Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

RmS poslala a zverejnila otvorený list, ktorý reaguje na konanie členov správnej rady Nadácie Intenda. Jeho znenie si môžete prečítať TU. Na otvorený list sme zatiaľ neobdržali žiadnu reakciu.

Ešte stále hľadáme regionálneho koordinátora alebo koordinátorku pre Žilinský kraj. Viac informácií nájdete TU.

Presne pred týždňom sme mali ďalší klub riaditeľov, na ktorom prezentovala naša výskumníčka Katka Čavojská dáta o mládeži, ktorými disponujeme.

Okrem toho sa tieto dni konajú výberové pohovory na obsadenie pozície koordinátora pre verejné politiky. Tešíme sa, že už čoskoro budeme mať nového člena tímu, ktorého včas predstavíme.

 

OTVORENÝ LIST ČLENOM SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE INTENDA ZA ŠRVŠ OZ

OTVORENÝ LIST ČLENOM SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE INTENDA ZA ŠRVŠ OZ

Vážení páni
Ľuboš Majer, predseda ŠRVŠ OZ
Jaroslav Sýkora, člen SRNI za ŠRVŠ OZ
Peter Kulan, člen SRNI za ŠRVŠ OZ
Peter Zubáľ, člen SRNI za ŠRVŠ OZ

OTVORENÝ LIST ČLENOM správnej rady nadácie intenda za ŠrvŠ OZ

 

Vážení členovia správnej rady Nadácie Intenda p. Jaroslav Sýkora, p. Peter Kulan, p. Peter Zubáľ, ako aj predseda občianskeho združenia ŠRVŠ – občianske združenie p. Ľuboš Majer, a ostatní členovia občianskeho združenia ŠRVŠ – občianske združenie (ŠRVŠ OZ),

s obavami sledujeme vaše konanie v správnej rade Nadácie Intenda (SRNI), ktorého výsledkom je podľa nás zásadné ohrozovanie životaschopnosti Nadácie Intenda a porušovanie základných práv jedného z jej zakladateľov, ako aj princípov, na ktorých je založená samotná existencia Nadácie Intenda. Touto cestou na Vás apelujeme, aby ste prehodnotili váš doterajší prístup tak, aby ste nevytvárali prekážky v napĺňaní verejnoprospešných cieľov Nadácie Intenda.

 

Uvedené ohrozovanie Nadácie Intenda a porušovanie základných práv zakladateľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je spôsobené tým, že súčasní zástupcovia ŠRVŠ OZ v správnej rade dlhodobo maria prijatie rozhodnutia, ktorým má dôjsť ku schváleniu a následne k vymenovaniu členov správnej rady za ministerstvo. Je potrebné zdôrazniť, že postup týchto členov správnej rady, ktorí znemožňujú jednému zo zakladateľov Nadácie Intenda zvoliť do najvyššieho orgánu svojich zástupcov, je v príkrom rozpore so zásadami fungovania Nadácie Intenda. Je nespochybniteľné, že týmto sa ministerstvo školstva priamo vylučuje z možnosti ovplyvnenia akýchkoľvek rozhodnutí týkajúcich sa činnosti Nadácie Intenda. Sme toho názoru, že takéto šikanózne a nemorálne konanie nie je v súlade so zákonom, ani s nadačnou listinou, a ani so samotnou podstatou fungovania Nadácie Intenda.

 

Nadácia Intenda bola v roku 2001 založená troma zakladateľmi, a to Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ministerstvo školstva), občianskym združením ŠRVŠ – občianske združenie (ŠRVŠ OZ) a občianskym združením Rada mládeže Slovenska (RMS). Nadácia Intenda vznikla ako účelová organizácia, ktorá má slúžiť rozvoju a podpore aktivít mladých ľudí a prispievať k vytváraniu priestoru pre účasť mladých na živote spoločnosti. V posledných rokoch je Nadácia Intenda v dôsledku požiaru Hotela Junior Jasná a neefektívneho manažmentu zo strany bývalého vedenia Nadácie Inteda v stave dlhodobej prevádzkovej straty a stagnácie nadačnej činnosti. Súčasné vedenie Nadácie Intenda má záujem riešiť tento krizový stav, v plnom rozsahu obnoviť nadačnú činnosť a opätovne napĺňať ciele a verejnoprospešný účel Nadácie Intenda, a za týmto účelom prijať opatrenia na riešenie jej dlhodobej prevádzkovej straty a obnovenie grantových programov.

 

O týchto základných otázkach týkajúcich sa fungovania Nadácie Intenda a napĺňania jej poslania rozhoduje predovšetkým správna rada Nadácie Intenda, ktorej členovia sú volení tak, aby každý zo zakladateľov mal v správnej rade rovnaké zastúpenie. Aj napriek predmetnej skutočnosti, ktorá je výslovne stanovená v nadačnej listine Nadácie Intenda, je momentálne ministerstvu školstva bránené vymenovať si svojich zástupcov v správnej rade a tým sa podieľať na rozhodovaní o primárnych otázkach fungovania Nadácie Intenda. Súčasná situácia je tak kritická, že ministerstvo školstva nie je spôsobilé viac ako tri mesiace hlasovať na zasadnutiach správnej rady, hoci ich predmetom je riešenie viacerých zásadných otázok, ktoré môžu ovplyvniť dokonca aj ďalšiu existenciu Nadácie Intenda a ktorých realizácia neznesie odklad.

 

Je zrejmé, že úmyslom zakladateľov bolo pri vytváraní správnej rady Nadácie Intenda zabezpečiť, aby každý zo zakladateľov mal aktívny dosah na fungovanie  a smerovanie Nadácie Intenda a aby v jeho mene takéto rozhodovanie zabezpečovali osoby, ktoré on považuje za kompetentné a odborne spôsobilé. Počet členov správnej rady bol pri založení stanovený na 9 členov (za každého zakladateľa 3). Akékoľvek rozhodovanie správnej rady má byť výsledkom kolektívneho konsenzu, ktorý je zabezpečený práve tým, že v správnej rade majú mať rovnaké zastúpenie všetci traja zakladatelia. Za súčasnej situácie, kedy má správna rada z dôvodu absencie zástupcov ministerstva len 6 členov, má ŠRVŠ OZ v správnej rade zásadný vplyv a môže ovplyvňovať prijatie uznesení správnej rady podľa vlastnej predstavy, nakoľko je možné hlasmi zablokovať prijatie akéhokoľvek rozhodnutia správnej rady.

 

Táto situácia je znepokojivá o to viac, že decembri 2018 došlo k spochybneniu legitímnosti mandátu ŠRVŠ OZ zo strany materskej zákonnej Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), ktorá uviedla, že: „ŠRVŠ OZ v súčasnom postavení nemá mandát vystupovať v mene vysokoškolských študentov a stratilo účel, na ktorý bolo založené.“  Ďalej ŠRVŠ uvádza, že  „zástupcovia ŠRVŠ OZ v orgánoch Správnej rady Nadácie Intenda a Dozornej rady HMS boli zvolení bez jasného mandátu od zástupcov vysokoškolských študentov“.

 

Vytváranie patových situácii a marenie doplnenia správnej rady Nadácie Intenda môže mať v čase krízy, ktorou Nadácia Intenda prechádza, ničivý účinok, lebo sa môže majetok, ktorý má slúžiť verejnosti, dostať až do konkurzu. Blokovania správnej rady a odďaľovanie riešenia prevádzkovej straty súvisí neoddeliteľne aj s blokovaním riešenia situácie okolo Hotela Junior Jasná a konkurzným konaním vedeným voči dcérskej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia a.s. (HMS). Čo sa deje dnes v správnej rade nespochybniteľne výrazne oslabuje pozíciu Nadácie Intenda a jej dcérskej spoločnosti HMS v prebiehajúcich sporoch.

 

Týmto zdôrazňujeme, že do dnešného dňa členovia správnej rady za ŠRVŠ OZ, aj napriek tomu, že niekoľkonásobne zmarili prijatie uznesení týkajúcich sa kandidátov navrhnutých ministerstvom školstva, nevyjadrili žiadne svoje konkrétne výhrady voči týmto osobám, hoci ako vyplýva z ich životopisov, ide o odborne spôsobilé osoby s náležitým vzdelaním, praxou a skúsenosťami, ktoré boli ministerstvom školstva navrhnutí po starostlivej úvahe a posúdení ich profesionality. Toto konanie sa preto javí ako účelové.

 

Zdôrazňujeme, že členovia správnej rady majú aktívne napomáhať rozvoju a zveľaďovaniu Nadácie Intenda. Je nespochybniteľné, že vytváraním patových situácií pri hlasovaní v správnej rade, či dokonca iniciovaním bezúčelných súdnych konaní voči Nadácii Intenda, ktorými podľa nás v rozpore so zákonom žiadajú určenie neplatnosti prijatých uznesení správnej rady (!), nedochádza k naplneniu základných predpokladov pre výkon funkcie člena správnej rady. Nadácia Intenda je nútená v súčasnosti vynakladať čas a finančné prostriedky na riešenie týchto interných konfliktov, hoci tieto môže efektívne využiť na riešenie zásadných otázok týkajúcich sa fungovania Nadácie Intenda a obnovenia jej verejnoprospešného účelu. Členovia správnej rady za ŠRVŠ OZ s vedomím týchto skutočností naďalej pokračujú vo vytváraní prekážok, a to bez akéhokoľvek záujmu vyriešiť danú situáciu a ministerstvu školstva umožniť mať zastúpenie v správnej rade.

 

Vážení p. Jaroslav Sýkora, p. Peter Kulan a p. Peter Zubáľ, touto cestou Vás vyzývame, aby ste aktívne a s odbornou starostlivosťou pristupovali k výkonu Vašich funkcií, pričom v prípade, ak sa ako členovia správnej rady nepovažujete za spôsobilých vykonávať funkciu v súlade s nadačnou listinou, je vhodné, aby ste zvážili svoje pôsobenie v správnej rade a o tejto skutočnosti informovali ŠRVŠ OZ. Zároveň si dovoľujeme dať do pozornosti, že RMS ako jeden zo zakladateľov, ktorý je priamo ovplyvnený Vaším konaním, v súčasnosti zvažuje využitie prostriedkov právnej ochrany, nakoľko má za to, že súčasná situácia má zásadný negatívny vplyv na postavenie a činnosť Nadácie Intenda a poškodzuje okrem iného aj jej dobré meno.

 

Záverom tohto listu nám dovoľte uviesť, že jeho účelom nie je vytváranie konfliktu alebo rozporov, ale naopak, naším cieľom je iba úprimne odprezentovať žiadosť, aby sa všetci členovia správnej rady Nadácie Intenda stotožnili s jej verejnoprospešným účelom, zvažovali svoje kroky tak, aby tieto boli v jej prospech a v neposlednom rade uprednostňovali záujmy Nadácie Intenda pred svojimi osobnými záujmami. Rada mládeže Slovenska združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži už od roku 1990, všetky spolu združujú viac ako 50-tisíc detí a mladých ľudí. Veríme, že dôjde k naplneniu účelu tohto otvoreného listu a spoločne sa nám podarí obnoviť nadačnú činnosť Nadácie Intenda a tým vytvoriť širokú základňu pre rozvoj mladých ľudí v našej spoločnosti. Sme však presvedčení, že bez aktívneho zastúpenia všetkých zakladateľov Nadácie Intenda v správnej rade sa predmetný cieľ oddiali, a to opätovne iba na úkor mladých ľudí, ktorých podpora je základným poslaním Nadácie Intenda.

 

S úctou,
Juraj Lizák, predseda Rady mládeže Slovenska a štatutárny zástupca Slovenského skautingu
Juraj Králik, člen predsedníctva RmS a predseda mládežníckej organizácie eRko
Dalibor Perašín, člen predsedníctva RmS a generálny sekretár YMCA Slovensko
Erik Gál, člen predsedníctva RmS a predseda Zväzu skautov maďarskej národnosti

 

 

Erasmus + školenie “From online hate speech to the extremism”

Erasmus + školenie “From online hate speech to the extremism”

IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Národná Agentúra pre mládež a šport organizuje školenie vhodné pre „terénnych pracovníkov s mládežou“, ktorí pracujú priamo s mladými ľuďmi, ktorí majú tendenciu podliehať demagógii a radikálnej propagande.

Tento kurz poskytne účastníkom hlbšie pochopenie konceptu extrémizmu a poskytne im nástroje na identifikáciu a prácu s tými najviac ohrozenými skupinami mladých ľudí. Zameria sa na to, ako vytvoriť interkultúrny dialóg v práci s mládežou a využiť na zapojenie tých, ktorí by sa inak mohli obrátiť na extrémizmus.

Kde sa nachádza hranica slušnej debaty a vyjadrovania svojich názorov na internete a kde začína nenávistné vyjadrovanie a podnecovanie k nenávisti? Čo je viac sloboda slova alebo ochrana ľudských práv a dôstojnosti ?

Pracujete s mládežou a trápi vás kolísavá úroveň spolunažívania a tolerancie v spoločnosti? Ak chcete získať prehľad a naučiť sa využívať nástroje a techniky ako pracovať s mládežou na tieto vysoko aktuálne témy, prihláste na tomto linku.

Cieľovou skupinou sú: pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, tvorcovia mládežníckej politiky, školitelia, výchovní poradcovia, vedúci mládežníckych organizácií a CVČ, školskí psychológovia, online poradne venujúce sa deťom a mládeži.

Deadline na prihlasovanie do 31.mája 2019 

Zdroj: IUVENTA

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Dáša bola vybratá ako “stála” delegátka, čo znamená, že sa zúčastní všetkých troch konferencií, ktoré sa budú konať v rámci aktuálneho cyklu Európskeho dialógu s mládežou. Konferencie sa konajú v krajinách predsedníckeho tria, čiže Rumunsko, Fínsko a Chorvátsko.

Odkiaľ pochádzaš? Aký máš k tomuto miestu vzťah?

Než som sa v 18-tich presťahovala kvôli štúdiu do Prahy, prevažnú časť svojho života som strávila v malebnej dedinke Olcnava na Spiši. Do Olcnavy sa vždy rada vraciam, najmä kvôli mojej skvelej rodine, pokoju a prírode.

Aká je tvoja vysnívaná krajina?

Každá krajina má svoje pozitíva aj negatíva. koniec koncov, všade, kde som doteraz žila som si vedela vytvoriť svoj vlastný svet, ktorý mi prišiel trochu ako sen :-)Študovala som v Taliansku na Sicílii, a v tom období bol ten ostrov pre mňa ten najčarovnejší domov. Potom som dobrovoľničila v Gruzínsku, kde som zažila asi najdobrodružnejšie obdobie môjho života. Praha bola od mala mojím milovaným mestom, hoci sa mi páčilo a stále páči aj na Slovensku. Nemám jednu vysnívanú krajinu a ani ju nechcem mať. Páči sa mi brať život tak, ako príde a ak ma vietor opäť zaveje niekam inam, verím, že sa nájdem aj na novom mieste.

Prečo študuješ to, čo študuješ?

Už keď som mala 5 rokov, dostala som svoj prvý glóbus a chcela som spoznávať svet. Časom som snívala o cestovaní a učení sa cudzích jazykov… Hoci ma v škole bavili takmer všetky predmety, rozhodla som sa študovať Medzinárodné teritoriálne štúdiá. Vďaka štúdiu histórie a geografie som prenikla do hĺbky fascinujúcich krajín Európy a Severnej Ameriky a myslím, že aj získala dostatočný prehľad o dnešnej spoločnosti. Skúsenosťami som ale zistila, že ma viac baví vzdelávanie a preto chcem pokračovať v štúdiu v oblasti vzdelávacích politík.

V čom vynikáš?

Ľudia zvyčajne vravia, že v jazykoch. Rada sa rozprávam veľa a s rôznymi ľuďmi. No a rôznorodé jazyky mi dávajú možnosť slobodne sa vyjadriť a porozprávať, s kým chcem. Okrem toho ma jazyky fascinujú svojou rozmanitosťou a mám pocit, že mi otvárajú myseľ. Momentálne hovorím ôsmimi jazykmi, samozrejme na rozličných úrovniach, keďže nie všetky používam aktívne. Verím, že sa ich časom naučím ešte viac.

Čo ťa najviac v tvojom okolí hnevá a chcela by si to zmeniť? 

Apatia. Mrzí ma, ak ľudia uveria tomu, že sa nič v našej spoločnosti nedá zmeniť a akékoľvek pokusy považujú za naivitu. Myslím, že je dôležité uvedomiť si svoju silu, obzvlášť ak je človek schopný tolerancie a spolupráce. Rada pracujem s ďalšími ľuďmi s podobnou víziou, napríklad nedávno sme založili občianske združenie s názvom „Change Your Self“ a spoločne sa pokúšame byť prínosom v neformálnom vzdelávaní. Snažíme sa prispieť spoločnosti aspoň tou troškou. A ak už existujú veci, ktoré sa ozaj nedajú len tak jednoducho vylepšiť, môžeme sa aspoň pokúsiť zmeniť náš postoj a zjednodušiť si život trochu optimistickejším náhľadom na svet.

Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

Posledné dni sa RmS pripojila ku kampani, ktorá upozorňuje na návrh generálneho tajomníka Rady Európy na rozpustenie sektora mládeže.  Naše stanovisko nájdete TU.

Okrem toho ešte stále hľadáme ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do EÚ dialógu s mládežou a robiť offline konzultácie, odkaz na výzvu je TU.

V rámci aktuálneho cyklu EÚ dialógu s mládežou sa konala prvá konferencia v Bukurešti, na ktorej nás prezentovali naše delegátky a delegát, ktorých vybrala  národná pracovná skupina. Delegátov postupne predstavujeme aj na našich sieťach.

K EÚ dialógu s mládežou tiež pripravujeme tréning pre samosprávy a otázky ku konzultáciám.

Tešíme sa tiež na výber nového kolegu alebo kolegyne, ktorého hlavnou pracovnou náplňou bude pomáhať pri tvorbe verejných politík.

 

 

ČaVelo! Krajinou na dvoch kolesách

ČaVelo! Krajinou na dvoch kolesách

Týždeň strávený v sedle bicykla, kde ťa vpred poháňa len sila, ktorú vložíš do pedálov a priaznivý vietor. Naľahko, len s cyklo-vakmi. V nich len to, čo naozaj potrebuješ.
 
Dedinkami v kopcoch, rázovitými údoliami aj lúčnymi hrebeňmi s výhľadmi. Priestor zastaviť sa, hoc budeme stále v pohybe.
 
Ty, tvoj bajk, tvoje myšlienky, duše, ktoré zblíži spoločné putovanie a jedno letné dobrodružstvo.
 
Prihlásiť sa môžeš do 31.5.2019 na tomto linku.
Akcia je otvorená pre mladých od 16 rokov.

Viac informácií TU.

Zdroj: Plusko
 
Mládežnícka participácia je v ohrození a my nesúhlasíme! 

Mládežnícka participácia je v ohrození a my nesúhlasíme! 

Rada Európy oslávila tento rok svoje 70. výročie. Počas trvania svojej existencie obhajuje ľudské práva a snaží sa o demokratickú participáciu všetkých svojich 47 členských štátov.
Posledný piatok, 3. mája 2019, navrhol generálny tajomník Rady Európy, Thorbjørn Jagland, rozpustenie mládežníckeho sektora Rady Európy. Navrhovaná zmena v rozpočte, ktorej základom je dobrovoľnícka spolupráca členských štátov, podkopáva demokratické nastavenie pri participácii mladých ľudí, ktoré Rada Európy vybudovala.

Tento návrh je reakciou na ekonomickú krízu Rady Európy. Túto krízu spôsobila Ruská federácia, ktorá už od roku 2017 odmieta zaplatiť členský poplatok a Turecko, ktoré sa rozhodlo odstúpiť ako hlavný donor.

Táto kríza nie je iba katastrofou pre všetkých mladých ľudí v Európe, ale ohrozuje aj dlhodobé demokratické fungovanie Rady Európy.

Rada Európy navrhuje škrty vo všetkých sektoroch, avšak mládežnícky sektor je jediný, ktorý má podľahnúť úplnému zaniknutiu vo svojej aktuálnej podobe. Fakt, že generálny tajomník navrhol takúto neadekvátnu zmenu bez akejkoľvek konzultácie s Európskym fórom mládeže, je neakceptovateľný.

Bez podpory mladých ľudí nikdy nedosiahneme pokrok ani stabilnú budúcnosť, preto žiadame, aby mali členské štáty podporu a obranu od svojich ministerstiev zahraničných vecí. 

Ak vychádzame zo základných hodnôt Rady Európy, demokracia musí byť chránená pri každej možnej príležitosti. V časoch, kedy sa zmenšuje a ohrozuje priestor pre občiansku spoločnosť a jej budúcnosť je neistá, nesmieme dovoliť podceňovanie tém týkajúcich sa mládeže. Preto spolu s inými členskými štátmi žiadame, aby Rada Európy a jej predstavitelia podnikli akčné kroky na zachovanie mládežníckeho sektora Rady Európy.

 

Z tohto dôvodu posielame otvorený list Ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Miroslavovi Lajčákovi: 

 

Vážený pán minister,

Ako Rada mládeže Slovenska Vás oslovujeme týmto otvoreným listom, aby sme vyjadrili naše obavy v súvislosti s aktuálnou rozpočtovou situáciou Rady Európy, rozpustením jej sektora mládeže a možným dopadom na mladých ľudí. Zároveň si Vám v závere listu dovoľujeme položiť niekoľko kľúčových otázok k téme, aby sme vedeli zvoliť ďalśí postup pri podpore riešení tejto krízy.

Čo robí sektor mládeže Rady Európy?

Sektor mládeže hrá dôležitú úlohu v propagovaní hodnôt Rady Európy medzi mladými ľuďmi v ich členských a susediacich štátoch. 50 štátov Európskej kultúrnej konvencie, iniciovaných Radou Európy, sústreďuje svoje aktivity na rozširovanie záväzku mladých ľudí k ľudským právam a demokracii. Sektor mládeže Rady Európy spája multidimenzionálny prístup s cieľom zabezpečiť blaho mladých, poskytujúc im dôležité príležitosti vo vzdelávaní a zvyšovaní  pravdepodobnosti ich úspešnej integrácie do spoločnosti a prechodu k samostatnosti. Umožňuje participáciu mladých ľudí na tvorbách politík a v občianskej spoločnosti.

 

Sektor mládeže Rady Európy a súčasná finančná situácia

Členské štáty Rady Európy sa rozhodli pre nulový nominálny rast pre organizácie. V súčasnosti Rada Európy čelí bezprecedentnej finančnej kríze, ktorá je zapríčinená rozhodnutím Ruskej federácie o pozastavenie platby svojho členského príspevku. Výsledkom tohto rozhodnutia je to, že práca Rady Európy je pod nezvratnou hrozbou.

Za účelom kompenzácie tohto deficitu,  navrhol generálny tajomník Thorbjørn Jagland 3. mája 2019 plán, ktorý hovorí nasledovné:

,,Ak by bolo nutné zaviesť náhradný plán, generálny tajomník považuje za potrebné minimalizovať následky, ktoré by ovplyvnili fungovanie všetkých sektorov. Jeho cieľom je  zachovať vedúce postavenie Rady Európy v kľúčových oblastiach. Týmto teda navrhuje ukončenie financovania aktivít sektora mládeže Rady Európy zo základného rozpočtu počnúc 1. januárom 2021 a založenie novej rozšírenej dohody o mládeži. Takýmto spôsobom by bola zabezpečená možnosť pokračovať v aktivitách v plnej alebo čiastočnej miere, ako aj možnosť väčšej finančnej podpory z Európskej únie.”

Tento prístup nie je v žiadnom prípade vo vzťahu k mládeži udržateľný ani zmysluplný, najmä keď pochádza od inštitúcie, ktorá bola v posledných desaťročiach významným aktérom v podpore mládeže a jej práv v Európe. Ukončiť financovanie aktivít sektora mládeže zo základného rozpočtu, a zároveň hovoriť, že mládež je budúcnosťou Európy, je paradoxné. Navyše takýto prístup vysiela neuveriteľne demotivujúcu správu mladým ľuďom, pracovníkom s mládežou a mládežníckym organizáciám naprieč všetkými členskými štátmi.

Namiesto nezvrátiteľných škrtov, poradné orgány pre mládež žiadajú členské štáty o 10 % navýšenie príspevkov na ľudské práva. Toto navýšenie by malo zachovať hodnoty Rady Európy. V praxi je táto čiastka pre členské štáty zanedbateľná v porovnaní s tým, koľko peňazí by museli vyčleniť na nové rozpočty na podporu mládeže na národnej úrovni. Toto však dosiahneme iba ak spojíme svoje úsilie a solidaritu medzi členskými štátmi rady Európy.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je dôležité zachovať sektor mládeže:

Sektor mládeže, spolu s členskými organizáciami, rozvíja štandardy európskej práce s mládežou. Monitoring a implementácia (publikácie, výmeny a tréningy) sú potrebné v jednotlivých členských štátoch na uvedenie štandardov do praxe.

Prostredníctvom Európskych centier mládeže poskytuje sektor mládeže vybavenie, ako aj technickú,  vzdelávaciu a finančnú pomoc mládežníckym organizáciám s cieľom podporiť  ich zámer v krajinách, kde sú hodnoty demokracie a ľudských práv ohrozené. V týchto krajinách má prítomnosť Rady Európy a jej snáh o posilnenie občianskej spoločnosti, najmä mládežníckeho sektora, kľúčový význam.

Mládežnícke organizácie prispievajú k posilneniu mladých ľudí, aby sa stali multiplikátormi v ich vlastných komunitách v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva. Škrty v rozpočte by znamenali, že veľa mládežníckych organizácií by nebolo schopných realizovať ich vzdelávaciu činnosť, pretože vo veľa krajinách je existencia týchto fondov pre mládežnícke organizácie zásadná .

Ak chceme podporovať kultúru mieru a spolupráce v Európe, je potrebné podporovať mnohostranné väzby medzi mladými ľuďmi. Mládežnícke združenia sú pestré, rozdielne, vyznávajú centrálne hodnoty a predstavujú dôležité kontaktné medzníky pre mladých, bez ohľadu na vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu a iné.

Vo svetle týchto znepokojujúch faktov by sme preto radi vedeli, aký je postoj Slovenska k danej situácii. 

 

Radi by sme sa v tejto súvislosti spýtali niekoľko otázok, konkrétne:

 • Prečo podlieha úplným škrtom práve sektor mládeže?
 • Keďže tieto škrty môžu byť nezvratné (v prípade, že mládežnícké centrá zaniknú), ako si môžeme byť istí finančnou podporou z Európskej únie?
 • Čo tieto škrty zanemnajú vo vzťahu k príležitostiam pre mladých v rámci európskych mládežníckych centier (prostredníctvom rôznych aktivít organizovaných priamo mládežníckym oddelením a cez podporu pre mládežníckych organizácií)?
 • Aký je dôsledok týchto škrtov vo vzťahu k európskej mládežníckej nadácii, ktorá podporovala mládežnícke aktivity a mládežnícke organizácie naprieč celou Európou a je veľmi prospešná pre mládežnícky sektor v našej krajine?

 

 

 

 

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Dnes si predstavíme delegátku Luciu, ktorá nás bude zastupovať na konferencii v Chorvátsku.

Odkiaľ pochádzaš? Aký máš k tomuto miestu vzťah?

Pochádzam z Bratislavy, kde som sa narodila. Hoci som mala možnosť žiť vo viacerých svetových metropolách, Bratislava bude vždy pre mňa mojím domovom. Mám rada jej malé uličky, zákutia a pokojnú atmosféru, ktorá v nej panuje. Blízka mi je však najmä kvôli rodine a kamarátom, na ktorých sa vždy veľmi teším.

 

Aká je tvoja vysnívaná krajina?

Pre mňa je vysnívaná krajina taká, kde sa ľudia navzájom rešpektujú a môžu žiť medzi sebou v pokoji a miery. Krajina, kde ľudia nemyslia len na seba, ale aj na svoje okolie a spoločne sa snažia veci okolo seba zlepšovať.

 

Prečo študuješ to, čo študuješ?

Momentálne študujem dvojodborové štúdium Medzinárodných vzťahov a ruského jazyka a literatúry. Najprv som chcela byť zubárkou, ale štúdium politiky na strednej škole v Anglicku ma inšpirovalo k tomu, aby som išla študovať medzinárodné vzťahy. Zaujímalo ma, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú a prečo to, čo sa stane na Blízkom východe, ovplyvňuje aj krajiny, akou je Slovensko. Okrem toho ma k štúdiu medzinárodných vzťahov inšpirovala bezmocnosť, ktorú som pociťovala počas migračnej krízy, kedy v dôsledku vojny museli milióny ľudí opustiť svoje domovy a ja som s tým nemohla nič robiť. Chcem byť schopná za pomoci mojich vedomostí predchádzať takýmto situáciám a prispievať k ich riešeniu. K štúdiu ruštiny ma viedla moja neutíchajúca zvedavosť spoznávať nové kultúry a učiť sa nové jazyky, ovládanie ktorých je v medzinárodných vzťahoch veľkou výhodou.

 

V čom vynikáš?

Myslím, že vynikám svojim optimizmom. Snažím sa tento optimizmus šíriť vo svojom okolí rovnako ako radosť a veselosť. Vždy sa snažím nájsť riešenie aj tam, kde si ostatní myslia, že nie je.

 

Čo ťa najviac v tvojom okolí hnevá a chcela by si to zmeniť? 

Najviac ma hnevá, keď ľudia myslia len na seba a svoje potreby a neberú do úvahy tých druhých. Napríklad, keď niekto zaparkuje na mieste pre vozíčkarov, hoci má všade naokolo voľno.  Alebo keď niekto odpľuje žuvačku na zem, namiesto toho, aby ju hodil do koša. Alebo keď si kupujeme pri každom nákupe plastovú tašku, namiesto toho, aby sme si doniesli svoju z domu a zabraňovali tak znečisteniu planéty. Sú to maličkosti, no keby ľudia viac mysleli na druhých, svet by vyzeral krajšie.

Zapoj sa do EÚ dialógu s mládežou a pomôž nám s konzultáciami

Zapoj sa do EÚ dialógu s mládežou a pomôž nám s konzultáciami

O nás, s nami – Zapoj sa do EÚ dialógu s mládežou!

 • Zaujímajú Ťa problémy mladých ľudí na Slovensku?
 • Chceš prispieť k zmene svojho okolia?
 • Rád/ rada by si si precvičil/a prezentačné zručnosti a vedenie skupiny?  

Tak potom neváhaj a zapoj sa do celoeurópskeho projektu s názvom EÚ dialóg s mládežou. Nech sa viac politika nerobí ,,o mladých bez mladých”.

O čo ide?

Prostredníctvom EÚ dialógu s mládežou majú mladí ľudia možnosť vyjadriť svoje názory a postoje na také konkrétne témy, akou je napríklad kvalitné zamestnanie pre všetkých. Názory mladých sa ďalej dostanú k Európskej komisii, ktorá z nich vyvodí závery a odporúčania pre jednotlivé členské štáty EÚ.

Koho hľadáme?

 • mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov, pracovníkov s mládežou, vedúcich mládežníckych organizácií, ktorí sa neboja pýtať a meniť svet k lepšiemu

Čo Ťa čaká?

 • Povinná účasť na školení (16. mája 2019 v Bratislave), kde Ti bližšie vysvetlíme, čo EÚ dialóg s mládežou je a ako najlepšie viesť diskusie s mladými ľuďmi
 • zorganizovať aspoň 3 podujatia (alebo osloviť aspoň 60 mladých ľudí): forma je na Tebe – môže ísť o seminár, diskusiu alebo posedenie pri káve.

Prečo do toho ísť?

 • otestuješ si svoje prezentačné zručnosti a vedenie skupiny
 • prispeješ k pozitívnej zmene vo svojom okolí
 • dozvieš sa niečo nové
 • obdržíš menší honorár
 • poskytneme Ti pomoc a mentoring pri organizácii

Ak máš záujem stať sa súčasťou tohto projektu, stačí len vyplniť TENTO DOTAZNÍK najneskôr do 12. mája 2019.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhaj kontakovať našu Mišku na: besedova@mladez.sk

 

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Dnes predstavujeme Kristínu. Kristína sa ako rotujúce delegátka zúčastní konferencie v Helsinkách.

 

 • Odkiaľ pochádzaš? Aký máš k tomuto miestu vzťah?

Pochádzam z malého mestečka Krompachy na východe Slovenska. Práve tu som chodila na základnú školu a neskôr na osemročné gymnázium, ktoré sa aj po rokoch vždy rada vraciam navštíviť. Na škole som sa som sa vždy cítila vítaná, v dobrom kolektíve učiteľov i spolužiakov, a myslím si, že tento pocit domova z môjho detstva len tak ľahko nevyprchá. Napriek tomu, koľko zaujímavých a inšpiratívnych ľudí som v živote spoznala, moje najsilnejšie priateľstvá pochádzajú práve odtiaľto. A to ani nehovorím o bratových vtipných historkách, tatkovom pevnom objatí a mamkinej čokoládovej torte, ktorým sa vo svete nič nevyrovná.

 

 • Aká je tvoja vysnívaná krajina?

V reálnom svete podľa mňa vysnívaná krajina neexistuje. Mala som veľké šťastie, že som sa mala možnosť pozrieť na to, ako sa žije, pracuje a študuje v rôznych krajinách v Európe, Amerike, ale aj v Afrike a Ázii. Práve tieto cestovateľské skúsenosti mi otvorili oči a uvedomila som si, že každý región sveta má svoje dobré stránky, no aj svoje špecifické problémy – preto je dôležité vedieť urobiť kompromis vlastných priorít. V mojich predstavách je ale úplne ideálna krajina taká, v ktorej po celý rok môžete nosiť krátke tričko, po práci si sadnete na čistú a tichú pláž, za chutnú večeru v dobrej reštaurácii nemusíte zaplatiť obličkou, na ulici sa aj v noci cítite bezpečne a môžete sa tam venovať špičkovej vede na inštitúte alebo univerzite s excelentnou medzinárodnou reputáciou. Ak o takej krajine viete, určite mi dajte vedieť!

 

 • Prečo študuješ to, čo študuješ?

Som od prírody zvedavý človek, ktorý sa rád pýta komplexné otázky a hľadá na ne ešte zložitejšie odpovede. Na strednej som mala rada biológiu, chémiu a fyziku a hoci to bolo na začiatok všetkým na počudovanie, nechcela som študovať medicínu. Ľudské telo ma však vždy facsinovalo a preto ma bavilo venovať sa výskumným projektom a zapájať sa do rôznych vedeckých súťaží . Nabrala som odvahu prihlásiť sa na univerzitu do Veľkej Británie, kde moje predošlé úspechy s výskumom rakoviny ocenili a prijali ma na štúdium Biomedicínskych vied na King’s College London. Odtiaľ som sa vďaka svojím akademickým výsledkom a výskumnej činnosti dostala priamo na doktorát, opäť v Londýne. Vo svojom PhD projekte sa venujem unikátnej kombinácií bunkovej biológie, umelej inteligencie a modelovania rakovinových kmeňových buniek. Spájam disciplíny, ktoré ma počas štúdia očarili, vystupujem z mojej komfortnej zóny, čo ma ťahá v mojom výskume vpred a snažím sa hľadať jedinečné riešenia na zložité medicínske problémy pomocou počítačovej vedy, matematiky a fyziky.

 

 • V čom vynikáš?

Ak mám na túto otázku odpovedať filozoficky, tak asi vynikám v tom, že sa nebojím ponoriť do nových, nepreskúmaných vecí. Rovnako sa nebojím priznať, ak niečo neviem, a požiadať o pomoc skúsenejších. Nevedomosť je niekedy pre mňa veľmi obohacujúca, lebo dokáže človeka posunúť vpred. Myslím, že napriek mojej jemnej tvrdohlavosti som schopná rýchlo sa učiť a implementovať spätnú väzbu od môjho okolia, čo ma robí narozdiel od mnohých mojich rovesníkov jedinečnou. Samozrejme, ak mám odpovedať priamo a fakticky, myslím si, že som dobrá práve vo vede a výskume rakoviny, keďže sa tejto oblasti venujem od mojich 16-tich rokov. Rovnako som pyšná na svoju angažovanosť v otázkach globálneho zdravia, ktorej sa aktívne venujem aj ako delegátka na mládežníckom valnom zhromaždení v OSN. Vo voľnom čase sa snažím naučiť koordinovať svoje končatiny do rytmu latinskoamerických tancov a pri behu na dlhé trate, ktorý mi nesmierne pomáha odreagovať sa od náročnej práce a štúdia.

 

 • Čo ťa najviac v tvojom okolí hnevá a chcela by si to zmeniť?

Žijeme v dobe, ktorá je veľmi hektická, dožadujúca a kompetitívna. Je preto veľmi jednoduché skĺznuť do kolotoča nekonečných povinností, ktoré človeka dokážu časom úplne opantať. Myslím si, že moje okolie dáva príliš malý dôraz na dôležitosť mentálneho zdravia, s ktorým má množstvo mojich rovesníkov nemalé problémy. Po profesionálnej stránke ma ako mladú vedkyňu hnevá, že prezentácia vedeckého výskumu a jeho významu je v mnohých krajinách nesmierne zanedbaná. S tým súvisí zlá interpretácia a následná nedôvera laického publika k výsledkom vedeckého výskumu, ktoré sa odrážajú na nesmierne dôležitých aspektoch života, ako napr. súčasná nezmyselná protiočkovacia agenda. Myslím si, že práve tento prístup by sa mal zmeniť, a to najmä potrebnou reformáciou školstva a konkrétnych zmien vo výučbe vedy a výskumných disciplín. V neposlednom rade ma hnevá stále pretrvávajúca atmosféra v spoločnosti, že ženy a počítače (a technológie ako celok) sa nikdy nemali v láske, a nikdy sa ani mať nebudú, respektíve že by sa mať ani nemali. Hoci sa venujem niekoľkým dobrovoľníckym projektom, ktoré podporujú dievčatá a mladé vedkyne objaviť čaro programovania a umelej inteligencie, často sa stretávam s reakciou, že som “divná”, lebo sa venujem tak silno chlapčenskému odvetviu.

 

 

 

 

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Predstavujeme delegátov a delegátky k Európskemu dialógu s mládežou

Rozhodli sme sa, že vám priblížime, kto prezentuje mládež zo Slovenska v rámci tohto projektu na konferenciách v celej Európe.

Ako prvého Vám predstavíme Ondreja.
Ondrej sa zúčastnil ako rotujúci delegát konferencie v Bukurešti.

Odkiaľ pochádzaš a aký máš k tomuto miestu vzťah?

 • Pochádzam z obce Bošany (Trenčiansky kraj). Tam som vyrastal, získal prvých priateľoch, prvé vedomosti. Nie sme veľká obec, dynamika života je tam úplne iná ako v Bratislave či v Brne, kde som neskôr študoval. Život je tam pokojnejší, menej hektický, no nie ľahký. Vraciam sa tam rád a považujem Bošany za svoj domov.

Aká je tvoja vysnívaná krajina?

 • Kanada/Nový Zéland

Prečo študuješ to, čo študuješ?

 • Študujem politológiu a bezpečnostné a strategické štúdiá. Na strednej škole som sa začal zaujímať o rôzne spoločenské témy a vždy som mal potrebu vyjadriť sa a dozvedieť sa viac. Politika mi prišla dôležitá, zaujímavá a potrebná. Sám seba som sa často pýtal otázky, ktoré zapadali do štúdia politológie, napríklad, prečo vyhráva práve ten a ten kandidát, prečo sa niečo politicky ignoruje, zatiaľ čo iné témy majú obrovský priestor; akú rolu hrajú médiá, ekonomika, náboženstvo, atď. Toto boli veci, ktoré ma zaujímali a štúdium sociálnych vied mi prišlo ako vhodné miesto na nájdenie odpovedí a angažovanie sa v riešení rôznych spoločenských problémov.

 

V čom vynikáš? 

 • Určite nie v odpovedaní na takéto otázky 🙂 Ale napríklad, považujem sa za výborného klaviristu.

Čo ťa najviac v tvojom okolí hnevá a chcel by si to zmeniť?

 • V okolí ma asi najviac hnevá nezáujem o politiku a verejné otázky. Mnoho ľudí sa stavia do pozície obetí zlej politiky, zlého systému, zlých okolností a pritom je nekonečne veľa spôsobov, ktorými môže úplne bežný občan zlepšiť svoje okolie a podieľať sa na riešení problémov, ktoré pociťuje.
JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 – Na odrazový mostík do online sveta prišlo 75 talentov

JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 – Na odrazový mostík do online sveta prišlo 75 talentov

Finále súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 sa uskutočnilo 5. a 6. apríla 2019 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Už 14 rokov je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl živnou pôdou na objavovanie ich talentu v oblasti informačných technológií. Zúčastňujú sa jej začínajúci tvorcovia webu, grafici, dizajnéri, programátori mobilných aplikácií a blogeri, ktorých práce boli odbornou komisiou vybrané na celoslovenské finále.

Prehliadka kreativity, odbornosti, ale i zábavy bola v tomto roku zameraná aj na bezpečnosť internetu a komunikáciu. Na úvodnej interaktívnej diskusii združenia digiQ o kybernetickej bezpečnosti sa zúčastnilo, okrem súťažiacich, aj 300 žiakov z bratislavských stredných a základných škôl. V ďalšej diskusii v sobotu sa Márius Kopcsay z TASR zamyslel nad tým či „Vieme diskutovať na internete o dezinformáciách?“ Jeho sekundantom bola riaditeľka digiQ Andrea Cox a medzi zúčastnenými sa rozprúdila bohatá diskusia, čo potvrdilo, že táto téma je horúca a treba o nej neustále diskutovať a smerovať mladých užívateľov internetu k využitiu jeho pozitív a potlačeniu rizík.

Súčasne pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku odborná komisia vyhodnotila kategóriu JuniorTEXT, ktorá podnietila súťažiacich, aby sa zamysleli nad otázkami participácie v rámci Európskej únie. Spolu so Zastúpením Európskej komisie na
Slovensku AMAVET vyhlásil súťažnú tému pre kategóriu JuniorTEXT – „Tentoraz hlasujem za…“ Prezentácie prác ukázali, že mladí ľudia sa veľmi intenzívne zamýšľajú nad problémami, ktoré sú pálčivé a väčšina z nich si zvolili tému ochrany životného prostredia. „Touto témou sme chceli v mladých ľuďoch vyprovokovať úvahu o tom, za čo by oni v európskych voľbách zahlasovali, ak by mali možnosť ísť voliť. Veľmi milo ma prekvapili žiaci základných aj stredných škôl, ktorí túto tému vynikajúco zvládli. Som rád, že aj mladí ľudia na Slovensku si uvedomujú pálčivosť niektorých tém, ktorými žije nielen Slovensko, ale aj celá Európska únia. Najviac by som chcel vyzdvihnúť práce, ktoré veľmi pútavo písali o lepšej ochrane životného prostredia, ale aj tie texty, ktoré mapovali nebezpečnú radikalizáciu spoločnosti alebo zhoršujúcu sa úroveň školstva. Verím, že aj vďaka týmto prácam sa študentom podarilo motivovať nielen starších spolužiakov, ale aj ich učiteľov či rodičov, aby využili svoje právo a šli voliť v európskych voľbách, ktoré sa budú na Slovensku konať už 25. mája,“ uviedol pri tejto príležitosti Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý poskytol súťažnej konferencii aj záštitu.

Niekoľko zaujímavosti zo 14. ročníka. Najmladší účastník Filipko Duda mal iba 8 rokov a s projektom Mojich 5 pravidiel bezpečnej cesty do školy prezentoval žiacke výukové video k bezpečnosti na ceste.

Kategóriu Junior Design starší žiaci ovládli dievčatá. Iba jeden projekt prezentoval chlapec, ktorý sa stal aj víťazom.

Cenu Absolútny Junior Internet získal víťaz kategórie Junior Web, starší žiaci, Tomas Magnes (https://elitehost.cz/). Ide o projekt herného hostingu – o prenájom herných serverov pre hry Minecraft a GTA SA:MP a službu uloženia dát.

Víťaz kategórie Junior Learn Marek Mach prezentoval projekt Mladí proti fašizmu. Ide o projekt upozorňujúci najmä mladých ľudí na nebezpečenstvá spojené s týmto režimom a jeho obdivovateľmi.

Víťazi kategórie Junior Blog – Oskar Lelko a Jakub Andrej Filčák prezentovali projekt Čejndž. Čejndž.sk je médium, kde píšu komentáre k aktuálnym spoločenským a politickým udalostiam, ktoré menia náš svet. Ako povedali pri prezentácii ich cieľom je pomôcť ľuďom pozerať sa na udalosti z rôznych pohľadov, no zároveň sa v dobe hoaxov opierať o logiku a fakty. Majú ideologicky pestrý tím redaktorov, a títo redaktori si môžu na články navzájom
odpovedať cez ich vlastný CMS.

Víťazi kategórie Junior APP – Jakub Bilkovič a Filip Nešták (HAKA) prezentovali zaujímavú Aplikáciu na odhalenie ukradnutých áut.

Víťazkou kategórie Junior Text bola Sabína Sabová (web)
„Jej práca bola štylisticky špecifická svojou poviedkovou formou, primeraným rozsahom a obsahovou viac dimenzionálnosťou, pretože reagovala na viaceré aktuálne témy naraz. Autorka sa zároveň nesnažila prezentovať konkrétnu politiku. Cieľom textu bola skôr výzva
ísť voliť, zdôrazňujúca ich dôležitosť a záujem o veci verejné“, zhodnotil rozhodnutie hodnotiacej komisie jej člen Mgr. Lukáš Procháska, PhD. z AMAVET-u.

Súťažné kategórie:

 • JuniorWEB – vlastné webové stránky, webové aplikácie, naprogramované CMS, ktoré sú
  umiestnené na internete.
 • JuniorDESIGN – vytvorené digitálne grafické práce, plagáty, kresby, dizajn manuálov, koláže
  a akékoľvek iné elektronické grafické práce umiestnené na internete.
 • JuniorTEXT – texty na vyhlásenú tému. Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu musel byť minimálne 1000 znakov. Text musel byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora. Téma pre 14. ročník súťaže bola „Tentoraz hlasujem za…“.
 • JuniorBLOG – vlastné blogy, fotoblogy, videoblogy, teda stránky/kanály, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa
  primárne nehodnotila vývojová/programátorská časť, ale obsah a forma.
 • JuniorAPP – mobilné aplikáci pre tablety a smartfóny.
 • JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah.

Prihlásené práce hodnotili odborníci z úspešných webových projektov a organizácií, ktorí okrem hodnotenia aj radili začínajúcim autorom v ich prezentovaní vo svete online marketingu. O úspechu projektu rozhoduje originalita a nápad, dizajn a vizuál, technické
prevedenie, ale aj responzivita, návštevnosť a bezpečnosť. Ako nám povedal dlhoročný predseda hodnotiacej komisie Ing. Ľuboš Demovič, zakladateľ úspešného portálu www.zones.sk, „Junior Internet je skvelá súťaž, na ktorej sa v národnom finále stretnú mladí
ambiciózni tvorcovia webu, grafiky, programátori aplikácii, blogeri, či vlogeri. V mene hodnotiacej komisie môžem konštatovať, že prezentované projekty boli výborné. Vybratie víťazných prác bolo náročné, ako hodnotiaca komisia sme viedli dlhé diskusie. Osobne ma
teší, že podujatia sa zúčastňuje každým rokom čoraz viac dievčat. Aj tento rok sme ocenili najlepšieho z najlepších, tzv. Absolútny Junior Internet, ktorým sa stal Tomáš Magnes s projektom herného hostingu EliteHost.cz.“ https://elitehost.cz/ je projekt herného hostingu
– prenájom herných serverov pre hry Minecraft a GTA SA:MP a službu uloženia dát.

Súťaž sa uskutočnila pod záštitou Richarda Rašiho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a už tradične pod záštitou prof. Márie Bielikovej, dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Ladislava Mika, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Odborným garantom Junior Internet-u bola IT Asociácia Slovenska a súčasne záštitu nad podujatím prijal prezident asociácie Emil Fitoš. Podujatie podporil aj Bratislavský samosprávny kraj a SK-NIC.
Podujatie bolo aj prvou aktivitou AMAVET-u v realizácii projektu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, kde hlavným cieľom je Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzi sektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Kompletné výsledky si môžeš pozrieť TU.

Zdroj: AMAVET