Porozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety rozvojovej spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku

V auguste sme odštartovali nový projekt s názvom “Porozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety rozvojovej spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku”, ktorý vznikol za podpory Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Projekt sa bude rea­li­zo­vať v Bratislave, cie­li však na mla­dých a pra­cov­ní­kov s mlá­de­žou z celé­ho Slovenska. Hlavným záme­rom je zvý­še­nie infor­mo­va­nos­ti verej­nos­ti o roz­vo­jo­vej spo­lu­prá­ci Slovenskej repub­li­ky, pre­hĺbe­nie ich pove­do­mia o glo­bál­nom roz­vo­ji a zvý­še­nie anga­žo­va­nos­ti mla­dých ľudí pri rie­še­ní glo­bál­nych prob­lé­mov na lokál­nej úrovni.

Cieľom pro­jek­tu je napo­môcť cie­ľo­vej sku­pi­ne verej­nos­ti a mla­dých ľudí k vní­ma­niu súčas­né­ho sve­ta ako pre­po­je­né­ho cel­ku, vyba­viť ich potreb­ný­mi kom­pe­ten­cia­mi, kto­ré im pomô­žu podie­ľať sa na udr­ža­teľ­nom roz­vo­ji sve­ta, pre­hĺbiť chá­pa­nie všet­kých jeho aspek­tov ako vzá­jom­ne závis­lých a hľa­dať súvis­los­ti medzi vlast­ným roz­ho­do­va­ním a dia­ním na miest­nej, regi­onál­nej a glo­bál­nej úrov­ni. Projekt sa bude rea­li­zo­vať na Slovensku.

Tento pro­jekt „Porozumieť roz­ma­ni­tos­ti: Podpora anga­žo­va­nos­ti mlá­de­že a osve­ty roz­vo­jo­vej spo­lu­prá­ce medzi širo­kou verej­nos­ťou na Slovensku“ v trva­ní 08/​2021 – 01/​2023 bol rea­li­zo­va­ný z pros­tried­kov ofi­ciál­nej roz­vo­jo­vej pomo­ci SR.