Výskum hodnôt (Youth Values)

Realizácia projektu × jún 2019 — máj 2021

Donor × Kľúčová akcia 2, Program Erasmus+

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zmapovať a porovnať hodnotové orientácie mladých ľudí na Slovensku a v Českej republike. Vďaka inovatívnemu prístupu má projekt za cieľ identifikovať v čom sa líšia hodnotové orientácie mladých, ktorí sú alebo boli aktívni v mládežníckych organizáciách od bežnej populácie mladých  a tým poukázať na prínos práce s mládežou.

Aktivity projektu zahŕňajú mapovanie hodnôt celkovej populácie mladých na Slovensku a v Čechách, ako aj mladých v mládežníckych organizáciách v oboch krajinách, odborná konferencia a okrúhle stoly. Súčasťou je aj aktívna online kampaň zameraná na mladých a odbornú verejnosť s cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti hodnotového ukotvenia a rozvoja mladých ľudí pre budúcnosť našich spoločností.