Sebavedomo za bezpečím: Náš nový projekt s podporou NDS

V marci sme odštartovali nový projekt s názvom Sebavedomo za bezpečím, ktorý vznikol za podpory Nadácie pre deti Slovenska z Nadačného fondu Deti v bezpečí. Projekt sa bude realizovať v Bratislave, cieli však na mladých a pracovníkov s mládežou z celého Slovenska. Hlavným zámerom je prehĺbiť porozumenie voči potrebám dievčat a mladých žien, ktoré sú aktívne v mládež. organizáciách.

Z našich výsku­mov vie­me, že tie menej dôve­ru­jú ľuďom oko­lo seba a majú niž­šie seba­ve­do­mie a pocit bez­pe­čia. Realizácia foku­so­vých sku­pín nám pomô­že pocho­piť posto­je a potre­by mla­dých žien v orga­ni­zá­ciách. Zistenia bude­me tlmo­čiť našim člen­ským orga­ni­zá­ciám v rám­ci stret­nu­tia Klubu ria­di­te­ľov. Tie môžu ref­lek­to­vať zis­te­nia v svo­jich meto­di­kách, nasta­ve­ní pra­cov­né­ho pro­stre­dia a vzťa­hov, čím sa mla­dé diev­ča­tá a ženy budú v orga­ni­zá­ciách cítiť rov­no­cen­nej­šie, nebu­dú sa báť ozvať a ich potre­by budú vypo­ču­té. Veríme, že ak si toto osvo­ja v bez­pe­čí orga­ni­zá­cií, budú to lep­šie vedieť pre­ta­viť do bež­né­ho života.

Projekt pod­po­ri­la Nadácia pre deti Slovenska z Nadačného fon­du Deti v bezpečí.