Výzva pre kandidátov a kandidátky na post predsedu, do predsedníctva a kontrolnej komisie RmS

Predsedníctvo je orgán, ktorý medzi zasadnutiami valného zhromaždenia (VZ) prijíma stanoviská a najzásadnejšie rozhodnutia našej organizácie. Vyváženosť zastúpenia organizácii v predsedníctve a jeho rotácia nám pomáhajú robiť kvalitnejšie rozhodnutia, pretože umožňujú zohľadniť rôzne perspektívy. Okrem toho je pôsobenie v predsedníctve zaujímavá osobná skúsenosť, pretože sa zoznámite s novými aspektami mládežníckej politiky, riadenia mimovládnej organizácie a lepšie spoznáte mládežnícke organizácie a zaujímavých ľudí v nich.

 

Predsedníctvo volíme na zasadnutí VZ, v ktorom sú zastúpené všetky naše členské organizácie. Najbližšie bude v piatok 26. novembra 2021. Budú sa voliť dvaja členovia alebo členky predsedníctva na 3 roky.

 

Zároveň končí mandát aj aktuálnemu predsedovi Jurajovi Lizákovi. Na najbližšom VZ bude volený nový predseda RmS.

 

Kontrolná Komisia je orgán, ktorý vykonáva kontrolu hospodárenia, dodržiavania podmienok členstva v RmS, dodržiavania uznesení VZ a predsedníctva, informuje o splnení podmienok podľa článku 4.5 a článku 5.6 Stanov RmS a do pôsobnosti kontrolnej komisie patrí vnútorný výklad Stanov RmS, Rokovacieho poriadku VZ, Volebného poriadku VZ, iných vnútorných predpisov RmS a uznesení VZ v prípade sporu. Do kontrolnej komisie bude volený na VZ minimálne jeden a maximálne traja členovia.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že kandidatúra musí byť podporená členskou organizáciou RmS alebo organizáciou, ktorá je v tejto chvíli pozorovateľom RmS, no na VZ sa stane členom RmS. Podľa Článku 9 Stanov RmS môžu byť zvolené najviac dve osoby za každú členskú organizáciu RmS.

 

Prosíme vás, aby ste nominácie posielali do 23. novembra na lizak@mladez.sk. Prihlásiť sa bude možné aj neskôr alebo priamo na zasadnutí VZ, ale v tom prípade nevieme zaručiť, že s kandidatúrou v predstihu oboznámime všetky členské organizácie RmS.

 

Odporúčame ku kandidatúre priložiť životopis a motivačný list, v ktorom spresníte svoje ciele alebo témy, ktorým by ste sa v predsedníctve najradšej venovali.

 

S prípadnými otázkami sa neváhajte obrátiť na súčasného predsedu Juraja Lizáka (lizak@mladez.sk) alebo ostatných členov a členky súčasného predsedníctva (predsednictvo@mladez.sk).