Kolégium Márie Romero: Zázemie a rozvoj dievčat

V rám­ci náš­ho pro­jek­tu Towards Inclusive Youth Work spo­lu­pra­cu­je­me s nie­koľ­ký­mi orga­ni­zá­cia­mi, kto­ré sa venu­jú zne­vý­hod­ne­nej róm­skej mlá­de­ži. Jednou z nich je aj Kolégium Márie Romero.

Kedy vznikla vaša organizácia a prečo ste sa vtedy rozhodli začať?

Kolégium Márie Romero vznik­lo ako občian­ske zdru­že­nie v roku 2021. Už pred ofi­ciál­nym zria­de­ním občian­ske­ho zdru­že­nia sme pôso­bi­li jeden rok, aby sme v pra­xi vyskú­ša­li náš pro­jekt. Ten vzni­kol na zákla­de viac­roč­né­ho pôso­be­nia na Luníku IX v Košiciach, kde sme sa veno­va­li deťom a mlá­de­ži. Po spo­loč­nom uva­žo­va­ní sme usú­di­li, že zria­de­nie Kolégia (inter­ná­tu rodin­né­ho tipu) pre diev­ča­tá z Luníka IX môže napo­môcť diev­ča­tám k lep­šej ink­lú­zii do majo­rit­né­ho pro­stre­dia a napo­môcť k ich kva­lit­nej­šie­mu vzde­lá­va­niu a integ­rál­ne­mu rozvoju.

 

Komu sa primárne venujete?

Momentálne sa venu­je­me diev­ča­tám (2.stupeň ZŠ a SŠ) z Luníka IX.

 

Kde ako organizácian pôsobíte?

V Kolégiu pôso­bí­me my, ses­try sale­zián­ky. Je to však samos­tat­né občian­ske zdru­že­nie. Avšak ako reho­ľa pôso­bí­me po celom Slovensku a máme výchov­né skú­se­nos­ti z rôz­nych regi­ó­nov. Medzi naše ponu­ky pre mla­dých pat­rí okrem mno­hých iných aj for­má­cia dob­ro­voľ­ní­kov v rám­ci pro­jek­tu VIDES, kto­ré­ho cie­ľom je pri­pra­viť mla­dých na let­nú ani­má­tor­skú skú­se­nosť v zahra­ni­čí, ale­bo v mar­gi­na­li­zo­va­ných oblas­tiach Slovenska. Okrem Kolégia sa prá­ci s MRK venu­je aj komu­ni­ta ses­tier v Nitre na Orechovom Dvore.

Čo patrí medzi vaše hlavné aktivity?

Snažíme sa pre diev­ča­tá zabez­pe­čiť pod­net­né a bez­peč­né býva­nie pre ich integ­rál­ny rast, vzde­la­nie a roz­voj. Okrem pomo­ci pri vzde­lá­va­ní umož­ňu­je­me roz­ví­ja­nie ich darov (tvo­ri­vé akti­vi­ty, hud­ba, vare­nie, peče­nie…). Rozširujeme ich obzor nav­šte­vo­va­ním rôz­nych zau­jí­ma­vých miest. Prirodzená integ­rá­cia nastá­va v ško­lách mimo get, pri bež­nom kaž­do­den­nom fun­go­va­ní pri cho­de domác­nos­ti, či v nav­šte­vo­va­ní SCVČ Valdocco.  Sme hrdí na to, že diev­ča­tá môžu kaž­dým dňom roz­ví­jať svo­je dary a talen­ty, a že sa im život v Kolégiu páči. Tým, že sú diev­ča­tá cez víken­dy doma a my sme v čas­tom kon­tak­te s ich rodi­na­mi, ich prí­sluš­nosť k róm­skej iden­ti­te sa nestrá­ca, ale posilňuje.

 

Čo vás motivuje pri vašej práci?

Motivuje nás, že môže­me nie­čo spra­viť pre diev­ča­tá z róm­ske­ho pro­stre­dia a napo­môcť im k dôs­toj­nej­šej budúcnosti.

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Naším plá­nom a snom je kúpiť rodin­ný dom v Košiciach, aby sme moh­li via­ce­rým diev­ča­tám umož­niť býva­nie a roz­voj v našom Kolégium. Nami plá­no­va­ná kapa­ci­ta uby­to­va­nia je maxi­mál­ne 10 diev­čat, aby sa zacho­val rodin­ný ráz pro­jek­tu. Prirodzenú integ­rá­ciu a vzá­jom­né obo­ha­co­va­nie by moh­lo vytvá­rať spo­loč­né uby­to­va­nie diev­čat z MRK a štu­den­tiek SŠ a VŠ v Košiciach z oko­li­tých sale­zián­skych stredísk.

 

Na čo ste v rámci svojej organizácie hrdí?

Tento náš pro­jekt je pilot­ný, pre­to o absol­vent­kách ešte nemô­že­me hovo­riť. Ale už teraz sme hrdé na diev­ča­tá, kto­ré mali odva­hu vykro­čiť do nezná­ma. Ďakujeme tiež všet­kým, kto­rí sa na zakla­da­ní Kolégia Márie Romero podie­ľa­jú a veria v jeho pozi­tív­ny prínos.

Projekt Towards Inclusive Youth Work je pod­po­re­ný z prog­ra­mu Stronger Roots, kto­rý rea­li­zu­je kon­zor­cium Nadace OSF, Nadácia otvo­re­nej spo­loč­nos­ti Bratislava, NIOK Foundation a think­tank Glopolis. Cieľom prog­ra­mu je pod­po­riť odol­nosť a sta­bi­li­tu orga­ni­zá­cií občian­skej spo­loč­nos­ti v Česku, Maďarsku a v Slovenskej repub­li­ke a pomôcť im k väč­šie­mu zako­re­ne­niu v spoločnosti.