Politická participácia mládeže v krajinách V4

Typ výskumu: kvantitatívny výskum
Veľkosť vzorky: 2 858 respondentov
Zber dát: 3.7. – 16.7. 2017
Cieľová skupina: 15 – 24 rokov
Metódy: reprezentatívny výskum (pohlavie, vek, veľkosť sídla, región)
Miesto: Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko

V spolupráci s partnermi Českou radou dětí a mládeže a maďarskou organizáciou Rubeus sme uskutočnili výskumný projekt zameraný na tému politickej participácie mladých v celom regióne V4. Cieľom výskumu bolo zmapovať aktuálnu situáciu v politických postojov a v trendoch v politickom správaní. Ambíciou za týmto projektom bolo v prvom rade priniesť empirické údaje, ktoré popíšu pocity a správanie mladých ľudí v oblasti politiky a politickej participácie. Výskumné zistenia odhalili, že mladí ľudia sú kritickí k politickej a sociálnej situácii vo svojich krajinách. Zároveň však nie sú pasívni a ľahostajní, a môžu byť dobrými partnermi v riešení mnohých problémov, ktoré sa ich týkajú.

Publikácia, v ktorej sú prezentované výskumné zistenia, je dostupná tu:

Infografika “Táto krajina nie je pre mladých”, v ktorej nájdete najdôležitejšie dáta zo Slovenska, je tu:

Projekt finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.