Eurodesk Youth Information Survey 2021

Hlavným cie­ľom pries­ku­mu je lep­šie pocho­piť, ako mla­dí ľudia hľa­da­jú prí­le­ži­tos­ti, aby sa dozve­de­li o mož­nos­tiach mobi­li­ty (dob­ro­voľ­níc­tvo, štú­dium, prá­ca a odbor­ná stáž v zahraničí).

Prebiehajúca pan­dé­mia pre mno­hých poza­sta­vi­la vzde­lá­va­ciu mobi­li­tu. V tom­to vyda­ní pries­ku­mu by sme chce­li lep­šie pocho­piť, aké pred­sta­vy majú mla­dí ľudia o odcho­de do zahra­ni­čia, či sa ich pre­fe­ren­cie zme­ni­li s novou rea­li­tou a aké prí­le­ži­tos­ti dnes pova­žu­jú za zau­jí­ma­vé. Prieskum pokra­ču­je v skú­ma­ní, pro­stred­níc­tvom kto­rých kaná­lov mla­dí ľudia upred­nost­ňu­jú pri­jí­ma­nie infor­má­cií a aký druh pod­po­ry a pora­den­stva pova­žu­jú za hod­not­ný pri hľa­da­ní a plá­no­va­ní svo­jich skú­se­nos­tí s mobilitou.

Prieskum je zame­ra­ný na mla­dých ľudí a mla­dých dospe­lých vo veku od 13 do 35 rokov z kra­jín prog­ra­mu Erasmus+, kra­jín západ­né­ho Balkánu, kra­jín Východného par­tner­stva, Ruskej fede­rá­cie a Švajčiarska.

Výsledky pries­ku­mu budú zve­rej­ne­né na jar 2022.

Viac infor­má­cií náj­deš tu: https://​euro​desk​.sk/​2​0​2​1​/​1​0​/​1​5​/​z​u​c​a​s​t​n​i​t​e​-​s​a​-​p​r​i​e​s​k​u​m​u​-​e​u​r​o​d​e​s​k​-​2​0​2​1​-​a​-​p​o​d​e​l​t​e​-​s​a​-​o​-​s​v​o​j​e​-​s​k​u​s​e​n​o​s​ti/

Dotazník je v SJ otvo­re­ný do 30.11 a jeho vypl­ne­nie trvá iba 10 min. Na kon­ci sú účast­ní­ci zapo­je­ní do súťa­že o 3 pola­ro­id fotoaparáty.