Hľadáme projektovú koordinátorku alebo koordinátora pre tvorbu verejných politík

Hľadáme projektovú koordinátorku alebo koordinátora pre tvorbu verejných politík

Požiadavky:

 • spoluvytvárať a koordinovať verejnú politiku v oblasti mládeže a práce s mládežou;
 • podieľať sa na implementácii projektov zameraných na participáciu mládeže;
 • komunikovať s partnerskými organizáciami v neziskovom sektore a networkovať;
 • vytvárať podklady pre pozície RmS v odborných a politických otázkach;
 • pripravovať stanoviská a analýzy k aktuálnym témam v oblasti mládežníckej politiky a vzdelávania;
 • analyzovať dáta podieľať sa na výskumoch, ktoré RmS realizuje;
 • pripravovať grantové žiadosti.

Čo očakávame:

 • analytické schopnosti a prácu s dátami;
 • schopnosť rýchlo sa zorientovať v množstve informácií, definovať podstatné fakty a informácie;
 • výborné komunikačné zručnosti a vynikajúci písomný prejav;
 • schopnosť pracovať samostatne a prichádzať s vlastnými nápadmi;
 • schopnosť orientovať sa v prostredí mimovládnych organizácií a vo verejnom sektore (skúsenosti s prácou v mládežníckom sektore sú výhodou).

Ide o pracovnú zmluvu na plný úväzok s odmenou 1125 – 1200 € brutto (podľa skúseností uchádzača).

 

Ako sa prihlásiť:

Poslať svoj životopis v slovenskom jazyku, motivačný list v anglickom jazyku a ukážku vlastného textu v slovenskom jazyku do 3. mája 2019 na adresu batkova@mladez.sk. Vybraných záujemcov pozveme na pohovor. Preferovaný termín nástupu je 1. jún 2019.

 

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní budú spracované len na účel realizácie výberového konania na základe oprávneného záujmu Rady mládeže Slovenska a po skončení výberového konania budú nenávratne zlikvidované bez možnosti ďalšieho prístupu či spracúvania Radou mládeže Slovenska. Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní nebudú poskytované žiadnym tretím osobám a budú spracúvané podľa pravidiel uverejnených Radou mládeže Slovenska tu: http://mladez.sk/wp-content/uploads/2018/07/Informa%CC%81cie-o-spracu%CC%81vani%CC%81-a-ochrane-osobny%CC%81ch-u%CC%81dajov-RmS.pdf.

 

Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Žilinský kraj

Hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre Žilinský kraj

V Rade mládeže Slovenska v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre prácu s mládežou, organizáciami alebo iniciatívami pracujúcimi s mládežou. 

Požiadavky:
1. Viacročná skúsenosť v oblasti práce s mládežou, neformálneho vzdelávania alebo
organizovania podujatí pre deti a mládež;
2. Prehľad o fungovaní mládežníckych organizácií a záujem o zvyšovanie povedomia o ich práci a dopade na mladých ľudí;
3. Orientácia v oblasti mládežníckych politík na lokálnej a regionálnej úrovni;
4. Skúsenosť s prípravou a písaním ucelených analytických alebo hodnotiacich dokumentov
vítaná;
5. Skúsenosť s participatívnymi procesmi tvorby verejných politík vítaná, nie je podmienkou.
V rámci náplne práce bude regionálna koordinátorka/ koordinátor zodpovedný za:
1. Vytváranie siete kontaktov a partnerstiev na úrovni regiónu medzi mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v regióne pri práci s mládežou, nezávislými iniciatívami smerujúcimi k podpore mladých ľudí v aktívnom občianstve a miestnymi a regionálnymi samosprávami vrátane organizácie stretnutí miestnych aktérov práce s mládežou;
2. Pravidelné hodnotenie stavu regionálnych politík mládeže a participatívnych prístupov k ich tvorbe;
3. Analýzu miery zapojenia mladých ľudí na miestnej a regionálnej úrovni do tvorby verejných politík voči mládeži;
4. Prípravu (pod vedením Rady mládeže Slovenska) nástrojov na zlepšenie zapojenia mladých ľudí a mládežníckych organizácií a nezávislých iniciatív do rozhodovacích procesov na miestnej a regionálnej úrovni;
5. Pravidelné zasielanie spätnej väzby a komunikáciu s projektovým manažérom RmS;
6. Pravidelné zasielanie newsletterov o dianí v rámci projektu a dianí v rámci ich regiónu.
Čo ponúkame:
1. Partnerstvo na celoslovenskom projekte pod vedením skúsených partnerov – Rada mládeže Slovenska, Nadácia otvorenej spoločnosti a Inštitút pre aktívne občianstvo;
2. Možnosť vytvoriť si sieť kontaktov v rámci regiónu a rozvíjať ich;
3. Práca na základe dohody o pracovnej činnosti cca 200 €/mesačne brutto (podľa počtu odpracovaných hodín) so začiatkom v apríli 2019 a s ukončením projektu v máji 2020,
4. Práca je vhodná popri zamestnaní alebo inej činnosti (dobrovoľníctvo, štúdium, materská/rodičovská dovolenka).
Na prihlásenie na pozíciu prosím zašlite životopis a motivačný list najneskôr do 26. apríla 2019 na adresu besedova@mladez.sk.

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní budú spracované len na účel realizácie výberového konania na základe oprávneného záujmu Rady mládeže Slovenska a po skončení výberového konania budú nenávratne zlikvidované bez možnosti ďalšieho prístupu či spracúvania Radou mládeže Slovenska. Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní nebudú poskytované žiadnym tretím osobám a budú spracúvané podľa pravidiel uverejnených Radou mládeže Slovenska tu: http://mladez.sk/wp-content/uploads/2018/07/Informa%CC%81cie-o-spracu%CC%81vani%CC%81-a-ochrane-osobny%CC%81ch-u%CC%81dajov-RmS.pdf.

ZKSM vyhlasuje nové grantové kolo pre svojich členov

ZKSM vyhlasuje nové grantové kolo pre svojich členov

Každoročne pre členov a spoločenstvá ZKSM zverejňuje možnosť zapojiť sa do vlastného grantového kola. Chce tak motivovať a zároveň podporovať mladých ľudí zo spoločenstiev k ďalšiemu rastu, spolupráci, proaktivite, angažovanosti a pozitívnemu ovplyvňovaniu spoločnosti. Uchádzači o finančnú podporu z Interného grantu môžu podať svoje žiadosti na projekty do 17. apríla 2019 prostredníctvom vlastného informačného systému.

Šiesty ročník Interného grantu ZKSM obsahuje výzvy v oblasti participácie, dobrovoľníctva, zdravého životného štýlu a v poukazovaní hodnoty spoločenstva a práce s mládežou. Tieto ciele vychádzajú zo Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. ZKSM chce v tomto novom grantovom kole podporiť inovatívne formy spoluúčasti mladých ľudí na živote spoločnosti, spoluprácu spoločenstiev s organizáciami, aktivizáciu mladých v spoločenstvách k dobrovoľníctvu, zvýšenie záujmu mladých ľudí o dôležitosť ochrany a podpory zdravia a zdravého životného štýlu a komunikáciu hodnoty spoločenstva a práce s mládežou, jej prínosu pre
spoločnosť, ale aj mapovanie a riešenie konkrétnych výziev v obci či regióne, ktorým mladí čelia.

„Projekty sa hodnotia na základe kritérií ako sú originalita, nápaditosť aktivity, spolupráca na projekte so samosprávou, resp. inými subjektmi, prínos pre verejnosť alebo spoločenstvo, dopad na zvyšovanie kompetencií, zručností, schopností členov, nárast počtu členov, informovanosť verejnosti o práci s mládežou a pod.,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

Výsledky o podporených projektoch budú zverejnené 30. 4.2019, po fáze hodnotenia podaných žiadostí. Projekty budú môcť spoločenstvá realizovať až do konca augusta 2019. Všetky potrebné informácie sú spolu s výzvou nájdeš TU.

Zdroj: ZKSM

Workshop o sledovaní trendov medzi mladými ľuďmi

Workshop o sledovaní trendov medzi mladými ľuďmi

V súčasnosti sa o trendoch hovorí veľmi často. Čo však tie trendy vlastne sú a prečo by sme mali sledovať, aké trendy sú medzi mladými aktuálne?
To, aké trendy sú v životoch mladých prítomné, nám dokáže veľa povedať o potrebách mladých ľudí. Ak vieme, čím mladí ľudia práve žijú, čo v nich rezonuje, lepšie dokážeme porozumieť ich potrebám a reagovať na ne v práci s mládežou.

Poďte sa zoznámiť s témou sledovania trendov bližšie.
Pozývame vás na jednodňový workshop s belgickou expertkou na sledovanie trendov Ellen Anthoni, na ktorom spoznáte aktuálne trendy medzi mladými ľuďmi v Európe, zoznámite sa so základnou metodikou sledovania trendov (trendwatching) a v praktických cvičeniach a rozhovoroch priamo s mladými ľuďmi si vyskúšate hľadať trendy a ich prejavy.

Viac o lektorke:
Ellen Anthoni je odborníčka na sledovanie trendov a kultúru mládeže. Expertízu získala najmä v belgickej trend agentúre Trendwolves, ktorá sa venuje výskumom trendov, marketingovým stratégiám a komunikácii a ich cieľovvou skupinou sú mladí ľudia a mladé rodiny. Ellen bola hlavnou editorkou Youth Trend report, publikácie s vybranými trendami mladých, ktoré Trendwolves pripravuje. Jej prístup je formovaný jej zázemím v sociológii a dizajne: analytický a kreatívny zároveň. Okrem sledovaniu trendov sa Ellen venuje aj storytellingu a pracuje ako art-directorka.

Chcete zistiť viac o téme?
Nahliadnite do publikácie o 5 trendoch medzi mladými, ktorá vznikla z predchádzajúcej spolupráce YouthWatch s Trendwolves.

Prihláška na workshop:

 • Workshop je určený pre pracovníkov s mládežou/mládežníckych vedúcich a mladých ľudí, s ktorými v organizácii pracujú alebo prichádzajú do kontaktu.
 • Prihlásenie na workshop je podmienené tým, že pracovník s mládežou/mládežnícky vedúci príde na workshop aj so štyrmi mladými ľuďmi vo veku 15 až 25 rokov, ktorí nemajú problém vyjadriť svoje názory pred skupinou a zároveň ich zaujímajú témy ľudského správania sa a trendy v spoločnosti. V ideálnom prípade by mladí ľudia mali rozumieť po anglicky (nie je to však nevyhnutná podmienka)
 • Prihlášku vypĺňa len pracovník s mládežou/mládežnícky vedúci. V čase prihlásenia nie je potrebné vedieť, ktorí konkrétni mladí ľudia by sa na workshope mohli zúčastniť s človekom z organizácie, prihláška je editovateľná a ich mená je možné dopísať.
 • Workshop bude prebiehať v angličtine. Prioritne uprednostníme účastníkov, ktorí vedia po anglicky, prípadná neznalosť jazyka však nebude prekážkou (zabezpečíme konzekutívne tlmočenie)
 • Obed a občerstvenie budú počas workshopu zabezpečené. Účastníkom workshopu preplatíme cestovné náklady do výšky 10 EUR

Deadline na prihlásenie je 7.4.2019

Prihláška je TU.

Termíny workshopov:
13.4. (sobota) Košice
14.4. (nedeľa) Žilina
15.4. (pondelok) Bratislava
16.4. (utorok) Banská Bystrica
17.4. (streda) Bratislava

Predpokladaný program workshopu:
10h00: Privítanie
10h05: Predstavenie účastníkov
10h20: Úvod k téme trendov
10h30: Aktuálne trendy medzi mladými
11h15: Diskusia: trendy na lokálnej úrovni
11h30: Prestávka
11h45: Ako na sledovanie trendov? (metodický základ)
12h30: Obed
13h30: Coolhunting: čo je “v kurze” medzi mladými
13h45: Praktické cvičenie: čo je “ v kurze” medzi mladými
14h30: Zdieľanie zistení + diskusia
15h00: Prestávka
15h15: Vyskum trendov
16h00: Diskusia
16h30: Záver

Kontakt:
Akékoľvek otázky či nejasnosti ohľadom workshopu môžete smerovať na andrea@youthwatch.sk

Zdroj: YOUTHWATCH
Mladých vo voľbách ovplyvnil prevažne internet

Mladých vo voľbách ovplyvnil prevažne internet

V prezidentských, parlamentných či komunálnych voľbách ovplyvňuje rozhodnutia mladých internet. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu Rady mládeže Slovenska. Prieskum ukázal, že 45 % mladých ľudí politické informácie na sociálnych sieťach sleduje pravidelne a 51 % občasne. Naopak iba 5 % mladých tvrdí, že tento typ informácií na internete vôbec nesleduje. Nadpriemerne sa o spoločenské dianie
prostredníctvom internetu zaujímajú mladí podporovatelia strán SaS, KDH, Mostu-Híd a Smeru-SD a SNS.

„Prezidentské voľby ukázali, že mladí chcú zmenu. Obaja prezidentskí kandidáti bojovali o ich priazeň aj na sociálnych sieťach. Kampaň bola veľmi intenzívna, vyvolávala vášnivé diskusie na internete,“ povedala Katarína Čavojská, výskumná pracovníčka Rady mládeže
Slovenska.

Počas prezidentskej kampane sa do popredia dostali aj otázky rovnosti mužov a žien. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat sa ženy nezapájajú do verejného života tak, ako muži. V sledovanom období 2005 až 2017 bola iba pätina z nich v parlamente. A iba 15 % žien je v predstavenstvách firiem. Aktuálne má svet iba 11 prezidentiek, Európa ich má 6. „Aj túto otázku mladí riešili v rámci rozhodovania, koho si zvoliť. Do veľkej miery však zavážil fakt, že túžia po zmene v spoločnosti, čo im vždy ponúkajú nové tváre v politike,“ doplnila Čavojská.

Katarína Batková z Rady mládeže Slovenska doplnila, že mládež nekonzumuje čokoľvek, čo sa jej objaví na monitore počítača či displeji smartfónu.

„Nastavenie mladých ľudí sa nezmenilo v tom, že hľadajú komunitu, priateľstvo, dôveru. Na sociálnych sieťach fungujú často v uzavretých komunitách, kde existuje istý stupeň dôvery, členovia skupín sa navzájom poznajú zo života mimo internetu a siete sú teda iba ďalším
médiom pre prenos správ,“ spresnila Batková.

Prieskum o mladých a médiách

Prieskum o mladých a médiách

Koncom roka 2018 sme realizovali prieskum o postojoch mladých ľudí k médiám. 
12. februára 2019 sme o výsledkoch výskumu informovali na pracovných raňajkách.
Zistili sme, že mladým ľuďom do veľkej miery chýba mediálna gramotnosť.
Najčastejšie získavajú informácie najmä z blogov. Alternatívnym médiám verí vyše tretina. 
Po blogoch čerpajú informácie z tlačených médií na internete (80 %) a tretím najčastejším zdrojom informácií sú pre mladých príspevky na sociálnych sieťach (83 %). Iba 16 % mladých si získané informácie overuje vždy aj z iných zdrojov.
Viac sa dočítate v tlačovej správe TU alebo v prezentácii.

 

K prieskumu vyšlo aj niekoľko článkov:

Workshop, ktorý pomáha realizovať nápady na zlepšenie sociálnych a environmentálnych problémov

Workshop, ktorý pomáha realizovať nápady na zlepšenie sociálnych a environmentálnych problémov

Ak máš nápad, ako riešiť sociálne alebo environmentálne problémy, ale nie si si istá alebo istý, ako tieto nápady zrealizovať, Mladiinfo ti pomôžu v rámci “IDEA GENERATION WORKSHOP”

Práve sa chystá prvý zo série jarných workshopov so zameraním na sociálne podnikanie, s ktorými môžeš posunúť svoj nápad k zrealizovateľnému spoločensky prospešnému biznisu. Navyše po skončení workshopov sa môžeš prihlásiť do súťaže Social Impact Award Slovakia (https://slovakia.socialimpactaward.net) a vyhrať zaujímavé ceny:

Workshop 1 Idea generation 2.4.2019 – registrácia TU.
Workshop 2 Impact Canvas 16.4.2019 – registrácia TU. 
Workshop 3 Social change 30.4.2019 – registrácia TU. 
Workshop 4 Business modeling 14.5.2019 – registrácia TU.

Organizátorom workshopov je Inkubátor VP UK v spolupráci s Mladiinfo Slovensko.

Zdroj: Mladiinfo

Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

V posledných dvoch týždňoch sme prezentovali RmS na viacerých miestach, naša riaditeľka Katka Batková bola hosťkou diskusie “Prečo mladých inšpiruje extrémizmus”. Diskusia sa konala v Lučenci v rámci festivalu Svet v meste v Lučenci. Na diskusii boli okrem nej aj hostia Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovakia, zakladateľ občianskej platformy NIE V NAŠOM MESTE a Martin Kubík, bývalý elitný protiextrémistický slovenský policajt. Diskusiu moderovala Oľga Baková.

 

Miška Besedová, naša projektová koordinátorka bola v rámci projektu ku globálnemu vzdelávaniu v portugalskom Lisabone. Na bilaterálnych stretnutiach sa spolu s ďalšími slovenskými delegátmi a delegátkami rozprávala s Portugalskou radou mládeže o projektoch, globálnom vzdelávaní a potencionálnej spolupráci do budúcnosti.

 

Okrem toho sme mali 19. marca ďalší klub riaditeľov. Hlavnou témou tohto stretnutia bolo GDPR, na ktoré sa špecializuje Katka Batková.

ZKSM prezentovalo v Čičave manuál na podporu inklúzie rómskej mládeže

ZKSM prezentovalo v Čičave manuál na podporu inklúzie rómskej mládeže

V Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave sa 14. marca 2019 uskutočnila verejná prezentácia novej knižnej publikácie Programový manuál na podporu inklúzie rómskej mládeže zo sociálne vylúčených komunít, na ktorého príprave spolupracovalo ZKSM, Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave a viacerí odborníci z danej oblasti. Programový manuál zahŕňa základné princípy, ktoré fungujú pri práci s mládežou v sociálne vylúčených komunitách a tiež viaceré pozitívne skúsenosti z práce v tejto oblasti.

Na základe dlhodobej práce a skúsenosti Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, rôznych cirkevných organizácií a občianskych združení na území Prešovského samosprávneho kraja vznikli rôzne spôsoby práce s rómskou mládežou zo sociálne vylúčených komunít. „Vytvorili sme programový manuál pre prácu s mladými Rómami, ktorý bude pomôckou pre súčasných i budúcich mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Programový manuál sa začal tvoriť od októbra minulého roka. Kľúčovou časťou celého manuálu sú moduly, ktoré sú rozdelené do 5 oblastí: Rodina, Životný štýl, Finančná gramotnosť, Spoločnosť a Viera. Tie predstavujú oblasti života, v ktorých posun dopredu zabezpečí sociálnu zmenu ako predpoklad sociálnej inklúzie,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

Celý projekt bol podporený z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Koordinátorom projektu bol gréckokatolícky kňaz Peter Lazorík. Projekt vznikol vďaka dlhoročnej spolupráci v tejto oblasti s Martinom Mekelom, kňazom z Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave a Róbertom Neupauerom z Rómskeho duchovno-spoločenského strediska v Križovej Vsi.

Na vytvorení programového manuálu sme spolupracovali so siedmymi odborníkmi v oblasti práce s rómskou mládežou. Veríme, že toto dielo sa stane užitočným nástrojom v procese inklúzie mladých zo sociálne vylúčených komunít na Slovensku. Sme si vedomí, že tento proces je behom na dlhé trate, v ktorom našou hlavnou úlohou je podporovať sociálnu zmenu, ktorá je predpokladom pre budúcu inklúziu. Potrebujeme mať vieru v Rómov, lebo zmena k lepšiemu je možná. Ak sa správne zasiahne rómske srdce, stane sa pre majoritu novým posilnením,” hovorí Peter Lazorík, koordinátor projektu Programový manuál na podporu inklúzie rómskej mládeže zo sociálne vylúčených komunít.

Zdroj: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)

Organizácia NODAM mala 15. valné zhromaždenie

Organizácia NODAM mala 15. valné zhromaždenie

Od 15. do 17. marca sa v Žiline u saleziánov konalo 15. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM.

Zúčastnilo sa ho 35 animátorov a predsedov stredísk z celého Slovenska. Jeho obsahom bolo zhodnotenie uplynulého roku a vytýčenie nových cieľov do budúcnosti. Bola schválená Správa o činnosti za rok 2018, Správa kontrolnej komisie, Plán činnosti na rok 2019 – 2020 a iné dokumenty. Zaujímavé bolo predstavenie práce každého strediska formou prezentácie. Vzdelávací workshop viedol Rastislav Behúň SDB, ktorý pútavým spôsobom predstavil vývinové stupne dieťaťa a jednotlivé druhy stretiek. Mladí ľudia, ktorí sú zapálení pre prácu s deťmi a mládežou, načerpali mnoho skúseností a odhodlania do ďalšieho roku. Nechýbali hry, súťaže a športové aktivity. Spoločenstvo „nodamákov“ sa rozrastá a dáva o sebe vedieť deťom a mladým ľudom na Slovensku, s ktorými pracuje.

Viac informácií na www.nodam.sk.

Zdroj: NODAM

Medzinárodné dobrovoľnícke tábory

Medzinárodné dobrovoľnícke tábory

Spoznaj nové krajiny, získaj priateľov z celého sveta, využi angličtinu a pomôž tým, ktorí to potrebujú. Vyskúšaj medzinárodné dobrovoľnícke tábory v Španielsku, Nemecku, Francúzsku, Japonsku, Južnej Kórei, na Islande, Srí Lanke a pod.

INEX aj tento rok sprostredkúva možnosť ísť na workcamp do zahraničia, alebo víkendovku na Slovensku. 

Viac informácií TU.

Zdroj: Inex 

Metodická príručka Hrdinovia – Vzdelávací program pre mladých ľudí zo sociálne vylúčeného prostredia

Metodická príručka Hrdinovia – Vzdelávací program pre mladých ľudí zo sociálne vylúčeného prostredia

Orgamizácie Človek v ohrození, Outward bound Slovensko a Élményakdémia (Academy of experience) sa spojili, aby spolu vytvorili strategické partnerstvo, ktorého zámerom bolo inšpirovať sa navzájom, deliť sa o príklady dobrej praxe, preniesť a adaptovať na slovenské podmienky existujúci vzdelávací program pre mladých zo sociálne vylúčených komunít.

Celý vzdelávací program bol spracovaný na šírenie do ďalších organizácii, ktoré s mladými ľuďmi pracujú, vo forme metodickej príručky.

Túto príručku si môžete stiahnuť TU, ale prelistovať nižšie.

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Človek v ohrození