Online konferencia Hodnoty mladých

Pri príležitosti nadchádzajúceho 103. výročia vzniku Česko-​Slovenska sa budeme venovať najzaujímavejším výstupom z nášho výskumu Hodnoty mladých, v ktorom porovnávame hodnoty a postoje mladých ľudí z Českej republiky a Slovenska. V tomto bloku sa zameriame na hlavné rozdiely v hodnotovom nastavení mladých Slovákov a Čechov. Sú mladí Slováci konformnejší a držia sa tradícií viac ako ich rovesníci z Čiech? Ktorí z nich sú viac otvorení zmenám? Čo nám to hovorí a čo to znamená pre dnešnú dobu?

Ďalej sa bude­me veno­vať aj téme vie­ry vo vlast­né schop­nos­ti, kto­rú pre­po­jí­me s ocho­tou zapá­jať sa do poli­tic­kých akti­vít. Uhádnete, kto je seba­ve­do­mej­ší a verí si viac, či už ide o vlast­né schop­nos­ti, ale­bo vie­ru v to, že vie ovplyv­niť veci oko­lo seba? V nepo­sled­nom rade sa s Vami pode­lí­me o naj­zau­jí­ma­vej­šie výsled­ky v etic­kých otáz­kach. Asi nie je prek­va­pu­jú­ce, že mla­dí Slováci sú kon­zer­va­tív­nej­ší v posto­joch k regis­tro­va­né­mu par­tner­stvu, k man­žels­tvu, či inter­rup­ciám ako ich čes­kí rovesníci.

Pýtali sme sa však aj na posto­je a záro­veň aj na samot­nú kon­zu­má­ciu alko­ho­lu, drog či sexu­ál­ne sprá­va­nie. Priblížime si podob­nos­ti a odliš­nos­ti v česko-​slovenskom porov­na­ní aj v tých­to oblastiach.

 

Svoju účasť pro­sím potvrď­te naj­ne­skôr do 18.10.2021 a to vypl­ne­ním nasle­du­jú­ce­ho for­mu­lá­ra: https://​forms​.gle/​N​d​1​Y​c​v​6​F​h​X​j​o​r​5​Ew6

Na kon­fe­ren­ciu sa môže­te pri­po­jiť pro­stred­níc­tvom toh­to odka­zu https://​bit​.ly/​3​D​x​M​uef (cez plat­for­mu Zoom).

 

 

Program:

10:00 – 10:15 Otvorenie: Juraj Lizák, ria­di­teľ Rady mlá­de­že Slovenska a Aleš Sedláček, pred­se­da Českej rady dětí a mládeže
10:15 – 10:30 Keynote: Prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Institut výzku­mu dětí, mlá­de­že a rodi­ny, Fakulta sociál­ních stu­dií, Masarykova Univerzita, Brno

10:30 – 13:00 Panel I: Hodnoty mla­dých: čes­ko – slo­ven­ské porovnanie
PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Sociologický ústav Slovenskej aka­dé­mie vied, Bratislava
Mgr. Roman Hofreiter, PhD., Katedra sociál­nych štú­dii a etno­ló­gie, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Institut výzku­mu dětí, mlá­de­že a rodi­ny, Fakulta sociál­ních stu­dií, Masarykova Univerzita, Brno
A člen­ky výskum­né­ho tímu Hodnoty mladých:
Nela Andresová, Česká rada dětí a mládeže
Katarína ČavojskáVeronika Fishbone Vlčková, Rada mlá­de­že Slovenska

14:00 – 16:00 Panel II: Naše živo­ty, naša kultúra
Mgr. Roman Džambazovič, PhD, Filozofická fakul­ta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Daniel Gerbery, PhD, Filozofická fakul­ta, Univerzita Komenského v Bratislave
Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD, Filozofická fakul­ta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Matej Karásek, PhD, Filozofická fakul­ta, Univerzita Komenského v Bratislave

Sme radi, že naše pozva­nie pri­ja­li aj výskum­ní­ci z Filozofickej fakul­ty Univerzity Komenského v Bratislave, kto­rí sa veno­va­li výsku­mu mla­dých ľudí z netra­dič­nej, no o to zau­jí­ma­vej­šej perspektívy.

V samos­tat­nom blo­ku hos­tia pred­sta­via výstu­py z pro­jek­tu CHIEF (Cultural Heritage and Identities of Europe). Venovať sa budú mimo­európ­skym kul­tú­ram a ich mies­tu v stre­doš­kol­ských vzde­lá­va­cích štan­dar­doch. Diskusia tiež bude o vzťa­hu mla­dých ľudí k folk­ló­ru a iden­ti­te v etnic­ky zmie­ša­nom pro­stre­dí. V nepo­sled­nom rade sa tiež budú veno­vať otáz­ke, či mla­dí ľudia akcep­tu­jú sociál­nu a kul­túr­nu diver­zi­tu a fak­to­rom, kto­ré for­mu­jú taký­to tole­rant­ný postoj k imig­ran­tom. Na záver si pozrie­me krát­ky doku­men­tár­ny film Maturanti (réžia: M. Buchelová, D. Pastirčáková) ), kto­rý vzni­kol ako súčasť spo­mí­na­né­ho pro­jek­tu a uzav­rie­me to dis­ku­si­ou s pane­lis­ta­mi a reži­sér­ka­mi filmu.

Projekt bol pod­po­re­ný z prog­ra­mu Erasmus+.