Podcast Krajina mladých: Ep. 18 – Slovensko o 20 rokov

Dnešní mladí ľudia, teda generácia Z, v budúcnosti povedú našu krajinu a budú o nej rozhodovať.

Aké teda bude Slovensko o 20 rokov? Touto otáz­kou sme sa zaobe­ra­li v naj­nov­šej epi­zó­de pod­cas­tu Krajina mladých.

Podcast je pro­jek­tom Rady mlá­de­že Slovenska. Krajina mla­dých je pod­cast, kto­rý hľa­dá odpo­ve­de na otáz­ku: „Aký je dneš­ný svet mla­dých ľudí?“ a ponú­ka odbor­ný aj auten­tic­ký vhľad do ich sve­ta. Mladí vedia o sve­te svo­je a my vie­me o nich.

Moderovanie, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť na pod­cas­to­vých plat­for­mách Denníka N:

Tento pro­jekt bol pod­po­re­ný z prog­ra­mu Erasmus+