Podcast Krajina mladých: Ep. 17 – Kto je Generácia Z?

Vraj sú drzí, stále nalepení na telefónoch a nič ich nezaujíma. Je to naozaj tak? Kto sú dnešní mladí, teda Generácia Z? V najnovšej epizóde podcastu Krajina Mladých sa na to spýtame veľmi neštandardným spôsobom a dostaneme šokujúce odpovede.

Mladí ľudia nás vpus­tia „dnu“, medzi seba, ale aj do svo­jich vnú­tor­ných sve­tov. Hovoriť bude­me nie­len o mobi­loch, sociál­nych sie­ťach, či pred­sud­koch, ale prek­va­pi­vo aj o plas­ti­kách, rasiz­me, prie­pas­ti medzi rodič­mi a deť­mi, cit­li­vých dušiach a pochopení.

Moderátorka Katarína Urban Richterová nahrá­va­la v mest­skom divad­le DPOH so štu­den­ti tre­tie­ho roč­ní­ka kon­zer­va­tó­ria v Bratislave.

Projekt bol pod­po­re­ný z prog­ra­mu Erasmus+

Podcast je pro­jek­tom Rady mlá­de­že Slovenska. Krajina mla­dých je pod­cast, kto­rý hľa­dá odpo­ve­de na otáz­ku: „Aký je dneš­ný svet mla­dých ľudí?“ a ponú­ka odbor­ný aj auten­tic­ký vhľad do ich sve­ta. Mladí vedia o sve­te svo­je a my vie­me o nich.

Moderovanie, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť na pod­cas­to­výh plat­for­mách Denníka N:

Tento pro­jekt bol pod­po­re­ný z prog­ra­mu Erasmus+