Výhlásenie Rady mládeže Slovenska k asignácii dane

Zásahy do financovania mimovládnych organizácií môžu mať vážne dopady na zníženie dostupnosti služieb vo verejnom záujme pre ekonomicky a sociálne vyčlenené skupiny obyvateľov. Viaceré činnosti a služby, ktoré nedokáže zabezpečiť štátny alebo súkromný sektor, vykonávajú mimovládne a neziskové organizácie a inak to nie je ani pri zabezpečení inovácií vo vzdelávaní a realizácii záujmových voľnočasových aktivít pre deti a mládeže mimo vyučovania.

Sektor poskytovateľov práce s mládežou a neformálneho vzdelávania si niekoľko desaťročí budoval siete podporovateľov, o ktorých môže teraz prísť vďaka dileme, či darcovia podporia činnosť mimovládnych organizácií, alebo zabezpečia dôstojný život svojim príbuzným. Siete darcov dvoch percent tvoria rodičia detí, bývalí členovia, dobrovoľníci, rodinní príslušníci a členovia darcovských komunít podporujúci celoročné krúžky, letné tábory, dobrovoľnícke programy, zahraničné výmenné pobyty, študentské rozvojové programy a súťaže pre talentované deti a mládež.

Pokiaľ by prišlo k výraznému zníženiu príspevkov z asignácie dane pre sektor práce s mládežou, tak by mohlo prísť k výraznému obmedzeniu činnosti mimovládnych organizácií a zároveň zvýšeniu poplatkov na aktivity, čo by následne viedlo k vylúčeniu mládeže s menej príležitosťami z týchto aktivít. Rodiny so slabším sociálno ekonomickým zázemím by si nevedeli dovoliť poslať deti na doplnkové záujmové vzdelávanie a výrazne by sa znížila ich kvalita trávenia voľného času, čím by sa nám ešte viac roztvorili nožnice rozdielov medzi bohatými a chudobnými. U viacerých detí by sa prehĺbila generačná chudoba a z dlhodobého hľadiska by to malo dopad na rozvoj sociálno patologického správania mládeže, rozšírenie rôznych typov závislostí a zvýšenie radikalizácie a prejavov extrémizmu. Pred voľbami sme boli svedkami vyjadrenia zástupcov terajšej vlády, že nesiahnu na doterajší sociálny štandard, ktorý štát poskytuje. Preto vyzývame členov vlády SR, aby dodržali svoj prísľub a nerobili kroky, ktoré by mohli znížiť kvalitu života obyvateľov SR.

Rada mládeže Slovenska (RmS) je nezisková organizácia, združujúca 32 mládežníckych organizácií s približne 65-tisíc členmi po celom Slovensku, ktoré pravidelne alebo nepravidelne pracujú s približne 300-tisíc mladými ľuďmi. Jedná sa o organizácie, ako napríklad Slovenský skauting, Spoločenstvo evanjelickej mládeže, eRko Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Slovenská debatná asociácia, DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, AMAVET Asociácia pre mládež, vedu a techniku, INEX Slovakia, DÁSATO! Academy atď.