Komunitné centrum Mareena hľadá stážistky a stážistov

Komunitné centrum Mareena hľadá stážistky a stážistov

Mareena je združenie poskytujúce integračné služby, ktorého základom sú dobrovoľníci pomáhajúci v rôznych častiach Slovenska. Sme mladí a rastieme. Na základe doterajších skúseností postupne rozširuje svoje projekty, prichádza s novými nápadmi pre ich rozvoj a snaží sa o širšiu spoluprácu a prepájanie slovenských aj európskych organizácií s podobným zameraním. 

Momentálne hľadá stážistky a stážistov pre program vzdelávania

Úlohy:

 • asistencia pri zápisoch na kurzy,
 • práca s databázami,
 • zabezpečenie hladkého priebehu kurzov,
 • možnosť spolupodieľať sa na vytváraní ponuky kurzov a workshopov,
 • propagácia kurzov.

 

Požiadavky: 

 • študuješ pedagogiku, spoločenské vedy alebo ti je blízka téma vzdelávania cudzincov,
 • vieš pracovať samostatne ale aj v tíme,
 • si zodpovedný/á,
 • si komunikatívny/a,
 • máš chuť učiť sa a zlepšovať sa v oblasti vzdelávania,
 • ovládaš anglický jazyk,
 • vieš pracovať s tabuľkami aj s ľuďmi.

 

ČO ZÍSKAŠ STÁŽOU V MAREENE:

 • certifikát o absolvovaní stáže a referencie pre tvojho budúceho zamestnávateľa,
 • posilnenie praktických zručností v tvojom odbore,
 • skúsenosti s tým, ako funguje nezisková organizácia,
 • priestor zapojiť sa do rôznych projektov, ktoré v Mareene máme, a zúčastniť sa väčších podujatí, ako je festival [fjúžn] a Dobrý trh,
 • priestor pre tvoje nápady a podporu pri ich realizácii,
 • podporu a mentoring priateľského tímu a podnety inšpiratívneho pracovného prostredia.

 

Viac informácií TU.

Zdroj: euractiv

United World Colleges (UWC) vyhlásil výberové konanie na školské roky 2019/2020 a 2020/2021

United World Colleges (UWC) vyhlásil výberové konanie na školské roky 2019/2020 a 2020/2021

United World Colleges (UWC) je neziskové združenie trinástich medzinárodných škôl, ktorých spoločným cieľom je šírenie internacionalizmu a medzinárodného porozumenia postaveného na myšlienkovom základe nemeckého pedagóga Kurta Hahna. Interakcia študentov zo širokého spektra národností, vierovyznaní, kultúrnych a politických zázemí je popri náročnom akademickom programe International Baccalaureate (IB) a ideále služby komunite základným aspektom UWC vzdelania. Cieľom škôl je vychovávať študentov k tolerancii, globálnemu občianstvu, citlivému prístupu k ľudskej diverzite, osobnej iniciatíve, morálnej integrite a environmentálnemu povedomiu. Školy sa vyznačujú vysokou mierou študentskej iniciatívy vo vedení aktivít, organizovaní podujatí, ale tiež školskej administratíve. Navštevujú ich študenti v preduniverzitnom veku (zvyčajne 15-19 rokov), ktorí prechádzajú výbermi organizovanými národnými komisiami UWC vo viac než 130 krajinách sveta. Cieľom výberov je formou štipendií zabezpečiť dostupnosť vzdelania na UWC školách pre študentov bez ohľadu na ich finančnú situáciu. Väčsina škol pozostáva z 200-300 študentov z približne 80 krajín sveta. Súčasťou hnutia je okrem národných komisií tiež vyše 40 000 absolventov z vyše 181 krajín.

Momentálne UWC vyhlásil výberové konanie na školské roky 2019/2020 a 2020/2021.
Viac o programe sa dočítate TU.

Zdroj: UWC

Nevieme, nemáme, nedá sa, nezáujem! diskusia

Nevieme, nemáme, nedá sa, nezáujem! diskusia

Nadácia otvorenej spoločnosti pozýva na diskusiu Nevieme, nemáme, nedá sa, nezáujem!

Diskusia sa bude konať 3. decembra 2018 od 18:00 do 21:00 v klube pod lampou.

Diskutéri na nej predstavia stav participácie detí a mladých ľudí na Slovensku tak z pohľadu výchovy a vzdelávania, ako aj z pohľadu prístupu detí a mladých ľudí k rozhodovaniu o ich živote. Ukážu nám príklady dobrej a zlej praxe vo vzdelávacom a komunitnom prostredí.

Diskusia o (ne)vytváraní priestoru sebarealizácie a rastu pre deti a mládež.

 • Peter Lenčo – hlavný autor pozičného dokumentu, expert na participáciu
 • Lucia Mikulínová – dobrovoľníčka OSF v rámci programu Otvorené školy a rovesníckeho vzdelávania
 • Karin Popovičová – dobrovoľníčka OSF v rámci programu Otvorené školy a rovesníckeho vzdelávania
 • Juliana Perečinská – riaditeľka mimoriadnej základnej školy v Chminianskych Jakubovanoch
 • Lenka Balkovičová – primátorka mesta Zvolen – mesta oceneného značkou Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom
  Moderuje Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti

  V rámci projektu podporeného OP: Efektívna verejná správa, práve finalizujeme Pozičný dokument na tému: Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku. A pri tej príležitosti by sme vás radi pozvali na verejnú debatu na tému: NEVIEME, NEMÁME, NEDÁ SA, NEZÁUJEM – alebo Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku.

  Aktivita je súčasťou projektu „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ realizovaného vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Event na FB. 

Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti

Výzva Fondu na podporu národnostných menšín na rok 2019

Výzva Fondu na podporu národnostných menšín na rok 2019

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Táto výzva sa vyhlasuje pre rómsku národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu a štipendium pre oprávnených žiadateľov.

Táto výzva sa vyhlasuje pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu a štipendium pre oprávnených žiadateľov.

Viac informácií TU.

Zdroj: Kultminor

 

Konferencia Kyborgovia z detskej izby

Konferencia Kyborgovia z detskej izby

Nadácia detí Slovenska pozýva na konferenciu o deťoch a mladých ľuďoch s technológiami a bez predsudkov. Bez vyvolávania paniky otvoria diskusiu o tom, ako môžu byť technológie mladým ľuďom užitočné, aké príležitosti a výzvy prinášajú, ako vnímajú technológie mladí a dospelí a ako premostiť tieto zdanlivo nezlúčiteľné svety.

Spíkri sa budú pohybovať v rozpätí od technologických mágov po ľudí, ktorí technológie nevyužívajú, ale predsa k nim majú čo povedať. Tento výber sľubuje pestrý dialóg a podporí hlavnú myšlienku konferencie:

“Aby technológie deťom a mladým ľuďom pomáhali, musia byť v ich životoch zmysluplne prepojené s reálnym svetom” 

Témy:

 • GameCraft – gamifikácia vo vyučovaní (Ján Kožlej)
 • Netechnológie (Martin Tóčik)
 • Učenie je malina… PI:) (Rastislav Očenáš)
 • Hry vo vzdelávaní (Silvester Buček)
 • Príjemne rozšírená realita (Nela Očenášová)

Na konferenciu je potrebné vopred sa prihlásiť cez tento odkaz. 

Viac informácií TU.

Zdroj: Nadácia detí Slovenska

 

Nezisková nadácia Indícia: Event & office manažérka alebo manažér

Nezisková nadácia Indícia: Event & office manažérka alebo manažér

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Ich cieľom je poskytnúť priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať príklady dobrej praxe, vzdelávať a poskytovať motiváciu a inšpiráciu. Indícia organizuje odborné školenia, semináre a tematicky zamerané konferencie. Ich snahou je krajina s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý zmysluplne pripravuje mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote, poskytuje im pestré zážitky a podnety na vlastné objavovanie sveta. Krajina, v ktorej žiaci, študenti aj učitelia chodia do školy radi. ň

Informácie o pozícii: 

• Zodpovednosť za plánovanie, organizovanie a realizovanie školení a konferencií.
• Vyhľadávanie vhodných miest na realizáciu týchto podujatí.
• Uzatváranie objednávok a zmlúv s externými dodávateľmi, vyjednávanie zmluvných podmienok.
• Komunikácia s účastníkmi podujatia, ich prihlasovanie a špecifické požiadavky.
• Sledovanie čerpania stanoveného rozpočtu.
• Kontrolovanie a koordinovanie činností externých dodávateľov.
• Vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných podujatí, analyzovanie nedostatkov a navrhovanie opatrení na ich odstránenie.
• Administratívna a organizačná podpora vedenia Indície a projektových manažérov
• Plánovanie, koordinácia stretnutí, riadenie kalendára, uvádzanie návštev
• Samostatná denná e-mailová, telefonická komunikácia a spolupráca s ostatnými členmi tímu ako aj s externými partnermi spoločnosti.
• Zabezpečenie chodu kancelárie (objednávanie kancelárskych potrieb, občerstvenia a pod.)
• Evidencia pridelených mobilných telefónov, notebookov, kľúčov, atď.
• Príležitostný predaj tovaru a práca s hotovosťou

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Profesia

 

 

Pracovníčka alebo pracovník s mládežou a rodinami pre Mládež ulice

Pracovníčka alebo pracovník s mládežou a rodinami pre Mládež ulice

Mládež ulice sa venuje poskytovaniu služieb pre deti, mládež, rodiny a komunity s cieľom ich podpory v náročných obdobiach a zároveň rozvoju existujúceho potenciálu. 

Do svojho tímu hľadajú pracovníčku alebo pracovníka s mládežou a rodinami

Základné pracovné činnosti:
• Výkon priamej práce s klientom
– v existujúcich lokalitách
– v nových lokalitách v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (depistáž, kontaktovanie nových klientov)
– všetky činnosti sociálnej práce: poradenstvo, sprevádzanie, krízová intervencia, vedenie spisovej dokumentácie a pod.
• Kontaktovanie a spolupráca so samosprávami a ÚPSVaR pri riešení životných situácii klientov
• Organizovanie komunitných podujatí, napĺňanie cieľov organizácie a jej projektov

Viac informácií TU.

Zdroj: Profesia

OZ ADRA hľadá finančnú manažérku alebo manažéra a projektovú manažérku alebo manažéra pre zahraničie

OZ ADRA hľadá finančnú manažérku alebo manažéra a projektovú manažérku alebo manažéra pre zahraničie

Finančná manažérka alebo manažér

Finančný manažér/ka ADRA Slovensku je zodpovedný za riadenie a administráciu finančných zdrojov, vrátane tzv. „projektových“ financií a inhouse, resp. mimo projektových financií (ako napr. dary/príspevky FO/PO, výnosy z 2 %, verejné zbierky). Obsahom činnosti je tiež úzka spolupráca s projektovými manažérmi, externou účtovníckou spoločnosťou a auditorom.

 

Povinnosti a zodpovednosti 

 • manažment finančných zdrojov, finančné plánovanie, tvorba rozpočtov a finančných prehľadov
 • vypracovanie finančnej stratégie a stratégie financovanie projektov vrátane finančnej diverzifikácie
 • spolupráca a komunikácia najmä s projektovými manažérmi, účtovníkom, audítorom a finančným personálom donorov a iných partnerov na Slovensku a v zahraničí

 

Podmienky 

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • minimálne 2-ročná skúsenosť v oblasti finančného manažmentu, účtovníctva a pod.
 • Orientácia v súvisiacej legislatíve
 • skúsenosť s finančným manažmentom projektov výhodou
 • orientácia v rôznych grantových schémach zameraných na sociálnu/ rozvojovú oblasť je podstatnou výhodou
 • skúsenosť s čerpaním štrukturálnych fondov je výhodou
 • skúsenosť s personalistikou (mzdy a pod.) výhodou
 • hľadáme univerzálneho človeka s vysoko samostatným prístupom k práci a dobrými manažérskymi zručnosťami (plánovanie, organizovanie, rozhodovanie a vyjednávanie)

 

Projektová manažérka alebo manažér 

Projektový manažér/ka pre projektové aktivity ADRA v zahraničí je zodpovedný za riadenie a rozvíjanie existujúcich programov, zameraných na rozvojovú spoluprácu najmä v nasledovných oblastiach: budovanie kapacít mimovládnych organizácií a podpora občianskej spoločnosti, psychosociálna pomoc, ekonomický rozvoj, ako aj na humanitárnu pomoc. Jeho úlohou je tiež aktívne vyhľadávať nové grantové príležitosti a vytvárať partnerstvá.

 

Povinnosti a zodpovednosti  

 • plánovanie programov zahraničného oddelenia
 • príprava, rozvoj a implementácia humanitárnych a rozvojových projektov
 • koordinácia partnerov a projektových tímov
 • aktívne vyhľadávanie grantových možností
 • zabezpečovanie realizácie aktivít, dohliadanie na plnenie cieľov a ukazovateľov projektov (monitoring)
 • komunikácia s poskytovateľmi grantov
 • spolupráca s partnerskými organizáciami a zastupovanie ADRA v SR a zahraničí
 • reprezentácia a propagácia ADRA navonok

 

Podmienky  

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • minimálne 2-ročná skúsenosť s projektovým manažmentom
 • skúsenosť s písaním projektov; orientácia v rôznych grantových schémach zameraných na humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu je podstatnou výhodou
 • skúsenosť z pôsobenia v rozvojovej krajine výhodou
 • skúsenosť z pôsobenia v medzinárodnom tíme výhodou
 • hľadáme univerzálneho človeka s vysoko samostatným prístupom k práci a dobrými manažérskymi zručnosťami (plánovanie, organizovanie, rozhodovanie a vyjednávanie)

 

Viac informácií TU.

Zdroj: ADRA Slovensko

Mladí ľudia chcú voliť, ale nemajú koho

Mladí ľudia chcú voliť, ale nemajú koho

Na základe prieskumu realizovaného agentúrou Focus sme získali dáta o politických preferenciách prvovoličov.

Ak by sa parlamentné voľby konali budúci týždeň, mladí by najviac hlasov odovzdali extrémistom. Z unikátneho prieskumu, ktorý pre Radu mládeže Slovenska uskutočnila agentúra Focus vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov vyplýva, že mladá generácia nenachádza na súčasnej politickej scéne odpoveď. 

Štyria z desiatich nevedia, koho by volili, alebo sa neplánujú volieb zúčastniť. Najvyššiu podporu medzi rozhodnutými mladými voličmi má ĽS Naše Slovensko. Na druhom mieste sa medzi mladými umiestňuje SaS, víťaznú trojicu uzatvára strana OĽANO – NOVA. Celkovo až takmer 12 % mladých voličov, teda mladých ľudí vo veku 18 a viac, deklaruje, že by nešli voliť, 28 % respondentov nevie, resp. nie sú rozhodnutí, koho by volili. K volebným urnám by išli dve tretiny mladých. Pod hranicou 5 % sa nachádzajú medzi mladými ľuďmi KDH so 4,6%, nováčik Progresívne Slovensko s 3,5 % a SNS rovnako s 3,5 %.

Ďalšie informácie sa dočítate v tlačovej správe.

Viac o zozbieraných údajoch nájdete v prezentácii.

 

Pútnici za klímu prichádzajú na Slovensko vo štvrtok 22. novembra

Pútnici za klímu prichádzajú na Slovensko vo štvrtok 22. novembra

Skupina 15 pútnikov z Filipín, Veľkej Británie, Francúzska a Spojených štátov amerických dorazí na Slovensko už vo štvrtok 22. novembra 2018 v popoludňajších hodinách.

Pútnikov vedie Yeb Saño, bývalý hlavný klimatický vyjednávač Filipín pri OSN. Jeho rodnú obec v roku 2013 zasiahol ničivý tajfún Haiyan. Viac ako 6 000 ľudí vtedy prišlo o život. Klimatická zmena pre Filipíny znamená, že takéto tropické búrky sa budú opakovať čoraz častejšie.
Pútnici začali svoju náročnú cestu 4. októbra na Námestí sv. Petra v Ríme. Ku dnešnému dňu majú za sebou 48 dní putovania a v nohách takmer 1 000 km, počas ktorých sa podelili o svoje jedinečné príbehy s obyvateľmi viacerých miest v Taliansku, Slovinsku a Rakúsku.
Zároveň nesú výzvu k politickým lídrom prijať konkrétne záväzné pravidlá na nadchádzajúcich klimatických rokovaniach COP24 v Katoviciach, ktoré sa uskutočnia v dňoch 3. – 14. decembra 2018.
Svetových lídrov vyzývajú k obmedzeniu tempa globálneho otepľovania na úrovni menšej než 1,5 °C cez rýchly a sociálne spravodlivý prechod na čistejšie zdroje energie.
„Dopady klimatickej zmeny vnímame dnes už všetci. Avšak zmeny najtvrdšie a devastačne doliehajú na rozvojové krajiny, to je naša skúsenosť zo spolupráce s partnermi Dobrej noviny v krajinách subsaharskej Afriky. Preto sme radi, že aj katolícka cirkev a ňou inšpirovaní aktivisti dvíhajú svoj hlas pred samitom v Katoviciach” uviedol Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny.
Na Slovensku strávia pútnici za klímu 4 dni, počas ktorých sa s nimi bude môcť verejnosť stretnúť na viacerých miestach na západe Slovenska:

22.11. ŠTVRTOK
19:30 – 21:00 Bratislava, Kostol zvestovania Pána (františkáni) – Svätá omša a tematická adorácia s pútnikmi
23.11. PIATOK
9:30 Bratislava, Centrum pre nezávislú a objektívnu žurnalistiku – pracovné raňajky pre zástupcov médií s pútnikmi
17:00 – 18:30 Bratislava, Dom Quo Vadis – Diskusia, udalosť na FB 

Hosťami budú br. Felix Mária Žiška OFM (kňaz, františkán), Ľubica Trubíniová (environmentalistka), Yeb Saño (Filipíny, svedok tajfúnu Haiyan z Filipín a bývalý klimatický vyjednávač), Berenice Tompkins (USA, pútnička, venuje sa starostlivosti o ženy bez domova v New Yorku). Moderuje Marián Čaučík (riaditeľ Dobrej noviny)
24.11. SOBOTA
08:00 pešia púť z bratislavskej Kalvárie do Marianky (potrebná registrácia)
13:00 svätá omša v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke, celebruje otec Benjamín Kosnáč (výpomocný kňaz vo farnosti Blumentál, 19 rokov pôsobil v USA)
14:00 obed pre pútnikov
15:00 pešia púť do Stupavy (potrebná registrácia)
16.30 diskusia s pútnikmi v miestnom pastoračnom centre (vedľa farského úradu)
25.11. NEDEĽA
10:30 svätá omša v Šaštíne-Strážoch
13:30 pešia púť do Kútov (potrebná registrácia)
16:00 krátky kultúrny program a diskusia s pútnikmi v kinosále
V pondelok 26. novembra pokračujú pútnici vo svojej ceste do Brna v Českej republike

Púť za klímu koordinuje medzinárodná koalícia partnerov Globálne klimatické katolícke hnutie a Greenpeace International. Na Slovensku ju koordinuje trojica partnerov: eRko – HKSD, Slovenský skauting a Greenpeace Slovensko.

Viac informácií o púti nájdete na webovej stránke.

Kontakt: Jozef Magda, eRko – HKSD, jozef@erko.sk  / +421 908 1119 976

Zdroj: eRko