Bezpečie v mládežníckych organizáciách skúmame v projekte “Spolu sebavedomo a v bezpečí”

V Rade mlá­de­že Slovenska sa dlho­do­bo sna­ží­me dyna­mic­ky mapo­vať menia­ce sa potre­by mla­dých ľudí. Snažíme sa to robiť aj pre­to, aby naše člen­ské orga­ni­zá­cie, teda det­ské a mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie, dostá­va­li kva­lit­né a aktu­ál­ne infor­má­cie, kto­ré im umož­ňu­jú pris­pô­so­bo­vať ponu­ku a služ­by svo­jim čle­nom. Zo skú­se­nos­tí s prá­cou mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií sa nám tiež uka­zu­je, že téma bez­peč­nos­ti je jed­nou z dôle­ži­tých pod­mie­nok vo fun­go­va­ní mlá­dež­níc­kych organizácií.

Výskum hod­nôt mla­dých, kto­rý sme usku­toč­ni­li na začiat­ku leta 2020 nám uká­zal, že pre mla­dých ľudí je veľ­mi dôle­ži­tá téma osob­nej bez­peč­nos­ti. Pre mla­dých z mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií však význam­ne viac. Ukazuje sa tiež, že pocit bez­peč­nos­ti nie je uni­ver­zál­ny, a časť mla­dej gene­rá­cie sa necí­ti úpl­ne bez­peč­ne vo sve­te, v kto­rom žije. Téma bez­peč­nos­ti vystu­pu­je do pop­re­dia naj­mä medzi diev­ča­ta­mi a mla­dý­mi žena­mi, čo vša­ke nezna­me­ná, že téma bez­peč­nos­ti nie je rele­vant­ná aj pre chlap­cov a mla­dých mužov. U diev­čat však nado­bú­da na inten­zi­te, a my by sme chce­li poro­zu­mieť tomu, pre­čo je to tak. Na bez­peč­nosť sa pri­tom díva­me z via­ce­rých per­spek­tív. Sledujeme ju nie­len z hľa­dis­ka fyzic­kej bez­peč­nos­ti, ale aj z hľa­dis­ka sociál­nych vzťa­hov či pod­mie­nok pre psy­chic­kú poho­du a pod­po­ru zdra­vé­ho seba­ve­do­mia. Okrem toho tiež diev­ča­tá a ženy menej dôve­ru­jú ľuďom oko­lo seba a majú niž­šie sebavedomie.

Na jar minu­lé­ho roku zavied­la slo­ven­ská vlá­da prvé karan­tén­ne opat­re­nia v súvis­los­ti so šíre­ním pandémie COVID-​19. Najmä pre mla­dých ľudí zna­me­na­li tie­to opat­re­nia bez­pre­ce­den­tné a radi­kál­ne zme­ny v ich živo­te. Nemožnosť stre­tá­vať s pria­teľ­mi, cho­diť do ško­ly, nárast dĺž­ky trá­ve­nia času za počí­ta­čom, nedos­ta­tok súkro­mia, poci­ty osa­mo­te­nia a strach… To sú len nie­kto­ré z dopa­dov, kto­ré mla­dí ľudia uvá­dza­li, keď sme sa s nimi bavi­li o vply­ve pan­dé­mie na ich živo­ty. Tiež sa uká­za­lo, že mla­dé ženy a diev­ča­tá sú zasia­hnu­té viac ako muži eko­no­mic­ký­mi a sociál­ny­mi dôsled­ka­mi pandémie. Permanentné zdra­vot­né rizi­ko, s kto­rým sa ako spo­loč­nosť musí­me vyspo­ria­dať, nepo­chyb­ne kla­dú otáz­ky bez­peč­nos­ti do novej perspektívy.

Pri hľa­da­ní odpo­ve­dí na tie­to otáz­ky sme s pod­po­rou Nadácie pre deti Slovenska zača­li v mar­ci 2021 rea­li­zo­vať pro­jekt „Sebavedomo za bez­pe­čím“, kto­rý nám pomô­že pocho­piť posto­je a potre­by diev­čat a mla­dých žien – čle­niek mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií, kto­ré zastu­pu­je­me. Názov pro­jek­tu pri­tom pra­me­ní z pozna­nia, že bez­peč­né pro­stre­die a zdra­vé seba­ve­do­mie idú spo­lu ruka v ruke. Zistenia na zákla­de ana­lý­zy výsled­kov foku­so­vých sku­pín, kto­ré prá­ve pre­bie­ha­jú v mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­ciách, bude­me tlmo­čiť zástup­com vede­nia mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií. Radi by sme s nimi na zákla­de našich zis­te­ní otvo­ri­li dis­ku­siu o mož­nos­tiach lep­šie­ho nasta­ve­nia pro­stre­dia a vzťa­hov v mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­ciách tak, aby sa diev­ča­tá cíti­li viac pri­ja­té, pod­po­ro­va­né a seba­ve­do­mé. Vnímame ako dôle­ži­té, aby diev­ča­tá moh­li napl­no využiť poten­ciál bez­peč­né­ho pro­stre­dia tých­to orga­ni­zá­cií pre osob­ný rast, roz­voj a nado­bú­da­nie zruč­nos­tí, kto­ré budú vedieť lep­šie pre­ta­viť do bež­né­ho živo­ta v dospe­lom samos­tat­nom živote.

Projekt pod­po­ri­la Nadácia pre deti Slovenska z Nadačného fon­du Deti v bezpečí.