Občianske združenie Divé maky: Výchova novej generácie Rómov

Občianske zdru­že­nie Divé maky fun­gu­je od roku 2008 a jeho cie­ľom je vycho­vá­vať novú gene­rá­ciu Rómov pro­stred­níc­tvom šti­pen­dij­né­ho prog­ra­mu, rôz­nych kon­cer­tov, výstav a ďal­ších akti­vít. Aj s tou­to orga­ni­zá­ci­ou spo­lu­pra­cu­je­me v rám­ci náš­ho pro­jek­tu Towards Inclusive Youth Work.

Kedy vznikla vaša organizácia a prečo ste sa vtedy rozhodli začať?

Občianske zdru­že­nie Divé maky vznik­lo v roku 2008 v nad­väz­nos­ti na prog­ram Divé maky zalo­že­ný v roku 2005 v rám­ci občian­ske­ho zdru­že­nia PRO DONUM. V roku 2008 bolo zalo­že­né samos­tat­né občian­ske zdru­že­nie Divé maky, kto­ré zastre­šu­je nie­len prog­ram Divé maky ale aj ďal­šie pro­jek­ty – fes­ti­val Cigánsky baša­vel, Letnú aka­dé­miu, kon­cer­ty, výsta­vy, kam­pa­ne a pod. Občianske zdru­že­nie Divé maky je pro­fe­si­onál­na orga­ni­zá­cia, kto­rej cie­ľom je tvo­riť novú gene­rá­ciu Rómov pro­stred­níc­tvom pod­po­ry talen­tu ako nástro­ja vzde­lá­va­nia róm­skych detí a mlá­de­že, a tak­tiež pris­pie­va k láma­niu pred­sud­kov na stra­ne dru­hej – u majo­ri­ty pro­stred­níc­tvom pub­li­ci­ty, kam­pa­ní a kul­túr­nych aktivít.

 

Komu sa primárne venujete?

Podporujeme nada­né róm­ske deti zo sociál­ne zne­vý­hod­ne­ných rodín.

 

V ktorých oblastiach na Slovensku pôsobíte?

Pôsobíme celo­slo­ven­sky, ale pre­važ­ne na východ­nom Slovensku.

Čo patrí medzi vaše hlavné aktivity? Na čo ste hrdí?

Štipendijný prog­ram Divé maky, Mentoring, Koučing, Projekt mla­dí róm­ski líd­ri, kam­pa­ne na láma­nie spo­lo­čen­ských pred­sud­kov, Festival Cigánsky baša­vel, kon­cer­ty, výsta­vy. Hrdí sme na kaž­dé naše die­ťa, kto­ré úspeš­ne štu­du­je, pra­cu­je na sebe, roz­ví­ja sa a pre­ko­ná­va sám seba. Sme nesmier­ne hrdí na našich absol­ven­tov, kto­rí úspeš­ne ukon­či­li stred­né a vyso­ké ško­ly a darí sa im uplat­no­vať v živote.

 

Čo vás motivuje pri vašej práci?

Motivujú nás prá­ve úspe­chy našich šti­pen­dis­tov. Každý jeden úspeš­ný prí­beh nám uka­zu­je, aký veľ­ký zmy­sel naša prá­ca má.

 

Čo je vašim cieľom do budúcnosti, prípadne akú sú vaše najbližšie plány?

Mať mož­nosť pod­po­riť väč­ší počet nada­ných róm­skych detí v ich štú­diu. Najbližším plá­nom je kam­paň na vyvrá­te­nie naj­čas­tej­ších pred­sud­kov a hoaxov o Rómoch.

 

Na koho z vašich členov alebo absolventov ste hrdí?

Sme hrdí na všet­ky naše deti, kto­ré štu­du­jú a pra­cu­jú na sebe, ale aj na našich absol­ven­tov ako naprí­klad Ján Deme – očný chi­rurg, Miroslav Balog – che­mic­ký inži­nier, Nikola Mitrášová – špe­ciál­ny pedagóg.

 

ℹ️ Viac infor­má­cií o akti­vi­tách Občianskeho zdru­že­nia Divé maky náj­de­te tu ➡️ www​.dive​ma​ky​.sk

Projekt Towards Inclusive Youth Work je pod­po­re­ný z prog­ra­mu Stronger Roots, kto­rý rea­li­zu­je kon­zor­cium Nadace OSF, Nadácia otvo­re­nej spo­loč­nos­ti Bratislava, NIOK Foundation a think­tank Glopolis. Cieľom prog­ra­mu je pod­po­riť odol­nosť a sta­bi­li­tu orga­ni­zá­cií občian­skej spo­loč­nos­ti v Česku, Maďarsku a v Slovenskej repub­li­ke a pomôcť im k väč­šie­mu zako­re­ne­niu v spoločnosti.