Vedecký seminár – Výskum mládeže v čase krízy

1.decembra 2023  sa uskutočnil v priestoroch Rady mládeže Slovenska vedecký seminár VÝSKUM MLÁDEŽE V ČASE KRÍZY – Aktuálne trendy a výzvy (nielen) sociologického výskumu mládeže na Slovensku II.

Od roku 2019, kedy sa uskutočnilo prvé stretnutie tohto druhu, došlo k viacerým významným udalostiam, ktoré viedli k vzniku celospoločenských kríz a sociálnych zmien. Rôzne a vzájomne úzko prepojené globálne krízy a zmeny, medzi ktoré môžeme zaradiť celosvetovú pandémiu COVID-19, vojnu na Ukrajine, prehlbujúcu sa klimatickú zmenu či aktuálne zažívaný nástup umelej inteligencie, so sebou prinášajú mnohé impulzy aj pre výskum mládeže.

Mladí ľudia sa ocitli uprostred diania, ktoré zásadne mení podobu ich každodenného života. Skúsenosť predchádzajúcich generácii sa javí v tomto kontexte ako málo prenosná až nedostačujúca, a tak sú mladí ľudia nútení adaptovať sa na meniaci svet poznačený bezprecedentnou neistotou. To so sebou samozrejme prináša rôzne výsledky, úspechy i neúspechy a prirodzene otvára diskusiu o budúcom smerovaní spoločenského vývoja.

Seminár bol  otvorený mimovládnym, výskumným i vedeckým inštitúciám. Cieľom bolo zdieľanie výsledkov výskumu, sieťovanie, výmena skúseností a spoločná diskusia nielen o zisteniach, ale aj o výzvach, ktorým čelíme vo výskume mládeže.

Seminár bol členený na 4. tematické bloky:

  1. Partnerské a rodinné správanie mladých ľudí
  2. Škola a vzdelávanie
  3. GEN Z výzvy
  4. Občiansko-politická participácia mladých ľudí

Zborník abstraktov doplnený fotografiami z podujatia je k dispozícii tu ⬇️

Prezentácie účastníkov seminára si môžete prezrieť tu ⬇️

Seminár organizovala Rada mládeže Slovenska v spolupráci s Katedrou sociológie FiF UK v Bratislave, Katedrou sociológie a sociálnej antropológie FF UMB v Banskej Bystrici a Sekciou mládeže SSS pri SAV.