Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

 

Rada mládeže Slovenska venuje veľkú pozornosť zabezpečeniu ochrany Vašich osobných údajov. Tento  dokument, ktorý označujeme ako „Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov“ (ďalej len  „Informácie“), opisuje, ako používame osobné údaje, ktoré o Vás získavame a zhromažďujeme.

 

POTREBUJETE ĎALŠIU POMOC?  

Ak potrebujete s našimi „Informáciami“ pomôcť alebo máte k tomuto dokumentu nejaké otázky,  kontaktujte nás, prosím na adrese: Rada mládeže Slovenska, Štúrova 3, 811 02 Bratislava alebo  elektronicky na adrese rms@mladez.sk.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým Vaše osobné údaje získavame, zdieľame alebo používame,  uvítali by sme, keby ste nás o tom informovali. Kontaktovať nás môžete na adrese uvedenej vyššie. Ak  nie ste spokojní s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov,  so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA  

Nižšie sme pripravili súhrn Vašich práv týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov. Podrobné  informácie o Vašich právach sú uvedené v časti „Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov“.

Právo na informácie – Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako  používame Vaše osobné údaje a aké máte práva. Preto Vám poskytujeme tieto Informácie.

Právo na prístup – Máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom (ak ich spracúvame) a k určitým  ďalším informáciám o spracúvaní Vašich osobných údajov (podobným tým uvedeným v týchto  Informáciách). Je tomu tak preto, aby ste si mohli skontrolovať, či Vaše osobné údaje používame v  súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Viac informácií získate v časti „Získanie prístupu k  Vašim údajom“.

Právo na opravu – Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli opravené, ak nie sú správne alebo  kompletné. Viac informácií získate v časti „Oprava Vašich údajov“.

Právo na vymazanie – Toto právo sa nazýva tiež ako „právo na zabudnutie” a zjednodušene povedané  Vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, ak neexistuje  presvedčivý dôvod na to, aby sme ich naďalej používali. Nie je to však absolútne právo. Môžeme mať  právo alebo povinnosť uchovávať takéto údaje, napríklad ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť alebo  ak máme iný oprávnený zákonný dôvod na uchovanie Vašich údajov. Viac informácií získate v časti  „Vymazanie Vašich údajov“.

Právo na obmedzenie spracúvania – V niektorých situáciách máte právo „blokovať” alebo obmedziť  ďalšie používanie Vašich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, Vaše osobné údaje môžeme  naďalej uchovávať, ale nesmieme ich ďalej používať. Aby sme zabezpečili rešpektovanie takýchto  žiadostí aj do budúcnosti, vedieme si zoznamy ľudí, ktorí nás požiadali, aby sme „blokovali” ďalšie  používanie ich údajov. Viac informácií získate v časti „Obmedzenie spracúvania Vašich údajov“.

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo získať kópiu niektorých osobných údajov, ktoré sme o Vás  zhromaždili a použiť ju alebo ju zdieľať na vlastné účely. Viac informácií získate v časti „Prenos Vašich  osobných údajov“.

Právo na námietky – Máte právo namietať voči niektorým druhom spracúvania, vrátane spracúvania  pre účely priameho marketingu (ktorý robíme iba s Vaším súhlasom). Viac informácií získate v časti  „Podanie námietok voči spracúvaniu“.

 

KTO SME?  

Sme občianske združenie Rada mládeže Slovenska, so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava. Vo vzťahu  k Vašim osobným údajom bude Rada mládeže Slovenska v pozícii prevádzkovateľa.

 

AKO VÁS KONTAKTUJEME  

Kontaktovať Vás môžeme prostredníctvom jedného alebo viacerých nasledovných komunikačných  kanálov: písomne, telefonicky alebo e-mailom alebo inými elektronickými prostriedkami.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME  

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, zahŕňajú Vaše:

∙ meno a priezvisko;

∙ vek v čase vyplnenia prezenčnej listiny;

∙ obec/mesto trvalého pobytu účastníkov podujatí;

∙ kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy.

 

AKO OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME  

To, čo o Vás vieme, nám poskytujete Vy sami pri prvom kontakte s nami alebo pred a počas účasti na  podujatí organizovanom našou organizáciou. Vaše osobné údaje nám poskytujete pri písomnej alebo  elektronickej registrácií na podujatie alebo pri vyplnení prezenčnej listiny, prípadne prostredníctvom  webovej stránky pri prihlásení sa na newsletter.

 

AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE VYUŽÍVAME  

Vaše osobné údaje využívame na:

 • evidenciu účastníkov podujatí organizovaných organizáciou
 • na zabezpečenie ochrany zdravia a života účastníkov podujatí organizovaných organizáciou • poskytovanie informácií o činnosti organizácie, o plánovaných aktivitách a podujatiach • evidenciu dobrovoľníkov spolupracujúcich s organizáciou
 • na preukazovanie uskutočnenia podujatí organizovaných organizáciou donorom – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže,  Európskej komisii a iným.
 • komunikáciu s Vami;
 • analýzu, hodnotenie a zlepšovanie našej činnosti a našich podujatí;
 • riešenie Vašich sťažností.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Právny základ nášho spracúvania osobných údajov závisí od účelu, pre ktorý Vaše údaje spracúvame. Vaše údaje spracúvame na základe týchto právnych základov:

∙ evidencia účastníkov podujatí (podľa pokynov donora, ktorému preukazujeme uskutočnenie  aktivity) – existuje oprávnený záujem organizácie zbierať tieto údaje s cieľom deklarovať  donorovi realizáciu podujatia a preukazovať, že sa na podujatí zúčastnili konkrétne osoby.  Cieľom je získať financie na činnosť organizácie;

∙ informácie o zdravotnom stave účastníkov pobytových podujatí (ide o informácie o alergiách  na potraviny a lieky, chronické ochorenia a pravidelne užívané lieky) zbierame pre  zabezpečenie ochrany života a zdravia samotných účastníkov podujatí;

∙ evidencia dobrovoľníkov, ak nie sú členmi organizácie súvisí s plnením úloh podľa zákona č.  282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktorý organizácii stanovuje určité povinnosti vo  vzťahu k dobrovoľníkom, ktoré nie sme schopní splniť bez zberu ich údajov (napríklad pre  vystavenie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti, apod.);

∙ Emailové adresy, na ktoré posielate newsletter a iné pravidelné informácie o činnosti  organizácie spracúvame na základe vopred udeleného súhlasu člena organizácie, účastníka  podujatia, zákonného zástupcu člena organizácie alebo účastníka podujatia, dobrovoľníka či  inej osoby, ktorá sa na odoberanie newslettera prihlási prostredníctvom webstránky  organizácie.

Ak ste nám poskytli súhlas (ktorý môžete vždy odvolať), budeme niektoré Vaše osobné údaje používať  na to, aby sme Vám poskytli informácie o našej činnosti a podujatiach, ktoré by Vás mohli zaujímať.  Vždy Vás budeme žiadať o súhlas so spracúvaním osobných údajov v tých prípadoch, v ktorých máme  zákonnú povinnosť tak urobiť.

 

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE  

Vaše osobné údaje môžeme používať a zdieľať s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú finančné prostriedky na našu činnosť a podujatia, najmä

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Iuventa – Slovenský inštitút mládeže
 • spoločnostiam, ktoré spracujú naše IT systémy
 • zdravotníkom v prípade, že je potrebné vám počas konania podujatia zabezpečiť zdravotnú  starostlivosť
 • Európskej komisii.

 

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE  

Bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Máme zavedené  technické, administratívne a fyzické ochranné opatrenia, ktoré:

 • chránia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a zneužitím;
 • zabezpečujú naše IT systémy a chránia informácie v nich; a
 • zabezpečujú, že Vaše údaje budeme môcť obnoviť v situáciách, keď by sa poškodili alebo  stratili.

Kde je to vhodné, používame šifrovanie alebo iné bezpečnostné opatrenia, ktoré uznáme za primerané,  aby sme ochránili Vaše údaje. Tiež pravidelne prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme  zvážili, či je vhodné zavedenie novej technológie alebo aktualizácia postupov. Aj napriek našej snahe  však žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé alebo neprekonateľné.

 

NEWSLETTER 

Pravidelne Vám posielame na Vaše emailové adresy newsletter o činnosti organizácie a pripravovaných  podujatiach, ďalej Vám zasielame pozvánky na podujatia a iné ponuky, ktoré by Vás mohli zaujímať a  súvisia s činnosťou našej organizácie alebo jej partnerskými organizáciami. Ak by ste viac nechceli od  nás dostávať informácie, ponúkame Vám jednoduché spôsoby ukončenia ich zasielania. Vždy, keď  dostanete v rámci nejakú správu, bude tam uvedená aj informácia o možnosti odhlásenia sa z ďalšieho  odberu a oznámite nám, aby sme Vám prestali zasielať ďalšie správy. Ak ste pri registrácii na našej  webovej stránke súhlasili s dostávaním informačných správ, môžete nám kedykoľvek oznámiť, ak si ich  už neželáte viac dostávať, stačí zaslať Vaše celé meno a ostatné kontaktné údaje elektronicky na adresu rms@mladez.sk.

 

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE  

Naše vnútorné predpisy týkajúce sa uchovávania osobných údajov sú v súlade so všetkými príslušnými  predpismi o ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré sa na nás vzťahujú. Stanovujú dobu, počas  ktorej môžeme uchovávať rôzne druhy údajov a sú pravidelne prehodnocované. Údaje, ktoré podľa  časových limitov stanovených v našich predpisoch už viac nepotrebujeme, zlikvidujeme bezpečným a  spoľahlivým spôsobom.

AKO SA DOZVIETE, ŽE SME UPRAVILI TIETO INFORMÁCIE  

Tieto Informácie môžeme kedykoľvek upraviť. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny týkajúce sa  spôsobu zhromažďovania Vašich osobných údajov, alebo spôsobu ich použitia alebo zdieľania, budeme  o týchto zmenách bezodkladne informovať na webových stránkach uvedených v týchto Informáciách.

 

VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV  

V tejto časti sú podrobnejšie vysvetlené Vaše práva týkajúce sa Vašich osobných údajov. Jednotlivé  práva nie sú absolútne a podliehajú určitým výnimkám alebo obmedzeniam. Ďalšie informácie ako aj  poradenstvo o osobných údajoch a Vašich právach môžete získať na Úrade na ochranu osobných  údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk a na jeho webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

Máte právo bezplatne získať svoje osobné údaje, s výnimkou nasledujúcich prípadov, kedy si môžeme  účtovať primeraný poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov spojených s poskytnutím  osobných údajov:

 • zjavne neopodstatnené alebo neprimerané /opakované žiadosti, alebo
 • ďalšie kópie rovnakých údajov.

Takéto žiadosti máme tiež právo odmietnuť. Vašu žiadosť pred podaním dôsledne zvážte. Odpovieme  ihneď, ako to bude možné. Vo všeobecnosti to bude do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a Vašej  úspešnej identifikácie, ale ak nám vybavenie žiadosti bude trvať dlhšie, budeme Vás o tom informovať.  Aby ste si mohli uplatniť ktorékoľvek z nižšie uvedených práv, kontaktujte nás na Rada mládeže  Slovenska, Pražská 11, 811 04 Bratislava alebo elektronicky na adrese rms@mladez.sk.

 

ZÍSKANIE PRÍSTUPU K VAŠIM ÚDAJOM  

K čomu si môžete vyžiadať prístup  

Máte právo na:

 • potvrdenie, že spracúvame Vaše osobné údaje;
 • prístup k Vašim osobným údajom; a
 • ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (väčšina z nich je pravdepodobne už  uvedená v týchto Informáciách).

Môžete si vyžiadať kópie listinných alebo elektronických záznamov, ktoré o Vás spracúvame, zdieľame  alebo používame. Aby sme Vašej žiadosti vyhoveli, môžeme Vás požiadať o preukázanie Vašej  totožnosti a o osobné údaje, ktoré nám pomôžu nájsť osobné údaje, o ktoré žiadate.

Kedy Vám prístup nebude umožnený  

Môžeme Vám poskytnúť iba Vaše údaje, no nie osobné údaje iných osôb. Taktiež v prípadoch, kedy by  prístup nepriaznivo ovplyvnil práva inej osoby, nemáme povinnosť Vám takýto prístup umožniť. Vo  Vašej žiadosti o prístup zrozumiteľne označte tie osobné údaje, ku ktorým žiadate prístup. Ak sa  vyskytnú pochybnosti, môžeme Vás kontaktovať so žiadosťou, aby ste spresnili údaje, ktoré  požadujete.

 

OPRAVA VAŠICH ÚDAJOV  

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás  týkajú. Ak nám oznámite, že nami zhromaždené osobné údaje o Vás sú nesprávne, posúdime ich a ak  dospejeme k tomu istému záveru, opravíme naše záznamy. Ak s Vami nesúhlasíme, oznámime Vám to.  Ak si želáte, môžete nám písomne oznámiť, že naše záznamy stále považujete za nesprávne a toto Vaše  stanovisko pripojíme k Vašim osobným údajom vždy, keď ich budeme poskytovať subjektom mimo  Radu mládeže Slovenska.

Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane poskytnutia prostredníctvom  doplnkového vyhlásenia. Či to v príslušnom prípade bude možné, bude závisieť od toho, pre aké účely  sú Vaše osobné údaje spracúvané. Akýmkoľvek tretím stranám, s ktorými sme zdieľali Vaše osobné  údaje (viď „Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?”), budeme musieť oznámiť, že ste požiadali o  opravu.

Ako si môžete pozrieť a opraviť Vaše údaje  

Ak nás o to písomne požiadate, spravidla Vám umožníme pozrieť si osobné údaje, ktoré o Vás  spracúvame, alebo podnikneme kroky na opravu nesprávnych údajov.

 

VYMAZANIE VAŠICH ÚDAJOV  

Kedy môžete požiadať o vymazanie  

S výnimkami uvedenými v časti „Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie?” máte právo na  vymazanie Vašich osobných údajov a zabránenie ich ďalšiemu spracúvaniu, a to v prípadoch, kedy:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné pre účely, na ktoré boli pôvodne získané/spracúvané;  • odvoláte súhlas (ak ste nám ho predtým udelili a bol na spracúvanie takých údajov potrebný);  • podáte námietku voči spracúvaniu a náš oprávnený záujem týkajúci sa možnosti ďalej  spracúvať Vaše údaje nebude mať prednosť;
 • sme spracúvali Vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi o ochrane osobných  údajov;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie  

Právo na vymazanie sa nevzťahuje na tie prípady, keď sú Vaše údaje spracúvané na určité konkrétne  účely, vrátane uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov alebo plnenia zmluvy o poskytnutí  veterinárnej starostlivosti. Vymazať môžeme údaje poskytnuté na marketingové účely (v prípade, že  ste s týmto účelom súhlasili).

 

OBMEDZENIE SPRACÚVANIA VAŠICH ÚDAJOV  

Kedy je možné obmedziť spracúvanie  

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov:

 • ak nesúhlasíte so správnosťou údajov. Spracúvanie musíme následne obmedziť, pokiaľ si  neoveríme správnosť daných údajov;
 • ak je spracúvanie protizákonné a Vy máte výhrady voči vymazaniu a namiesto toho žiadate o  obmedzenie spracúvania;
 • ak ste namietali voči spracúvaniu, ku ktorému dochádza na účely našich oprávnených záujmov  v zmysle odseku „Oprávnené záujmy“ v časti „Podanie námietok voči spracúvaniu” a my  zvažujeme, či majú tieto záujmy prednosť.

Musíme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov o obmedzení spracúvania?  

Ak sme Vaše príslušné osobné údaje poskytli tretím stranám, musíme ich o obmedzení informovať, aby  Vaše údaje ďalej nespracúvali. Podnikneme pre tento účel príslušné kroky. Ak sa rozhodneme  obmedzenie spracúvania zrušiť, oznámime Vám to.

 

PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Kedy sa môže uplatniť právo na prenosnosť údajov?  

Právo na prenosnosť údajov sa vzťahuje len na:

 • osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (t.j. žiadne iné údaje);
 • prípady, kedy je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo pre plnenie zmluvy; a • zároveň dochádza k spracúvaniu automatizovanými prostriedkami.

Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o prenos údajov?  

Vašu žiadosť o prenos údajov môžeme zamietnuť, ak ich spracúvanie v danom prípade nespĺňa hore  uvedené kritériá. Osobné údaje Vám nebudeme môcť poskytnúť tiež v prípadoch, kedy sa týkajú  viacerých osôb a ich poskytnutím by boli dotknuté práva týchto osôb.

 

PODANIE NÁMIETOK VOČI SPRACÚVANIU  

Námietku proti spracúvaniu môžete podať v nasledujúcich prípadoch:

 • Oprávnené záujmy

Voči spracúvaniu založenému na našich oprávnených záujmoch máte právo kedykoľvek namietať z  dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Ak budeme vedieť preukázať presvedčivý legitímny  dôvod spracúvania Vašich osobných údajov, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a

slobodami, alebo ak potrebujeme Vaše osobné údaje na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov,  potom môžeme Vaše údaje ďalej spracúvať. V opačnom prípade musíme tieto údaje prestať ďalej  spracúvať.

 • Newsletter

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely zasielania  newslettera. Ak ste sa prihlásili na odber informačných alebo iných správ, z tohto odberu sa môžete  kedykoľvek bezplatne odhlásiť. Z odberu našich informačných správ sa môžete odhlásiť tak, že nás  kontaktujete na adrese uvedenej v časti „Potrebujete ďalšiu pomoc?“.