Hľadáme mládežníckych delegátov/​ delegátky IX. cyklu EDM

Národná pra­cov­ná sku­pi­na pozos­tá­va­jú­ca z Ministerstva škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR (MŠVVaŠ SR), IUVENTA – Slovenský inšti­tút mlá­de­že, Asociácie kraj­ských rád mlá­de­že (AKRAM), Združenia infor­mač­ných a pora­den­ských cen­tier mla­dých (ZIPCeM), Študentskej rady vyso­kých škôl Slovenskej repub­li­ky (ŠRVŠ) a Rady mlá­de­že Slovenska (RmS) hľa­dá troch aktív­nych mla­dých ľudí na pozíciu

MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/​ MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA počas IX. cyk­lu Európskeho dia­ló­gu s mlá­de­žou s téma­mi “Udržateľná zele­ná Európa” a “Inkluzívne spo­loč­nos­ti” pro­jek­tu Európsky dia­lóg s mládežou

Cieľom Európskeho dia­ló­gu s mlá­de­žou je pod­po­riť aktív­nu účasť mla­dých ľudí na demok­ra­tic­kom živo­te spo­loč­nos­ti. Vďaka nemu majú mla­dí ľudia v celej Európe prí­le­ži­tosť vyjad­riť svoj názor na kon­krét­ne témy a Európska únia má mož­nosť zis­tiť, čo mla­dých ľudí trápi.

V Rade mlá­de­že Slovenska hľa­dá­me 3 aktív­nych mla­dých ľudí, kto­rí sú otvo­re­ní, odhod­la­ní a moti­vo­va­ní roz­ví­jať a posil­ňo­vať dia­lóg medzi mla­dý­mi ľuď­mi a vole­ný­mi zástup­ca­mi na miest­nej, regi­onál­nej úrov­ni, národ­nej a medzi­ná­rod­nej úrov­ni. Mládežnícki delegáti/​mládežnícke dele­gát­ky budú vybra­ní na obdo­bie od janu­ára 2022 do kon­ca júna 2023.

Kritériá:

 • vek 18 – 29 rokov (kri­té­rium spl­nia tí, kto­rí k 1.1.2022 budú mať mini­mál­ne 18 rokov a maxi­mál­ne 29 rokov),
 • Znalosť anglic­ké­ho jazy­ka na komu­ni­ka­tív­nej úrovni,
 • časo­vá fle­xi­bi­li­ta (byť k dis­po­zí­cii na zapo­je­nie sa do akti­vít na Slovensku aj v zahra­ni­čí – semi­ná­re s mla­dý­mi ľuď­mi, kon­fe­ren­cie, okrúh­le sto­ly, foku­so­vé sku­pi­ny počas konzultácií),
 • skú­se­nosť s prá­cou s mlá­de­žou, dob­ro­voľ­níc­tvom, aktív­nym občian­stvom, nezá­vis­lý­mi mlá­dež­níc­ky­mi iniciatívami,
 • záu­jem o témy a prob­lé­my súvi­sia­ce s mlá­de­žou na Slovensku,
 • chuť roz­ví­jať a posil­ňo­vať dia­lóg medzi mla­dý­mi ľuď­mi a vole­ný­mi zástup­ca­mi na miest­nej, regi­onál­nej úrov­ni, národ­nej a medzi­ná­rod­nej úrovni,
 • otvo­re­nosť, odhod­la­nosť a moti­vá­cia meniť veci oko­lo seba,
 • pre­uká­za­teľ­né schop­nos­ti líderstva,
 • schop­nosť prá­ce v tíme aj samostatne.

 

Úlohy:

 • aktív­ne sa zau­jí­mať o prob­lé­my a výzvy, kto­rým mla­dí ľudia na Slovensku čelia,
 • aktív­ne sa podie­ľať na zlep­šo­va­ní pozí­cie mla­dých ľudí na Slovensku pro­stred­níc­tvom zapá­ja­nia sa do rôz­no­ro­dých pro­pa­gač­ných a vzde­lá­va­cích akti­vít pro­jek­tu (semi­ná­re s mla­dý­mi ľuď­mi, kon­fe­ren­cie, okrúh­le sto­ly, foku­so­vé sku­pi­ny počas konzultácií),
 • spo­lu­pra­co­vať s Radou mlá­de­že Slovenska na príp­ra­ve pod­kla­dov na kon­fe­ren­cie Európskeho dia­ló­gu s mládežou,
 • zúčast­niť sa troch mlá­dež­níc­kych kon­fe­ren­cií, kto­ré sa usku­toč­nia pod hla­vič­kou Francúzskeho, Českého a Švédskeho predsedníctva,
 • aktív­ne pre­zen­to­vať názo­ry mla­dých ľudí na kon­fe­ren­ciách Európskeho dia­ló­gu s mládežou,
 • aktív­ne sa podie­ľať na tvor­be poli­tík pre mlá­dež na kon­fe­ren­ciách Európskeho dia­ló­gu s mlá­de­žou i mimo nich,
 • pre­zen­to­vať výsled­ky kon­fe­ren­cií mla­dým ľuďom a ľuďom z mlá­dež­níc­ke­ho sek­to­ra pro­stred­níc­tvom sociál­nych sie­tí, okrúh­lych sto­lov, stret­nu­tí s národ­nou pra­cov­nou sku­pi­nou Európskeho dia­ló­gu s mlá­de­žou či poli­cy maker-mi

 

Konferencie IX. cyk­lu Európskeho dia­ló­gu s mlá­de­žou s témou “Udržateľná zele­ná Európa” a “Inkluzívne spo­loč­nos­ti” sú naplá­no­va­né nasle­dov­ne (mož­né zme­ny ter­mí­nov v súvis­los­ti so situ­áci­ou týka­jú­cou sa šíre­nia ocho­re­nia COVID-19) :

 1. Francúzsko (janu­ár 2022) – kon­fe­ren­cia, na kto­rej bude cieľ objas­niť pri­ori­ty pre cieľ mlá­de­že čís­lo 10 “Udržateľná zele­ná Európa” a cieľ mlá­de­že čís­lo 3 “Inkluzívne spo­loč­nos­ti”  – s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou sa kon­fe­ren­cia usku­toč­ní online
 2. Česká repub­li­ka (júl 2022) – zhod­no­te­nie o čom sa dis­ku­to­va­lo počas kon­zul­tač­nej fázy
 3. Švédsko (marec 2023) – zhod­no­te­nie prvých výsled­kov a dosa­hu imple­men­tač­ných aktivít

 

Prečo sa prihlásiť:

 • zís­kaš skú­se­nos­ti s pre­zen­to­va­ním svo­jich myšlienok,
 • zís­kaš skú­se­nosť v repre­zen­tá­cii Slovenska na medzi­ná­rod­nej úrovni,
 • môžeš byť hla­som mla­dých ľudí na Slovensku,
 • môžeš pris­pieť k pozi­tív­nej zme­ne verej­ných poli­tík týka­jú­cich sa mládeže,
 • zaži­ješ atmo­sfé­ru medzi­ná­rod­ných kon­fe­ren­cií v prí­jem­nom mla­dom kolektíve,
 • spoz­náš mno­ho inšpi­ra­tív­nych ľudí,
 • pozí­cia je nepla­te­ná, no ces­tov­né, uby­to­va­nie a stra­va na kon­fe­ren­ciách a v rám­ci Slovenska sú kryté.

 

Ako sa prihlásiť?

V prí­pa­de záuj­mu, pro­sí­me o: