Podcast Krajina mladých: Ep. 19 – Mladí a vyčlenení

Existujú na Slovensku deti a mladí, na ktorých nemyslíme, ktorí sú vyčlenení zo záujmu spoločnosti?

V 13.epizóde pod­cas­tu Krajina Mladých odkry­je­me sku­pi­ny detí a mla­dých, na kto­rých sa zabú­da. O koho ide, pre­čo sú vyčle­ne­ní  a ako žijú? Čo ich teší a trá­pi, ako zvlád­li, ale­bo zvlá­da­jú pan­dé­miu a ako ich poznačila?

Podcast je pro­jek­tom Rady mlá­de­že Slovenska. Krajina mla­dých je pod­cast, kto­rý hľa­dá odpo­ve­de na otáz­ku: „Aký je dneš­ný svet mla­dých ľudí?“ a ponú­ka odbor­ný aj auten­tic­ký vhľad do ich sve­ta. Mladí vedia o sve­te svo­je a my vie­me o nich.

Moderovanie, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť na pod­cas­to­vých plat­for­mách Denníka N: