Bezpečne a sebavedomo v mládežníckych organizáciách

BRATISLAVA, 27. august 2021 – Mládežnícke orga­ni­zá­cie sa sys­te­ma­tic­ky venu­jú téme vytvá­ra­nia bez­peč­né­ho pro­stre­dia pre svo­jich čle­nov a člen­ky. Dôležité je nie­len fyzic­ké bez­pe­čie, ale aj dob­ré pod­mien­ky pre psy­chic­kú poho­du a osob­nost­ný roz­voj. Výskum v mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­ciách potvr­dil, že toto pro­stre­die je nie­len bez­peč­né ale i priaz­ni­vé pre roz­voj a anga­žo­va­nie diev­čat a mla­dých žien.

Hlavné zis­te­nia pro­jek­tu „Sebavedomo za bez­pe­čím“ uká­za­li via­ce­ré sil­né strán­ky mlá­dež­níc­ke­ho sek­to­ra. Systematická prá­ca na vytvá­ra­ní vhod­né­ho pro­stre­dia sa pre­ja­vu­je aj v pozi­tív­nom hod­no­te­ní ich čle­niek. Mládežnícke orga­ni­zá­cie sú vní­ma­né ako bez­peč­né pre­dov­šet­kým vďa­ka ľuďom a kul­tú­re medzi­ľud­ských vzťa­hov. Dnešná gene­rá­cia diev­čat a žien cit­li­vo vní­ma, že žijú vo sve­te, kto­rý pre nich nie je bez­peč­ný. Preto by uví­ta­li inten­zív­nej­šie otvo­re­nie dis­ku­sie o tej­to téme aj vo svo­jich mlá­dež­níc­kych organizáciách.

Z výsku­mov Rady mlá­de­že Slovenska vie­me, že diev­ča­tá a mla­dé ženy menej ochot­ne vstu­pu­jú do líder­ských pozí­cií v rôz­nych oblas­tiach živo­ta. Dôvodom sú pred­sud­ky, niž­šie seba­ve­do­mie ale i vyš­šie požia­dav­ky na diev­ča­tá v porov­na­ní s chlap­ca­mi, kto­rým čelia od ran­né­ho det­stva. Mládežnícke orga­ni­zá­cie doká­žu pomer­ne úspeš­ne napo­má­hať v pre­ko­ná­va­ní takých­to bari­é­ry. Respondentky vo foku­so­vých sku­pi­nách zhod­ne oce­ni­li prí­le­ži­tos­ti, kto­ré nachá­dza­jú v tom­to sek­to­re, no záro­veň navrhu­jú zaviesť via­ce­ré pod­por­né opat­re­nia, kto­ré by situ­áciu diev­čat a mla­dých žien v tom­to pro­stre­dí ešte zlep­ši­li. „Respondentky naj­čas­tej­šie uvá­dza­li potre­bu rešpek­to­va­nia odliš­ných potrieb u diev­čat ako aj potre­bu cit­li­vej­šie­ho prí­stu­pu pri ich líder­skom ras­te. Na dôle­ži­tos­ti zís­ka­va tiež potre­ba super­ví­zií ale­bo iných pod­por­ných nástro­jov, kto­ré napo­mô­žu pred­chá­dzať syn­dró­mu vyho­re­nia u mla­dých líde­riek“, uvied­la Katarína Čavojská, výskum­níč­ka Rady mlá­de­že Slovenska.

Téma bez­peč­nos­ti ako aj nalie­ha­vos­ti väč­šie­ho rešpek­tu voči potre­bám diev­čat v mlá­dež­níc­kom sek­to­re tak začí­na inten­zív­nej­šie rezo­no­vať. „Som rád, že sa nám vďa­ka tomu­to pro­jek­tu poda­ri­lo otvo­riť tému, kto­rá je vyso­ko aktu­ál­na a rezo­nu­je medzi člen­mi a člen­ka­mi mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií. V dis­ku­sii s via­ce­rý­mi zástup­ca­mi našich člen­ských orga­ni­zá­cií sme sa zhod­li, že toto je začia­tok šir­šej dis­ku­sie naprieč mlá­dež­níc­kym sek­to­rom. Na jej kon­ci by malo byť lep­šie nasta­ve­nie pro­stre­dia a vzťa­hov tak, aby sa diev­ča­tá a mla­dé ženy cíti­li viac pri­ja­té, pod­po­ro­va­né a seba­ve­do­mé“, dodal Juraj Lizák, ria­di­teľ a pred­se­da Rady mlá­de­že Slovenska.

Projekt Sebavedomo za bez­pe­čím bol pod­po­re­ný Nadáciou pre deti Slovenska z Nadačného fon­du Deti v bez­pe­čí. V rám­ci pro­jek­tu sme usku­toč­ni­li v júni 2021 šty­ri foku­so­vé sku­pi­ny s člen­ka­mi šty­roch rôz­nych mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií. Celkovo sa výsku­mu zúčast­ni­lo 25 res­pon­den­tiek vo veku od 16 do 25 rokov.

Rada mlá­de­že Slovenska je nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia zdru­žu­jú­ca 28 mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií s pri­bliž­ne 65-​tisíc člen­mi po celom Slovensku, kto­ré pra­vi­del­ne ale­bo nepra­vi­del­ne pra­cu­jú s pri­bliž­ne 300-​tisíc mla­dý­mi ľuď­mi. Viac sa dozvie­te na webo­vej strán­ke www​.mla​dez​.sk.

Kontakt: pr@​mladez.​sk
Mobil PR: 0911 132 326