Dva letné zážitkové kurzy pre mladých od 18 – 30 rokov

OZ V.I.A.C. – Inštitút pre pod­po­ru a roz­voj mlá­de­že chys­tá v júli dva let­né zážit­ko­vé kur­zy pre mla­dých od 18 – 30 rokov, na kto­ré srdeč­ne pozý­va. Chceli by s mla­dý­mi aj v lete otvo­riť pár zau­jí­ma­vých mož­no nároč­nej­ších tém, ale zážit­ko­vou for­mou. Oba kur­zy sa usku­toč­nia v Oravskom cen­tre mlá­de­že v Ústí nad priehradou.

 

Kurz Acrogx je o men­tál­nom zdra­ví a spra­co­vá­va­ní emócií.

Kurz Krajina roz­ví­ja schop­nosť začle­ňo­vať sa do nových kolektívov.

 

 

KURZ KRAJINA

17. – 19. 7. 2021

Nauč sa odváž­ne vstu­po­vať do nových kolek­tí­vov a nie­len to. Vstúpiť, zapad­núť a ostať ver­ný sám sebe.

Pridaj sa, bude­me veľa obja­vo­vať, počú­vať, učiť sa aj experimentovať.

 

PRIHLÁS SA TU: https://​podu​ja​tia​.ozviac​.sk/​p​r​o​d​u​c​t​/​s​k​/​l​e​t​n​y​-​z​a​z​i​t​k​o​v​y​-​k​u​r​z​-​k​r​a​j​ina

 

Čo si z kur­zu odnesieš?
Uvedomenie si, že je dôle­ži­té mať sa rád.
Nápady ako budo­vať dôve­ru a vzťahy.
Dôležitosť maličkostí
Odvahu vstu­po­vať do nové­ho kolektívu

 

KURZ ACROGx

22.- 25. 7. 2021

Neexistuje zlá emó­cia. Všetky sú dob­ré a všet­ky nám chcú odo­vzdať dôle­ži­tú sprá­vu. Akú? Dešifrovanie je na nás.

Kurz Acrogx ti pomô­že spria­te­liť sa s rôz­no­ro­dý­mi emó­cia­mi a lep­šie im rozumieť.

 

PRIHLÁS SA TU: https://​podu​ja​tia​.ozviac​.sk/​p​r​o​d​u​c​t​/​s​k​/​a​c​r​ogx

 

Čo si z kur­zu odnesieš?

Stratégie zvlá­da­nia emócií
Uvedomenie si, že tvo­ja emó­cia hovo­rí hlav­ne s tebou.
Skúsenosť, že abnor­mál­ne reak­cie na abnor­mál­nu situ­áciu sú normálne.
Odvahu počú­vať samé­ho seba.
Vďačnosť za chy­by, kto­ré robíš.