Rada mládeže Slovenska zastrešuje najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku. Medzi nimi nájdete organizácie, ktoré sa zaoberajú vedou, dobrovoľníctvom, neformálnym vzdelávaním či duchovným životom. Našou úlohou je zastupovať ich záujmy a záujmy mladých ľudí na Slovensku. Zároveň získavať cenné dáta o mladých, ktoré pomôžu našej krajine v napredovaní a pozitívnom vývoji.“

Zlepšujeme podmienky na prácu s mládežou

V rám­ci rôz­nych pro­jek­tov pra­cu­je­me na tom, aby sme doká­za­li neus­tá­le zlep­šo­vať pod­mien­ky na prá­cu s mlá­de­žou. Našim cie­ľom je tiež pomôcť pri­niesť čo naj­rôz­no­ro­dej­šie akti­vi­ty k čo naj­vyš­šie­mu počtu detí a mla­dých na Slovensku.

Viac o našich projektoch →

Zlepšujeme podmienky na prácu s mládežou

V rám­ci rôz­nych pro­jek­tov pra­cu­je­me na tom, aby sme doká­za­li neus­tá­le zlep­šo­vať pod­mien­ky na prá­cu s mlá­de­žou. Našim cie­ľom je tiež pomôcť pri­niesť čo naj­rôz­no­ro­dej­šie akti­vi­ty k čo naj­vyš­šie­mu počtu detí a mla­dých na Slovensku.

Viac o našich projektoch →

Snažíme sa porozumieť mladým

Pracujeme s mlá­dež­níc­ky­mi orga­ni­zá­cia­mi a tvo­rí­me vlast­né výsku­my pre­to, aby sme doká­za­li roz­umieť deťom, mla­dým a ich neus­tá­le vyví­ja­jú­cim sa oča­ká­va­niam a záľu­bám. Vďaka tomu zís­ka­va­me cen­ný pohľad na to, ako im poskyt­núť čo naj­lep­šie pod­mien­ky na osob­nost­ný vývoj.

Viac o našich výskumoch →

Sme komunita

Združujeme naj­väč­šie mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie na Slovensku. Každá je iná a uni­kát­na. Všetky však ponú­ka­jú deťom a mla­dým spô­sob vzde­lá­va­nia či zís­ka­va­nia rôz­nych zruč­nos­tí, kto­ré ško­la nepokrýva.

Spoznajte naše člen­ské organizácie →

Sme komunita

Združujeme naj­väč­šie mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie na Slovensku. Každá je iná a uni­kát­na. Všetky však ponú­ka­jú deťom a mla­dým spô­sob vzde­lá­va­nia či zís­ka­va­nia rôz­nych zruč­nos­tí, kto­ré ško­la nepokrýva.

Spoznajte naše člen­ské organizácie →