Podcast Krajina mladých: Ep. 16 – Mladí budú počas tretej vlny v supermarketoch. Prečo?

Je tu September, začiatok školského roka, kedy sa riešia krúžky. Aké voľno-​časové aktivity sú u nás najpopulárnejšie? Prečo trávia mladí čas v supermarketoch a prečo je to vraj prirodzené? A vôbec, čo dávajú krúžky deťom a mladým ľuďom?

V 10. epi­zó­de pod­cas­tu Krajina Mladých sa spý­ta­me aj ako to vyze­ra­lo s krúž­ka­mi počas dru­hej vlny pan­dé­mie. Vzdali to nie­kto­rí nádej­ní mla­dí špor­tov­ci, špor­tov­ky­ne, ale­bo umel­ci? A kedy uvi­dí­me, ako ovplyv­nil lock­do­wn a pan­dé­mia záuj­my Generácie Z? Na kon­ci deba­ty pri­dá­me aj prak­tic­ké rady ako vybe­rať krúž­ky počas tre­tej vlny pandémie.

Moderátorka Katarína Urban Richterová v deba­te pri­ví­ta: Andreu Hajduchovú – zakla­da­teľ­ku Iniciatívy Dajme deťom hlas,  Dr. Jaroslavu Kopčákovú – psy­cho­lo­gič­ku a výskum­níč­ku z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Dorotu Novákovú – tré­ner­ku gymnastiky.

Podcast je pro­jek­tom Rady mlá­de­že Slovenska. Krajina mla­dých je pod­cast, kto­rý hľa­dá odpo­ve­de na otáz­ku: „Aký je dneš­ný svet mla­dých ľudí?“ a ponú­ka odbor­ný aj auten­tic­ký vhľad do ich sve­ta. Mladí vedia o sve­te svo­je a my vie­me o nich.

Moderovanie, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť na pod­cas­to­výh plat­for­mách Denníka N: