ZKSM podporí 22 mládežníckych projektov, ktoré získali dotáciu z projektu Interný grant

ZKSM podporí 22 mládežníckych projektov, ktoré získali dotáciu z projektu Interný grant

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) vyhlásilo v marci internú grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Uchádzači o finančnú podporu pre realizáciu svojich projektov podali do určeného termínu 33 žiadostí. ZKSM zverejnilo výsledok výzvy, v ktorom podporilo 22 schválených projektov s celkovou finančnou podporou 4865 eur.

ZKSM každoročne pre členské spoločenstvá zverejňuje výzvu zapojiť sa do projektu Interný grant, ktorého hlavným cieľom je motivovať a povzbudiť spoločenstvá k dobrovoľníctvu a angažovanosti vo svojom okolí a tiež k spolupráci s inými spoločenstvami a organizáciami v regióne. Podporou inovatívnych projektov mladých, chce ZKSM podporiť zvýšenie povedomia hodnoty práce s mládežou na verejnosti.

Piaty ročník Interného grantu obsahuje výzvy v oblasti participácie, dobrovoľníctva,
zdravého životného štýlu a v poukazovaní na hodnotu práce s mládežou. Tieto ciele vychádzajú z dokumentu Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. „Prostredníctvom interného grantu chceme podporiť aktivity spoločenstiev zamerané na riešenie  aktuálnych výziev, ktorým mladí ľudia v dnešnej dobe čelia. Tento rok sme spoločenstvám ponúkli možnosť zamerať svoje projekty aj na oblasť ochrany a podpory zdravia a zdravého životného štýlu,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

Maximálna výška finančnej podpory pre jednotlivé projekty je 250 eur. Každé spoločenstvo malo možnosť predložiť v každej spomínanej oblasti len jeden projekt. „Z 33 projektov, ktoré sa uchádzali o podporu, hodnotiaca komisia vybrala 22 projektov, ktoré spĺňali požadované kritériá, ako sú originalita a nápaditosť, spolupráca so samosprávou alebo inými subjektmi, získavanie a vyhodnocovanie spätnej väzby a prínos pre verejnosť,” hovorí Petronela Grajciarová, koordinátorka Interného grantu ZKSM 2018. Po vyhlásení výsledkov grantovej výzvy, nasleduje fáza samotnej realizácie projektov, ktorá bude ukončená v polovici septembra. Výsledky tohtoročného interného grantu spolu s výškou pridelenej dotácie boli uverejnené TU.

Zdroj: ZKSM

 

 

Letná akadémia – “Hejbej 2018”

Letná akadémia – “Hejbej 2018”

Letná akadémia –Hejbej 2018″ je prázdninová zážitkovo-vzdelávacia akcia určená pre účastníkov vo veku 17 – 22 rokov z Česka a Slovenska. Akadémia poskytne študentom vyšších ročníkov stredných škôl a nižších vysokých škôl ideálnu príležitosť na stretnutie, sieťovanie a zdieľanie skúseností.

Podujatie umožní účastníkom na vlastnej koži zažiť dilemy spojené s držaním moci, otvorí im zákulisie agendy v médiách a takisto im ukáže akým spôsobom vznikajú a ako je možné regulovať konflikty medzi ľuďmi, skupinami alebo štátmi. Pomocou zážitkových metód, prednášok a diskusií s odborníkmi sa zameria na atraktívne témy:

  • médiá
  • klimatické zmeny
  • konflikty a vládnutie

Podujatie sa uskutoční v termíne 15. augusta – 1. septembra 2018, na prihlasovanie slúži prihláška.

Podrobnejšie info sleduj na Fb, alebo TU .

Zdroj: Hejbej

ZKSM od septembra otvára nový ročník Líderskej animátorskej školy

ZKSM od septembra otvára nový ročník Líderskej animátorskej školy

Po úspešných dvoch ročníkoch Líderskej animátorskej školy (LAŠ) sa Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže(ZKSM) rozhodlo poskytnúť účastníkom aj tretí ročník vzdelávania v oblasti
rozvoja vodcovských zručností, ktorý sa bude otvárať začiatkom septembra v Diecéznom centre
mládeže (DCM) Archa v Bojničkách. Registrácia účastníkov je otvorená do 30. apríla 2018.

Líderská animátorská škola je jednoročný vzdelávací program, cieľom ktorého je ponúknuť
účastníkom neformálne vzdelávanie zamerané na rozvoj vedomostí, praktických skúseností a
zručností v oblasti vodcovstva, vedenia a rozvoja ľudí. Poslaním LAŠ je formácia kresťanských
lídrov k efektívnemu a zodpovednému vedeniu spoločenstiev s konkrétnou víziou, schopnosti
motivovať iných a vytváraniu funkčnej spolupráce v regióne medzi spoločenstvami. „Účastníci
tejto formácie porozumejú svojmu obdarovaniu, naučia sa rozvíjať ľudí, uvidia väčší obraz toho čo
Boh robí na Slovensku a v neposlednom rade budú veľkým prínosom pre svoje spoločenstvo,”
hovorí Eduard Filo, koordinátor a jeden z hlavných organizátorov LAŠ.

Vzdelávanie sa tentokrát uskutoční v DCM Archa v Bojničkách a pozostáva zo 7 víkendov a 5-
dňového letného kempu. Pričom tri víkendy vzdelávacieho programu sú akreditované
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Po
úspešnom absolvovaní účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania s
celoštátnou platnosťou. Novinkou tohto ročníka bude možnosť absolvovať stáž pod vedením
skúsených lídrov celoslovenských iniciatív, projektov a platforiem.

Program jednotlivých víkendov pozostáva z teoretických a praktických blokov, zážitkových aktivít,
práce v skupinkách, diskusii s pozvanými hosťami a osobných konzultácií s členmi tímu. Školu
vedie tím, ktorí tvoria lídri spoločenstiev z rôznych regiónov Slovenska a certifikovaní lektori.
Inšpiráciou a pridanou hodnotou tohto vzdelávania sú viacerí prednášajúci hostia z rôznych oblastí
vodcovstva.

Líderskú animátorskú školu zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže pod záštitou predsedu organizácie, PhDr. ThDr. Jána Buca, PhD. a tajomníka Rady pre mládež a univerzity KBS, ThLic. Ondreja Chrvalu. Viac informácií o projekte nájdete TU.

Zdroj: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

 

Prihlasovanie na INEX workcampy je spustené

Prihlasovanie na INEX workcampy je spustené

MÁŠ UŽ PLÁN NA LETO? Spoznaj nové krajiny, získaj priateľov z celého sveta, využi angličtinu a pomôž tým, ktorí to potrebujú.”

Vyskúšaj medzinárodné dobrovoľnícke tábory v Španielsku, Nemecku, Francúzsku, Japonsku, Južnej Kórei, na Islande, Srí Lanke.

Všetko sa to dá zvládnuť veľmi jednoducho. Organizácia INEX Slovakia práve spustila na svojej webovej stránke možnosť prihlasovať sa na medzinárodné dobrovoľnícke tábory tzv. workcampy.

Ako už býva dobrým zvykom, je ich ponuka naozaj pestrá. Tak dlho neváhaj a vyber si ten svoj čím skôr, pretože sa veľmi rýchlo plnia dobrovoľníkmi z celého sveta.

Kompletnú a stále aktualizovanú ponuku možností nájdeš TU.

Zdroj: INEX Slovakia

 

Spoločenstvá môžu aj tento rok využiť Interný grant od ZKSM

Spoločenstvá môžu aj tento rok využiť Interný grant od ZKSM

Každoročne pre členov a spoločenstvá ZKSM zverejňuje možnosť zapojiť sa do vlastného interného grantu. Podporou inovatívnych projektov mladých chce ZKSM zároveň zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce. Uchádzači o podporu z interného grantu môžu podať návrhy so žiadosťou na vlastné projekty do 8. apríla 2018.

Hlavným cieľom interného grantového kola je motivovať a povzbudiť spoločenstvá k dobrovoľníctvu a angažovanosti vo svojom okolí a tiež k spolupráci s inými spoločenstvami a organizáciami v regióne. Piaty ročník Interného grantu ZKSM obsahuje výzvy v oblasti participácie, dobrovoľníctva, zdravého životného štýlu a v poukazovaní hodnoty práce s mládežou. Tieto ciele vychádzajú zo Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. „Cez interný grant chceme podporiť aktivity spoločenstiev zamerané na riešenie aktuálnych výziev, ktorým čelia mladí v ich okolí. Tiež učiť mladých ľudí, členov ZKSM, projektovým zručnostiam a projektovému mysleniu, prijímať výzvy a hľadať vhodné riešenia na ich realizáciu,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

V oblasti participácie chce ZKSM podporiť inovatívne formy spoluúčasti mladých ľudí na živote spoločnosti, aby sa aktívne zapájali do riešenia problémov obce/mesta, v ktorej žijú a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Prostredníctvom Interného grantu ZKSM aktivizuje mladých zo spoločenstiev, aby svojou dobrovoľníckou aktivitou prispeli k zlepšeniu okolia a spoločnosti. Cieľom aktivít v oblasti zdravia a životného štýlu je zvýšiť záujem mladých ľudí o dôležitosť ochrany a podpory zdravia a zdravého životného štýlu napríklad vypracovaním a realizáciou  výchovnovzdelávacej kampane alebo workshopu k danej téme. Posledná oblasť Práca s mládežou sa zameriava na komunikáciu hodnoty práce s mládežou a jej prínosu pre spoločnosť, ale aj na mapovanie a riešenie konkrétnych výziev v obci či regióne, ktorým mladí čelia.

V minulom roku sa podarilo vďaka Internému grantu ZKSM na Slovensku uskutočniť 26 mládežníckych projektov. Termín na vypísanie žiadostí o projekt je 8. Apríl 2018. Výsledky o podporených projektoch budú zverejnené 18. apríla 2018., po fáze hodnotenia podaných žiadostí. Projekty budú môcť spoločenstvá realizovať až do polovice septembra. Všetky potrebné informácie sú spolu s výzvou zverejnené TU.

Zdroj: ZKSM

Darcovia prispeli na podporu rozvojových projektov v subsaharskej Afrike v 23. ročníku Dobrej noviny rekordnou sumou

Darcovia prispeli na podporu rozvojových projektov v subsaharskej Afrike v 23. ročníku Dobrej noviny rekordnou sumou

Celkový výnos 23. ročníka predstavoval k termínu 2. marca 2018 sumu 1 108 979,68 eur. Výsledok ešte nie je definitívny, pretože k vyzbieranej sume v jednotlivých diecézach budú pripočítané aj individuálne dary prijaté na účet Dobrej noviny do 31. marca a výnos
z odoslaných DMS správ.

Vianočná kolednícka akcia prebiehala od 24. decembra 2017 do 6. januára 2018 v 1 287 mestách a obciach na celom Slovensku. V 23. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 24 297 koledníkov v 2 522 skupinkách, ktorí spolu navštívili 65 938 rodín. K deťom v slovenských farnostiach sa cez Slovenskú katolícku misiu pripojili aj rodiny žijúce v Bruseli.

Riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík uviedol: „Sme vďační všetkým rodinám, ktoré koledníci navštívili aj individuálnym darcom za ich štedrosť. Spolu sme vytvorili veľké dielo a potvrdili, že Slováci sú otvorení ľudom, ktorí potrebujú pomoc, hoci sú aj geograficky veľmi vzdialení. Veľmi si vážime dobrovoľnícke nasadenie našich detí, sprevádzajúcich a zodpovedných osôb v jednotlivých obciach, podporu ich rodín i všetky formy podpory pre Dobrú novinu v jej 23. ročníku.”

Ťažiskovou témou uplynulého ročníka s mottom „Na ceste k životu“ bola práca dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky) v meste Alitena na severe Etiópie, kde Dobrá novina podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka podpore môže v ťažkom teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom. Tvárami 23. ročníka boli mama Ababa s dcérkou Weini, ktorá sa vďaka včasnému príchodu sanitky narodila pod dohľadom lekára. Ich príbeh sprostredkoval slovenskej verejnosti aj krátky dokument „Cesta“, ktorého pokračovanie s názvom „Cesta vedie ďalej” si môžeš pozrieť TU.

Projektový manažér Jozef Magda dodáva: „Z výťažku zbierky budú podporené rozvojové projekty v Etiópii zamerané na základnú zdravotnú starostlivosť a prístup k vzdelaniu v Etiópii a na odborné vzdelávanie v Južnom Sudáne. V Keni budú podporené projekty zamerané na zabezpečenie obživy a pitnej vody, na vzdelávanie dospelých a na podporu centier pre deti s postihnutím. V Ugande podporí nemocnicu pre deti.“

Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky nájdete TU.

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 

 

Vláda, ktorá ide proti mladým, nemá budúcnosť

Vláda, ktorá ide proti mladým, nemá budúcnosť

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je hrozná. Jej skoré vyšetrenie by malo byť prvoradou úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Ich postup musí aj verejnosť vnímať ako dôveryhodný. Minister vnútra sa stal prekážkou dôveryhodnosti polície, a preto by mal odstúpiť.

Predseda vlády, namiesto toho, aby situáciu stabilizoval, stupňuje ju útokmi na občiansku spoločnosť. Šíri nebezpečné nepravdy, predsudky a rozdeľuje spoločnosť. Takýto prístup nás posúva mimo demokratickú európsku tradíciu, ku ktorej chceme patriť.

Ako v kľúčových chvíľach našich dejín, aj dnes chcú mladí ľudia zmeniť Slovensko k lepšiemu. Vyzývame političky a politikov, aby ich brali vážne. Mladí ľudia im dôverujú menej než európskym inštitúciám a v nebývalej miere opúšťajú krajinu. Podobne ako mnohí rektori či predstavitelia cirkvi, by aj nositelia verejnej moci mali oceniť, keď sa mladí ľudia aktívne zúčastňujú na verejnom dianí, a mali by byť ústretoví voči ich požiadavkám.

Z týchto dôvodov podporujeme piatkové pochody Za slušné Slovensko a ich kľúčové požiadavky: vyšetrenie vraždy a odchod členov vlády s väzbami na organizovaný zločin.

eRko – HKSD sa 23. februára pripojí ku Dňu modlitby a pôstu za pokoj vo svete

eRko – HKSD sa 23. februára pripojí ku Dňu modlitby a pôstu za pokoj vo svete

“Svätý Otec František vyhlásil 23. február 2018, piatok Prvého pôstneho týždňa za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete.”

„Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára 2018. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu,”  povedal pápež František. K iniciatíve sa dá zapojiť “takými formami, aké budú považovať za vhodné,” prihovoril sa veriacim Svätý Otec 4. februára pri modlitbe Anjel Pána.

Do Dňa modlitby a pôstu za pokoj vo svete pozýva pápež František aj Slovákov. Vyplýva to z listu, ktorý poslal apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello Mons. Stanislavovi Zvolenskému, predsedovi Konferencie biskupov Slovenska, ktorá pozýva všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa do slávenia tohto dňa zapojili.

“Cez Dobrú novinu pomáhame ťažko skúšaným ľuďom v Južnom Sudáne už 20 rokov. Radi odpovieme na pozvanie Pápeža Františka a zapojíme sa v piatok 23. februára 2018 do celosvetovej iniciatívy modlitieb a pôstu za pokoj na svete, zvlášť v Južnom Sudáne, Demokratickej republike Kongo a v Sýrii.” uviedol riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík. “V spolupráci s partnermi z medzinárodnej organizácie “Solidarity with South Sudan” ponúkame na tento účel modlitby a materiály pre farnosti a spoločenstvá, ktoré sa chcú pridať ku tejto dôležitej iniciatíve Svätého Otca.”

Homília Svätého Otca Františka

Modlitby za pokoj

Pôst za pokoj

Zdroj: eRko – HKSD

 

ZKSM prichádza s novým systémom rozvoja svojich spoločenstiev

ZKSM prichádza s novým systémom rozvoja svojich spoločenstiev

Združenie kresťanských spoločenstiev chce reagovať na aktuálne výzvy práce s mládežou na Slovensku. Jedným zo spôsobov je nový program UpGrade. Prostredníctvom seminárov, vzdelávacích aktivít a konzultácií chce ZKSM poskytovať spoločenstvám konkrétnu pomoc a podporu, ktorú spoločenstvá a ich členovia potrebujú.

ZKSM už viac ako 27 rokov pracuje so spoločenstvami, v ktorých sa stretávajú prevažne mladí ľudia. Doterajšia podpora spoločenstiev bola realizovaná prostredníctvom neformálneho vzdelávania, podpory dobrovoľníctva, sieťovania, finančnej podpory a iných aktivít. V roku 2017 členovia tímu ZKSM zrealizovali osobné stretnutia s vedúcimi spoločenstiev ZKSM, pod názvom CONNECTED. Týmto spôsobom získali priamu spätnú väzbu a tiež zistili, čo spoločenstvá potrebujú. Cez program UpGrade chce ZKSM poskytovať konkrétnu a cielenú pomoc spoločenstvám na základe ich požiadaviek a potrieb a vytvoriť ďalší priestor na osobný kontakt a efektívnu komunikáciu so spoločenstvami.

UpGrade tiež predstavuje program pre systematickú a praktickú prácu so spoločenstvami a jej neustále skvalitňovanie. Bol predstavený na regionálnych stretnutiach s vedúcimi  spoločenstiev, ktoré sa uskutočnili v Prešove, Ružomberku a v Trnave koncom roka 2017.  „Víziou ZKSM je pozitívne ovplyvňovanie a premena spoločnosti zrelými osobnosťami, ktoré „vyrastajú” v spoločenstvách. Jedným z nástrojov na dosiahnutie tejto vízie je program UpGrade, ktorý prináša výnimočný systém rozvoja spoločenstiev a ich členov,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

Hlavným cieľom programu UpGrade je kvantitatívny a kvalitatívny rast a rozvoj členských spoločenstiev, ich vedúcich a tiež jednotlivých tímov, ktoré vykonávajú rôzne služby v spoločenstvách. Obsahom programu sú vzdelávacie semináre, konzultácie a tiež osobné vedenie/koučing/mentoring. „Záleží nám na našich spoločenstvách a členoch a ich kvalitatívnom raste. Chceme byť k dispozícii animátorom, lídrom a tímom slúžiacim v jednotlivých spoločenstvách,“ hovorí Eduard Filo, koordinátor programu UpGrade.

UpGrade ponúka príležitosť pre rast a rozvoj v nasledujúcich oblastiach: osobné poslanie, poslanie a vízia spoločenstva, rozvoj prezentačných, komunikačných zručností, plánovanie času, komunikácia a riešenie konfliktov v spoločenstve, objavovanie potenciálu členov spoločenstva, teambuilding spoločenstva, rozvíjanie sa v oblasti duchovného sprevádzania, koučingu, mentoringu, vodcovstva a zážikového leadershipu. ZKSM chce spoločenstvám poskytnúť konzultácie aj v tom ako založiť spoločenstvo, či riešiť vznikajúce problémy, alebo ako získať finančnú podporu pre spoločenstvo, aktivity a projekty. Semináre sa budú orientovať aj na podporu stagnujúcich spoločenstiev, či poradenstvo v prípade založenia nového spoločenstva. Viac informácií o programe a jednotlivých seminároch nájdete TU.

Zdroj: ZKSM – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

 

 

Konzultácie Európskej komisie k otázkam týkajúcich sa súčasnej výkonnosti a budúcich výziev programu Erasmus +

Konzultácie Európskej komisie k otázkam týkajúcich sa súčasnej výkonnosti a budúcich výziev programu Erasmus +

Komisia v roku 2018 predloží komplexné návrhy ďalšej generácie finančných programov pre viacročný finančný rámec po roku 2020, ktorý predstavuje dlhodobý rozpočet EÚ. Návrhy Komisie budú koncipované s cieľom umožniť EÚ riešiť prioritné otázky v tých oblastiach, v ktorých môže dosiahnuť viac ako členské štáty konajúce jednotlivo. To si vyžaduje dôkladné posúdenie pozitív súčasného rámca, ako aj oblastí, kde by sa v budúcnosti mohlo postupovať efektívnejšie. Táto konzultácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu a jej cieľom je získať názory všetkých zainteresovaných strán o tom, ako čo najlepšie využiť každé euro z rozpočtu EÚ.

V rámci konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov, organizácií a zainteresovaných strán, ktoré majú záujmy a/alebo sa podieľajú na otázkach v súvislosti so vzdelávacou mobilitou, vzdelávaním a odbornou prípravou mimo mobility, dobrovoľníckou činnosťou, humanitárnou pomocou, solidaritou, prácou s mládežou, mobilitou pracovnej sily, kultúrou, médiami a umením, občianstvom a hodnotami, oblasťou spravodlivosti, justičnou spoluprácou, právami, ochranou spotrebiteľa.

Do verejnej konzultácie je možné zapojiť sa v období 10. január – 8. marec 2018 vyplnením nasledovného  online dotazníka v angličtine.

Odpovede budú zohľadnené pri príprave komplexných návrhov pre viacročný finančný rámec po roku 2020 a pre ďalšiu generáciu finančných programov.

Všetky potrebné informácie sú v odkaze.

Zdroj: Európska komisia