Výzva na nomináciu udelenia ocenenia za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021

Vďačnosti a uzna­nia nikdy nie je dosť.

Výzva na pred­lo­že­nie návrhov na ocenenie

za aktív­ne občian­stvo a ľud­skosť 2021 v Žilinskom kraji.

 

Rada mlá­de­že Žilinského kra­ja v 6. roč­ní­ku ponú­ka oby­va­te­ľom kra­ja mož­nosť pred­lo­žiť návrhy na ude­le­nie ceny za aktív­ne občian­stvo a ľudskosť.

 

Cena bude ude­ľo­va­ná v 5 kategóriách:

a/​ Aktívny  mlá­dež­ník- mla­dý člo­vek do 25 rokov, kto­rý svo­ji­mi akti­vi­ta­mi a záuj­mom o život v  miest­nej komu­ni­te pri­ná­ša do nej hod­no­ty, kto­ré ju obohacujú.

b/​ Aktívny občan- oso­ba, kto­rá svo­jou anga­žo­va­nos­ťou vo veciach verej­ných a komu­nit­ných, je dob­rým prí­kla­dom pre mla­dú generáciu.

c/​  Top sta­ros­ta /​ pri­má­tor- oso­ba, kto­rá sto­jí na čele obce /​ mes­ta. Osoba, kto­rá sa okrem iných dôle­ži­tých oblas­tí  venu­je aj komu­ni­ká­cii s mla­dý­mi ľuď­mi a ich podpore.

d/​ Obec s najp­ria­teľ­skej­ším vzťa­hom k mlá­de­ži- nomi­no­vať  mož­no mes­to ale­bo dedi­nu zo Žilinského kra­ja, kto­rá sa venu­je mlá­de­ži a pod­po­ru­je ju nad rámec svo­jich povinností.

e/​ Top čin ľud­skos­ti- význam­ný čin, sku­tok pomo­ci obča­nom v núdzi, zdra­vot­ne pos­ti­hnu­tým, seni­orom, deťom, rodi­nám v kri­tic­kých oka­mi­hoch a pod. Čin, kto­rý pris­pel k záchra­ne živo­ta ale­bo zlep­šil kva­li­tu živo­ta jed­not­liv­cov či komu­ni­ty. Čin, kto­rý vyz­dvi­hu­je ľud­skosť, dôs­toj­nosť a odva­hu človeka.

 

„Cieľom oce­ne­nia je zvi­di­teľ­ne­nie hod­no­ty aktív­ne­ho občian­stva, ľud­ské­ho prí­stu­pu a hod­not­ných prí­kla­dov záuj­mu o skva­lit­ne­nie živo­ta v miest­nej komu­ni­te“, pove­dal Martin Šturek, pred­se­da Rady mlá­de­že Žilinského kraja.

 

Predkladateľom môže byť:  práv­nic­ká oso­ba ( obec, mimo­vlád­na orga­ni­zá­cia ale­bo jej lokál­na zlož­ka, ško­la a pod.) ale­bo  nefor­mál­na sku­pi­na fyzic­kých osôb (nomi­ná­ciu podá­va­jú mini­mál­ne pia­ti čle­no­via nefor­mál­nej sku­pi­ny). Každý navrho­va­teľ môže zaslať  jed­nu nomi­ná­ciu v kaž­dej kategórii.

Nominácie je potreb­né dodať do 08.11. 2021 do 24:00 h cez ten­to for­mu­lár: https://​docs​.goog​le​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​e​/​1​F​A​I​p​Q​L​S​f​L​k​L​k​a​5​Z​Z​O​H​k​5​J​u​l​v​3​N​X​B​A​j​X​P​4​L​7​K​f​o​0​1​a​J​J​O​7​q​0​l​u​4​N​b​u​4​g​/​v​i​e​w​f​orm

 

K nomi­ná­cii je potreb­né na e‑mail rmzk@​rmzk.​sk poslať 4 foto­gra­fie nomi­no­va­nej oso­by (obce) a do pred­me­tu sprá­vy uviesť “oce­ne­nie 2021”. Ideálne by to mali byť foto­gra­fie, kto­ré pria­mo súvi­sia a dopĺňa­jú túto nomi­ná­ciu (foto­gra­fie pria­mo z čin­nos­ti) a jed­na z nich by mala byť aktu­ál­na por­trét­na fotografia.

Z doru­če­ných návrhov odbor­ná komi­sia vybe­rie TOP oce­ne­nie v kaž­dej kategórii.

Udelenie oce­ne­ní je plá­no­va­né na  26. novem­bra 2021.

V prí­pa­de, že nám pan­de­mic­ká situ­ácia nedo­vo­lí rea­li­zo­vať ude­le­nie oce­ne­ní v uve­de­nom ter­mí­ne, orga­ni­zá­tor bude hľa­dať iné rie­še­nia, ako oce­niť vzác­ne osob­nos­ti  Žilinského kraja.

Oceňovanie sa rea­li­zu­je pod záštitou 

  • pred­sed­níč­ky Žilinského samo­správ­ne­ho kra­ja Eriky Jurinovej.
  • pred­se­du Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera

 

Realizuje sa s pod­po­rou  Ministerstva škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR „Programy pre mlá­dež 2014 – 2021“, kto­ré admi­nis­tru­je IUVENTA – Slovenský inšti­tút mládež.

Kontakt:

Rada mlá­de­že Žilinského kra­ja,  M. R. Štefánika 8390/​13, 010 01 Žilina, mobil: 0908 965 002,

e‑mail: darina.​ciernikova@​rmzk.​skwww​.rmzk​.sk