Výzva pre kandidátov a kandidátky na post predsedu, do predsedníctva a kontrolnej komisie RmS

Predsedníctvo je orgán, kto­rý medzi zasad­nu­tia­mi val­né­ho zhro­maž­de­nia (VZ) pri­jí­ma sta­no­vis­ká a naj­zá­sad­nej­šie roz­hod­nu­tia našej orga­ni­zá­cie. Vyváženosť zastú­pe­nia orga­ni­zá­cii v pred­sed­níc­tve a jeho rotá­cia nám pomá­ha­jú robiť kva­lit­nej­šie roz­hod­nu­tia, pre­to­že umož­ňu­jú zohľad­niť rôz­ne per­spek­tí­vy. Okrem toho je pôso­be­nie v pred­sed­níc­tve zau­jí­ma­vá osob­ná skú­se­nosť, pre­to­že sa zozná­mi­te s nový­mi aspek­ta­mi mlá­dež­níc­kej poli­ti­ky, ria­de­nia mimo­vlád­nej orga­ni­zá­cie a lep­šie spoz­ná­te mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie a zau­jí­ma­vých ľudí v nich.

 

Predsedníctvo volí­me na zasad­nu­tí VZ, v kto­rom sú zastú­pe­né všet­ky naše člen­ské orga­ni­zá­cie. Najbližšie bude v pia­tok 26. novem­bra 2021. Budú sa voliť dva­ja čle­no­via ale­bo člen­ky pred­sed­níc­tva na 3 roky.

 

Zároveň kon­čí man­dát aj aktu­ál­ne­mu pred­se­do­vi Jurajovi Lizákovi. Na najb­liž­šom VZ bude vole­ný nový pred­se­da RmS.

 

Kontrolná Komisia je orgán, kto­rý vyko­ná­va kon­tro­lu hos­po­dá­re­nia, dodr­žia­va­nia pod­mie­nok člen­stva v RmS, dodr­žia­va­nia uzne­se­ní VZ a pred­sed­níc­tva, infor­mu­je o spl­ne­ní pod­mie­nok pod­ľa člán­ku 4.5 a člán­ku 5.6 Stanov RmS a do pôsob­nos­ti kon­trol­nej komi­sie pat­rí vnú­tor­ný výklad Stanov RmS, Rokovacieho poriad­ku VZ, Volebného poriad­ku VZ, iných vnú­tor­ných pred­pi­sov RmS a uzne­se­ní VZ v prí­pa­de spo­ru. Do kon­trol­nej komi­sie bude vole­ný na VZ mini­mál­ne jeden a maxi­mál­ne tra­ja čle­no­via.

 

Dovoľujeme si vás upo­zor­niť, že kan­di­da­tú­ra musí byť pod­po­re­ná člen­skou orga­ni­zá­ci­ou RmS ale­bo orga­ni­zá­ci­ou, kto­rá je v tej­to chví­li pozo­ro­va­te­ľom RmS, no na VZ sa sta­ne čle­nom RmS. Podľa Článku 9 Stanov RmS môžu byť zvo­le­né naj­viac dve oso­by za kaž­dú člen­skú orga­ni­zá­ciu RmS.

 

Prosíme vás, aby ste nomi­ná­cie posie­la­li do 23. novem­bra na lizak@​mladez.​sk. Prihlásiť sa bude mož­né aj neskôr ale­bo pria­mo na zasad­nu­tí VZ, ale v tom prí­pa­de nevie­me zaru­čiť, že s kan­di­da­tú­rou v pred­sti­hu obo­zná­mi­me všet­ky člen­ské orga­ni­zá­cie RmS.

 

Odporúčame ku kan­di­da­tú­re pri­lo­žiť živo­to­pis a moti­vač­ný list, v kto­rom spres­ní­te svo­je cie­le ale­bo témy, kto­rým by ste sa v pred­sed­níc­tve naj­rad­šej venovali.

 

S prí­pad­ný­mi otáz­ka­mi sa nevá­haj­te obrá­tiť na súčas­né­ho pred­se­du Juraja Lizáka (lizak@​mladez.​sk) ale­bo ostat­ných čle­nov a člen­ky súčas­né­ho pred­sed­níc­tva (predsednictvo@​mladez.​sk).