Návod pre študentov vysokých škôl, ktorí plánovali vycestovať alebo vycestovali na mobilitu Erasmus+

Návod pre študentov vysokých škôl, ktorí plánovali vycestovať alebo vycestovali na mobilitu Erasmus+

Návod pre študentov vysokých škôl bol vypracovaný zamestnancami Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na Slovensku na základe pokynov Európskej komisie je určený pre študentov slovenských vysokých škôl, ktorí plánovali vycestovať alebo vycestovali na mobilitu Erasmus+ a v momentálnej situácii ohľadom pandémie vírusu COVID-19 potrebujú informácie, ako ďalej postupovať.

Mal som v pláne sa mobility zúčastniť, ale do zahraničia som nevycestoval.

Na mobilitu Erasmus+ som plánoval vycestovať, ešte mi nevznikli žiadne náklady:

 • všetky medzinárodné mobility sú až do odvolania zrušené, teda mobilita sa v súčasnosti nedá realizovať (viď usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 • viac informácií  poskytne Erasmus koordinátor na vysokej škole, ktorého odporúčame kontaktovať
 • ak si už mal s domácou vysokou školou na Slovensku podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory a bol ti zaslaný grant na bankový účet, si povinný tento grant v plnej výške vrátiť na účet školy
 • od Erasmus koordinátora tiež zistíš, aké sú možnosti odloženia mobility na iný semester v prípade štúdia, resp. stáže na iné obdobie
 • ak si plánoval ísť na stáž, kontaktuj prijímajúcu inštitúciu a skús zistiť, či by si mohol mobilitu realizovať aj neskôr
 • ak si absolvent a plánoval si absolventskú stáž, ktorú bolo potrebné zrealizovať do 12 mesiacov od ukončenia štúdia na vysokej škole, Európska komisia umožnila predĺženie tejto doby až na 18 mesiacov. Kontaktuj v tomto prípade svoju vybranú prijímajúcu inštitúciu a snaž sa termín stáže upraviť tak, aby spĺňal túto podmienku.

Na mobilitu Erasmus+ som plánoval vycestovať, vznikli mi náklady.

 • ak vznikli náklady súvisiace s ubytovaním, prosím,kontaktuj poskytovateľa ubytovania a žiadaj o možnosť vrátenia financií
 • ak vznikli náklady súvisiace s cestou, obráť sa na poskytovateľa cesty (letecká spoločnosť, železničný dopravca, autobusový dopravca apod.) a žiadaj o možnosť vrátenia financií. Európska komisia pripravila interpretáciu práv pasažierov v súvislosti so šírením COVID-19. Viac informácií TU.
 • kontaktuj svojho Erasmus koordinátora na vysokej škole a predlož žiadosť o uznanie nákladov a doklady potvrdzujúce vzniknuté náklady súvisiace s plánovanou mobilitou (letenku alebo cestovný lístok,ak sa  nepodarí cestovný lístok/letenku stornovať vrátane komunikácie s dopravcom – potvrdenie o zaplatení ubytovania, vrátane komunikácie s poskytovateľom, v ktorej tento odmieta vrátiť preddavok, zaplatenie poistenia na plánovanú dobu mobility apod.)
 • vysoká škola preplatí vzniknuté náklady na základe uznania vyššej moci

Na mobilitu som vycestoval.

Na mobilitu som vycestoval, po vypuknutí pandémie som sa vrátil na Slovensko.

Plánujem pokračovať v štúdiu/stáži dištančnou formou

 • kontaktuj svojho Erasmus koordinátora na domácej vysokej škole, aby vedel, že si sa na Slovensko vrátil
 • pokračuj v štúdiu na zahraničnej vysokej škole dištančnou formou, snaž sa úspešne ukončiť všetky predmety uvedené v Zmluve o štúdiu (Learning Agreement for Studies)
 • v prípade stáže, ak takúto možnosť máš,pracuj formou „homeoffice“ a snaž sa naplniť ciele stáže uvedené v Zmluve o stáži (Learning Agreement for Traineeship)
 • ak vysoká škola v zahraničí umožňuje študentom pokračovať vo vzdelávaní prostredníctvom online štúdia, vysoká škola na Slovensku je povinná takéto štúdium uznať, ak bolo úspešne ukončené,aj za predpokladu, že prebiehalo už na Slovensku
 • stážový pobyt – ak je študentovi umožnené naplniť obsah stáže aj online zo Slovenska, vysoká škola je povinná takúto stáž uznať
 • zahraničná vysoká škola po ukončení mobility vydá certifikát a výpis výsledkov štúdia (Transcript of Records)
 • mobilita bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na certifikáte, ako keby sa celá mobilita realizovala v zahraničí
 • ak išlo o prípad repatriácie, doložíte potvrdenie o dátume, kedy si na Slovensko cestoval a vysoká škola je  povinná uznať aj náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo štátnych zariadení po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení.

Príklad výpočtu grantu č. 1.

Študent mal zmluvu s vysokou školou na štúdium v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov.Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo má študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal študovať v Taliansku 1. 2. 2020,no na Slovensko sa vrátil 29. 2. 2020 a pokračuje v štúdiu online zo Slovenska. Študent svoje štúdium ukončí online skúškami, zahraničná univerzita mu zašle certifikát potvrdzujúci, že štúdium trvalo od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. Študent má nárok na grant:-520 € za mesiac strávený vTaliansku-2 080 € za 4 mesiace strávené doma Študentovi teda bude ponechaný pôvodný grant vo výške 2 600 €.

Príklad výpočtu grantu č. 2.

Študent mal zmluvu s vysokou školou na štúdium v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov. Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo má študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal študovať v Taliansku 1. 2. 2020, no na Slovensko sa vrátil 30. 3. 2020. Za pobyt v povinnej dvojtýžňovej karanténe v repatriačnom zariadení musel zaplatiť 200 €. Študent pokračuje v štúdiu online zo Slovenska. Študent svoje štúdium ukončí online skúškami, zahraničná univerzita mu zašle certifikát potvrdzujúci, že štúdium trvalo od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. Študent má nárok na grant:

 • -1 040 € za 2 mesiace strávené v Taliansku
 • 1560 € za 3mesiace strávené dom
 • 200 € za pobyt v repatriačnom zariadení
 • Študentovi bude v konečnom dôsledku vyplatených 2 800 eur.

V štúdiu/stáži nebudem môcť pokračovať on-line formou

 • kontaktuj svojho Erasmus koordinátora na vysokej škole, aby vedel, že so sa na Slovensko vrátil
 • koordinátorovi na vysokej škole predlož žiadosť o uznanie nákladov, doklady potvrdzujúce náklady spojené s návratom domov (letenku alebo cestovný lístok). Ak išlo o prípad repatriácie, doložíš potvrdenie o dátume, kedy si na Slovensko cestoval a vysoká škola je povinná uznať aj náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo štátnych zariadení po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení. Iné doklady o vzniknutých nákladoch, napríklad za ubytovanie zaplatené vopred na dobu, ktorú už v hostiteľskej krajine nestráviš, vrátane komunikácie s poskytovateľom ubytovania, v ktorej tento odmieta preddavok vrátiť.
 • vysoká škola  uzná minimálne tieto náklady – grant vypočítaný na základe reálneho stráveného obdobia na zahraničnej inštitúcii, ako posledný deň sa uzná deň cesty na Slovensko,reálne náklady na cestu domov, prípadne aj náklady, ktoré vznikli predčasným stornovaním ubytovania, resp. náklady na povinný karanténny pobyt. mobilita sa bude považovať za ukončenú. Informuj sa na domácej vysokej škole, ako je možné pokračovať v štúdiu.

Príklad výpočtu grantu

Študent mal zmluvu s vysokou školou na štúdium v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov. Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo mal študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal študovať v Taliansku 1. 2. 2020, na Slovensko sa vrátil už 31. 3. 2020. Letenka ho stála 100 €;400 € za kauciu za ubytovanie sa mu nepodarilo získať od poskytovateľa ubytovania späť. Za pobyt v povinnej dvojtýžňovej karanténe v repatriačnom zariadení musel zaplatiť 200 €. Keďže študent nepokračuje v online štúdiu zo Slovenska, mobilita sa považuje za ukončenú.Študent má nárok na grant:-1 040 € za 2 mesiace strávené vTaliansku-100 € za letenku-400 € za nestornovateľné ubytovanie-200 € za pobyt v repatriačnom zariadení Študent má nárok 1 740 €. Pokiaľ mu bola pred mobilitou alebo v jej priebehu vyplatená vyššia čiastka, je povinný rozdiel vrátiť, ak sa so svojou vysielajúcou vysokou školou nedohodol inak.

Prerušil som mobilitu a vrátil som sa domov. V štúdiu/stáži budem pokračovať po skončení reštrikcií.

 • kontaktuj svojho Erasmus koordinátora na vysokej škole, aby vedel, že si sa na Slovensko vrátil a predlož mu doklad o tom, že si sa s hostiteľskou školou/podnikom dohodol na pokračovaní mobility prezenčnou formou po skončení reštrikcií a štúdium či stáž nepokračuje dištančnou formou
 • ak išlo o prípad repatriácie, doložíš potvrdenie o dátume, kedy si na Slovensko cestoval a vysoká škola je  povinná uznať aj náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo štátnych zariadení po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení
 • Erasmus koordinátorovi predlož aj iné doklady o vzniknutých nákladoch, napríklad za ubytovanie zaplatené vopred na dobu, ktorú už v hostiteľskej krajine netráviš, vrátane komunikácie s poskytovateľom ubytovania, v ktorej tento odmieta preddavok vrátiť.
 • máš tiež nárok na zaplatenie cestovného na Slovensko a naspäť do hostiteľskej krajiny,a to po predložení dokladov potvrdzujúcich vzniknuté náklady (letenku alebo cestovný lístok)
 • koordinátor s tebou uzavrie dodatok k zmluve, v ktorom budú upravené dátumy mobility
 • mobilita bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na certifikáte ako reálne strávené na zahraničnej vysokej škole/v podniku.

Príklad výpočtu grantu

Študent mal zmluvu s vysokou školou na stáž v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov. Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo má študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal stážovať v Taliansku 1. 2. 2020, po dohode so zamestnávateľom o prerušení stáže sa Slovensko vrátil 29. 2. 2020. Mimoriadna cesta domov stála 100 €. 400 € za kauciu za ubytovanie sa mu nepodarilo získať od poskytovateľa ubytovania späť. Do hostiteľského podniku sa vrátil 1. 7.2020, cesta späť stála 150 €. Na stáži zotrval do 30. 10.2020. Podnik mu vystaví certifikát potvrdzujúci, že stáž trvala od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020 a po prerušení pokračovala od 1. 7. 2020 do 30. 10. 2020, prerušenie trvalo od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Študent má nárok na grant:-2 600€ za 5mesiacov strávených v Taliansku – 250€ za mimoriadne cestovné náklady -400 € za nestornovateľné ubytovanie Študentovi bude v konečnom dôsledku vyplatených 3 250€.

Na mobilitu som vycestoval, po vypuknutí pandémie som ostal v zahraničí.

Pokračujem v štúdiu/stáži

 • kontaktuj svojho Erasmus koordinátora na domácej vysokej škole, aby vedel, že si sa rozhodol v zahraničí ostať.
 • ak vysoká škola v zahraničí umožňuje študentom pokračovať vo vzdelávaní prostredníctvom online štúdia, vysoká škola na Slovensku je povinná takéto štúdium uznať, ak bolo úspešne ukončené
 • zahraničná vysoká škola  po ukončení mobility vydá certifikát a výpis výsledkov štúdia (Transcript of Records)
 • mobilita bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na certifikáte

Nemôžem pokračovať vštúdiu/stáži.

 • lontaktuj svojho Erasmus koordinátora na domácej vysokej škole, aby vedel, že ostávaš v zahraničí. Predlož mu doklad o okolnostiach, ktoré nedovoľujú študovať online, ani sa vrátiť domov.
 • ak hostiteľská škola neposkytuje online štúdium, mobilita sa považuje za ukončenú a hostiteľská škola  vystaví certifikát o reálnej dĺžke mobility
 • v prípade, že si ostali v krajine kvôli zákazu opustenia krajiny vydanom vládou danej krajiny, máš nárok na grant aj počas obdobia trvania tohto zákazu
 • ak ide o vlastné rozhodnutie, mobilita bude uznaná s grantom prináležiacim reálnej dĺžke štúdia podľa certifikátu. Ak bola pred mobilitou alebo v jej priebehu vyplatená vyššia čiastka, si povinný rozdiel vrátiť, ak sa so svojou vysielajúcou vysokou školou nedohodneš inak.

Podrobnosti sú TU.

Zdroj: Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na Slovensku

 

 

 

 

Rada mládeže Trenčianskeho kraja zorganizovala online kurz pre učiteľov – “Ako robiť výuku cez internet”

Rada mládeže Trenčianskeho kraja zorganizovala online kurz pre učiteľov – “Ako robiť výuku cez internet”

Rada mládeže Trenčianskeho kraja sa určite radí medzi pokrokové a rýchlo inovatívne
mimovládne organizácie. Čo mohla dokázať aj minulý týždeň, keď promptne reagovala na
situáciu v školstve, lebo veľa študentov prestalo chodiť do škôl a vzniká veľké riziko, že
chýbajúce hodiny im môžu ohroziť študijné výsledky.

Z tohto dôvodu sa RMTNK rozhodla pripraviť pre učiteľov základných a stredných škôl on-
line kurz, na ktorom chcela vzdelávať učiteľov, ako prostredníctvom internetu sa dá viesť
výučba žiakov. Zdieľať študijné materiály, zadávať rôzne domáce úlohy a viesť on-line
rozhovory s jednotlivými žiakmi prípadne s celou triedou.

Ponuku na prihlásenie do kurzu vyhlásila RMTNK dňa 15. marca 2020 a počas 2 dni sa prihlásilo
viac než 30 učiteľov zo základných a stredných škôl v rámci kraja. Z tohto dôvodu
bolo pripravených viac termínov, do ktorých sa postupne prihlásilo okolo 45 pedagógov. Svojou
účasťou nás poctila aj Eva Žernovičová, vedúca oddelenia odboru školstva TSK, ktorá bola
veľmi vďačná za túto spoluprácu.

Rada mládeže Trenčianskeho kraja je partnerom Trenčianskeho samosprávneho kraja v
oblasti práce s mládežou, a preto v momentálne situácii využila svoje skúsenosti z
neformálneho vzdelávania, a preto sa rozhodla využiť príležitosť a on-line formu vzdelávania
pre učiteľov, aby žiakom dlhá prestávka zo školského vyučovania nezhoršila ich prospech.
Aktivita vznikla vďaka finančnej podpore z projektu HLAS 2020, ktorý je financovaný z
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a administrovaný IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže.

Na základe kladných odpovedí od účastníkov on-line kurzu má v pláne pokračovať s
neformálnym vzdelávaním učiteľov. Preto bolo pripravených pár videí ako metodika,
ktorá bude distribuovaná medzi učiteľov, ktorí sa už zúčastnili on-line kurzov.
Nadobudnuté vedomosti tak budú mať možnosť využiť v prospech mladých ľudí, o ktorých sa
starajú každodennou edukáciou.

Keďže o on-line kurz zo strany učiteľov je stále aktuálny, pretože je dostatok ďalších záujemcov,
ktorí sa prihlásili, kurzy budú pokračovať. V kurzoch sa učitelia oboznámia s prácou
prostredníctvom rôznych on-line nástrojov, ktoré môžu využívať pri svojej výučbe so žiakmi
prostredníctvom internetu a video rozhovorov.

Zároveň by RMTNK účastníkov kurzu chcela vyzdvihnúť, nakoľko aj vo svojom voľnom
čase v súčasnej situácii sú ochotní sa vzdelávať a získavať nové skúsenosti, ktoré sú im
prospešné a môžu určitým spôsobom, prispievať k skvalitňovaniu práce s mladými ľuďmi v
našom regióne.

Učitelia sa môžu ešte naďalej prihlasovať do základného kurzu.

Zdroj: Rada mládeže Trenčianskeho kraja

Podcast: Krajina mladých

Podcast: Krajina mladých

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: “Aký je dnešný svet mladých ľudí?” a ponúka odborný aj autentický vhľad do ich sveta. Mladí vedia o svete svoje a my vieme o nich.

 

1.epizóda:

Na Slovensku žije milión mladých ľudí, no ich hlas nepočuť. Rada mládeže Slovenska preto spúšťa nový podcast Krajina mladých. V prvej epizóde vysvetľuje Katarína Batková, riaditeľka Rady mládeže Slovenska, prečo je potrebné hovoriť o mladých ľuďom, či sa zaujímajú o politiku alebo stav našej spoločnosti. Sociálna izolácia má na Slovensku obrovský vplyv na ekonomiku, ako je to s neziskovým sektorom a svetom mládežníckych organizácií? Pociťujú následky pandémie?  A v čom je situácia iná v neziskových organizáciách, vysvetľuje dlhoročný manažér neziskového sektora Braňo Tichý. Ako prežívajú krízu a dobrovoľnú karanténu mládežnícke organizácie, ktorých náplňou práce je združovať mladých, organizovať podujatia a stretnutia, to nám vysvetlia reprezentanti Slovenských skautov, Združenia saleziánskej mládeže Domka a vzdelávacej aktivity Open Lab.

Prvá epizóda podcastu Krajina mladých bola nahrávaná bezpečne, prostredníctvom rôznych online platforiem, v druhom týždni karantény na Slovensku. (Podcast je publikovaný v treťom týždni karantény.) Všetky informácie odzrkadľujú vtedajší stav pandémie a opatrení na Slovensku.

Podcast – Rada mládeže Slovenska

Produkcia, strih, montáž – Katarína Urban Richterová

 

Prvá epizóda je dostupná tu:

➡️ Soundcloud

➡️ Anchor

➡️ Spotify

 

Vypočujte si celú epizódu si môžete vypočuť aj tu ⬇️

 

 

Tento projekt je financovaný z dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

 

 

Mládežnícka konferencia k Európskemu dialógu s mládežou v Záhrebe

Mládežnícka konferencia k Európskemu dialógu s mládežou v Záhrebe

Ešte predtým, ako sme uviazli v karanténe, stihla naša mládežnícka delegátka Daška Gardošíková navštíviť mládežnícku konferenciu k Európskemu dialógu s mládežou, ktorá sa konala v Záhrebe. Aké dojmy z tejto konferencie mala a aké skúsenosti či postrehy získala? Podelí sa s nimi v tomto článku ⬇️

Európsky dialóg s mládežou zameraný na vytváranie príležitostí pre vidiecku mládež mi ukázal, že priority mladých ľudí na vidieku a v mestách sa príliš nelíšia. Na základe štúdií a prieskumov z Európy sa zdá byť želaným napríklad dostatok pracovných príležitostí, kvalitná zdravotná starostlivosť, či ľahká dostupnosť do okolitých obcí a miest. Ako ale tieto vlastne očakávané želania a iné potreby mládeže pretaviť do tak rozdielnych európskych regiónov? Pochopiť to sme sa snažili my – mládežnícki delegáti – spolu s ministerskými pracovníkmi a rôznymi pracovníkmi s mládežou z celej Európy. Niektorí z vidieka, iní tak ako ja – pôvodom z vidieka, ale už žijúci v mestách a ďalší zase iba z miest.  Vypočuli sme si zaujímavé prednášky, spolupracovali na workshopoch a nechali sa inšpirovať reprezentantmi mládeže a výskumníkmi počas panelových diskusií.

Venovali sme sa témam ako budúcnosť práce a ako prispieť cez prácu s mládežou vidieckym oblastiam. Počas jedného z workshopov naša slovensko-poľsko-španielska skupinka zdôrazňovala dôležitú podporu občianskej participácie u všetkých mladých ľudí. Vidíme potenciál v priblížení politiky mladým ľuďom na školách, napríklad cez modelové voľby, alebo simulácie debát medzi študentmi, aby raz tí mladí ľudia – z miest a aj tí z izolovanejších vidieckych oblastí – chceli a vedeli ako reprezentovať svoje záujmy.

V panelových diskusiách som odpozorovala dve hlavné témy. Zapájanie mladých ľudí do poľnohospodárstva bolo jednou z nich. Žiaľ, v dnešnej dobe sa už žalostne málo ľudí vidí v poľnohospodárstve a bolo mimoriadne zdôrazňované, že je potrebné mladých ľudí podporovať a inšpirovať, aby sa mu venovali. Erasmus+ bol ďalšou horúcou témou. Tento program poskytuje úžasné možnosti vzdelávať sa, pracovať, či spoznávať cudzie krajiny aj ľuďom, ktorí by si to inak mohli dovoliť len s ťažkosťami. Je preto nesmierne dôležité, aby sa tento program rozširoval a najmä, aby boli mladí ľudia z vidieckych a aj mestských oblastí o jeho možnostiach dostatočne informovaní.

Som vďačná, že som mala možnosť spoznať ďalších mladých aktívnych Európanov a diskutovať s profesionálmi či už z ministerstiev, alebo výskumníkmi. Trochu mňa a aj iných účastníkov mrzelo, že sa v panelovej diskusii neobjavil žiaden bežný mladý človek z chorvátskeho vidieka, všetci účastníci boli totiž oficiálni reprezentanti rady mládeže a podobných organizácií. Každopádne sme sa ale dozvedeli o mnohých nových veciach a napríklad ja som začala vnímať isté bežné veci v mojej krajine z iného uhla pohľadu. Trebárs, čo sa týka dopravy, v mojej dedinke je dostupnosť vlakom k dispozícii od rána až do noci, čo je v mnohých vidieckych oblastiach aj v iných štátoch iba snom – pre mňa to zvykla byť samozrejmosť. Európsky dialóg považujem za prínosný projekt, azda by som si iba želala, aby bol o niečo dlhší než 3 dni a mohli sme sa daným témam venovať hlbšie. Motivovaných ľudí som tam stretla mnoho, a preto verím, že tieto konferencie môžu týchto ľudí motivovať k zmene vo svojej krajine.

Hľadá sa Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO

Hľadá sa Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje v spolupráci s Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR výberové konanie na novú pozíciu – Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka SR pri WHO 2020/2021.

Poslaním projektu, Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka SR pri Svetovej zdravotníckej organizácii – WHO na rok 2020 s presahom na rok 2021, je aktívna reprezentácia slovenskej mládeže na pôde WHO, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a následné šírenie povedomia o fungovaní WHO a témach globálneho zdravia a zdravotnej gramotnosti v kontexte Agendy 2030 – cieľov udržateľného rozvoja.

Rola mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky WHO je prestížnou pozíciou, na ktorú sú vo svete nominovaní najlepší z najlepších mladých ľudí. Na obdobie jedného roka bude úspešný kandidát/úspešná kandidátka aktívne zastupovať svoju krajinu a mládež nielen prítomnosťou na medzinárodných fórach a zasadnutiach, ale taktiež verejným vystupovaním v jej mene v oblasti zdravotníctva.

Z tohto dôvodu sa hľadá mladý človek s jasnou víziou, ktorú bude vedieť uskutočniť vďaka svojej pracovitosti, vedomostiam a skúsenostiam. Vo výberovom procese sa kladie dôraz na výber charakterných lídrov a líderiek – šikovných mladých ľudí, ktorí si uvedomujú, že táto rola má byť o službe iným a hlavne tým, ktorí to najviac potrebujú. Práve preto sa bude vo výberovom procese a samotnom výkone mandátu delegáta/delegátky WHO očakávať uskutočňovanie aktivít zameraných aj na mládež z rómskych komunít a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Od vybraného delegáta/delegátky sa očakáva:

 • realizáciu prednášok/workshopov v regiónoch SR pre mladých ľudí na vybranú tému globálneho zdravia v kontexte cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 a zvyšovania zdravotnej gramotnosti
 • účasť na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve,  aktívna výpomoc Stálej misii SR pri OSN v Ženeve a aktívnu účasť na podujatiach
 • písanie blogov/tvorba vlogov pre šírenie (aj nadobudnutých) poznatkov o zdraví a zdravotníctve v kontexte cieľov udržateľného rozvoja na základe osobného výberu
 • účasť na podujatiach org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR týkajúcich sa tém zdravia mládeže
 • ochota poskytovať mediálne výstupy – rozhovor v TV, pre dennú tlač, na tlačových konferenciách a pod.

Vybranému delegátovi/delegátke sa ponúka:

 • príležitosť aktívne zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzinárodných rokovaniach WHO
 • finančné krytie aktivít, pokrytie cestovných nákladov a stravného podľa jeho základnej sadzby v zahraničí vo výške určenej podľa opatrenia Ministerstva financií SR (náklady na pobyt v Ženeve a pod.), hradených org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže do celkovej výšky približne 3300 EUR
 • dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o brigádnickej práci študenta (ak ide o študenta/študentku dennej formy štúdia do 26 rokov)
 • účasť na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia WHO v Ženeve
 • spolupráca s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach globálneho zdravia a cieľov udržateľného rozvoja
 • možnosť stretnúť významných zástupcov SR a medzinárodných organizácií v oblasti zdravia
 • organizačná podpora org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pri organizácii panelových diskusií, prezentácií, workshopov, a pod.

Formálne kritériá výberu:

 • vek 18 až 29 rokov (vrátane)
 • výborná znalosť anglického jazyka
 • úspešne ukončený prvý ročník vysokoškolského štúdia v skupine študijných odborov zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života definovaných podľa aktuálnej sústavy študijných odborov.
 • časová flexibilita na vykonávanie mandátu (účasť na WHA a ochota a možnosť multiplikovať nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi na Slovensku v každom kraji – konkrétne termíny workshopov sa budú určovať na základe časových možností delegáta/delegátky v období jún 2020 – apríl 2021)
 • preukázané schopnosti líderstva a dobrého charakteru
 • sebamotivácia a sebadisciplína, schopnosť pracovať samostatne
 • skúsenosť s prácou v oblasti mládeže (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže a pod.). Záujem o otázky a témy spojené s kvalitou života mladých ľudí

Výhodou:

 • záujem o medzinárodný rozmer zdravotníctva a orientácia v medzinárodnom prostredí
 • znalosť ďalších rokovacích jazykov OSN
 • skúsenosť s vystupovaním na verejnosti (prezentačné zručnosti)

Ak máš výborný program, ktorý by mohol pomôcť mládeži na Slovensku v niektorej z oblastí globálneho zdravia v kontexte Agendy 2030 a vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné na jeho úspešné uskutočnenie, tak neváhajte a prihláste sa vyplnením prihlasovacieho formulára najneskôr do 13. apríla 2020, a zaslaním Vášho štrukturovaného životopisu v slovenskom jazyku na emailovú adresu – who@iuventa.sk.

V online formulári od kandidátov a kandidátok sa okrem iného požaduje:

 • popis agendy, ktorej by si sa ako delegát/delegátka venoval a zdôvodnenie jej výberu (v rozsahu max 1500 slov) v anglickom jazyku

Uveď a zdôvodni, akou čiastkovou témou Tvojej osobnej preferencie by si sa chcel zaoberať počas trvania svojho mandátu v slovenskom verejnom priestore.

Stručne v bodoch navrhni, akú tému by si chceli riešiť, akým spôsobom, v akom časovom harmonograme a v spolupráci s kým – čo je cieľom celej aktivity, aký by mal byť výstup na konci mandátu.

 • Esej v anglickom jazyku v rozsahu (1000 – 1500 slov) na tému:

„How would you ensure that a given country has an optimal combination of technological and human resources to effectively contain the spread of the coronavirus COVID-19?

Výberové konanie je dvojkolové. Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov. Postupujúci kandidáti budú pozvaní do druhého kola na osobný pohovor (prebiehajúci aj v anglickom jazyku) pred komisiou zloženou zo zástupcu org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR a zástupcu Študentskej rady vysokých škôl.

Pohovory sa uskutočnia online formou v druhej polovici apríla 2020. Informácia o konkrétnom dátume a forme osobného pohovoru bude upresnená na základe vývoja situácie šírenia vírusu COVID-19.

*termíny účasti na Svetovom zdravotníckom zhromaždení budú dodatočne potvrdené vzhľadom na bezpečnostné opatrenia z dôvodu zníženia rizika šírenia vírusu COVID-19.

Dôvod vytvorenia tejto mládežníckej pozície 

Angažovanosť mládeže vo veciach verejných je jeden zo všeobecných cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014-2020 a reflektuje aj aktuálne trendy v kontexte Agendy 2030 a zapájania mladých ľudí do jej napĺňania. V samotnom 2. akčnom pláne pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016-2020 (v rokoch 2019-2020) je zaradená oblasť “zdravie a zdravý životný štýl”, ktorú je potrebné rozvíjať. Výhodou zriadenia danej pozície mládežníckeho delegáta pre oblasť zdravotníctva je možnosť využívať veľmi prínosnú a efektívnu metódu rovesníckeho vzdelávania. Vzhľadom na to, že pozícia je dobrovoľná a pokrýva iba náklady spojené s výkonom funkcie, cieli na mladých ľudí, ktorí sa chcú naozaj venovať Slovensku, a umožní im pozitívne ovplyvňovať krajinu už v skorom veku. Špeciálne vo sfére zdravotníctva, ktorého význam bude aj vzhľadom na demografickú situáciu narastať.

Slovensko sa týmto programom zameriava na budovanie kapacít a skúseností budúcich lídrov a líderiek slovenského zdravotníctva. Mládežnícky delegát by takto poskytoval pomoc delegácii pri stretnutiach, brífingoch a administratívnych úlohách. Vedel by zastrešiť agendy, ktoré rezonujú medzi mládežou a budúcimi zdravotníkmi na Slovensku aj celosvetovo (či už ide o zdravie detí a mládeže, klimatické zmeny a ich vplyv na zdravie alebo vzdelávanie a migrácia zdravotníckych pracovníkov). Programy mládežníckych delegátov sú aj konkrétnou demonštráciou zo strany príslušného štátu v ich záväzku podporovania participácie mládeže vo verejných záležitostiach.

Samotným cieľom tohto programu nie je len zvyšovanie a podpora angažovanosti študentov zdravotníckych odborov v oblasti globálneho zdravia. Vďaka proaktívnemu prístupu mládežníckeho delegáta k študentským organizáciám a vzdelávacím inštitúciám by mal program umožniť budúcim absolventom zdravotníckych vied a odborov zameraných na skvalitňovanie života, podieľať sa na vytváraní a implementovaní slovenských politík zdravia v nadväznosti na najdôležitejšie medzinárodné procesy a témy.

Podrobnosti nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

 

Kurz iniciatívy Zmudri na tvorbu videí

Kurz iniciatívy Zmudri na tvorbu videí

Zmudri je nezisková online platforma pre mladých ľudí – ako si aj ty. Prináša všetko to, čo v škole nedostaneš. Overené informácie na témy, ktoré sa ti v bežnom živote zídu, praktické tipy a rady, ako bez problémov plávať v dospeláckom svete. Ponúka kurzy na dôležité témy, ako kritické myslenie, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a mnoho ďalších.

V súvislosti s mimoriadnou situáciu s koronavírusom sa iniciatíva rozhodla pomôcť všetkým učiteľom, lektorom, rodičom a každému, kto by sa chcel naučiť vytvárať vlastný pútavý náučný videoobsah kontexte súčasnej situácie a preto sa púšťa do tvorby video kurzu, ktorý bude vysvetľovať a ponúkať návod na jednoduchú tvorbu video obsahu z domáceho prostredia – v podstate pôjde o zjednodušený návod pre tvorbu videí v čase karantény.

V rámci kurzu sa zoznámiš s know-how, tipmi, trikmi a skúsenosťami od tvorby scenára až po strih videí či ich distribúciu.

V prípade záujmu o účasť je potrebná registrácia.

Zdroj: Zmudri

Rada mládeže Trenčianskeho kraja zorganizovala online kurz pre učiteľov – “Ako robiť výuku cez internet”

Rada mládeže Trenčianskeho kraja zorganizovala online kurz pre učiteľov

Rada mládeže Trenčianskeho kraja sa určite radí medzi pokrokové a rýchlo inovatívne
mimovládne organizácie. Čo mohla dokázať aj minulý týždeň, keď promptne reagovala na
situáciu v školstve, lebo veľa študentov prestalo chodiť do škôl a vzniká veľké riziko, že
chýbajúce hodiny im môžu ohroziť študijné výsledky.

Z tohto dôvodu sa RMTNK rozhodla pripraviť pre učiteľov základných a stredných škôl on-
line kurz, na ktorom chcela vzdelávať učiteľov, ako prostredníctvom internetu sa dá viesť
výučba žiakov. Zdieľať študijné materiály, zadávať rôzne domáce úlohy a viesť on-line
rozhovory s jednotlivými žiakmi prípadne s celou triedou.

Ponuku na prihlásenie do kurzu vyhlásila RMTNK dňa 15. marca 2020 a počas 2 dni sa prihlásilo
viac než 30 učiteľov zo základných a stredných škôl v rámci kraja. Z tohto dôvodu
bolo pripravených viac termínov, do ktorých sa postupne prihlásilo okolo 45 pedagógov. Svojou
účasťou nás poctila aj Eva Žernovičová, vedúca oddelenia odboru školstva TSK, ktorá bola
veľmi vďačná za túto spoluprácu.

Rada mládeže Trenčianskeho kraja je partnerom Trenčianskeho samosprávneho kraja v
oblasti práce s mládežou, a preto v momentálne situácii využila svoje skúsenosti z
neformálneho vzdelávania, a preto sa rozhodla využiť príležitosť a on-line formu vzdelávania
pre učiteľov, aby žiakom dlhá prestávka zo školského vyučovania nezhoršila ich prospech.
Aktivita vznikla vďaka finančnej podpore z projektu HLAS 2020, ktorý je financovaný z
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a administrovaný IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže.

Na základe kladných odpovedí od účastníkov on-line kurzu má v pláne pokračovať s
neformálnym vzdelávaním učiteľov. Preto bolo pripravených pár videí ako metodika,
ktorá bude distribuovaná medzi učiteľov, ktorí sa už zúčastnili on-line kurzov.
Nadobudnuté vedomosti tak budú mať možnosť využiť v prospech mladých ľudí, o ktorých sa
starajú každodennou edukáciou.

Keďže o on-line kurz zo strany učiteľov je stále aktuálny, pretože je dostatok ďalších záujemcov,
ktorí sa prihlásili, kurzy budú pokračovať. V kurzoch sa učitelia oboznámia s prácou
prostredníctvom rôznych on-line nástrojov, ktoré môžu využívať pri svojej výučbe so žiakmi
prostredníctvom internetu.

Zároveň by RMTNK účastníkov kurzu chcela vyzdvihnúť, nakoľko aj vo svojom voľnom
čase v súčasnej situácii sú ochotní sa vzdelávať a získavať nové skúsenosti, ktoré sú im
prospešné a môžu určitým spôsobom, prispievať k skvalitňovaniu práce s mladými ľuďmi v
našom regióne.

Zdroj: Rada mládeže Trenčianskeho kraja

Saleziáni vytvorili oratko online

Saleziáni vytvorili oratko online

Saleziánsky pastoračný tím (Saleziáni dona Bosca, Saleziánky, Domka – Združenie saleziánskej mládeže a Laura, združenie mladých) spolu s dobrovoľníkmi vytvorili oratko online.

Nápad vytvoriť oratko online vznikol po tom, ako boli zakázané verejné slávenia svätých omší a všetky verejné podujatia. Nakoľko sa v saleziánskych strediskách denne pohybujú mladí, pristúpili Saleziáni a Saleziánky k uzatvoreniu všetkých svojich stredísk po celom Slovensku. Mladí im však stále ležia na srdci a tak rozmýšľali ako sa im priblížiť počas týchto dní.

Komunity po celom Slovensku začali tvoriť obsah, ktorý uverejňujú na sociálne siete. Aby sa obsah zjednotil na jedno miesto, vzniklo oratko online. To okrem duchovného programu v podobe ranných zamyslení, myšlienky do dňa, slávenia sv. omše, večerného slovka a mimoriadneho deviatnika k Panne Márii Pomocnici, ponúka aj náučno-zábavný program. V Čajovni live sa striedajú zaujímaví hostia, s ktorými môžu diváci živo komunikovať. Cez deň vznikajú rôzne výzvy, do ktorých sa môžu „oratkári“ zapojiť.

„Nechceli sme ostať nečinne sedieť. Naši mladí ale aj my, sme ostali doma, a tak im chceme priniesť kvalitný obsah na vyplnenie voľného času, ktorého je momentálne dosť“, povedal Ján Holubčík SDB, vedúci pastorácie mládeže na Slovensku.

Oratko online nájdete na stránke webovej stránke, a sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Autorom loga je Martin Funiak, animátor z Banskej Bystrice, ktorý sa venuje grafike aj tvorbe webových stránok.

Zdroj: Saleziánsky pastoračný tím

 

 

 

 

 

 

Pomáhajme si, spolu to zvládneme!

Pomáhajme si, spolu to zvládneme!

Ak nás niečo táto negatívna globálna situácia naučila, tak určite to, že si musíme navzájom pomáhať a že namiesto individualistického prístupu musíme zaujať prístup kolektívny. Preto sme veľmi radi, že naše členské organizácie, ale aj mnohé slovenské firmy a iniciatívy, prichádzajú s inšpiratívnymi nápadmi, ako pomôcť svojmu okoliu, komunite, zdravotníctvu či dokonca podnikaniu. Na tejto stránke nájdete pravidelne aktualizovaný zoznam vzdelávacích aktivít, komunitných projektov či dobrovoľníckych výziev, ktoré pomáhajú riešiť situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19.

 

Naše členské organizácie a ich aktivity:

AIESEC sa zapojil do výzvy Študentskej rady vysokých škôl, ktorá spúšťa informačnú kampaň pre študentov, aby ostali doma. Každý, kto sa zapojí získa prístup ku zaujímavým aktivitám, vzdelávacím materiálom a nápadom, ktorými sa dá spríjemniť čas strávený doma.

Viac info tu

 

 

Detská organizácia Fénix pripravila pre svojich členov super tipy, ako zahnať doma nudu, ale zároveň tráviť čas plnohodnotne, obohacujúcimi aktivitami. Na ich stránke nájdete napríklad návod na to, ako si vyrobiť vlastnú spoločenskú hru alebo postup na výrobu vlastného rúška.

Viac info tu alebo tu

 

 

Domka- Združenie saleziánskej mládeže, Laura- Združenie mladých a eRko posunuli stretká na nový level. Nesú sa v znamení #ostavamdoma a prebiehajú online v rámci projektu Oratko online. Jeho program prebieha od 9 hodiny ráno až do 22 hodiny večer. Členovia sa prostredníctvom projektu spoločne zamýšľajú na rôznymi ideami, cvičia či diskutujú.

Viac info tu

 

 

Slovenský skauting pripravil skvelú iniciatívu na pomoc svojmu okoliu. Organizujú nielen svojich členov, ale aj verejnosť a snažia sa pomôcť tým, ktorí to momentálne potrebujú. Skautská služba zahŕňa napríklad šitie rúšok, nákupy pre seniorov, telefonáty s osamelými.

Viac info tu

 

 

OpenLab pokračuje so svojimi aktivitami v online režime. Na tímovú prácu a support využívajú Slack, Discord, GitHub a spustili aj online hodiny.

Viac info tu

 

 

ZKSM pokračuje vo svojich seminároch a mentoringu online, pričom členovia využívajú livestream zameraný na soft skills. Členovia ZKSM vytvorili dokonca aplikáciu na pomoc s nákupmi pre seniorov a ohrozené skupiny.

Viac info tu a tu

 

 

Zmudri okrem svojich kurzov ponúka aj bohatý výber voľne prístupných videí na YouTube, vďaka ktorým sa dá voľný čas mimo školy využiť skvelým spôsobom.

Viac info tu

 

 

Dôležité výzvy:

Úrad hlavného hygienika mobilizuje ľudí so zdravotníckym a verejno -zdravotníckym vzdelaním na zabezpečenie telefonických liniek, ktoré poučujú ľudí s príznakmi podozrivými z ochorenia COVID-19.

Viac info tu

 

 

Úrad hlavného hygienika mobilizuje ľudí so zdravotníckym a verejno -zdravotníckym vzdelaním na výpomoc pri diagnostikovaní COVID-19 v mobilných laboratóriách.

Viac info tu

 

 

Voľnočasové, vzdelávacie a iné projekty či aktivity:

Európska únia prijíma prihlášky od európskych start-upov, ktoré sa snažia poraziť koronavírus. Deadline na podanie je len do 18.3. a celkový budget na podporu firiem je až 164 miliónov eur.

Viac info tu

 

 

Spoločnosť IT Academy kvôli tejto situácii sprístupnila 40 vzdelávacích videí týkajúcich sa programovania, marketingu, reklamy či analytiky.

Viac info tu

 

 

Na Slovensku tiež vznikla iniciatíva Kto pomôže Slovensku, ktorej cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na nákup lekárskeho vybavenia a prístrojov, ktoré sú nevyhnutné na liečbu kornavíru.

Viac info tu

 

 

Iniciatíva HackVirus vyzýva programátorov k vytvoreniu projektu, ktorý poskytne praktické riešenie v aktuálnej situácii postihnutej koronavírom. Najlepšie z nich budú zrealizované počas virtuálneho hackatonu a zdarma odovzdané Ministerstvu zdravotníctva.

Viac info tu

 

 

#neviemzitbezkavy chce pomôcť kaviarňam, ktoré boli nútené zatvoriť svoje prevádzky. Prostredníctvom stránky si môžete predobjednať svoje obľúbené kávové drinky a tým udržať mnohé prevádzky pri živote.

Viac info tu

 

 

Dobrovoľníctvo BA hľadá dobrovoľníkov na pomoc so šitím či rozvozom rúšok.

Viac info tu

 

 

Učím sa doma ponúka aktivity pre základné školy, ale aj mládež či seniorov. Momentálne je obsahovo zameraný na humanitné vedy, životný štýl, cudzie jazyky a mäkké zručnosti.

Viac info tu

 

 

RTVS od 18.marca spúšťa nový program pre školákov s názvom Školský klub. Prostredníctvom neho sa bude snažiť zaujímavým a interaktívnym spôsobom vyplniť medzeru vo vyučovaní, ktorá nastala kvôli aktuálnej situácii.

Viac info tu

 

 

Občianske združenie Trojsten spúšťa online školu programovania. Súčasťou budú rôzne prednášky, konzultácie či úlohy.

Viac info tu

 

 

Nadácia ESET zriadila fond na podporu diagnostiky koronavíru, do ktorého zatiaľ investovala 300-tisíc eur. V prípade potreby bude suma navýšená a využitá na podporu laboratórií a zdravotných zariadení, ktoré testujú pacientov.

Viac info tu

 

 

Nakúpime za vás ponúka nákupy pre seniorov a pre ZŤP občanov. Stačí vyplniť formulár, čo by mal nákup obsahovať a nákup bude následne doručený do 24 hodín.

Viac info tu

 

 

Projekt Pomôž nemocnici odštartoval výrobu ochranných štítov na tvár pre lekárov, sestričky a iný zdravotnícky či výskumný personál v 3D tlačiarni. Do tohto projektu sa dá zapojiť rôznymi spôsobmi- môžete prispieť finančne na výrobu alebo ak máte vlastnú 3D tlačiareň, môžete sa zapojiť do výroby.

Viac info tu

 

 

Iniciatíva Podeľme sa poskytuje vytvorila online priestor na uverejňovanie ponuky a dopytu v rôznych sférach. Na stránke nájdete ponuky na dezinfekčné mydlá, rúška, ale aj prosby o pomoc s dodaním zdravotníckeho materiálu.

Viac info tu

 

Ak viete o projekte, ktorý si zaslúži podporu, dajte nám tip! Návrhy posielajte na pr@mladez.sk.

Kedy bude táto krajina pre mladých?

Kedy bude táto krajina pre mladých?

Podľa údajov Štatistického úradu SR  z roku 2017, predstavoval počet mladých ľudí na Slovensku vo veku od 15 do 29 rokov okolo 930-tisíc. Ide teda približne o pätinu obyvateľov Slovenska. Aj keď nie všetci majú možnosť voliť vo voľbách, ide o budúcu generáciu produktívnej časti populácie. V Rade mládeže Slovenska dlhodobo pociťujeme nedostatok záujmu politikov o témy týkajúce sa mladých ľudí, a to napriek tomu, že ide o skupinu obyvateľov Slovenska, ktorí čelia inému typu problémov a výziev ako dospelá populácia. Z tohto dôvodu sme sa pozreli na jednotlivé programy kandidujúcich strán: SMER – sociálna demokracia (SMER – SD), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/SPOLU), strana Za ľudí, strana Sme rodina – Boris Kollár, strana Sloboda a solidarita (SaS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Slovenská národná strana (SNS).

Nižšie uvádzame problémy a výzvy mladých ľudí, ako ich vnímame my v Rade mládeže Slovenska:

 1. Moderné vzdelávanie pre budúcnosť – pri reforme vzdelávania, ktorú väčšina strán rieši viac či menej, je dôležité smerovanie tejto reformy. Na jej potrebe sa v zásade zhodnú všetci. Je však dôležité brať do úvahy spôsoby, ako sú vystavené ideové zámery tejto reformy. Podľa nášho názoru je potrebné zamerať vzdelávanie nie len na to, aby poskytovalo znalosti a zručnosti pre terajší pracovný trh. To by bolo krátkozraké, pretože mnohé výskumy sa zhodujú na tom, že je potrebné rozvíjať mladých ľudí v rámci vzdelávania tak, že sa v prvom rade budú vedieť prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu. Zároveň je potrebné reflektovať aj meniace sa spôsoby získavania informácií. Množstvo informácií získavajú už teraz mladí ľudia prostredníctvom internetu, častokrát prostredníctvom vzdelávacích videí, množstvo návodov a postupov ako spraviť niektoré veci alebo získať nejaké vedomosti je instantne na dosah prostredníctvom sociálnych sietí či internetových stránok. Množstvo pracovných miest a činností, ktoré budú vykonávať terajší 18- roční ľudia, ešte neexistujú a vzniknú až v budúcnosti.

O zvýšení úrovne formálneho školstva nemajú veľa v programe strany:

 • ĽSNS – okrem cieľa zrušiť normatívne financovanie škôl, avšak bez vysvetlenia toho, čím tento systém nahradia, pričom predpokladáme, že majú v záujme financovať školstvo.
 • SNS chce presadzovať dôsledne opatrenia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, pričom tento program neobsahuje dlhodobé modernizačné ciele, skôr krátkodobé ciele zamerané na úpravu súčasného školstva. Je málo rozvojový a ambiciózny vo vzťahu k vyššie vytýčeným výzvam.
 • SMER – SD – nepredstavil žiadny volebný program okrem troch bodov.

Naopak, školstvu sa výraznejšie venujú strany OĽaNO, koalícia strán Progresívne Slovensko/SPOLU – SD, Sloboda a Solidarita, Za ľudí, Kresťansko-demokratické hnutie a hnutie Sme rodina. Programy obsahujú množstvo rozumných riešení, z ktorých niektoré sa opakujú. Pre naše hodnotenie postačí konštatácia, že tieto strany považujú školstvo za jednu z kľúčových oblastí, do ktorej treba investovať čas, peniaze a kapacitu na to, aby došlo k výraznému zlepšeniu, a to na úrovni predprimárneho, základného aj stredného školstva. Viac o hodnotení jednotlivých opatrení sa viete dočítať napríklad z hodnotenia INESS.

 

 1. Odliv študentov vysokých škôl – Druhým problémom je nízka kvalita vysokého školstva, čo spôsobuje odliv študentov do zahraničia, ktorí sa nie vždy vrátia naspäť ako pracovná sila. Špecificky je potrebné oceniť návrhy smerujúce k rozdeleniu vysokých škôl na tie, ktoré sa venujú vede a  výskumu, a následne tieto elementy podporovať. a nad Na druhej strane na tie vysoké školy, ktoré sa venujú príprave na budúce povolanie.

Viaceré návrhy v tomto ohľade a reflektujúc budúci pracovný trh a zmeny, ktoré nás čakajú, majú vo svojich programoch strany OĽaNO, koalícia PS/SPOLU, Sme rodina, Sloboda a Solidarita, Za ľudí a Kresťansko-demokratické hnutie.

Naopak, vysokému školstvu sa vo svojom programe nevenuje ĽSNS vôbec., SMER – SD rovnako nemá v oblasti skvalitnenia vysokého školstva žiadne návrhy. Strana SNS sa zaviazala k implementovaniu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorá obsahuje časť zameranú na vysoké školstvo, avšak opäť neobsahuje výraznejšie progresívne návrhy na zmeny, skôr menšie vylepšenia súčasného systému a len naznačuje možné smery vývoja postavenia vysokého školstva na Slovensku.

 

 1. Rozvoj neformálneho vzdelávania – Okrem formálneho vzdelávania na stredných školách a vysokých školách je, podľa nášho názoru, potrebné adekvátne rozvíjať aj neformálne vzdelávanie, a to nie len preto, aby sme mladých „zabavili po škole, aby nerobili zlé veci“. Dôležité je poskytnúť možnosť mladým ľuďom zmysluplne tráviť čas po škole tak, aby mohli rozvíjať svoje silné stránky a pracovať na slabých stránkach, tráviť čas s priateľmi a venovať sa niečomu, čo ich baví. Cieľom neformálneho vzdelávania by nemalo byť len zahnať nudu, ale primerane kombinovať hodnotové vzdelávanie s rozvojom mäkkých zručností, budovanie komunít a vzťahov, podporovať dobrovoľníctvo a poskytovať priestor pre individuálny rozvoj a zapojenie sa do spoločnosti.

Takéto návrhy majú vo svojich programoch koalícia strán Progresívne Slovensko PS/Spolu – DS, pričom ešte špecifickejšie ho vnímajú vo vzťahu k inklúzií detí a mladých zo sociálne-znevýhodneného prostredia, podobne ako strana Za ľudí. Jediná strana, ktorá sa venuje potenciálu neformálneho vzdelávania a práce s  mládežou, je Kresťansko-demokratické hnutie.

Strana Sloboda a Solidarita prišla s inovatívnym návrhom, ako financovať aktivity mimo vyučovania, a to formou jedného poukazu, ktorý bude mať hodnotu približne 760 € ročne, o použití ktorého bude rozhodovať rodič, pričom bude určený tak na financovanie športu, ako aj na akékoľvek iné krúžky, pričom má nahradiť tak voľnočasové poukazy, ako aj financovanie CVČ, športové poukazy, ako aj príspevky od zamestnávateľov. Problém vidíme v tom, že jedno dieťa môže navštevovať všetky tieto aktivity a ak by nešiel tento poukaz napríklad rozdeliť medzi viacerých prijímateľov, potom by časť aktivít mohla byť výrazne podfinancovaná až zaniknúť, a to vrátane činnosti mládežníckych organizácií. V ideálnom prípade by dieťa malo mať nárok navštevovať tak športový krúžok, umelecký krúžok,  ako aj hodnotové vzdelávanie. Rovnako si myslíme, že by vzdelávanie by sa nemalo koncentrovať len na školách a voľnočasové poukazy by nemali slúžiť len na dofinancovanie učiteľov, ale mala by existovať naozaj slobodná možnosť si vybrať aj iných poskytovateľov aktivít a činností, pretože často je ponuka školských krúžkov skôr tvorená na základe toho, aký učiteľ je ochotný, namiesto toho, aby plne reflektovala záujmy a potreby detí a mladých ľudí, ktorí by mali byť v centre záujmu.

Strana SNS, strana SMER – SD ani strana ĽSNS sa neformálnemu vzdelávaniu mladých popri škole nevenujú vo svojich programoch vôbec.

 

 1. (NE)Zamestnanosť mladých – Prechod zo školy do zamestnania je jednou z kľúčových oblastí, na ktorú sa pri zaradení mladých ľudí do spoločnosti potrebujeme zamerať. Okrem vytvárania adekvátnych podmienok pre všetkých pracovníkov je potrebné špecificky riešiť výzvy, ktorým čelia mladí. V januári 2020 bola miera evidovanej nezamestnanosti v celkovej populácii 5,26% a napriek tomu sa miera nezamestnanosti mladých ľudí pohybuje okolo 13,6 %, čo naznačuje, že existujú určité bariéry v zamestnávaní mladých, a to tak na strane zamestnancov, ako aj na strane zamestnávateľov. Mladí ľudia často čelia tzv. prekarizácii – nahrádzaniu štandardného zamestnaneckého vzťahu inými druhmi činnosti, a to vrátane neplatených stáží, prípadne využívania vzťahu dobrovoľníctva či dohôd mimo pracovného pomeru. Okrem toho je dôležité aj u mladých ľudí podporovať podnikanie,  a to nie len pokiaľ ide o podnikateľské zručnosti, ale aj v ohľade prístupnosti kapitálu či nástrojov. Program koalície PS/SPOLU sa nevenuje zvlášť zamestnávaniu mladých. Okrem podpory činnosti Agentúr podporovaného zamestnávania a absolventskej praxe na dobu 3 mesiacov pre mladých sa tejto problematike nevenujú. Strana Za ľudí považuje nezamestnanosť mladých za problém popri nezamestnanosti iných vylúčených skupín obyvateľov z trhu práce a navrhuje posilniť systém štátneho agentúrneho zamestnávania a posilnenie inštitútu asistenta pracovného začlenenia. Strana Sme rodina zasa veľmi pekne identifikovala nesúlad medzi tým, že až 90% absolventov očakáva, že bude robiť v oblasti, ktorú študuje, pričom v realite je len 50%. Problém však vidia v nedostatku informácií o predmete štúdia. Zostávajú však skôr pri pomenovaní problémov, okrem zlepšenia školstva nenavrhujú konkrétne opatrenia na riešenie už existujúcich situácií, ktoré sa týkajú terajších mladých ľudí. Čo treba oceniť, že sa zamestnanosťou aj v regiónoch celkom podrobne zaoberajú. KDH sa špecificky nezamestnanosti mladých nevenuje, avšak čiastočne sa venuje podpore zamestnanosti a zamestnateľnosti najmä pokiaľ ide o sociálne znevýhodnené skupiny. SaS sa špecificky tejto skupine nezamestnaných nevenuje, ale určite je zaujímavým nápadom na podporu podnikania mladých návrh na zníženie možnosti založiť si živnosť od veku 16 rokov. Pokiaľ ide o uplatnenie absolventov škôl v obore ich štúdia, navrhuje sledovať dlhodobo trendy a zbierať údaje. Programy OĽaNO, SMER-SD, ĽSNS a SNS nezamestnanosť mladých neriešia, a teda neponúkajú ani opatrenia.

 

 1. Odchod mladých do zahraničia za prácou – V rámci EÚ je samozrejme mobilita pracovnej sily vítanou pridanou hodnotou. Avšak existujú oblasti, kde na Slovensku cítiť odliv konkrétnych skupín mladých ľudí do zahraničia, napríklad lekári, ale aj stavební robotníci, vývojári a programátori, učitelia, ale aj úradníci hlavne v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou, kde práca za „tabuľkový plat“ pre začínajúceho úradníka je ohodnotená niekedy nižšie ako pomocné práce v súkromnom sektore. Dopad nedostatku určitých profesií má vplyv na fungovanie rôznych odvetví predovšetkým verejných služieb. Vhodné by bolo analyzovať chýbajúce povolania a trendy odchodu odborníkov a prípadne zaviesť motivačné kroky k návratu, či zabráneniu odchodu.

SMER – SD sa túto situáciu rozhodol vo vzťahu k odchodu lekárov do zahraničia riešiť veľmi nevhodným návrhom, ktorých chcel pokutovať lekárov, ktorí študovali na Slovensku, ale vzápätí odišli pracovať do zahraničia, uhradením nákladov na ich štúdium. Zdá sa nám byť nanajvýš nespravodlivé prenášať dôsledky nesprávnej politiky vlády pri manažmente ľudských zdrojov v zdravotníctve na terajších mladých ľudí, ktorí túto situáciu nezapríčinili a majú znášať jej dôsledky.

Úplne opačným prístupom rieši tému odchodu lekárov a sestier do zahraničia koalícia PS/SPOLU, a to nástrojmi zatraktívnenia vykonávania profesie na Slovensku, modernizáciou fungovania ambulancií a tiež posilnením postavenia všeobecného lekárstva.

Strana Za ľudí má v programe časť venovanú odchodu mladých ľudí do zahraničia, pričom väčšina opatrení smeruje buď k udržiavaniu vzťahu medzi emigrantom zo Slovenska a krajnou, prípadne uľahčenie ich návratu zo zahraničia na Slovensko, čo je pozitívne. Hnutie OĽaNO rieši vo svojom programe postavenie Slovákov žijúcich v zahraničí, ale nie vo vzťahu k návratu na Slovensko, len vo vzťahu k zachovaniu spojenia medzi nimi a Slovenskom.

Strany ĽSNS, SNS, SaS, KDH a Sme rodina otázku odlivu mladých mozgov do zahraničia neriešia vôbec vo svojom programe.

 

 1. Osamostatnenie sa od rodičov – na Slovensku sa mladí osamostatňujú približne vo veku 31 rokov, pričom horšie v EÚ sú na tom len Chorváti. Priemer EÚ je 26 rokov. Súčasná politika štátu smerujúca k podpore riešenia bývania vlastníctvom nehnuteľností zlacňovaním hypotekárnych úverov spôsobuje jednak to, že pre mladých ľudí sú často nedostupné pre nižší príjem, prípadne pre nestabilné zamestnanie. Druhým dôsledkom je nízka mobilita pracovnej sily na regionálnej úrovni, pretože predaj bytu v menšom meste na východe Slovenska nedokáže poskytnúť dosť prostriedkov na kúpu bytu vo väčšom meste na západe Slovenska. Podporu vzniku nájomného bývania špecificky pre mladých má rozsiahlo v programe Sme rodina, KDH, OĽaNO, koalícia PS/SPOLU. Podporu nájomného bývania čiastočne rieši aj strana SaS. Strana SNS sľubuje postavenie 30- tis. nájomných bytov pre mladé rodiny do roku 2030. ĽSNS vo vzťahu k bytom rieši len otázku toho, aby sa byty neposkytovali osobám, ktoré nechcú pracovať. Okrem podpory nájomného bývania chce strana Sme rodina mladým rodinám s deťmi do 3 rokov dávať príspevky na bývanie vo výške 100 € mesačne. Strana Za ľudí chce postaviť 20- tis. nájomných bytov s regulovaným nájomným pre mladé rodiny, seniorov a podporované bývanie pre určité profesie. Strana SMER – SD opäť nepredstavila žiadne konkrétne riešenia pre túto oblasť.

 

 1. Založenie rodiny – V roku 2017 bol priemerný vek prvorodičiek na Slovensku 27,8 rokov a za posledných 10 rokov sa zvýšil o jeden rok. Najviac párov, ktoré uzavreli manželstvo, bolo vo veku od 25 do 29 rokov. Keď si popri tom uvedomíme, že mladí ľudia sa v priemere osamostatňujú od rodičov v oblasti bývania vo veku 31 rokov, tak vidíme jasné dôsledky neexistujúcej podpory mladých ľudí v týchto oblastiach. Dôležitá nie je však v oblasti podpory zakladania rodín len daňová politika či výška materského alebo rodičovského príspevku., avšak je potrebné mať nástroje aj na podporu návratu rodičov do zamestnania alebo flexibilitu pracovnoprávnych vzťahov. Väčšinou sa to týka žien, pretože rozdiel medzi mužmi a ženami starajúcimi sa o deti mladšie ako 6 rokov bol v roku 2016 v pomere zamestnanosti 30 percentuálnych bodov, pričom zároveň v priemere v EÚ ženy dosahujú vyššie vzdelanie ako muži. V roku 2019 bolo na Slovensku 11- tisíc nevybavených žiadostí o zaradenie dieťaťa do predškolskej starostlivosti. V ohľade podpory mladých rodín viaceré strany navrhujú poskytovať tzv. mladomanželské pôžičky, konkrétne Sme rodina, KDH, ĽSNS a SNS. Okrem toho viaceré strany navrhujú zvýšenie rôznych prídavkov, otcovskú dovolenku po narodení dieťaťa. Strany SaS, OĽaNO, Za ľudí a koalícia PS/SPOLU navrhujú aj zavedenie flexibilného čerpania rodičovskej dovolenky (skrátenie a zvýšenie príjmu napríklad), spolu s KDH aj garantovanie miest v škôlkach pre deti od troch rokov, prípadne kompenzáciu nedostatku miest v škôlkach alebo podporu vzniku alternatívnych miniškôlok či firemných škôlok. OĽaNO tiež navrhuje podporu mediácie pri riešení problémov v rodinách. Strana Za ľudí a PS/SPOLU špecificky hovoria o zosúladení pracovného a rodinného života podporou rôznych nástrojov a zameriavajú sa aj nariešenie patologických javov vo vzťahu k fungovaniu rodín či ochrane práv detí.
  Strana SMER – SD navrhuje zvýšenie prídavku na dieťa na dvojnásobok súčasnej výšky, pričom iné opatrenia v tejto oblasti strana nepredstavila.

 

 1. Kultúra a šport – podpora voľnočasových aktivít, ako šport či kultúra pre mladých ľudí,  je kľúčová nie len z hľadiska všestranného rozvoja mladých, ale aj z hľadiska odovzdávania hodnôt a návykov. Skutočnosť, že pri podpore mládeže sa často myslí iba na šport, je v skutočnosti škoda. V Rade mládeže Slovenska sme presvedčení, že podpora športu je dôležitá, avšak by nemala ísť na úkor podpory práce s mládežou v rámci mládežníckych organizácií, voľnočasových aktivít, prevencie sociálno-patologických javov a extrémizmu a v neposlednom rade aj na úkor rozvoja kultúry mladých ľudí a pre mladých ľudí. Pokiaľ ide o podporu športu mladých, je potrebné hľadať vhodné mechanizmy na to, aby šport bol prístupnejší pre mladých zo sociálne znevýhodneného prostredia, a to vrátane vrcholového športu, napríklad ako Annamária Horváthová z Moldavy nad Bodvou. Je prakticky nemožné, aby sa chlapci či dievčatá zo osád stali vrcholovými hokejistami alebo nebodaj tenistami, a to aj napriek možnosti, že na daný šport majú nadanie.

Podpore športových a kultúrnych aktivít sa venuje väčšina politických strán, okrem ĽSNS a SMER – SD, a to jednak prostredníctvom podpory talentov, voľnočasového športu pre mladých, otváraním športovísk na školách po skončení vyučovania či podpore vzniku a obnovy infraštruktúry. Športovanie viaceré strany chápu aj ako prevenciu pri zdravotnom stave ľudí. Podporu účasti mladých na kultúrnych podujatiach má vo svojom programe OĽaNO, Za ľudí a KDH. SNS navrhuje aj fond na podporu ľudovej kultúry. Strana SaS navrhuje zavedenie voľnočasových poukazov aj na šport aj na podporu iných aktivít detí a mladých (pozri vyššie). Koalícia PS/SPOLU špecificky cieli aj na hodnotové ukotvenie športu a podporu fair-play a vzdelávanie trénerov.

Čo však možno programom pri podpore športovania mladých vyčítať, je nízka podpora inklúzie sociálne znevýhodnených mladých, pokiaľ ide o vrcholový, nie rekreačný šport. Rovnako ako už vyššie spomínanú podporu športu na úrok iných záujmov mladých ľudí pri trávení voľného času ako je kultúra, neformálne a informálne vzdelávanie a rozvoj tzv. mäkkých zručností.

 

 1. Podpora participácie mladých ľudí na tvorbe verejných politík, ktoré sa ich týkajú – Jedným z kľúčových dôvodov, pre ktoré nie sú problémy mladých ľudí v hľadáčiku politických strán, je slabá podpora zapájania mladých ľudí do spolurozhodovania o veciach, ktoré sa ich týkajú -minimálne prostredníctvom zberu ich potrieb. Často sa politiky pre mladých tvoria bez skutočného poznania názorov a potrieb mladých ľudí a podľa toho vyzerajú aj navrhované riešenia. Okrem toho je podľa nášho názoru zapájanie sa mladých ľudí do rozhodovania dôležitým predpokladom pre to, aby sa naučili demokratickým procesom a tomu, že demokracia im dáva možnosti ovplyvňovať veci okolo seba, čím predchádzame extrémizmu mladých. Extrémistické nálady často totiž súvisia s  bezmocnosťou až túžbou zmeniť svet natoľko, že ani demokraciu nepovažujú za dobrú formu správy vecí verejných.

Tejto téme sa špecificky venuje strana Za ľudí, ktorá hovorí o zapájaní cieľových skupín verejných politík do spolurozhodovania a o podpore dobrovoľníctva. Rovnako ako strana KDH, ktorá explicitne hovorí o podpore dobrovoľníctva mladých ľudí a o podpore mládežníckych organizácií. Koalícia PS/SPOLU zasa hovorí o podpore predchádzania extrémizmu mladých aj prostredníctvom mediálnej výchovy a špecificky hovorí o podpore participácie mladých prostredníctvom žiackych parlamentov a parlamentov mladých pri obciach až po najvyššiu úroveň a o podpore aktívneho občianstva mladých ľudí. Ostatné strany OĽaNO, SaS, ĽSNS, SMER – SD, SNS ani Sme rodina v tomto ohľade nemajú konkrétne návrhy, ako zapájať mladých do rozhodovania.

Celkovo je možné zhodnotiť, že výraznejšie zmeny prinášajú len niektoré strany, a to hlavne v oblastiach ako je vzdelávanie, podpora nájomného bývania a podpora mladých rodín. Ostatné oblasti, ktoré sme definovali ako problematické, najmä odliv mozgov (či už na vysokú školu alebo za prácou), prípadne otázky podpory rozvoja prostredníctvom neformálneho vzdelávania alebo podpora zamestnanosti či podnikavosti mladých ľudí, zostáva na okraji záujmu väčšiny strán.

Sieťovacie stretnutie: Trnavský kraj

Sieťovacie stretnutie: Trnavský kraj

Sieťovacie stretnutie sa uskutoční v rámci projektu Nadácie otvorenej spoločnosti v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo a Radou mládeže Slovenska s názvom Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže v rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Kedy: 22.2.2020
Kde: Limbova 4, Trnava

Cieľ stretnutia:

 1. vytvoriť mapu organizácií pracujúcich s mládežou v TTSK,
 2. pomenovať najdôležitejšie potreby všetkých zúčastnených aktérov a hľadať spoločné riešenia,
 3. nadviazať vzájomnú spoluprácu a prediskutovať možnosť participácie všetkých kľúčových aktérov na verejných politikách v oblasti mládeže

 

Program: 

9:45 – 10:00      Registrácia

10:00 – 10:30      Otvorenie stretnutia, predstavenie projektu, prezentácia   výskumných aktivít Rady mládeže Slovenska o participácii mládeže

10:30 – 12:00        Práca v skupinkách – čím žijú organizácie?

12:00 – 13:00        Obed

12:30 – 14:00        Workshop: Efektívne nastavenie komunikácie a fundraisingu

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Výnimočné podujatia 25. ročníka koledníckej akcie “Dobrá novina”

Výnimočné podujatia 25. ročníka koledníckej akcie “Dobrá novina”

V dňoch 14. a 15. decembra 2019 sa stretnú tisíce koledníkov Dobrej noviny na svätých omšiach a svätých liturgiách so svojimi biskupmi v jednotlivých diecézach po celom Slovensku.

Pre koledníkov bude na viacerých miestach pripravené malé občerstvenie a bohatý program. Deti a mladí sa budú môcť zabaviť a niečo nové naučiť na kreatívnych workshopoch, stretnú sa s dobrovoľníkmi, ktorí pôsobili v Keni a Etiópii a radi by im priblížili život ich rovesníkov v cieľových krajinách Dobrej noviny.

V sobotu 14. decembra sú naplánované sväté omše v Banskej Bystrici, Bratislave, Lučenci, Tvrdošíne, Veľkej Lomnici, Trnave a Oščadnici. V nedeľu 15. decembra v Prešove, Strážskom, Nitre a Ľutine.

V dňoch 10. – 29. decembra navštívi viaceré farnosti na Slovensku mladý umelec z Kene, Adam Masava. Adam vyrastal v slume Mukuru v Nairobi, vďaka rozvojovému projektu s podporou Dobrej noviny rozvíjal svoj talent a stal sa umelcom. Dnes tento talent odovzdáva deťom a mládeži cez svoj projekt Mukuru Art Club. Adama budete môcť stretnúť napríklad na týchto miestach:

 • na premiére dokumentárneho filmu Dobrá novina, šťastná hodina v Prešove  – 12. december , Bratislave – 17. december a Ružomberku – 19. december
 • 14. december – vysielacia svätá omša v Lučenci
 • 18. december – Kenský večer v OZ Mareena v Bratislave
 • 24. – 27. december – farnosti na Orave: Oravský Biely Potok, Zuberec, Tvrdošín a Podbiel

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 260 mestách a obciach na celom Slovensku. V predchádzajúcom 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23 778 koledníkov v 2 512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64 585 rodín.

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX alebo online na dobranovina.darujme.sk/3161

Zdroj: Dobrá novina