Mladí dizajnéri služieb: Projekt “Young Service Designers”

Projekt podporí mladých ľudí prostredníctvom občianskeho vzdelávania a prístupu k angažovanosti, bude rozvíjať ich občianske zručnosti, kompetencie a ponúkne im možnosť zažiť skutočnú účasť na miestnom rozhodovaní s cieľom pretvoriť svoje mestá a verejné priestory smerom k zdravším a odolnejším komunitám.

Cieľom pro­jek­tu je posil­niť lokál­ne komu­ni­ty, aby vede­li lep­šie rea­go­vať na spo­lo­čen­ské výzvy vo svo­jom pro­stre­dí a posta­viť mla­dých ľudí do cen­tra obno­vy ich mesta.

 

Počas životného cyklu projektu:
  • 18 pra­cov­ní­kov s mlá­de­žou v 6 kra­ji­nách EÚ (IT, EL, SK, DE, FI, PL) bude vyško­le­ných na men­to­ro­va­nie mla­dých ľudí ,
  • 120 mla­dých ľudí (20 z kaž­dej kra­ji­ny) si bude roz­ví­jať zruč­nos­ti v rám­ci 40-​hodinovej odbor­nej prípravy,
  • na miest­nej úrov­ni sa zor­ga­ni­zu­je 6 verej­ných ino­vač­ných labo­ra­tó­rií pre mla­dých ľudí,
  • bude rea­li­zo­va­ných 6 pilot­ných slu­žieb, kto­ré spo­lu­vyt­vo­ria mla­dí účast­ní­ci (aspoň 1 z kaž­dej krajiny),
  • do pro­jek­tu budú zapo­je­ní štát­ni úrad­ní­ci z miest, kto­ré pod­po­ru­jú myš­lien­ku projektu,
  • navrh­ne sa plat­for­ma pre spo­lu­prá­cu v oblas­ti onli­ne vzdelávania,
  • vytvo­rí sa súbor nástro­jov pre mla­dých dizaj­né­rov slu­žieb a mes­tá ako par­tne­rov a spojencov.

 

Pracovníci s mlá­de­žou budú expe­ri­men­to­vať s nový­mi metó­da­mi a zís­ka­vať vedo­mos­ti a zruč­nos­ti s cie­ľom pri­tiah­nuť záu­jem mla­dých ľudí o aktív­ne občian­stvo a pod­nie­tiť ich túž­bu navrho­vať rie­še­nia na rie­še­nie miest­nych výziev.

Mladí ľudia zís­ka­jú vďa­ka YSD nové zruč­nos­ti, kto­ré im umož­nia stať sa aktív­ny­mi občan­mi a podie­ľať sa na roz­ho­do­va­cích pro­ce­soch na miest­nej úrovni.
Zainteresované stra­ny ako sú verej­né orgá­ny, ško­ly a uni­ver­zi­ty, pod­ni­ky a miest­ne orga­ni­zá­cie, budú zapo­je­né do akti­vít a infor­mo­va­né o nových expe­ri­men­tál­nych metodikách.

 

Projekt Young Service Designers (YSD) – Mladí dizaj­né­ri slu­žieb Projekt “Young Service Designers” (YSD) je spo­lu­fi­nan­co­va­ný pod­prog­ra­mom European Youth Together (EYT) prog­ra­mu ERASMUS+ v rám­ci Výkonnej agen­tú­ry pre vzde­lá­va­nie, audi­ovi­zu­ál­ny sek­tor a kul­tú­ru – EACEA (GA č. 624732). Projekt sa začal 15. mája 2021 a bude trvať 24 mesia­cov v rám­ci kon­zor­cia 6 par­tner­ských organizácií.