Youth Empowerment Incubator: Projekt piatich európskych rád mládeže

Mládežnícke rady 5 európskych krajín – Estónska, Lotyšska, Severného Macedónska, Slovenska a Srbska sa spojili, aby podporili zvýšenie participácie mladých ľudí na národnej, ale aj európskej úrovni. V tomto projekte sa angažuje zaujíamvý výber partnerov, emdzi ktorými sú nielen orgány zastupujúce mládež v EÚ, ale aj kandidujúcich krajín Európy.

Tento projekt je spojenie národných rád mládeže nasledovných krajín – Severné Macedónsko, Estónsko, Lotyšsko, Srbsko a Slovensko. Jeho hlavnou úlohou je posilniť kapacity mládežníckych reprezentatívnych orgánov. To chceme docieliť sériou študijných návštev rád mládeže navzájom medzi sebou. Prostredníctvom týchto študijných návštev vytvárame spoločnú platformu na výmenu osvedčených postupov a príkladov dobrej praxe pri rozvoji a presadzovaní mládežníckej politiky. Na študijných návštevách, ktoré sme absolvovali v roku 2022 sme mali možnosť najmä porozumieť rôznym národným kontextom, rôznym štruktúram zastúpenia mládeže, zainteresovaným stranám a prístupom k mládežníckej politike. Na tomto projekte je zaujímavý aj výber partnerov, pričom ide o mix orgánov zastupujúcich mládež krajín EÚ a európskych krajín zatiaľ iba kandidujúcich na vstup do EÚ.

Výsledkom bude komplexný prehľad pozitívnych praktík pri tvorbe a presadzovaní mládežníckej politiky, ktorý bude obsahovať rôzne nástroje, mechanizmy a zdroje využívané na úspešné presadzovanie väčšej a efektívnejšej participácie mládeže, čo prispeje k replikácii pozitívnych skúseností na národnej úrovni.