Sebavedomo za bezpečím: Na bezpečnosti nám záleží

V rám­ci pro­jek­tu „Sebavedomo za bez­pe­čím“ sme s pod­po­rou Nadácie pre deti Slovenska od mar­ca 2021 rea­li­zo­va­li pro­jekt, v kto­rom sme sa sna­ži­li pocho­piť posto­je a potre­by diev­čat a mla­dých žien – čle­niek mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií, kto­ré zastu­pu­je­me. Na zákla­de zis­te­ní zo 4 foku­so­vých sku­pín, kto­ré sme v júni usku­toč­ni­li medzi člen­ka­mi člen­ských mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií RmS musí­me kon­šta­to­vať, že bez­peč­nosť je význam­ná téma, hod­ná väč­šej pozor­nos­ti, ako jej dote­raz bola venovaná.

Mládežnícke orga­ni­zá­cie sa sys­te­ma­tic­ky venu­jú téme bez­peč­nos­ti, vyplý­va to z cha­rak­te­ru ich čin­nos­ti a je to v súla­de s naj­lep­ším záuj­mom detí a mla­dých ľudí, kto­rí sa zapá­ja­jú do ich akti­vít. Aj pre­to člen­ky mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií tak­mer v abso­lút­nej zho­de uvied­li svo­je klu­bov­ne, stret­ká či sku­pin­ky ako bez­peč­né pro­stre­die hneď pop­ri svo­jom domo­ve, rodi­ne ale­bo prá­ci. Spoločným meno­va­te­ľom, kto­rý sa pod­pi­su­je pod pocit bez­pe­čia spá­ja­ný s tými­to pro­stre­dia­mi, sú pri­tom ľudia. Významne rezo­no­val v tej­to súvis­los­ti aj fak­tor pri­ja­tia, jed­no­du­cho pove­da­né bez­peč­ne sa cíti­me tam, kde nás berú takých akí sme, kde nás majú radi, kde nás pri­jí­ma­jú bez podmienok.

 

Dievčatá sú viac ostražité

Dievčatá a mla­dé ženy sú v otáz­kach fyzic­kej bez­peč­nos­ti skôr ostra­ži­té. Majú svo­je stra­té­gie, ako sa vyhnúť nebez­pe­čen­stvu, ako pre­ko­nať oba­vy z noč­ných ulíc, či ako bez ujmy prí­sť domov ak tre­ba ísť oko­lo prob­le­ma­tic­kých suse­dov. Cítia tiež, že v otáz­ke bez­peč­nos­ti sú diev­ča­tá zne­vý­hod­ne­né opro­ti chlap­com. Sú to prá­ve ony, kto sa viac bojí či má o seba strach. Aj pre­to je pod­ľa nich na mies­te, aby sa otvá­ra­la dis­ku­sia o tom, pre­čo musia vyras­tať v spo­loč­nos­ti, kde strach a oba­vy zo sve­ta tam von­ku, pri­jí­ma­jú už od detstva.

 

Sebavedomie dievčat

Dôležitou témou, kto­rú sme vo výsku­me sle­do­va­li, bola pod­po­ra pro­stre­dia mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií pre roz­voj zdra­vé­ho seba­ve­do­mia svo­jich čle­niek. Z výsku­mov vie­me, že diev­ča­tá a ženy v porov­na­ní s chlap­ca­mi a muž­mi menej ochot­ne vstu­pu­jú do líder­ských pozí­cií v rôz­nych oblas­tiach živo­ta. Respondentky vysvet­le­nie nachá­dza­li v pred­sud­koch, s kto­rý­mi sa stre­tá­va­jú, ale aj v niž­šom seba­ve­do­mí. Často nie je úpl­ne žič­li­vé ani roves­níc­ke pro­stre­die iných diev­čat. Na diev­ča­tá sú tiež opro­ti chlap­com čas­to kla­de­né vyš­šie požia­dav­ky, pri­čom s tým­to tla­kom sú kon­fron­to­va­né čas­to už od det­stva, či už v rodi­ne ale­bo v škole.

 

Bezpečné prostredie

Prostredie mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií hod­no­ti­li res­pon­dent­ky ako pre­važ­ne priaz­ni­vé pre roz­voj a anga­žo­va­nie diev­čat a žien. Dievčatá a mla­dé ženy majú mož­nosť zís­kať líder­ské pozí­cie, majú pries­tor pre seba­re­a­li­zá­ciu a anga­žo­va­nie. Napriek tomu si vedia pred­sta­viť, že by situ­ácia moh­la byť aj lep­šia. Chýba im hlav­ne väč­šia pod­po­ra a záze­mie pre pocho­pe­nie „diev­čen­ských“ potrieb, resp. že ich potre­by hlav­ne pri líder­skom ras­te môžu byť iné ako u chlap­cov. Scitliveniu vede­ní orga­ni­zá­cie na tie­to potre­by by pod­ľa nich pomoh­lo sys­te­ma­tic­ké zvy­šo­va­nie vyš­šie­ho zastú­pe­nia žien vo vede­ní orga­ni­zá­cií. Aktívne člen­ky a mla­dé líder­ky hovo­ri­li o svo­jich boha­tých skú­se­nos­tiach, kto­ré čas­to spre­vá­dza aj význam­ná záťaž, nepo­rov­na­teľ­ná záťa­ži ich roves­ní­čok mimo mlá­dež­níc­kej orga­ni­zá­cie. Aj pre­to by pomoh­lo v pro­stre­dí mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií sys­te­ma­tic­ky zavá­dzať nástro­je ako je napr. super­ví­zia ale­bo iné opat­re­nia, kto­ré napo­má­ha­jú pre­ven­cii syn­dró­mu vyhorenia.

 

Prvú dis­ku­siu o výsled­koch výsku­mu so zástup­ca­mi mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií v rám­ci Klubu ria­di­te­ľov už máme úspeš­ne sa sebou. Téma nepo­chyb­ne zau­ja­la, aj pre­to sme sa zhod­li, že toto je začia­tok šir­šej dis­ku­sie naprieč mlá­dež­níc­kym sek­to­rom, na kon­ci kto­ré­ho by malo byť lep­šie nasta­ve­nie pro­stre­dia a vzťa­hov v mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­ciách tak, aby sa diev­ča­tá cíti­li viac pri­ja­té, pod­po­ro­va­né a seba­ve­do­mé. Budeme radi, ak sa nám poda­rí hlas všet­kých diev­čat a mla­dých žien, kto­ré s nami počas foku­so­vých sku­pín zdie­ľa­li otvo­re­ne svo­je názo­ry a skú­se­nos­ti, nechať napl­no zaznieť. V záuj­me nás všet­kých je napo­môcť tomu, aby pro­stre­die mlá­dež­níc­ke­ho sek­to­ra bolo ešte priaz­ni­vej­šie naklo­ne­né potre­bám nastu­pu­jú­cej gene­rá­cie aktív­nych žien a ich pod­po­re v ďal­šom osob­nom raste.

Projekt pod­po­ri­la Nadácia pre deti Slovenska z Nadačného fon­du Deti v bezpečí.