Aktivity pre členské organizácie – Kluby riaditeľov

Realizácia projektu × dlhodobý

Organizátor × Rada mládeže Slovenska

Kluby ria­di­te­ľov pred­sta­vu­jú dlho­do­bú akti­vi­tu RmS, kto­rej cie­ľom je vytvá­rať pries­tor na zdie­ľa­nie skú­se­nos­tí, vedo­mos­tí zástup­cov člen­ských orga­ni­zá­cií RmS. 

Doposiaľ sme sa na klu­boch ria­di­te­ľov veno­va­li rôz­no­ro­dým témam, počnúc zis­te­nia­mi vyplý­va­júc našich výsku­mov, ako aj samot­ným potre­bám organizácií.