Mladí dizajnéri služieb: Projekt „Young Service Designers“

Projekt podporí mladých ľudí prostredníctvom občianskeho vzdelávania a prístupu k angažovanosti, bude rozvíjať ich občianske zručnosti, kompetencie a ponúkne im možnosť zažiť skutočnú účasť na miestnom rozhodovaní s cieľom pretvoriť svoje mestá a verejné priestory smerom k zdravším a odolnejším komunitám.

Cieľom projektu je posilniť lokálne komunity, aby vedeli lepšie reagovať na spoločenské výzvy vo svojom prostredí a postaviť mladých ľudí do centra obnovy ich mesta.

 

Počas životného cyklu projektu:
  • 18 pracovníkov s mládežou v 6 krajinách EÚ (IT, EL, SK, DE, FI, PL) bude vyškolených na mentorovanie mladých ľudí ,
  • 120 mladých ľudí (20 z každej krajiny) si bude rozvíjať zručnosti v rámci 40-hodinovej odbornej prípravy,
  • na miestnej úrovni sa zorganizuje 6 verejných inovačných laboratórií pre mladých ľudí,
  • bude realizovaných 6 pilotných služieb, ktoré spoluvytvoria mladí účastníci (aspoň 1 z každej krajiny),
  • do projektu budú zapojení štátni úradníci z miest, ktoré podporujú myšlienku projektu,
  • navrhne sa platforma pre spoluprácu v oblasti online vzdelávania,
  • vytvorí sa súbor nástrojov pre mladých dizajnérov služieb a mestá ako partnerov a spojencov.

 

Pracovníci s mládežou budú experimentovať s novými metódami a získavať vedomosti a zručnosti s cieľom pritiahnuť záujem mladých ľudí o aktívne občianstvo a podnietiť ich túžbu navrhovať riešenia na riešenie miestnych výziev.

Mladí ľudia získajú vďaka YSD nové zručnosti, ktoré im umožnia stať sa aktívnymi občanmi a podieľať sa na rozhodovacích procesoch na miestnej úrovni.
Zainteresované strany ako sú verejné orgány, školy a univerzity, podniky a miestne organizácie, budú zapojené do aktivít a informované o nových experimentálnych metodikách.

 

Projekt Young Service Designers (YSD) – Mladí dizajnéri služieb Projekt „Young Service Designers“ (YSD) je spolufinancovaný podprogramom European Youth Together (EYT) programu ERASMUS+ v rámci Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru – EACEA (GA č. 624732). Projekt sa začal 15. mája 2021 a bude trvať 24 mesiacov v rámci konzorcia 6 partnerských organizácií.