Analýza efektivity vzdelávacích poukazov

Významným nástrojom financovania aktivít mimo vyučovania sú vzdelávacie poukazy. Tento nástroj je využívaný predovšetkým vo formálnom vzdelávaní. Vzhľadom na rezervy v čerpaní finančných prostriedkov určených na vzdelávacie poukazy, rozhodli sme sa s podporou MŠVVaŠ SR na prelome rokov 2017 a 2018 zrealizovať prieskum kvalitatívnych aspektov efektivity systému vzdelávacích poukazov s dôrazom na identifikovanie dopadov a prínosu pre deti a mládež.

V projekte sme sa pokúsili spojiť analýzy dát rôzneho charakteru, ktoré sú k dispozícii verejnosti. Tie sme však doplnili aj o viaceré kvalitatívne vhľady do sveta vzdelávacích poukazov a ich fungovania. Prehľad postupu, ako aj zistení nájdu záujemcovia v záverečnej správe.

Publikácia, v ktorej sú uvedené výstupy analýzy, je k dispozícii tu:

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.