Čo je dôležité vo vzdelávaní (blog)

V školstve je málo dôležitejších vecí ako kvalitní učitelia. Kľúčové je však prostredie, ktoré stimuluje rozvíjanie vlastných nápadov, aktivít a projektov.

Viac

Pracovné ponuky občianskeho združenia Odyseus

Poslaním občianskeho združenia Odyseus je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených komunít. Práve v súčasnosti potrebujú obsadiť nasledovné voľné pracovné pozície.

Viac

Európska konferencia mládeže na Malte prišla s konkrétnymi plánmi ako zapojiť mladých ľudí

Minulý týždeň sa stretlo viac ako 200 mladých ľudí, úradníkov a politikov z celej Európy na Európskej konferencii mládeže na Malte, aby vytvorili akčný plán pre implementáciu politík, ktoré budú podporovať zapájanie mladých ľudí do verejného života v členských štátoch EÚ.

Viac

Prevencia radikalizácie mladých ľudí – inšpirácie pre samosprávy

Tím tvorený výskumnými pracovníčkami CVEK-u (Centrum pre výskum etnicity a kultúry) absolvoval v januári intenzívny študijný pobyt v štyroch nórskych mestách. Jeho účelom bolo oboznámenie sa s možnosťami, ktorými disponujú miestne mimovládne organizácie a iniciatívy v oblasti prevencie radikalizácie mladých ľudí.
Výsledkom pobytu je súhrn nimi navrhovaných aktivít a opatrení, zavádzaním ktorých, by bolo podľa ich názoru prinajmenšom osožné, riešiť danú problematiku aj u nás na Slovensku.

Viac

Podpora mládežníckych organizácií dosiahla ďalšie minimum (blog RmS)

Všetci sa dnes zhodnú na tom, že neformálne metódy a hodnotové vzdelávanie sú kľúčovými chýbajúcimi prvkami v našom vzdelávaní. Napriek deklaráciám sa však tento postoj nijak v realite neprejavuje. Trend je skôr opačný. Slovenské školstvo je v posledných mesiacoch...
Viac

Výzva na nominácie členov poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže

Mladí ľudia sami definovali potrebu byť aktívne zapojení do tvorby politík, do prípravy opatrení, ktoré ovplyvnia najmä ich život v budúcnosti. Vytvorenie poradného orgánu bude pre nich príležitosťou vyjadriť sa k aktuálnym otázkam, ktoré splnomocnenec rieši a zároveň budú mať prístup ku všetkým potrebným informáciám.
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže (ďalej len poradného orgánu) vyhlásil dňa 31. 3. 2017 v zmysle čl. 3, odst. 10 štatútu poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže verejnú výzvu na nomináciu členov/členiek do uvedeného poradného orgánu.

Absolventský kurz Mediálnej školy

„Zvuk beží, kamera beží, klapka, akcia!“ Tieto slová sa ozývali chodbami saleziánskej školy v Žiline. Počas absolventského kurzu o videu sa takmer dvadsať účastníkov Mediálnej školy naučilo dávať!
Mediálna škola (MeŠ) je projekt neformálneho vzdelávania v oblasti médií, ktorý vznikol v roku 2009 v rámci spolupráce saleziánskej rodiny
na Slovensku a v Česku. Zastrešuje ho Laura, združenie mladých. Jeho vyvrcholením bol Absolventský kurz, ktorý sa uskutočnil v Žiline.

Godzone do toho ide celým srdcom

Dva týždne po Veľkej noci sa v Banskej Bystrici uskutoční už šiesty ročník Godzone konferencie. Dvojdňové stretnutie mladých z celého Slovenska sa bude tohto roku niesť v téme „Celým srdcom“ a celý jeho program sa bude odohrávať v banskobystrickej Športovej hale Štiavničky v dňoch 28.-29. apríla. Registrácia na podujatie prebieha elektronickou formou na webovej stránke konferencie a bude otvorená do 18.apríla 2017 alebo do naplnenia kapacity.

Výzva na nominácie členov poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže

Mladí ľudia sami definovali potrebu byť aktívne zapojení do tvorby politík, do prípravy opatrení, ktoré ovplyvnia najmä ich život v budúcnosti. Vytvorenie poradného orgánu bude pre nich príležitosťou vyjadriť sa k aktuálnym otázkam, ktoré splnomocnenec rieši a zároveň budú mať prístup ku všetkým potrebným informáciám.
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže (ďalej len poradného orgánu) vyhlásil dňa 31. 3. 2017 v zmysle čl. 3, odst. 10 štatútu poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže verejnú výzvu na nomináciu členov/členiek do uvedeného poradného orgánu.

preèítajte si viac

Absolventský kurz Mediálnej školy

„Zvuk beží, kamera beží, klapka, akcia!“ Tieto slová sa ozývali chodbami saleziánskej školy v Žiline. Počas absolventského kurzu o videu sa takmer dvadsať účastníkov Mediálnej školy naučilo dávať!
Mediálna škola (MeŠ) je projekt neformálneho vzdelávania v oblasti médií, ktorý vznikol v roku 2009 v rámci spolupráce saleziánskej rodiny
na Slovensku a v Česku. Zastrešuje ho Laura, združenie mladých. Jeho vyvrcholením bol Absolventský kurz, ktorý sa uskutočnil v Žiline.

preèítajte si viac

Godzone do toho ide celým srdcom

Dva týždne po Veľkej noci sa v Banskej Bystrici uskutoční už šiesty ročník Godzone konferencie. Dvojdňové stretnutie mladých z celého Slovenska sa bude tohto roku niesť v téme „Celým srdcom“ a celý jeho program sa bude odohrávať v banskobystrickej Športovej hale Štiavničky v dňoch 28.-29. apríla. Registrácia na podujatie prebieha elektronickou formou na webovej stránke konferencie a bude otvorená do 18.apríla 2017 alebo do naplnenia kapacity.

preèítajte si viac