Dve stránky jednej medaily? Diskusie o kontroverzných témach medzi členskými štátmi EÚ

Témy dis­ku­sií:
  • Rozdielne prí­stu­py k mig­rá­cii v EÚ – 23.09.2021
  • Rozdielne prí­stu­py k integ­rá­cii v EÚ – 30.09.2021
VÝHODY účas­ti:
  1. Všetci účast­ní­ci dosta­nú pozván­ku na KAS Summerschool 2022 v Dražďanoch. Táto účasť je hra­de­ná na nákla­dy nadá­cie Konrada Adenauera.
  2. Tí, kto­rí sa zúčast­nia všet­kých troch dis­ku­sií dosta­nú cer­ti­fi­kát o účasti.
  3. Kompaktný for­mát: Podujatie začí­na vždy o 17:30 a kon­čí po 1,5 h.
  4. Podujatia ponú­ka­jú mož­nosť zosie­ťo­vať sa s mla­dý­mi ľuď­mi s podob­ný­mi záuj­ma­mi o Európu.

Viac info TU

Prihlásenie TU

FB post TU

Podujatia sa usku­toč­nia v anglic­kom jazyku.