Klimatická kríza, globálne vzdelávanie, rozvojová pomoc

Typ výskumu: kvantitatívny výskum
Veľkosť vzorky: 1005 respondentov
Zber dát: apríl 2022
Cieľová skupina: 15 – 29 rokov
Metódy: kombinovaný zberu CAPI (n=680) a CAWI (n=325), (kvóty pohlavie, vek, veľkosť sídla a kraj)
Miesto: Slovensko

Výskum sme realizovali ako súčasť projektu „Porozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety rozvojovej spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku“. Cieľom projektu bolo napomôcť cieľovej skupine mladých ľudí k vnímaniu súčasného sveta ako prepojeného celku, vybaviť ich potrebnými kompetenciami a digitálnou podporou, ktoré im pomôžu podieľať sa na udržateľnom rozvoji sveta, prehĺbiť chápanie všetkých jeho aspektov ako vzájomne závislých a hľadať súvislosti medzi vlastným rozhodovaním a dianím na miestnej, regionálnej a globálnej úrovni. Prierezová téma, na ktorú sme sa v projekte ako takom zamerali, je SDG 13 teda ochrana životného prostredia a zmena klímy. V analytickej rovine a v rovine výstupov sledujeme aj prierezovú tému SDG 5 zameranú na podporu rodovej rovnosti.

Vo výskumnej časti sme sa zamerali na zber dát o mladých ľuďoch pomocou fokusových skupín ako aj reprezentatívneho výskumu. Kľúčové pre nás bolo takto získať dáta a môcť vďaka nim pochopiť, aké sú názory a postoje mladých ľudí ku globálnym problémom, k rozvojovej pomoci, ale aj ku klimatickej zmene. Súčasťou nášho skúmania v tomto prípade boli aj postoje a dôvera voči médiám, vzhľadom na ich dôležitosť pri formovaní mladej generácie v sledovaných témach.

Výskumné výstupy z projektu v podobe správy z reprezentatívneho kvantitatívneho výskumu ako aj z kvalitatívneho výskumu, ktorý mu predchádzal sú dostupné tu:

Projekt „Porozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety rozvojovej spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku“ v trvaní 08.2021 – 01.2023 bol realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.