Hľadáme mládežníckych delegátov/ delegátky IX. cyklu EDM

Národná pracovná skupina pozostávajúca z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Asociácie krajských rád mládeže (AKRAM), Združenia informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM), Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ŠRVŠ) a Rady mládeže Slovenska (RmS) hľadá troch aktívnych mladých ľudí na pozíciu

MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/ MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA počas IX. cyklu Európskeho dialógu s mládežou s témami “Udržateľná zelená Európa” a “Inkluzívne spoločnosti” projektu Európsky dialóg s mládežou

Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote spoločnosti. Vďaka nemu majú mladí ľudia v celej Európe príležitosť vyjadriť svoj názor na konkrétne témy a Európska únia má možnosť zistiť, čo mladých ľudí trápi.

V Rade mládeže Slovenska hľadáme 3 aktívnych mladých ľudí, ktorí sú otvorení, odhodlaní a motivovaní rozvíjať a posilňovať dialóg medzi mladými ľuďmi a volenými zástupcami na miestnej, regionálnej úrovni, národnej a medzinárodnej úrovni. Mládežnícki delegáti/mládežnícke delegátky budú vybraní na obdobie od januára 2022 do konca júna 2023.

Kritériá:

 • vek 18 – 29 rokov (kritérium splnia tí, ktorí k 1.1.2022 budú mať minimálne 18 rokov a maximálne 29 rokov),
 • Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni,
 • časová flexibilita (byť k dispozícii na zapojenie sa do aktivít na Slovensku aj v zahraničí – semináre s mladými ľuďmi, konferencie, okrúhle stoly, fokusové skupiny počas konzultácií),
 • skúsenosť s prácou s mládežou, dobrovoľníctvom, aktívnym občianstvom, nezávislými mládežníckymi iniciatívami,
 • záujem o témy a problémy súvisiace s mládežou na Slovensku,
 • chuť rozvíjať a posilňovať dialóg medzi mladými ľuďmi a volenými zástupcami na miestnej, regionálnej úrovni, národnej a medzinárodnej úrovni,
 • otvorenosť, odhodlanosť a motivácia meniť veci okolo seba,
 • preukázateľné schopnosti líderstva,
 • schopnosť práce v tíme aj samostatne.

 

Úlohy:

 • aktívne sa zaujímať o problémy a výzvy, ktorým mladí ľudia na Slovensku čelia,
 • aktívne sa podieľať na zlepšovaní pozície mladých ľudí na Slovensku prostredníctvom zapájania sa do rôznorodých propagačných a vzdelávacích aktivít projektu (semináre s mladými ľuďmi, konferencie, okrúhle stoly, fokusové skupiny počas konzultácií),
 • spolupracovať s Radou mládeže Slovenska na príprave podkladov na konferencie Európskeho dialógu s mládežou,
 • zúčastniť sa troch mládežníckych konferencií, ktoré sa uskutočnia pod hlavičkou Francúzskeho, Českého a Švédskeho predsedníctva,
 • aktívne prezentovať názory mladých ľudí na konferenciách Európskeho dialógu s mládežou,
 • aktívne sa podieľať na tvorbe politík pre mládež na konferenciách Európskeho dialógu s mládežou i mimo nich,
 • prezentovať výsledky konferencií mladým ľuďom a ľuďom z mládežníckeho sektora prostredníctvom sociálnych sietí, okrúhlych stolov, stretnutí s národnou pracovnou skupinou Európskeho dialógu s mládežou či policy maker-mi

 

Konferencie IX. cyklu Európskeho dialógu s mládežou s témou “Udržateľná zelená Európa” a “Inkluzívne spoločnosti” sú naplánované nasledovne (možné zmeny termínov v súvislosti so situáciou týkajúcou sa šírenia ochorenia COVID-19) :

 1. Francúzsko (január 2022) – konferencia, na ktorej bude cieľ objasniť priority pre cieľ mládeže číslo 10 “Udržateľná zelená Európa” a cieľ mládeže číslo 3 “Inkluzívne spoločnosti”  – s najväčšou pravdepodobnosťou sa konferencia uskutoční online
 2. Česká republika (júl 2022) – zhodnotenie o čom sa diskutovalo počas konzultačnej fázy
 3. Švédsko (marec 2023) – zhodnotenie prvých výsledkov a dosahu implementačných aktivít

 

Prečo sa prihlásiť:

 • získaš skúsenosti s prezentovaním svojich myšlienok,
 • získaš skúsenosť v reprezentácii Slovenska na medzinárodnej úrovni,
 • môžeš byť hlasom mladých ľudí na Slovensku,
 • môžeš prispieť k pozitívnej zmene verejných politík týkajúcich sa mládeže,
 • zažiješ atmosféru medzinárodných konferencií v príjemnom mladom kolektíve,
 • spoznáš mnoho inšpiratívnych ľudí,
 • pozícia je neplatená, no cestovné, ubytovanie a strava na konferenciách a v rámci Slovenska sú kryté.

 

Ako sa prihlásiť?

V prípade záujmu, prosíme o: