Výberové konanie na pozíciu pracovník s mládežou

Rada mlá­de­že Slovenska je plat­for­mou zdru­žu­jú­cou mimo­vlád­ne orga­ni­zá­cie a ini­cia­tí­vy pra­cu­jú­ce s deť­mi a mlá­de­žou. Pre zabez­pe­če­nie svo­jej čin­nos­ti rea­li­zu­je­me via­ce­ro pro­jek­tov finan­co­va­ných pro­stred­níc­tvom gran­tov verej­ných inšti­tú­cií, prog­ra­mov pod­po­ry Európskej únie – Erasmus+, súkrom­né a firem­né nadá­cie. Na ich rea­li­zá­ciu hľa­dá­me pra­cov­ní­ka s mládežou.

Popis pro­jek­tu Young ser­vi­ce Designers

Pandémia COVID-​19 odha­li­la, že prá­ve samosprá­vy obcí a miest sú pod­stat­nou zlož­kou pri rie­še­ní celo­spo­lo­čen­ských krí­zo­vých situ­ácií. Cieľom pro­jek­tu Young Service Designers (YSD) je pod­po­riť vznik pre­po­je­ných štruk­túr na rie­še­nie miest­nych špe­ci­fic­kých výziev, pri­čom stre­do­bo­dom pod­po­ry je zvý­še­nie zapo­je­nos­ti detí a mlá­de­že. Projekt si kla­die za cieľ pod­po­ro­vať mla­dých ľudí vo veku od 16 do 21 rokov pro­stred­níc­tvom občian­ske­ho vzde­lá­va­nia zame­ra­né­ho na pod­po­ru­jú­ce­ho roz­voj kom­pe­ten­cií k zvý­še­niu anga­žo­va­nos­ti v lokál­nych komu­ni­tách. Ponúka im prí­le­ži­tosť zažiť sku­toč­nú účasť na miest­nom roz­ho­do­va­ní o pre­hod­no­te­ní svoj­ho posta­ve­nia v spo­loč­nos­ti a verej­ných pries­to­rov sme­rom k zdrav­ším uli­ciam, revi­ta­li­zá­cii verej­ných pries­to­rov a budo­va­niu pre­po­je­ných sused­ských komunít. 

Miesto práce

 • Bratislava a výjaz­dy do Heľpy

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • Priama prá­ca s mlá­de­žou, orga­ni­zá­cia vzde­lá­va­cích podu­ja­tí, semi­ná­rov v Heľpe.
 • Komunikácia s účast­ník­mi podu­ja­tí, člen­ský­mi orga­ni­zá­cia­mi RmS a pro­jek­to­vý­mi  partnermi.
 • Účasť na vzde­lá­va­cích podu­ja­tiach a onli­ne ško­le­niach týka­jú­cich sa projektu.
 • Cestovanie na stret­nu­tia v par­tner­ských kra­ji­nách (Grécko, Finsko, Polsko, Nemecko).
 • Výpomoc s imple­men­tá­ci­ou lokál­nych pro­jek­tov v Heľpe.
 • Spolupráca na pro­jek­te do mája 2023.

Ponúkaný plat

 • plat 7,50€ za hodi­nu (brut­to) a maxi­mál­ny počet odpra­co­va­ných dní v pro­jek­te je 145 dní do mar­ca 2023

Termín nástupu

 • 1. decem­ber 2021

Druh pracovného pomeru

 • Dohoda o vyko­na­ní práce, 
 • Skrátený pra­cov­ný úvä­zok s roz­sa­hom na 145 pra­cov­ných dní, tzv. manday

Iné výhody

 • fle­xi­bil­ný pra­cov­ný čas
 • prí­jem­ný a pod­net­ný pra­cov­ný kolektív
 • mož­nosť pris­pieť k pozi­tív­nej zme­ne v oblas­ti prá­ce s mládežou 
 • plne hra­de­né ces­to­va­nie do zahra­ni­čia na stret­nu­tia par­tne­rov a medzi­ná­rod­né školenia 
 • Možnosti vzde­lá­va­nia v oblas­ti prá­ce s mlá­de­žou a tré­ner­ských zručností

Informácie pre uchádzača

Svoj pro­fe­sij­ný živo­to­pis a krát­ky moti­vač­ný list zasie­laj­te naj­ne­skôr do 22. Novembra 2020 len elek­tro­nic­kou poštou na e‑mail: lizak@​mladez.​sk.  Kontaktovať bude­me len vybra­ných uchádzačov.

Požiadavky na zamestnanca

Osobné: pres­nosť a dôsled­nosť, schop­nosť hľa­dať rie­še­nia, fle­xi­bi­li­ta, ini­cia­tí­va, ocho­ta, zod­po­ved­nosť, samostatnosť

Sociálne: schop­nosť prá­ce v tíme a s dob­ro­voľ­ník­mi, komu­ni­ka­tív­nosť, aser­ti­vi­ta, aktív­ny prí­stup, pre­zen­tač­né schopnosti

Jazykové: zna­losť anglič­ti­ny na úrov­ni B2 a vyššie

Iné: skú­se­nos­ti s prá­cou na pro­jek­toch na medzi­ná­rod­nej úrov­ni výhodou, 

Kontaktná oso­ba: Mgr. Juraj Lizák, ria­di­teľ Rady mlá­de­že Slovenska

E‑mail: lizak@​mladez.​sk

Web: www​.mla​dez​.sk