FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2019 – Na 2.ročníku súťaže žiakov základných škôl bola neočakávaná účasť

FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2019 – Na 2.ročníku súťaže žiakov základných škôl bola neočakávaná účasť

Talentovaným drobcom, žiakom základných škôl, ponúkla Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) hravú formu vedecko-technickej súťaže. Žiakom základných škôl dali ideálnu príležitosť bádať a pritom sa hrať. Druhý ročník Festivalu štyroch živlov (F4Ž) sa tešil veľkej účasti – 61 projektov, 131 autorov a 41 sprevádzajúcich pedagógov, zdôrazňujem dobrovoľníkov, naplnilo Zážitkové centrum vedy AURELIUM v Bratislave na maximum. Vedeckým exponátom Aurelia „konkurovali“, v piatok 7. júna, mladí vedátori svojimi úžasnými posterovými prezentáciami. Jedenásťčlenná odborná hodnotiaca komisia mala čo robiť, aby členovia vyspovedali energiou a talentom nabitých žiakov z celého Slovenska. Všetkých potešilo, že F4Ž neušiel pozornosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerka Martina Lubyová nielenže prišla otvoriť festival rodiacich sa talentov, ale zotrvala tri hodiny, počas celého času prezentácii a osobne sa zaujímala o projektové riešenia. Nebolo azda ani jedného projektu, kde by sa nezastavila a nezhovárala sa so žiakmi.

Pedagógovia, ktorí prihlásili svojich žiakov, svojou dobrovoľníckou prácou po pracovnom čase, umožnili talentovaným a ctižiadostivým žiakom zábavnou formou spoznať vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu. Pritom v súťaživej atmosfére mohli žiaci porovnávať
svoje práce s rovesníkmi. Žiarivé očká detí, mnohých z veľkej diaľky od Bratislavy, sa tešili, že mohli navštíviť hlavné mesto a odovzdať tu svoje vedomosti pred odborníkmi.

Unikátny projekt dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu
i prírodu.

Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Organizácia Festivalu 4 živlov, zameraného na špecifické potreby a motiváciu žiakov na základných školách, je predprípravou na vyššiu úroveň súťaže, na Festival vedy a techniky AMAVET. Podujatie je jedinečné svojím charakterom, nakoľko umožňuje vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu žiakov,
ktorá je motivačným nástrojom ich ďalšieho smerovania v procese formálneho vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce.

Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Svoje projekty prezentovali pred hodnotiteľmi na kartónových paneloch, posteroch. Panelová, posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase.

Cieľom Festivalu 4 živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k vede, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

Prácu organizátora – Asociácie pre mládež, vedu a techniku, ktorá bude mať v budúcom roku už 30-te výročie existencie, výstižne vyzdvihla vo svojom úvodnom príhovore ministerka Martina Lubyová: „Ministerstvo školstva pokladá AMAVET za jeden z najlepších mechanizmov na povzbudzovanie vedeckej tvorby medzi deťmi a mládežou.“

Odborná hodnotiaca komisia nemala ľahkú prácu. Predsedníčkou bola Mgr. Mária Babinčáková Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá zhodnotila súťaž vedátorov: „Vždy, keď odchádzam z Bratislavy, ide sa mi odtiaľ ťažko. Tie chvíle, ktoré strávime s ľuďmi, ktorých máme radi sú na nezaplatenie. To platí aj o Festivaloch, ktoré usporadúva AMAVET. A Festival štyroch živlov patrí medzi ne. Ľudia okolo vás, ktorí sú zapálení pre rovnakú vec, a čo je dôležitejšie, sú to mladí ľudia, školáci. Bolo náročné vybrať z pomedzi vyše 60 projektov tie najkvalitnejšie. Každý účastník prezentoval svoj projekt s veľkým odhodlaním podať čo najlepší výkon, aj keď prezentácia sama o sebe je už len malou čerešničkou na torte. Tá torta predstavuje množstvo úsilia a času, ktoré musel mladý vedec pri práci na svojom projekte vynaložiť. Preto sa aj komisia rozhodla oceniť viac projektov, ako mala v úmysle na začiatku a to až 16. Tie boli veľmi dobre prepracované a mali zaujímavú tému. Mnohé z nich tvoria veľmi dobrú štartovaciu čiaru pre ďalšiu prácu. Milí mladí vedci, robte vedu, ktorá vás baví a robte ju s nadšením. Lebo práve vtedy je to na vás vidieť.“

Výsledky Festivalu štyroch živlov AMAVET 2019
Projekty s 1 autorom:

Benjamin Jakub Trokan – ZŠ Andreja Bagara, Trenčianske Teplice, Boris Šiška – ZŠ s MŠ Nižná brána 8, Kežmarok, Dušan Šlosár – ZŠ s MŠ Veľká okružná19, Partizánske, Lucia Pizúrová – Gymnázium Komenského 2, Partizánske, Lujza Majkutová – Gymnázium Gelnica, Nella Kratochvílová – ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1/A, Modra, Sophie Zari Waresová – AMAVET klub 727 pri Gymnáziu v Krompachoch, Tomáš Hakáč – ZŠ Školská 235/10, Považská Bystrica.

Projekty s 2 autormi:

Alexandra Pavayová, Ondrej Gecej – ZŠ Michaľany, Školská 339/2, Filip Ján Kolesár, Richard Džupin – ZŠ Michaľany, Školská 339/2, Ivana Andrejčíková, Daniel Muller – Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina, Júlia Štupáková, Jarmila Paučová – ZŠ Divín, Lúčna 8, Michal Bodnár, Tobiaš Hudec – ZŠ Michaľany, Školská 339/2, Michal Kováč, Adrián Kováč – AMAVET klub 808, Partizánske.

Projekt s 3 autormi:

Tomáš Cyprian, Adam Šagát, Kamil Horník – SZŠ Nová Dubnica, SNP 96/366.

Projekt so 4 autormi:

Dominik Mondek, Jakub Holčík, David Kováč, Michal Vrablic – ZŠ Kupeckého 74, Malacky

O najlepšom projekte hlasovali aj prítomní učitelia, vedúci projektov, ktorí sprevádzali súťažiacich žiakov. Najvyšší počet hlasov získal za svoj projekt Matúš Kysela, Gymnázium,Varšavská cesta 1, Žilina.Ján Nemec.

Zdroj: Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)

Foto: Kristína Töröková Photography

Workshop: Inovatívne prístupy v práci s mladými

Workshop: Inovatívne prístupy v práci s mladými

“To, že žijeme v dobe s neustále prichádzajúcimi zmenami, vnímame všetci. Preto aj v práci s mladými ľuďmi musíme neustále hľadať nové cesty a nástroje, ako sa k mladým priblížiť a ako s nimi otvárať rôzne témy” 

Na workshope sa predstaví niekoľko inovatívnych nástrojov a prístupov, ktoré sa v práci s mladými ľuďmi dajú využiť. Hlbšie sa bude venovať metóde Design thinking, ktorá vznikla pôvodne v dizajnérskej komunite a používa sa pri hľadaní najvhodnejších riešení rôznych problémov. Celý proces je však zameraný na človeka a jeho potreby a dôležitou súčasťou design thinkingu je testovanie produktov či služieb priamo na cieľovej skupine. Ak sa zameriame na prácu s mladými ľuďmi, ide o zapájanie mladých do procesu tvorby zmien a nových riešení vo veciach, ktoré sú určené im. Na workshope sa budete môcť zoznámiť so základnými princípmi design thinkingu a prakticky si ich aj vyskúšať.

Lektor: Tomáš Pešek

Vstupné na workshop: 15 EUR
v cene okrem vstupu na workshop a občerstvenia získate aj čerstvo vytlačenú publikáciu Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktorú si budete môcť prelistovať medzi prvými.

Registrovať sa môžete TU.

Viac info TU.

Zdroj: Youthwatch

 

Ako hraním hier pripraviť deti na budúcnosť?

Ako hraním hier pripraviť deti na budúcnosť?

24. mája 2019 sa v Žiline konal 2. ročník celoslovenskej súťaže v programovaní Galaxiáda 2019, na ktorej v 2 kategóriách súťažili žiaci I. a II. stupňa základných škôl. Mladší žiaci súťažili v interaktívnej vzdelávacej hre GalaxyCodr, ktorá zábavným spôsobom rozvíja algoritmické myslenie a základné princípy programovania. Súťažnému finále predchádzala kvalifikácia na školách, na základe ktorej do finálového kola postúpilo 20 detí.

V kategórii starších žiakov si zmerali účastníci sily v tvorbe hier, svoje súťažné projekty prihlasovali priebežne. O víťazoch rozhodovala odborná porota pozostávajúca z lektorov a zároveň publikum, čiže užívatelia hier. Do finále postúpilo celkovo 8 projektov, hodnotila sa úroveň kódu, motív a komplexnosť hry, tiež jej funkčnosť (hrateľnosť) a design.

Účelom podujatia bolo zároveň vytvorenie spoločného priestoru pre žiakov, učiteľov a rodičov, v ktorom by sa otvorila diskusia, ako digitálne média efektívne využívať pre účely vzdelávania. Počítačové hry a multimédiá sú pre deti veľmi príťažlivé, internet je nositeľom informácií a brániť deťom využívať tieto prostriedky nie je konštruktívnym riešením. Práve naši mladí účastníci Galaxiády boli presvedčivým dôkazom, ako počítačové hry a multimédiá prispievajú ku kreativite a schopnosti riešiť komplexné úlohy. Očakáva sa, že do roku 2020 bude v EÚ chýbať pol milióna IT špecialistov. Výrazne na nedostatok IT špecialistov trpí aj Slovensko. Digitálne médiá sú budúcnosť a najlepším spôsobom, ako deti na budúcnosť pripraviť, je naučiť ich tieto prostriedky správne využívať.

Na Galaxiáde vystúpili traja zaujímaví rečníci, ktorí uviedli príklady úspešnej praxe. Prípadovú štúdiu výučby informatiky na ZŠ Chminialske Jakubovany predstavil účastník programu Teach for Slovakia Jano Horváth. Vysvetlil, aké digitálne zručnosti uplatnia deti, ktoré nedokončia základnú školu a akým spôsobom je možné využiť sociálne siete pre zvýšenie gramotnosti detí, ktorých rodným jazykom nie je slovenčina.

Zaujímavý projekt First Lego League predstavil Michal Čadecký. Tento unikátny projekt sa snaží vzbudiť v deťoch záujem o vedu a technológie hravým spôsobom. Cieľom je povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení problémov a budovanie tímovej spolupráce.

Zuzana Tanková sa vo svojej prednáške venovala bezpečnosti na internete a rozvíjaniu zručností prostredníctvom Business Leaders Forum – cieľom tohto dobrovoľníckeho programu je školiť učiteľov na školách tak, aby v deťoch efektívne rozvíjali digitálne
schopnosti.

“Svet sa postupne digitalizuje a našou úlohou je umožniť deťom také vzdelanie, ktoré ich na budúcnosť a trh práce čo najlepšie pripraví.”, uviedol jeden zo zakladateľov Learn2code, Radovan Debnár. Learn2code sa orientuje na vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností a za cieľ si kladie sprístupniť vzdelávanie všetkým sociálnym a vekovým kategóriám, obzvlášť deťom a mladým ľuďom. Galaxiáda je navyše dôkazom, že na potrebe digitálneho vzdelávania sa zhodnú nielen vzdelávacie organizácie, ale i školy, pedagógovia a najmä rodičia.

Zdroj: Learn2code

Krásne 4. miesto Slovákov na súťaži – “Intel International Science and Engineering Fair”

Krásne 4. miesto Slovákov na súťaži – “Intel International Science and Engineering Fair”

V dňoch 13.-17. mája 2019 sa uskutočnila v meste Phoenix v americkom štáte Arizona najprestížnejšia projektová súťaž stredoškolákov – “Intel ISEF (International Science and Engineering Fair). Súťaž sa koná každoročne s celkovým počtom vyše 1500 účastníkov z viac ako 70 štátov sveta. V tomto roku sa súťaže Intel ISEF zúčastnili slovenskí finalisti Festivalu vedy a techniky AMAVET – stredoškoláci Aneta Dunajová, Peter Škripko a Ján Maťúfka. Peter s Jankom získali krásne 4. miesto!

Prestíž súťaže spočíva v poskytovaní odmien, ako napríklad štipendií, špeciálnych pobytov a finančných ocenení, v celkovej výške viac ako 4 milióny amerických dolárov. Prvý ročník ISEF sa konal v roku 1950. Od roku 1997 do 2019 bol finančne podporovaný spoločnosťou Intel. Pri vyhlasovaní hlavných cien ISEF zaviala aj slovenská vlajka. Peter Škripko a Ján Maťúfka obsadili výborné 4. miesto v kategórii Materiálových vied. Peter a Janko z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove vypracovali tímový projekt „Náhrada syntetických UV-absorbentov lignínom“.

Aneta Dunajová z Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Snine prezentovala v kategórii Biomedicínske inžinierstvo projekt „Detekcia vírusu chrípky impedimetrickým biosenzorom“. Vedúcim slovenskej delegácie bol jeden z porotcov celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET RNDr. Michal Zajaček, PhD., ktorý nám po prílete povedal: „Som rád, že na tejto najprestížnejšej svetovej súťaži pre stredoškolákov opäť zaviala slovenská vlajka. Z Festivalu vedy a techniky AMAVET viem, že máme veľmi šikovných a talentovaných žiakov, len im treba vytvoriť priestor na sebarealizáciu a „posunúť“ ich do sveta, aby svoje vedátorské projekty mohli porovnať so svojimi rovesníkmi vo svete. Už teraz sa tešíme na úspešné prezentovanie projektov slovenských stredoškolákov na ISEF 2020 v Anaheim v Kalifornii. Spoločnosť Intel po 23 rokoch už skončila s finančnou podporou a ISEF hľadá v súčasnosti sponzora. Verím, že aj takáto motivácia podporí tvorbu kvalitných projektových prác žiakov, ktorí z krajských súťaží Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) postupujú na celoslovenské finále počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 22. ročník FVAT zorganizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku od 7. do 8. novembra 2019.“

Zdroj: AMAVET

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Nela je posledná delegátka, ktorú sme ešte nepredstavili. Spolu s Dášou sú stálymi delegátkami k projektu EÚ dialóg s mládežou a zastupujú nás na troch konferenciách. Konferencie sa konajú krajinách, ktoré aktuálnemu, siedmemu cyklu, predsedajú. Týmito krajinami sú Rumunsko, Chorvátsko a Fínsko.

Odkiaľ pochádzaš? Aký máš k tomuto miestu vzťah? 

Pochádzam z Bratislavy. Napriek tomu a možno aj preto, že som dlhšiu dobu žila v zahraničí, bude mať toto mesto pre mňa navždy čaro. Podľa môjho názoru má skvelú polohu a dobrú kvalitu života. Je ideálnou kombináciou pozostatkov ospalej socialistickej architektúry, dedičstva z čias monarchie a mladého, progresívneho mesta – práve táto rôznorodosť na relatívne malej pôde ho pre mňa robí unikátnym.

Aká je tvoja vysnívaná krajina? 

Nemám. Verím, že tráva nie je nikde zelenšia a krajinu robia hlavne ľudia. Základom je pre mňa žiť na mieste, kde sa nemusím báť vyjsť na ulicu a poskytuje mi dostatočnú slobodu ako i možnosť participácie vo verejnom dianí. Ak by som však naozaj mala povedať jedno konkrétne miesto, rozhodne legendárny Absurdistan. 😊

Prečo študuješ to, čo študuješ? 

Mám bakalára z práva, momentálne si dokončujem magisterské štúdium v odbore environmentálnych technológií a medzinárodných vzťahov. Klimatické zmeny a životné prostredie považujem za najdôležitejšie témy súčasnosti – ako sa vraví, neskoro už bolo včera. Verím však, že len spojenie fakticky založeného prístupu a dôsledná spolupráca na medzinárodnom leveli môže viesť k environmentálnej politike, ktorá sa sústreďuje na konkrétne kroky a nie len prázdne sľuby.

V čom vynikáš? 

Myslím, že mám dobré komunikačné schopnosti a viem sa ľahko prispôsobiť novému prostrediu. Niektorí ľudia hovoria, že som vcelku vtipná, ja si len skromne myslím, že mi to tolerujú keďže ma Pán Boh už dostatočne potrestal mojou výškou (alebo skôr nížkou).

Čo ťa najviac v tvojom okolí hnevá a chcela by si to zmeniť? 

Hnevajú ma ignoranti a klapky na očiach. Neochotnosť a egoizmus. Kopanie si na vlastnom piesočku a nedostatok pokory. Niekto raz múdro povedal – takto ten komunizmus nevybudujeme. 😊

 

19. ročník kampane – “Vypni telku, zapni seba!”

19. ročník kampane – “Vypni telku, zapni seba!”

V pondelok, 27. mája 2019 začína 19. ročník kampane – “Vypni telku, zapni seba!” Výzvu nepozerať týždeň televíziu, nehrať hry na mobile a počítači a nahradiť virtuálne četovanie za osobné zážitky prijalo zatiaľ štyritisíc detí z celého Slovenska.

Kampaň organizuje každoročne eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, no medzi 110 prihlásenými skupinami sú okrem členov eRka aj školské kolektívy. Detské skupiny tvoria členovia v tomto roku 110 detských skupín a školských kolektívov z celého Slovenska. Kampaň je zameraná na aktívne prežívanie voľného času. Dobrovoľníci pripravili pre deti v tomto týždni zážitkové programy ako alternatívu k pasivite za obrazovkami.

Týždeň Vypni telku, zapni seba!” trvá od pondelka, 27.mája do nedele, 2. júna 2019. Hlavnou témou tohto ročníka je heslo – “Vysielame naživo”. Túto tému rozvíjajú animátori a pedagógovia tvorivým spôsobom podľa pripraveného metodického materiálu a navrhnutému harmonogramu týždňa:

  • Pondelok: Hráme sa naživo
  • Utorok: Tvoríme naživo
  • Streda: Športujeme naživo
  • Štvrtok: Rozprávame sa naživo
  • Piatok: Spievame a tancujeme naživo
  • Víkend: Medzinárodný deň detí

Deti budú počas týždňa na znak svojho záväzku nosiť náramok s logom kampane. Každý účastník dostal dva náramky. Jeden pre seba a druhý pre kamaráta. Takýmto spôsobom sa počet účastníkov môže navýšiť až na osemtisíc.

Materiály na stiahnutie, registrácia pre zaslanie náramkov zdarma a informácie o kampani sú k dispozícii TU.

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev

Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

RmS poslala a zverejnila otvorený list, ktorý reaguje na konanie členov správnej rady Nadácie Intenda. Jeho znenie si môžete prečítať TU. Na otvorený list sme zatiaľ neobdržali žiadnu reakciu.

Ešte stále hľadáme regionálneho koordinátora alebo koordinátorku pre Žilinský kraj. Viac informácií nájdete TU.

Presne pred týždňom sme mali ďalší klub riaditeľov, na ktorom prezentovala naša výskumníčka Katka Čavojská dáta o mládeži, ktorými disponujeme.

Okrem toho sa tieto dni konajú výberové pohovory na obsadenie pozície koordinátora pre verejné politiky. Tešíme sa, že už čoskoro budeme mať nového člena tímu, ktorého včas predstavíme.

 

OTVORENÝ LIST ČLENOM SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE INTENDA ZA ŠRVŠ OZ

OTVORENÝ LIST ČLENOM SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE INTENDA ZA ŠRVŠ OZ

Vážení páni
Ľuboš Majer, predseda ŠRVŠ OZ
Jaroslav Sýkora, člen SRNI za ŠRVŠ OZ
Peter Kulan, člen SRNI za ŠRVŠ OZ
Peter Zubáľ, člen SRNI za ŠRVŠ OZ

OTVORENÝ LIST ČLENOM správnej rady nadácie intenda za ŠrvŠ OZ

 

Vážení členovia správnej rady Nadácie Intenda p. Jaroslav Sýkora, p. Peter Kulan, p. Peter Zubáľ, ako aj predseda občianskeho združenia ŠRVŠ – občianske združenie p. Ľuboš Majer, a ostatní členovia občianskeho združenia ŠRVŠ – občianske združenie (ŠRVŠ OZ),

s obavami sledujeme vaše konanie v správnej rade Nadácie Intenda (SRNI), ktorého výsledkom je podľa nás zásadné ohrozovanie životaschopnosti Nadácie Intenda a porušovanie základných práv jedného z jej zakladateľov, ako aj princípov, na ktorých je založená samotná existencia Nadácie Intenda. Touto cestou na Vás apelujeme, aby ste prehodnotili váš doterajší prístup tak, aby ste nevytvárali prekážky v napĺňaní verejnoprospešných cieľov Nadácie Intenda.

 

Uvedené ohrozovanie Nadácie Intenda a porušovanie základných práv zakladateľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je spôsobené tým, že súčasní zástupcovia ŠRVŠ OZ v správnej rade dlhodobo maria prijatie rozhodnutia, ktorým má dôjsť ku schváleniu a následne k vymenovaniu členov správnej rady za ministerstvo. Je potrebné zdôrazniť, že postup týchto členov správnej rady, ktorí znemožňujú jednému zo zakladateľov Nadácie Intenda zvoliť do najvyššieho orgánu svojich zástupcov, je v príkrom rozpore so zásadami fungovania Nadácie Intenda. Je nespochybniteľné, že týmto sa ministerstvo školstva priamo vylučuje z možnosti ovplyvnenia akýchkoľvek rozhodnutí týkajúcich sa činnosti Nadácie Intenda. Sme toho názoru, že takéto šikanózne a nemorálne konanie nie je v súlade so zákonom, ani s nadačnou listinou, a ani so samotnou podstatou fungovania Nadácie Intenda.

 

Nadácia Intenda bola v roku 2001 založená troma zakladateľmi, a to Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ministerstvo školstva), občianskym združením ŠRVŠ – občianske združenie (ŠRVŠ OZ) a občianskym združením Rada mládeže Slovenska (RMS). Nadácia Intenda vznikla ako účelová organizácia, ktorá má slúžiť rozvoju a podpore aktivít mladých ľudí a prispievať k vytváraniu priestoru pre účasť mladých na živote spoločnosti. V posledných rokoch je Nadácia Intenda v dôsledku požiaru Hotela Junior Jasná a neefektívneho manažmentu zo strany bývalého vedenia Nadácie Inteda v stave dlhodobej prevádzkovej straty a stagnácie nadačnej činnosti. Súčasné vedenie Nadácie Intenda má záujem riešiť tento krizový stav, v plnom rozsahu obnoviť nadačnú činnosť a opätovne napĺňať ciele a verejnoprospešný účel Nadácie Intenda, a za týmto účelom prijať opatrenia na riešenie jej dlhodobej prevádzkovej straty a obnovenie grantových programov.

 

O týchto základných otázkach týkajúcich sa fungovania Nadácie Intenda a napĺňania jej poslania rozhoduje predovšetkým správna rada Nadácie Intenda, ktorej členovia sú volení tak, aby každý zo zakladateľov mal v správnej rade rovnaké zastúpenie. Aj napriek predmetnej skutočnosti, ktorá je výslovne stanovená v nadačnej listine Nadácie Intenda, je momentálne ministerstvu školstva bránené vymenovať si svojich zástupcov v správnej rade a tým sa podieľať na rozhodovaní o primárnych otázkach fungovania Nadácie Intenda. Súčasná situácia je tak kritická, že ministerstvo školstva nie je spôsobilé viac ako tri mesiace hlasovať na zasadnutiach správnej rady, hoci ich predmetom je riešenie viacerých zásadných otázok, ktoré môžu ovplyvniť dokonca aj ďalšiu existenciu Nadácie Intenda a ktorých realizácia neznesie odklad.

 

Je zrejmé, že úmyslom zakladateľov bolo pri vytváraní správnej rady Nadácie Intenda zabezpečiť, aby každý zo zakladateľov mal aktívny dosah na fungovanie  a smerovanie Nadácie Intenda a aby v jeho mene takéto rozhodovanie zabezpečovali osoby, ktoré on považuje za kompetentné a odborne spôsobilé. Počet členov správnej rady bol pri založení stanovený na 9 členov (za každého zakladateľa 3). Akékoľvek rozhodovanie správnej rady má byť výsledkom kolektívneho konsenzu, ktorý je zabezpečený práve tým, že v správnej rade majú mať rovnaké zastúpenie všetci traja zakladatelia. Za súčasnej situácie, kedy má správna rada z dôvodu absencie zástupcov ministerstva len 6 členov, má ŠRVŠ OZ v správnej rade zásadný vplyv a môže ovplyvňovať prijatie uznesení správnej rady podľa vlastnej predstavy, nakoľko je možné hlasmi zablokovať prijatie akéhokoľvek rozhodnutia správnej rady.

 

Táto situácia je znepokojivá o to viac, že decembri 2018 došlo k spochybneniu legitímnosti mandátu ŠRVŠ OZ zo strany materskej zákonnej Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), ktorá uviedla, že: „ŠRVŠ OZ v súčasnom postavení nemá mandát vystupovať v mene vysokoškolských študentov a stratilo účel, na ktorý bolo založené.“  Ďalej ŠRVŠ uvádza, že  „zástupcovia ŠRVŠ OZ v orgánoch Správnej rady Nadácie Intenda a Dozornej rady HMS boli zvolení bez jasného mandátu od zástupcov vysokoškolských študentov“.

 

Vytváranie patových situácii a marenie doplnenia správnej rady Nadácie Intenda môže mať v čase krízy, ktorou Nadácia Intenda prechádza, ničivý účinok, lebo sa môže majetok, ktorý má slúžiť verejnosti, dostať až do konkurzu. Blokovania správnej rady a odďaľovanie riešenia prevádzkovej straty súvisí neoddeliteľne aj s blokovaním riešenia situácie okolo Hotela Junior Jasná a konkurzným konaním vedeným voči dcérskej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia a.s. (HMS). Čo sa deje dnes v správnej rade nespochybniteľne výrazne oslabuje pozíciu Nadácie Intenda a jej dcérskej spoločnosti HMS v prebiehajúcich sporoch.

 

Týmto zdôrazňujeme, že do dnešného dňa členovia správnej rady za ŠRVŠ OZ, aj napriek tomu, že niekoľkonásobne zmarili prijatie uznesení týkajúcich sa kandidátov navrhnutých ministerstvom školstva, nevyjadrili žiadne svoje konkrétne výhrady voči týmto osobám, hoci ako vyplýva z ich životopisov, ide o odborne spôsobilé osoby s náležitým vzdelaním, praxou a skúsenosťami, ktoré boli ministerstvom školstva navrhnutí po starostlivej úvahe a posúdení ich profesionality. Toto konanie sa preto javí ako účelové.

 

Zdôrazňujeme, že členovia správnej rady majú aktívne napomáhať rozvoju a zveľaďovaniu Nadácie Intenda. Je nespochybniteľné, že vytváraním patových situácií pri hlasovaní v správnej rade, či dokonca iniciovaním bezúčelných súdnych konaní voči Nadácii Intenda, ktorými podľa nás v rozpore so zákonom žiadajú určenie neplatnosti prijatých uznesení správnej rady (!), nedochádza k naplneniu základných predpokladov pre výkon funkcie člena správnej rady. Nadácia Intenda je nútená v súčasnosti vynakladať čas a finančné prostriedky na riešenie týchto interných konfliktov, hoci tieto môže efektívne využiť na riešenie zásadných otázok týkajúcich sa fungovania Nadácie Intenda a obnovenia jej verejnoprospešného účelu. Členovia správnej rady za ŠRVŠ OZ s vedomím týchto skutočností naďalej pokračujú vo vytváraní prekážok, a to bez akéhokoľvek záujmu vyriešiť danú situáciu a ministerstvu školstva umožniť mať zastúpenie v správnej rade.

 

Vážení p. Jaroslav Sýkora, p. Peter Kulan a p. Peter Zubáľ, touto cestou Vás vyzývame, aby ste aktívne a s odbornou starostlivosťou pristupovali k výkonu Vašich funkcií, pričom v prípade, ak sa ako členovia správnej rady nepovažujete za spôsobilých vykonávať funkciu v súlade s nadačnou listinou, je vhodné, aby ste zvážili svoje pôsobenie v správnej rade a o tejto skutočnosti informovali ŠRVŠ OZ. Zároveň si dovoľujeme dať do pozornosti, že RMS ako jeden zo zakladateľov, ktorý je priamo ovplyvnený Vaším konaním, v súčasnosti zvažuje využitie prostriedkov právnej ochrany, nakoľko má za to, že súčasná situácia má zásadný negatívny vplyv na postavenie a činnosť Nadácie Intenda a poškodzuje okrem iného aj jej dobré meno.

 

Záverom tohto listu nám dovoľte uviesť, že jeho účelom nie je vytváranie konfliktu alebo rozporov, ale naopak, naším cieľom je iba úprimne odprezentovať žiadosť, aby sa všetci členovia správnej rady Nadácie Intenda stotožnili s jej verejnoprospešným účelom, zvažovali svoje kroky tak, aby tieto boli v jej prospech a v neposlednom rade uprednostňovali záujmy Nadácie Intenda pred svojimi osobnými záujmami. Rada mládeže Slovenska združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži už od roku 1990, všetky spolu združujú viac ako 50-tisíc detí a mladých ľudí. Veríme, že dôjde k naplneniu účelu tohto otvoreného listu a spoločne sa nám podarí obnoviť nadačnú činnosť Nadácie Intenda a tým vytvoriť širokú základňu pre rozvoj mladých ľudí v našej spoločnosti. Sme však presvedčení, že bez aktívneho zastúpenia všetkých zakladateľov Nadácie Intenda v správnej rade sa predmetný cieľ oddiali, a to opätovne iba na úkor mladých ľudí, ktorých podpora je základným poslaním Nadácie Intenda.

 

S úctou,
Juraj Lizák, predseda Rady mládeže Slovenska a štatutárny zástupca Slovenského skautingu
Juraj Králik, člen predsedníctva RmS a predseda mládežníckej organizácie eRko
Dalibor Perašín, člen predsedníctva RmS a generálny sekretár YMCA Slovensko
Erik Gál, člen predsedníctva RmS a predseda Zväzu skautov maďarskej národnosti

 

 

Erasmus + školenie “From online hate speech to the extremism”

Erasmus + školenie “From online hate speech to the extremism”

IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Národná Agentúra pre mládež a šport organizuje školenie vhodné pre „terénnych pracovníkov s mládežou“, ktorí pracujú priamo s mladými ľuďmi, ktorí majú tendenciu podliehať demagógii a radikálnej propagande.

Tento kurz poskytne účastníkom hlbšie pochopenie konceptu extrémizmu a poskytne im nástroje na identifikáciu a prácu s tými najviac ohrozenými skupinami mladých ľudí. Zameria sa na to, ako vytvoriť interkultúrny dialóg v práci s mládežou a využiť na zapojenie tých, ktorí by sa inak mohli obrátiť na extrémizmus.

Kde sa nachádza hranica slušnej debaty a vyjadrovania svojich názorov na internete a kde začína nenávistné vyjadrovanie a podnecovanie k nenávisti? Čo je viac sloboda slova alebo ochrana ľudských práv a dôstojnosti ?

Pracujete s mládežou a trápi vás kolísavá úroveň spolunažívania a tolerancie v spoločnosti? Ak chcete získať prehľad a naučiť sa využívať nástroje a techniky ako pracovať s mládežou na tieto vysoko aktuálne témy, prihláste na tomto linku.

Cieľovou skupinou sú: pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, tvorcovia mládežníckej politiky, školitelia, výchovní poradcovia, vedúci mládežníckych organizácií a CVČ, školskí psychológovia, online poradne venujúce sa deťom a mládeži.

Deadline na prihlasovanie do 31.mája 2019 

Zdroj: IUVENTA

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Dáša bola vybratá ako “stála” delegátka, čo znamená, že sa zúčastní všetkých troch konferencií, ktoré sa budú konať v rámci aktuálneho cyklu Európskeho dialógu s mládežou. Konferencie sa konajú v krajinách predsedníckeho tria, čiže Rumunsko, Fínsko a Chorvátsko.

Odkiaľ pochádzaš? Aký máš k tomuto miestu vzťah?

Než som sa v 18-tich presťahovala kvôli štúdiu do Prahy, prevažnú časť svojho života som strávila v malebnej dedinke Olcnava na Spiši. Do Olcnavy sa vždy rada vraciam, najmä kvôli mojej skvelej rodine, pokoju a prírode.

Aká je tvoja vysnívaná krajina?

Každá krajina má svoje pozitíva aj negatíva. koniec koncov, všade, kde som doteraz žila som si vedela vytvoriť svoj vlastný svet, ktorý mi prišiel trochu ako sen :-)Študovala som v Taliansku na Sicílii, a v tom období bol ten ostrov pre mňa ten najčarovnejší domov. Potom som dobrovoľničila v Gruzínsku, kde som zažila asi najdobrodružnejšie obdobie môjho života. Praha bola od mala mojím milovaným mestom, hoci sa mi páčilo a stále páči aj na Slovensku. Nemám jednu vysnívanú krajinu a ani ju nechcem mať. Páči sa mi brať život tak, ako príde a ak ma vietor opäť zaveje niekam inam, verím, že sa nájdem aj na novom mieste.

Prečo študuješ to, čo študuješ?

Už keď som mala 5 rokov, dostala som svoj prvý glóbus a chcela som spoznávať svet. Časom som snívala o cestovaní a učení sa cudzích jazykov… Hoci ma v škole bavili takmer všetky predmety, rozhodla som sa študovať Medzinárodné teritoriálne štúdiá. Vďaka štúdiu histórie a geografie som prenikla do hĺbky fascinujúcich krajín Európy a Severnej Ameriky a myslím, že aj získala dostatočný prehľad o dnešnej spoločnosti. Skúsenosťami som ale zistila, že ma viac baví vzdelávanie a preto chcem pokračovať v štúdiu v oblasti vzdelávacích politík.

V čom vynikáš?

Ľudia zvyčajne vravia, že v jazykoch. Rada sa rozprávam veľa a s rôznymi ľuďmi. No a rôznorodé jazyky mi dávajú možnosť slobodne sa vyjadriť a porozprávať, s kým chcem. Okrem toho ma jazyky fascinujú svojou rozmanitosťou a mám pocit, že mi otvárajú myseľ. Momentálne hovorím ôsmimi jazykmi, samozrejme na rozličných úrovniach, keďže nie všetky používam aktívne. Verím, že sa ich časom naučím ešte viac.

Čo ťa najviac v tvojom okolí hnevá a chcela by si to zmeniť? 

Apatia. Mrzí ma, ak ľudia uveria tomu, že sa nič v našej spoločnosti nedá zmeniť a akékoľvek pokusy považujú za naivitu. Myslím, že je dôležité uvedomiť si svoju silu, obzvlášť ak je človek schopný tolerancie a spolupráce. Rada pracujem s ďalšími ľuďmi s podobnou víziou, napríklad nedávno sme založili občianske združenie s názvom „Change Your Self“ a spoločne sa pokúšame byť prínosom v neformálnom vzdelávaní. Snažíme sa prispieť spoločnosti aspoň tou troškou. A ak už existujú veci, ktoré sa ozaj nedajú len tak jednoducho vylepšiť, môžeme sa aspoň pokúsiť zmeniť náš postoj a zjednodušiť si život trochu optimistickejším náhľadom na svet.

Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

Posledné dni sa RmS pripojila ku kampani, ktorá upozorňuje na návrh generálneho tajomníka Rady Európy na rozpustenie sektora mládeže.  Naše stanovisko nájdete TU.

Okrem toho ešte stále hľadáme ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do EÚ dialógu s mládežou a robiť offline konzultácie, odkaz na výzvu je TU.

V rámci aktuálneho cyklu EÚ dialógu s mládežou sa konala prvá konferencia v Bukurešti, na ktorej nás prezentovali naše delegátky a delegát, ktorých vybrala  národná pracovná skupina. Delegátov postupne predstavujeme aj na našich sieťach.

K EÚ dialógu s mládežou tiež pripravujeme tréning pre samosprávy a otázky ku konzultáciám.

Tešíme sa tiež na výber nového kolegu alebo kolegyne, ktorého hlavnou pracovnou náplňou bude pomáhať pri tvorbe verejných politík.

 

 

ČaVelo! Krajinou na dvoch kolesách

ČaVelo! Krajinou na dvoch kolesách

Týždeň strávený v sedle bicykla, kde ťa vpred poháňa len sila, ktorú vložíš do pedálov a priaznivý vietor. Naľahko, len s cyklo-vakmi. V nich len to, čo naozaj potrebuješ.
 
Dedinkami v kopcoch, rázovitými údoliami aj lúčnymi hrebeňmi s výhľadmi. Priestor zastaviť sa, hoc budeme stále v pohybe.
 
Ty, tvoj bajk, tvoje myšlienky, duše, ktoré zblíži spoločné putovanie a jedno letné dobrodružstvo.
 
Prihlásiť sa môžeš do 31.5.2019 na tomto linku.
Akcia je otvorená pre mladých od 16 rokov.

Viac informácií TU.

Zdroj: Plusko