Hodnoty mladých

Typ výskumu: reprezentatívny kvantitatívny výskum všeobecnej populácie mladých + výskum v 18-tich mládežníckych organizáciách
Veľkosť vzorky: 3 008 mladých ľudí, z toho 1 508 ČR a 1500 SR + 3016 z mládežníckych organizácií
Zber dát: máj – júl 2020
Cieľová skupina: 15 – 29 rokov
Metódy: kombinovaný zber online panel 2/3 a osobné rozhovory s podporou tabletu TAPI 1/ (kvóty: vek, pohlavie, vzdelanie, kraj, veľkosť sídla, len v SR národnosť) + náhodný výber
Miesto: Česká republika a Slovenská republika

Aké sú rozdiely v hodnotách mladých ľudí v Českej republike a na Slovensku? Túto otázku sme si položili v rámci projektu Hodnoty mladých. Tiež nás zaujímalo, ako sa v hodnotách a postojoch líšia mladí ľudia, ktorí sa zapojili do aktivít mládežníckych organizácií. Výskum sa skladá z dvoch častí: z reprezentatívneho výskumu hodnôt na všeobecnej populácií mladých vo veku 15 až 29 rokov a z výskumu vo vybraných 18-tich mládežníckych organizáciách medzi mladými v tom istom veku. Dotazník, ktorý sme použili pre výskum hodnôt mladých, stavia na Schwartzovej teórii hodnôt, ktorá je momentálne považovaná za  najvplyvnejšiu a najuznávanejšiu v tejto oblasti. Jeho teóriu sme doplnili o ďalšie oblasti, ktoré súvisia s demokraciou a dôverou, prosociálnym správaním, participáciou a angažovanosťou, vlastnou účinnosťou, rodovou rovnosťou či etickými otázkami. Dotazník a dizajn výskumu boli konzultované expertmi a expertkami na Slovensku a v Čechách.

Bližšie informácie o projekte, metodológii ako aj výstupy projektu sú dostupné na stránke https://hodnotymladych.org/

Na projekte spolupracovali Česká rada dětí a mládeže a Rada mládeže Slovenska ako aj vybrané členské organizácie oboch týchto strešných organizácií. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom programu Erasmus +.