3, 811 02“.

Tento dodatok schválilo valné zhromaždenie 19. 10. 2018.