Porozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety rozvojovej spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku

V auguste sme odštartovali nový projekt s názvom „Porozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety rozvojovej spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku“, ktorý vznikol za podpory Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Projekt sa bude realizovať v Bratislave, cieli však na mladých a pracovníkov s mládežou z celého Slovenska. Hlavným zámerom je zvýšenie informovanosti verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky, prehĺbenie ich povedomia o globálnom rozvoji a zvýšenie angažovanosti mladých ľudí pri riešení globálnych problémov na lokálnej úrovni.

Cieľom projektu je napomôcť cieľovej skupine verejnosti a mladých ľudí k vnímaniu súčasného sveta ako prepojeného celku, vybaviť ich potrebnými kompetenciami, ktoré im pomôžu podieľať sa na udržateľnom rozvoji sveta, prehĺbiť chápanie všetkých jeho aspektov ako vzájomne závislých a hľadať súvislosti medzi vlastným rozhodovaním a dianím na miestnej, regionálnej a globálnej úrovni. Projekt sa bude realizovať na Slovensku.

Tento projekt „Porozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety rozvojovej spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku“ v trvaní 08/2021 – 01/2023 bol realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.