Výskum hodnôt (Youth Values)

Realizácia projektu × jún 2019 — máj 2021

Donor × Kľúčová akcia 2, Program Erasmus+

Cieľ projektu

Cieľom pro­jek­tu je zma­po­vať a porov­nať hod­no­to­vé orien­tá­cie mla­dých ľudí na Slovensku a v Českej repub­li­ke. Vďaka ino­va­tív­ne­mu prí­stu­pu má pro­jekt za cieľ iden­ti­fi­ko­vať v čom sa líšia hod­no­to­vé orien­tá­cie mla­dých, kto­rí sú ale­bo boli aktív­ni v mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­ciách od bež­nej popu­lá­cie mla­dých  a tým pou­ká­zať na prí­nos prá­ce s mlá­de­žou.

Aktivity pro­jek­tu zahŕňa­jú mapo­va­nie hod­nôt cel­ko­vej popu­lá­cie mla­dých na Slovensku a v Čechách, ako aj mla­dých v mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­ciách v oboch kra­ji­nách, odbor­ná kon­fe­ren­cia a okrúh­le sto­ly. Súčasťou je aj aktív­na onli­ne kam­paň zame­ra­ná na mla­dých a odbor­nú verej­nosť s cie­ľom zvý­šiť pove­do­mie o dôle­ži­tos­ti hod­no­to­vé­ho ukot­ve­nia a roz­vo­ja mla­dých ľudí pre budúc­nosť našich spoločností.