Towards Inclusive Youth Work: Náš nový projekt venovaný inklúzii

Od septembra začíname pracovať na novom projekte z grantovej výzvy Stronger Ties for Civil Society Networks. Jej cieľom bolo podporiť siete, ktoré hľadajú partnerov alebo členov z neziskového sektora, biznisu aj politiky a zároveň dokážu preklenúť názorové, ideologické či geografické rozdiely s cieľom spolupracovať na riešení rôznych problémov.

Náš pro­jekt s náz­vom Towards Inclusive Youth Work sa bude veno­vať vytvá­ra­niu meto­do­ló­gie na ink­lu­zív­nu prá­cu s mlá­de­žou, pri­čom zame­ria­vať sa bude na vylú­če­nú róm­sku mlá­dež. Tento pro­jekt je uni­kát­ny v tom, že svo­ju meto­do­ló­giu bude zakla­dať na zozbie­ra­ných dátach, exis­tu­jú­cich doku­men­toch a pod­kla­doch, no naj­mä na exper­tí­ze výskum­ní­kov a ľudí z terénu.

Veľmi sa teší­me, že v rám­ci toh­to pro­jek­tu môže­me využiť poznat­ky z našich vlast­ných výsku­mov, ale aj z dát par­tner­ských orga­ni­zá­cií. Veríme, že aj vďa­ka nim pris­pe­je­me k zlep­še­niu pod­mie­nok živo­ta vyčle­ne­nej róm­skej mlá­de­že, náj­de­me spô­so­by, akým v tom­to sme­re neus­tá­le napre­do­vať a v nepo­sled­nom rade odštar­tu­je­me ink­lu­zív­nej­ší prí­stup k tej­to sku­pi­ne po celej krajine.

Projekt Towards Inclusive Youth Work je pod­po­re­ný z prog­ra­mu Stronger Roots, kto­rý rea­li­zu­je kon­zor­cium Nadace OSF, Nadácia otvo­re­nej spo­loč­nos­ti Bratislava, NIOK Foundation a think­tank Glopolis. Cieľom prog­ra­mu je pod­po­riť odol­nosť a sta­bi­li­tu orga­ni­zá­cií občian­skej spo­loč­nos­ti v Česku, Maďarsku a v Slovenskej repub­li­ke a pomôcť im k väč­šie­mu zako­re­ne­niu v spoločnosti.