Podcast Krajina mladých: Ep. 15 – Derú sa mladí do politiky?

Deti a mladí ľudia tvoria skoro pätinu Slovenskej populácie, no ak sa pozrieme do Parlamentu, poslancov do 30 rokov je minimum. Prečo je to tak? Čo odpudzuje dnešných mladých ľudí od politiky, berú ich starší kolegovia vážne?

A ako je to so súčas­ný­mi tíne­džer­mi? Je aj v ich očiach pojem „poli­tic­ky anga­žo­va­ný“ nadáv­kou, ale­bo sa stá­va­jú čoraz anga­žo­va­nej­ší­mi a derú sa do poli­ti­ky? Na akých témach mla­dým zále­ží a pre­čo sa do poli­ti­ky opla­tí ísť – v dneš­nej epi­zó­de pod­cas­tu Krajina Mladých pre­zra­dia dva­ja mla­dí poli­ti­ci – Michal Šimečka (Poslanec Európskeho Parlamentu za PS) a Milan Kabina (člen Kresťansko-​demokratickej mlá­de­že Slovenska a pred­sed­níc­tva KDH) a poli­to­lo­gič­ka Viera Žuborová (Bratislava Policy Institute). V pod­cas­te sa navy­še dozvie­me aké to je, keď hlas matu­ran­tov počú­va­jú top poli­ti­ci Európskej Únie. Debatu mode­ru­je Katarína Urban Richterová.

 

Projekt bol pod­po­re­ný z prog­ra­mu Erasmus+.

Podcast je pro­jek­tom Rady mlá­de­že Slovenska. Krajina mla­dých je pod­cast, kto­rý hľa­dá odpo­ve­de na otáz­ku: „Aký je dneš­ný svet mla­dých ľudí?“ a ponú­ka odbor­ný aj auten­tic­ký vhľad do ich sve­ta. Mladí vedia o sve­te svo­je a my vie­me o nich.

Moderovanie, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť na pod­cas­to­výh plat­for­mách Denníka N: