Akreditované online školenie lídrov medzinár. dobrovoľ. táborov od INEX Slovakia

Chceš sa zlep­šiť v témach ako je manaž­ment mlá­dež­níc­ke­ho pro­jek­tu? Naučiť sa vhod­né spô­so­by hod­no­te­nia a podá­va­nia spät­nej väz­by, metó­dy nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia, teóriu hier v prá­ci s mlá­de­žou? A pop­ri­tom všet­kom spoz­nať veľa nových zau­jí­ma­vých a bláz­ni­vých ľudí, čo radi spá­ja­jú vzde­lá­va­nie a zába­vu doko­py? Poď na INEX Slovakia onli­ne ško­le­nie, kto­ré bude pre­bie­hať for­mou 6 onli­ne kur­zov na Zoome. Doplnené bude o videá a samoštúdium.

Školenie je zadar­mo a je akre­di­to­va­né MŠVVaŠ SR.

V rám­ci ško­le­nia si budeš môcť vyskú­šať mana­žo­vať sku­pi­nu zahra­nič­ných mla­dých ľudí, viesť medzi­ná­rod­ný pro­jekt a zlep­šiť sa v mana­žo­va­ní tímu. Prostredníctvom onli­ne ško­le­nia sa naučíš opäť nie­čo nové a vôbec sa pri tom nebu­deš nudiť.

Vďaka live kur­zom a inštruk­táž­nym vide­ám sa budeš môcť opäť posu­núť o čosi ďalej, zaba­víš sa a samoz­rej­me si dopra­ješ aj dáv­ku potreb­nej socializácie.

 

Čo sa naučíš?
  • manaž­ment mlá­dež­níc­ke­ho projektu 
  • vhod­né spô­so­by hod­no­te­nia a podá­va­nia spät­nej väzby 
  • využí­va­nie metód nefor­mál­ne­ho vzdelávania 
  • teória hier v prá­ci s mládežou 
  • pop­ri­tom všet­kom spoz­náš veľa nových zau­jí­ma­vých a bláz­ni­vých ľudí, čo radi spá­ja­jú vzde­lá­va­nie a zába­vu dokopy

 

Ako dlho to trvá?

19.04. – 30.04.2021

 

Ako sa prihlásiť?

Prihlášku je potreb­né podať do 11.4.2021

 

ℹ️ Viac infor­má­cii náj­deš tu ➡️ https://​inex​.sk/​s​k​/​e​v​e​n​t​s​/​4​9​7​8​9​/​s​h​o​w​_​p​u​b​lic