Metodik v Detskej organizácii Fénix

Pre všet­kých prá­cech­ti­vých máme dob­rú novinu!

Od 1. sep­tem­bra, hľa­dá­me novú posi­lu, na plný úvä­zok, do náš­ho tímu na ústre­dí v Bratislave. Chceli by sme nie­ko­ho, kto bude zapá­le­ný pre našu čin­nosť a nebu­de mu pre­ká­žať ísť občas na akciu počas víken­du. Za prá­cu nad­čas je náh­rad­né voľ­no. Radi prij­me­me aj absolventa/​absolventku so skú­se­nos­ťa­mi v dobrovoľníctve.

Vyžadujeme vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie peda­go­gic­ké­ho zame­ra­nia (môže byť aj exter­ný štu­dent II. stup­ňa štú­dia) a anglič­ti­nu na komu­ni­kač­nej úrov­ni. Ponúkaný plat je 1 050 € brutto.

Pre (zatiaľ) nezna­lých, sme občian­ske zdru­že­nie pra­cu­jú­ce s deť­mi a mlá­de­žou. Naším cie­ľom je vytvá­rať pod­mien­ky na ich aktív­ne a zmys­lu­pl­né trá­ve­nie voľ­né­ho času. Pôsobíme na úze­mí celé­ho Slovenska (43 základ­ných organizácií).

Náplň prá­ce:

  • Príprava akti­vít vzhľa­dom na Stratégiu pre mlá­dež SR, ich zapra­co­va­nie do mate­riá­lov DO FÉNIX
  • Participácia na príp­ra­ve a rea­li­zá­cii podu­ja­tí ústre­dia (celo­slo­ven­ské akti­vi­ty, let­né podu­ja­tia, ško­le­nia a pod.)
  • Komunikácia s dob­ro­voľ­ník­mi a člen­mi organizácie
  • Kontakt so základ­ný­mi orga­ni­zá­cia­mi DO FÉNIX
  • Tvorba meto­dic­kých mate­riá­lov a publikácií
  • Koordinácia akre­di­to­va­né­ho vzdelávania
  • Administratívna pod­po­ra ústredia
  • Ďalšie ad hoc úlohy

Vo Fénixe je pries­tor na kre­a­ti­vi­tu a vlast­né nápa­dy, mož­nosť vidieť rôz­ne mies­ta na Slovensku, účasť na ško­le­niach (aj v zahra­ni­čí) atď. Ak ťa ponu­ka zau­ja­la, pošli nám do 31. júla 2021 svo­je CV a moti­vač­ný list na fenix@​do-​fenix.​sk.

 

Link na pro­fe­siu: https://www.profesia.sk/praca/detska-organizacia-fenix-o‑z/O4108177