Staň sa stážistom v SlovakAid

Ak ti sú blíz­ke akti­vi­ty orga­ni­zá­cie SlovakAid, mož­no ťa zauj­me aj ich aktu­ál­na ponu­ka pre stá­žis­tov. Prostredníctvom stá­že sa môže stať súčas­ťou ich tímu, zís­kaš nové skú­se­nos­ti aj zážit­ky a pri­lo­žíš ruku k dob­rej veci. Stáž sa týka dvoch oblas­tí – PR a pro­jek­to­vý manažment.

PR stáž

Náplň prá­ce

 • prá­ca s webom a administrácia
 • príp­ra­va prís­pev­kov, pod­kla­dov na člán­ky, exter­né výstupy
 • gra­fic­ké návrhy, tla­čo­vé sprá­vy, sociál­ne siete
 • ana­lý­za a spra­co­va­nie dát, šta­tis­tík, gra­fov a infografík

 

Aký je ideálny/​a kandidát/​ kan­di­dát­ka?

 • študent/​ka vyso­kej ško­ly ale­bo čerstvý/​á absolvent/​ka v odbo­roch poli­to­ló­gia, roz­vo­jo­vé štú­diá, medzi­ná­rod­né vzťa­hy, mar­ke­ting, gra­fi­ka, žur­na­lis­ti­ka (nie povin­ne, ale sú výhodou)
 • zruč­nosť v písa­ní, zna­losť gramatiky
 • tvo­ri­vosť a precíznosť
 • ovlá­da Excel a gra­fic­ké prog­ra­my ako Canva, Visme a pod.
 • nemá pred­sud­ky
 • aktív­na zna­losť anglič­ti­ny aspoň na úrov­ni B2, vyš­šia úro­veň výhodou

 

Stáž projektový manažment

Náplň prá­ce

 • asis­ten­cia pri pro­jek­to­vom a finanč­nom manažmente
 • prá­ca s databázami
 • ana­lý­za a vyhod­no­co­va­nie dát
 • príp­ra­va pre­zen­tá­cií a pre­kla­dy textov
 • pomoc pri PR akti­vi­tách a podujatiach
 • spo­lu­prá­ca s par­tner­mi, inšti­tú­cia­mi a odbor­nou verejnosťou

 

Aký je ideálny/​a kandidát/​ kan­di­dát­ka?

 • študent/​ka vyso­kej ško­ly ale­bo čerstvý/​á absolvent/​ka v odbo­roch poli­to­ló­gia, roz­vo­jo­vé štú­diá, medzi­ná­rod­né vzťa­hy (nie povin­ne, ale sú výhodou)
 • aktív­na zna­losť anglič­ti­ny aspoň na úrov­ni B2, vyš­šia úro­veň výhodou
 • je zodpovedný/​á, iniciatívny/​a, komunikatívny/​a

 

Aké sú podmienky?
 • stáž je nepla­te­ná, ide o dobrovoľníctvo
 • dĺž­ka stá­že mini­mál­ne 3 mesiace
 • fle­xi­bi­li­ta (v agen­tú­re ale­bo onli­ne pod­ľa vývo­ja epi­de­mi­olo­gic­kej situácie)

 

Ako sa prihlásiť?

Svoj živo­to­pis a moti­van­čý list je potreb­né zaslať na email miroslava.​garajova@​slovakaid.​sk

 

Deadline na podanie prihlášky

12.apríl 2021

 

ℹ️ Viac infor­má­cii o stá­ži náj­de­te tu https://​eurac​tiv​.sk/​p​r​a​c​a​/​s​l​o​v​a​k​a​i​d​-​b​r​a​t​i​s​l​a​v​a​-​s​l​o​v​a​k​a​i​d​-​h​l​a​d​a​-​s​t​a​z​i​s​t​ov/